REGULAMENT din 4 martie 2014
de organizare şi funcţionare a Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale CNARNN-INFONOT
EMITENT
 • UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA - BIROUL EXECUTIV
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 26 martie 2014
  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Centrul Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale, denumit în continuare CNARNN-INFONOT sau Centrul, este înfiinţat în baza dispoziţiilor art. 62 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 36/1995, coroborate cu cele ale art. 191 şi următoarele din Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013.


  Articolul 2

  (1) CNARNN-INFONOT este persoană juridică română de drept privat, aflată sub autoritatea Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, denumită în continuare Uniunea, are buget propriu, care se aprobă anual de către Biroul executiv al Consiliului Uniunii, denumit în continuare Biroul executiv.
  (2) CNARNN-INFONOT este organizat şi funcţionează în limitele competenţelor stabilite de lege şi de prezentul regulament.
  (3) CNARNN-INFONOT are sigiliu propriu, care cuprinde denumirea sa şi stema României, şi siglă proprie. Forma şi conţinutul acestora sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.
  (4) Sediul CNARNN-INFONOT se stabileşte în municipiul Bucureşti, bd. Theodor Pallady nr. 40G, sectorul 3.


  Articolul 3

  (1) Scopul înfiinţării CNARNN-INFONOT este, în principal, acela de a asigura administrarea registrelor naţionale notariale înfiinţate de către Consiliul Uniunii în condiţiile art. 163 din Legea nr. 36/1995 şi ale Codului civil.
  (2) În vederea îndeplinirii obiectivelor şi scopului pentru care a fost înfiinţat, CNARNN-INFONOT va desfăşura următoarele activităţi:
  a) asigură cadrul necesar funcţionării registrelor naţionale notariale înfiinţate în condiţiile legii de către Consiliul Uniunii;
  b) elaborează normele metodologice privind funcţionarea registrelor naţionale notariale;
  c) asigură pregătirea necesară a notarilor publici în procedurile de lucru cu registrele naţionale notariale;
  d) sprijină Consiliul Uniunii în dezvoltarea strategiilor de informatizare a notariatului român;
  e) contribuie efectiv la dezvoltarea infrastructurii necesare informatizării Uniunii, Camerelor Notarilor Publici şi birourilor notariale;
  f) prestează, la cerere şi contra cost, servicii de specialitate terţilor sau altor persoane interesate;
  g) orice alte activităţi legate de obiectul său de activitate, cu aprobarea Consiliului Uniunii, Biroului executiv sau a Comisiei de experţi constituite la nivelul CNARNN-INFONOT, denumită în continuare Comisia de experţi sau Comisia.


  Capitolul II Organele de conducere ale CNARNN-INFONOT. Componenţă şi funcţionare


  Articolul 4

  Organele de conducere ale CNARNN-INFONOT sunt următoarele:
  a) Biroul executiv;
  b) preşedintele Biroului executiv;
  c) Comisia de experţi;
  d) directorul general.


