HOTĂRÂRE nr. 750 din 25 iulie 2012
privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2010 pentru stabilirea Sistemului de informare şi monitorizare a traficului navelor maritime care intră/ies în/din apele naţionale navigabile ale României
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 20 august 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2010 pentru stabilirea Sistemului de informare şi monitorizare a traficului navelor maritime care intră/ies în/din apele naţionale navigabile ale României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 731 din 3 noiembrie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 14 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "b) pentru substanţele prevăzute în anexa I la MARPOL 73/78, fişa datelor de siguranţă în care sunt prezentate caracteristicile fizico-chimice ale produselor, inclusiv viscozitatea acestora exprimată în cSt la 50°C, unde este cazul, şi densitatea acestora la 15°C, precum şi alte date incluse în fişa cu date de siguranţă, în conformitate cu Rezoluţia MSC.286(86) a IMO, adoptată la 5 iunie 2009 - Recomandarea pentru formularele de date privind siguranţa materialului (MSDS) pentru încărcăturile de hidrocarburi şi de combustibili lichizi prevăzute în anexa I la MARPOL 73/78;"
  2. În anexa nr. 2, la punctul I, poziţia 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "1. Navele de pasageri, indiferent de mărime, şi toate navele cu un tonaj brut de 300 sau mai mare care efectuează voiajuri internaţionale şi care fac escală într-un port românesc, altele decât navele de pasageri, trebuie să fie echipate cu un sistem de identificare automată (AIS), în conformitate cu standardele tehnice şi de performanţă prevăzute la cap. V din Convenţia SOLAS."
  3. În anexa nr. 2, la punctul I, după poziţia 1 se introduce o nouă poziţie, poziţia 1^1, cu următorul cuprins:
  "1^1. Navele de pasageri, indiferent de mărime, şi toate navele cu un tonaj brut de 300 sau mai mare care nu efectuează voiajuri internaţionale, altele decât navele de pasageri, trebuie să fie echipate cu AIS conform cu standardele tehnice şi de performanţă prevăzute la cap. V din Convenţia SOLAS."
  4. La anexa nr. 2, punctul II se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "1. a) Navele de pasageri, indiferent de mărime, şi toate navele cu un tonaj brut de 3.000 sau mai mare care efectuează voiajuri internaţionale şi care fac escală într-un port românesc, altele decât navele de pasageri, trebuie să fie echipate cu un înregistrator al parametrilor de navigaţie (VDR), în conformitate cu standardele tehnice şi de performanţă prevăzute la cap. V din Convenţia SOLAS.
  b) În cazul navelor pentru transport de marfă construite înainte de 1 iulie 2002, sistemul VDR poate fi unul de tip simplificat (S-VDR) care să respecte standardele tehnice şi de performanţă elaborate în conformitate cu cap. V din Convenţia SOLAS.
  2. Navele de pasageri, indiferent de mărime, şi toate navele cu un tonaj brut de 3.000 sau mai mare, construite la 1 iulie 2002 sau după această dată şi care nu efectuează voiajuri internaţionale, altele decât navele de pasageri, trebuie să fie echipate cu VDR conform cu standardele tehnice şi de performanţă prevăzute la cap. V din Convenţia SOLAS.
  3. Navele pentru transport de marfă cu un tonaj brut de 3.000 sau mai mare, construite înainte de 1 iulie 2002, care nu efectuează voiajuri internaţionale, trebuie să fie echipate cu VDR sau un înregistrator de tip S-VDR conform cu standardele tehnice şi de performanţă elaborate în conformitate cu cap. V din Convenţia SOLAS."
  5. La anexa nr. 2, după punctul II se introduce un nou punct, punctul III, cu următorul cuprins:
  "III. Exceptări
  1. Exceptări de la cerinţa de dotare cu echipamente AIS
  a) Autoritatea Navală Română (ANR) poate excepta navele de pasageri cu lungimea mai mică de 15 metri sau cu un tonaj brut mai mic de 300, care nu efectuează voiajuri internaţionale, de la aplicarea cerinţelor privind AIS stabilite în prezenta anexă.
  b) ANR poate excepta navele, altele decât navele de pasageri, cu un tonaj brut de 300 sau mai mare, dar mai mic de 500, care navighează exclusiv în apele interne ale României şi în afara rutelor utilizate de obicei de alte nave dotate cu echipamente AIS, de la aplicarea cerinţelor de echipare cu AIS stabilite în prezenta anexă.