  Articolul 5

  (1) În activitatea de coordonare a CNARNN-INFONOT, Biroul executiv îşi desfăşoară activitatea în condiţiile Legii nr. 36/1995, Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013, regulamentului de funcţionare a Biroului executiv şi ale prezentului regulament.
  (2) În îndeplinirea atribuţiilor de coordonare a CNARNN-INFONOT, Biroul executiv adoptă decizii executorii.
  (3) Materialele care fac obiectul dezbaterilor se vor transmite de către Comisia de experţi sau de către directorul general preşedintelui Uniunii în vederea introducerii pe ordinea de zi.
  (4) Membrii Biroului executiv răspund individual pentru votul exprimat în această calitate.
  (5) Pentru activităţile de coordonare desfăşurate la nivelul CNARNN-INFONOT, o parte din indemnizaţia lunară a membrilor Biroului executiv se suportă din bugetul Centrului, în condiţiile stabilite de către Consiliului Uniunii.
  (6) Lucrările şedinţelor vor fi consemnate într-un proces-verbal care se păstrează la nivelul Uniunii, iar la CNARNN-INFONOT se comunică deciziile adoptate în vederea ducerii la îndeplinire.
  (7) Deciziile Biroului executiv adoptate în scopul coordonării activităţii CNARNN-INFONOT se înregistrează în Registrul de evidenţă a deciziilor Biroului executiv de la nivelul Uniunii şi devin executorii de la data comunicării şi înregistrării în evidenţele CNARNN-INFONOT. Pentru înregistrarea deciziilor Biroului executiv la nivelul CNARNN-INFONOT se înfiinţează Registrul de evidenţă a deciziilor Biroului Executiv.
  (8) La lucrările Biroului executiv participă, fără drept de vot, preşedintele Comisiei de experţi şi directorul general, aceştia urmărind consemnarea în procesul verbal de şedinţă a aspectelor supuse dezbaterilor în vederea redactării ulterioare a deciziilor. În cazul în care preşedintele Comisiei de experţi este un membru al Biroului executiv acesta îşi va exercita votul în această calitate. În funcţie de ordinea de zi a şedinţei ordinare sau extraordinare, la şedinţele Biroului executiv pot fi invitaţi atât membrii Comisiei de experţi, cât şi specialişti în problemele care fac obiectul discuţiilor.


  Articolul 6

  (1) În îndeplinirea activităţilor de coordonare a CNARNN-INFONOT, potrivit art. 58 alin. (6) lit. o) coroborat cu art. 62 alin. (7) din Legea nr. 36/1995, Biroul executiv are următoarele atribuţii:
  a) numeşte şi revocă membrii Comisiei de experţi şi desemnează preşedintele acesteia;
  b) adoptă, la propunerea Comisiei de experţi, strategia de dezvoltare a CNARNN-INFONOT, pe care o comunică Consiliului Uniunii;
  c) aprobă, la propunerea Comisiei de experţi, normele metodologice pentru funcţionarea registrelor naţionale notariale;
  d) aprobă achiziţionarea de echipamente şi bunuri necesare desfăşurării activităţii CNARNN-INFONOT;
  e) aprobă, la propunerea Comisiei de experţi, tarifele pentru înscrierile şi verificările în registre, reducerile şi scutirile de tarif, precum şi tarifele pentru alte servicii prestate de către CNARNN-INFONOT;
  f) aprobă, la propunerea Comisiei de experţi, organigrama şi statul de funcţii ale CNARNN-INFONOT;
  g) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, indemnizaţiile prevăzute de prezentul regulament şi execuţia bugetară a CNARNN-INFONOT;
  h) aprobă donaţiile, sponsorizările şi mecenatele;
  i) numeşte şi revocă, la propunerea Comisiei de experţi, directorul general;
  j) stabileşte, la propunerea Comisiei de experţi, salariul directorului General;
  k) aprobă încheierea de protocoale de colaborare cu instituţii publice sau private;
  l) aprobă, la propunerea Comisiei de experţi, suportarea din bugetul CNARNN-INFONOT a costurilor unor servicii destinate exclusiv dezvoltării instituţiei notarului public;
  m) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, regulament, statut sau de actele normative cu caracter intern.
  (2) Biroul executiv poate delega, în legătură cu administrarea Centrului, unele din atribuţiile sale preşedintelui sau Comisiei de experţi.


  Articolul 7

  (1) Preşedintele Biroului executiv asigură legătura şi comunicarea permanentă dintre Biroul executiv şi CNARNN-INFONOT.
  (2) Preşedintele Biroului executiv are următoarele atribuţii:
  a) supune dezbaterilor Biroului executiv materialele comunicate de CNARNN-INFONOT;
  b) solicită CNARNN-INFONOT comunicarea tuturor materialelor necesare pentru a le supune dezbaterilor în cadrul şedinţelor Biroului executiv;
  c) urmăreşte modul în care Comisia de experţi îşi îndeplineşte atribuţiile şi informează, dacă se impune, Biroul executiv;
  d) face parte de drept din Comisia de experţi şi participă în calitate de membru la şedinţele acesteia;
  e) sprijină Comisia de experţi în realizarea atribuţiilor şi asigură legătura permanentă cu Uniunea şi cu celelalte entităţi din cadrul Uniunii;
  f) propune Biroului executiv numirea sau revocarea membrilor Comisiei de experţi;
  g) semnează deciziile adoptate de către Biroul executiv.


  Articolul 8

  (1) Comisia de experţi are ca scop principal stabilirea strategiei şi conducerea tuturor activităţilor CNARNN-INFONOT, altele decât cele date în competenţa Biroului executiv, în vederea îndeplinirii obiectivelor pentru care au fost înfiinţate registrele naţionale notariale administrate de CNARNN-INFONOT.
  (2) Comisia este formată din 7 membri, notari publici şi alţi specialişti, desemnaţi pe criterii de experienţă şi competenţă de către Biroul Executiv. Din Comisia de experţi face parte de drept şi preşedintele Biroului executiv. Comisia de experţi va fi condusă de un preşedinte desemnat de către Biroul executiv dintre membrii acesteia.


  Articolul 9

  (1) Comisia îşi desfăşoară activitatea în prezenţa majorităţii membrilor săi şi se întruneşte săptămânal sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui Comisiei. La lucrările Comisiei participă fără drept de vot, ca urmare a solicitării preşedintelui Comisiei, directorul general, directorii adjuncţi, iar dacă problematica inclusă pe ordinea de zi o impune, participă şi coordonatorii de registre, precum şi orice altă persoană din cadrul CNARNN-INFONOT.
  (2) Directorul general asigură întocmirea procesului-verbal de şedinţă şi redactarea hotărârilor rezultate în urma şedinţei, urmărind ducerea acestora la îndeplinire.
  (3) În cazuri urgente, Comisia poate adopta hotărâri cu exprimarea votului prin corespondenţă, situaţie în care directorul general comunică fiecărui membru proiectul de hotărâre sau materialele ce fac obiectul aprobării, iar după primirea acestora fiecare membru îşi exprimă votul în scris pe care îl comunică de îndată CNARNN-INFONOT.
  (4) Preşedintele Comisiei împreună cu 2 dintre membrii Comisiei şi preşedintele Biroului executiv păstrează legătura permanentă cu directorul general şi directorii adjuncţi şi asigură rezolvarea cu operativitate a problemelor intervenite între şedinţele Comisiei de experţi, iar hotărârile adoptate vor fi aduse şi la cunoştinţa celorlalţi membri ai Comisiei în proxima şedinţă.
  (5) Preşedintele Comisiei poate repartiza membrilor Comisiei anumite sarcini, de a căror îndeplinire aceştia răspund în faţa acestuia.
  (6) Preşedintele Comisiei reprezintă Centrul în plan intern în relaţia cu autorităţile publice şi private şi în plan internaţional în relaţia cu organizaţiile şi organismele internaţionale.