  2. Exceptări de la cerinţa de dotare cu echipamente VDR sau S-VDR
  ANR poate excepta de la cerinţele de echipare cu VDR sau S-VDR în următoarele condiţii:
  a) Navele de pasageri pot fi exceptate de la cerinţele de echipare cu VDR numai pentru voiajurile în zonele maritime neincluse la categoria A, după cum se menţionează la art. 4 din Directiva 2009/45/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 mai 2009 privind normele şi standardele de siguranţă pentru navele de pasageri, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 163 din 25 iunie 2009.
  b) Navele, altele decât navele de pasageri tip Ro-Ro, construite înainte de 1 iulie 2002, pot fi exceptate de la cerinţele privind echiparea cu VDR în cazul în care se poate demonstra că realizarea unei interfeţe între un sistem cu VDR şi echipamentul existent pe navă este nerezonabilă şi impracticabilă.
  c) Navele pentru transport de marfă, construite înainte de 1 iulie 2002, indiferent dacă efectuează sau nu voiajuri internaţionale, pot fi exceptate de la cerinţele de echipare cu VDR dacă aceste nave urmează să fie scoase definitiv din uz în termen de 2 ani de la data implementării menţionată la cap. V din Convenţia SOLAS."
  6. Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul II

  Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii comunică Comisiei Europene textul prezentei hotărâri, inclusiv orice alte prevederi care acoperă domeniul de aplicare al Directivei 2011/15/UE a Comisiei din 23 februarie 2011 de modificare a Directivei 2002/59/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a unui sistem comunitar de monitorizare şi informare privind traficul navelor maritime, după publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  *
  Prezenta hotărâre transpune Directiva 2011/15/UE a Comisiei din 23 februarie 2011 de modificare a Directivei 2002/59/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a unui sistem comunitar de monitorizare şi informare privind traficul navelor maritime, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 49 din 24 februarie 2011.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul transporturilor
  şi infrastructurii,
  Septimiu Buzaşu,
  secretar de stat
  Ministrul mediului şi pădurilor,
  Rovana Plumb
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Ioan Rus
  Ministrul afacerilor europene,
  Leonard Orban
  Bucureşti, 25 iulie 2012.
  Nr. 750.


  Anexa
  -----
  (Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1,016/2010)
  ----------------------------------------------------
  MĂSURI
  luate de Autoritatea Navală Română în cazul unei
  ameninţări pentru siguranţa navigaţiei şi protecţia mediului
  în conformitate cu art. 22 alin. (1) din hotărâre
  Atunci când, ca urmare a unui incident ori accident care afectează o navă, de natura celui descris la art. 19 alin. (1) din hotărâre, Autoritatea Navală Română (ANR) consideră, în conformitate cu dreptul internaţional, că este necesar să prevină, să limiteze sau să îndepărteze o ameninţare gravă şi iminentă pentru litoralul românesc ori interesele conexe, pentru siguranţa altor nave, a echipajelor şi pasagerilor acestora, pentru persoanele de pe ţărm ori pentru protecţia mediului marin, ANR poate, printre altele:
  a) să restricţioneze mişcarea navei sau să o direcţioneze să urmeze o anumită rută. Această măsură nu limitează răspunderea comandantului pentru manevrarea în siguranţă a navei sale;
  b) să notifice în mod oficial comandantul navei pentru ca acesta să ia măsurile imediate şi necesare de îndepărtare a pericolelor sau de încetare a activităţilor care pun în pericol mediul ori siguranţa navigaţiei;
  c) să trimită o echipă de evaluare la bordul navei care să aprecieze gradul de risc şi să îl sprijine pe comandant pentru remedierea situaţiei şi pentru a transmite informaţii despre situaţia respectivă staţiei de coastă competente;
  d) să dea comandantului instrucţiuni pentru a intra într-un loc de refugiu în cazul unui pericol iminent sau să impună pilotajul ori remorcarea navei.
  În cazul unei nave care este remorcată în baza unui acord de remorcare sau de salvare, măsurile luate de ANR în temeiul prevederilor lit. a) şi d) pot să fie adresate, de asemenea, societăţilor de asistenţă, salvare şi remorcare implicate.
  -----