  Articolul 10

  (1) Atribuţiile Comisiei sunt următoarele:
  a) asigură conducerea permanentă a CNARNN-INFONOT;
  b) controlează şi supraveghează activitatea directorului general al CNARNN-INFONOT şi dispune luarea măsurilor ce se impun;
  c) aprobă, în limita sumei de 500.000 lei, achiziţionarea de echipamente, bunuri şi servicii necesare desfăşurării activităţii;
  d) elaborează organigrama şi statul de funcţii ale CNARNN-INFONOT, pe care le supune aprobării Biroului executiv;
  e) avizează proiectul anul al bugetului de venituri şi cheltuieli, ce va fi supus aprobării Biroului executiv;
  f) stabileşte strategia de funcţionare a CNARNN-INFONOT, pe care o supune aprobării Biroului executiv;
  g) aprobă regulamentele interne de organizare şi funcţionare ale CNARNN-INFONOT;
  h) aprobă propunerile directorului general privind angajarea, promovarea, sancţionarea sau desfacerea contractului de muncă a personalului angajat;
  i) dispune directorului general angajarea, promovarea, sancţionarea sau desfacerea contractului de muncă a personalului angajat;
  j) propune Biroului executiv tarifele pentru înscrierile şi verificările în registre, scutirile şi reducerile de tarif, precum şi tarifele pentru alte servicii prestate de către CNARNN-INFONOT;
  k) stabileşte, în limitele aprobate prin statul de funcţii, politica salarială a CNARNN-INFONOT;
  l) aprobă, la propunerea directorului general, numirea directorilor adjuncţi şi salariul lunar al acestora;
  m) aprobă fişa postului directorului general şi a directorilor adjuncţi;
  n) participă la activităţile de evaluare a personalului angajat al CNARNN-INFONOT;
  o) aprobă contractul colectiv de muncă al personalului angajat al CNARNN-INFONOT;
  p) monitorizează activitatea registrelor naţionale notariale şi dispune luarea măsurilor necesare;
  q) asigură implementarea aplicaţiei informatice de accesare în timp real a registrelor şi urmăreşte modul de funcţionare a acesteia;
  r) asigură pregătirea notarilor publici pentru utilizarea registrelor;
  s) asigură pregătirea personalului CNARNN-INFONOT pentru utilizarea registrelor;
  ş) dispune înscrierea, rectificarea sau radierea datelor înscrise în registre;
  t) elaborează, în vederea aprobării de către Biroul executiv, proiectul de norme metodologice privind procedurile de lucru cu registrele naţionale notariale;
  ţ) emite puncte de vedere obligatorii în aplicarea normelor metodologice privind procedurile de lucru cu registrele naţionale notariale;
  u) propune Biroului executiv îmbunătăţirea cadrului normativ specific activităţilor de funcţionare a registrelor;
  v) îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţă de către Biroul executiv sau prin acte normative interne.
  (2) În îndeplinirea atribuţiilor sale, Comisia adoptă cu majoritate de voturi hotărâri sau emite adrese cuprinzând puncte de vedere ori măsuri necesare îndeplinirii obiectivelor CNARNN-INFONOT, acte care se semnează de către preşedintele Comisiei sau de un alt membru desemnat de către acesta. În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui Comisiei este determinant.
  (3) Hotărârile adoptate de către Comisie sunt obligatorii, se înregistrează în Registrul de evidenţă a hotărârilor, directorul general al CNARNN-INFONOT urmărind şi, după caz, asigurând ducerea acestora la îndeplinire.
  (4) Nerespectarea de către directorul general, directorii adjuncţi şi celelalte persoane angajate ale CNARNN-INFONOT atât a dispoziţiilor prezentului regulament, cât şi a hotărârilor adoptate de către Comisie atrage răspunderea disciplinară, patrimonială, contravenţională sau penală, după caz, a persoanelor vinovate, conform actelor normative în vigoare.


  Articolul 11

  Preşedintele Comisiei va informa periodic sau ori de câte se solicită Biroul executiv în legătură cu activitatea desfăşurată de către Comisie la nivelul CNARNN-INFONOT, iar pentru activităţile desfăşurate membrii Comisiei beneficiază de o indemnizaţie lunară stabilită de Biroul executiv în condiţiile legii şi prezentului regulament, care se suportă din bugetul CNARNN-INFONOT.


  Articolul 12

  (1) Activitatea curentă şi conducerea executivă a CNARNN-INFONOT sunt asigurate de către directorul general numit de Biroul executiv, la propunerea Comisiei de experţi. Directorul general este şi ordonator de credite, în limita sumelor aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli.
  (2) Atribuţiile directorului general sunt următoarele:
  a) asigură conducerea executivă a CNARNN-INFONOT, în limitele stabilite de Comisia de experţi prin fişa postului;
  b) informează în permanenţă preşedintele Comisiei în legătură cu modul de desfăşurare a activităţilor de la nivelul CNARNN-INFONOT, iar la sfârşitul fiecărui an întocmeşte o informare privind activităţile desfăşurate în cursul anului, pe care o prezintă Comisiei;
  c) participă la lucrările Comisiei şi la şedinţele Biroului executiv, iar la solicitarea preşedintelui Uniunii, transmite materialele ce îi revin în sarcină, în vederea introducerii pe ordinea de zi a şedinţelor Biroului executiv;
  d) în cadrul lucrărilor Comisiei, asigură întocmirea procesului-verbal de şedinţă şi redactarea hotărârilor rezultate în urma şedinţei, urmărind ducerea acestora la îndeplinire;
  e) întocmeşte, la cererea preşedintelui Comisiei, situaţii statistice privind activitatea desfăşurată la nivelul registrelor pe care le administrează;
  f) în cazuri urgente, la solicitarea Comisiei, comunică fiecărui membru proiectul de hotărâre sau materialele ce fac obiectul aprobării în procedură de urgenţă;
  g) înaintează Comisiei propuneri privind angajarea, promovarea, sancţionarea sau desfacerea contractelor de muncă ale angajaţilor;
  h) urmăreşte punerea în aplicare a dispoziţiilor Comisiei privind angajarea, promovarea, sancţionarea sau desfacerea contractului de muncă a personalului angajat;
  i) urmăreşte ducerea la îndeplinire a măsurilor impuse de Comisie, în urma monitorizării activităţii CNARNN-INFONOT;
  j) propune Comisiei numirea directorilor adjuncţi şi salariul lunar al acestora.
  (3) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, directorul general emite dispoziţii interne prin care asigura repartizarea sarcinilor personalului sau compartimentelor de activitate ale CNARNN-INFONOT, în funcţie de competenţa şi atribuţiile acestora.


  Articolul 13

  Pentru deplasările efectuate în interesul CNARNN-INFONOT, membrii Biroului executiv, ai Comisei de experţi, notarii publici desemnaţi în acest sens, directorul general, personalul de specialitate şi administrativ, personalul din cadrul Uniunii sau al entităţilor subordonate beneficiază de suportarea din bugetul acestuia a cheltuielilor de diurnă, cazare şi transport.


  Articolul 14

  (1) În aplicarea art. 62 alin. (6) din Legea nr. 36/1995, CNARNN-INFONOT va pune, la cerere, la dispoziţia notarilor publici chitanţiere pentru încasarea tarifelor aferente înscrierilor şi verificărilor.
  (2) Metodologia privind emiterea chitanţierelor şi gestionarea acestora de către notarii publici se va aproba prin decizie a Biroului executiv, după consultarea Consiliului Uniunii.


  Articolul 15

  Echipamentele informatice necesare funcţionării registrelor naţionale notariale, precum şi cele necesare dezvoltării de programe informatice care să sprijine notarii publici în activităţile profesionale şi, respectiv, Uniunea, Camerele şi celelalte entităţi subordonate se vor achiziţiona de la Societatea Comercială "Infonot Systems" - S.R.L. sau prin intermediul acesteia.


  Capitolul III Dispoziţii tranzitorii şi finale


  Articolul 16

  În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, directorul general al CNARNN-INFONOT va proceda la armonizarea regulamentului de organizare internă cu prezentul regulament, pe care îl va supune aprobării Comisiei de experţi. Orice dispoziţie contrară prezentului regulament se abrogă.


  Articolul 17

  Arhiva creată de către registrele naţionale notariale în perioada în care au fost administrate şi gestionate de către Societatea Comercială "Infonot Systems" - S.R.L. se predă CNARNN-INFONOT, împreună cu evidenţele electronice create.


  Articolul 18

  Prezentul regulament intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Anexă

  la regulament
  2. Sigiliul Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale CNARNN - INFONOT
  Forma: rotundă
  Dimensiunea plăcii: 2,5-4,5 cm
  Legenda/Câmpul: România, Centrul Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale CNARNN - INFONOT, stema României şi steluţe
  _________