ORDIN nr. 3.066 din 25 ianuarie 2010
privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 5 februarie 2010  În baza prevederilor Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  în baza Acordului dintre Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei din Regatul Spaniei cu privire la înfiinţarea şi funcţionarea secţiilor bilingve româno-spaniole în liceele din România şi la organizarea examenului de bacalaureat în aceste licee, semnat la Bucureşti la 26 martie 2007, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 997/2007,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale,
  ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia de organizare şi desfăşurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Metodologia prevăzută la art. 1 se aplică pentru sesiunile examenului de bacalaureat din anul 2010.


  Articolul 3

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice prevedere contrară prevederilor acestuia se abrogă.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 5

  Direcţia generală educaţie timpurie, şcoli, performanţă şi programe, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare şi conducerile unităţilor de învăţământ implicate duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Ministrul educaţiei,
  cercetării, tineretului şi sportului,
  Daniel Petru Funeriu
  Bucureşti, 25 ianuarie 2010.
  Nr. 3.066.


  Anexa
  METODOLOGIE
  de organizare şi desfăşurare a probelor specifice din cadrul
  examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii
  secţiilor bilingve româno-spaniole

  Articolul 1

  Prezenta metodologie se referă la absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole, organizate în conformitate cu prevederile Acordului dintre Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei din Regatul Spaniei cu privire la înfiinţarea şi funcţionarea secţiilor bilingve româno-spaniole în liceele din România şi la organizarea examenului de bacalaureat în aceste licee, semnat la Bucureşti la 26 martie 2007, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 997/2007 (Acord), denumite în continuare secţii bilingve româno-spaniole.


  Articolul 2

  (1) Absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole au dreptul să obţină, pe lângă diploma română de bacalaureat, şi diploma spaniolă de bacalaureat.
  (2) Pentru obţinerea diplomei spaniole de bacalaureat, absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole trebuie să susţină şi să promoveze probele prevăzute de reglementările în vigoare pentru examenul de bacalaureat românesc şi să îndeplinească următoarele condiţii:
  a) susţin proba denumită în Legea nr. 384/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2009 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995 probă de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal la limba spaniolă;
  b) susţin o probă suplimentară de cultură spaniolă.


  Articolul 3

  (1) Proba de evaluare a competenţei lingvistice în limba spaniolă se desfăşoară în perioada prevăzută pentru proba C în calendarul examenului de bacalaureat 2010 şi în conformitate cu metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării, interimar, nr. 5.507/2009 privind aprobarea Calendarului examenului de bacalaureat - 2010, a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2010, precum şi a Atribuţiilor membrilor comisiilor de bacalaureat.
  (2) În cadrul probei de evaluare a competenţei lingvistice în limba spaniolă se vor evalua atât competenţele lingvistice ale candidatului, cât şi cunoştinţele de literatură spaniolă.
  (3) Evaluarea competenţei lingvistice în limba spaniolă constă în 3 tipuri de probe:
  - proba scrisă, cu durata de 90 de minute;
  - proba orală, cu durata de 10-15 minute;
  - proba de înţelegere a textului audiat, cu durata de 20 de minute.
  (4) Subiectele pentru proba orală şi pentru proba de înţelegere a textului audiat sunt cele elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, în colaborare cu reprezentanţii Ministerului Educaţiei din Spania.
  (5) Subiectele pentru proba scrisă sunt specifice absolvenţilor secţiilor bilingve româno-spaniole şi evaluează atât competenţa lingvistică, cât şi cunoştinţele de literatură spaniolă.
  (6) Subiectele pentru proba scrisă din cadrul probei C de evaluare a competenţei lingvistice în limba spaniolă sunt elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, în colaborare cu reprezentanţii Ministerului Educaţiei din Spania.


  Articolul 4

  (1) Proba de cultură spaniolă se susţine în perioada prevăzută de calendarul examenului de bacalaureat pentru proba B, proba scrisă la limba maternă.
  (2) Proba de cultură spaniolă se susţine în limba spaniolă, cu subiecte din Istoria Spaniei, Geografia Spaniei şi Istoria culturii şi civilizaţiei spaniole.
  (3) Subiectele pentru proba specifică de cultură spaniolă sunt elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, în colaborare cu reprezentanţii Ministerului Educaţiei din Spania, în conformitate cu programa aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 4.354/2009 privind desfăşurarea bacalaureatului bilingv spaniol susţinut de elevii de la secţiile bilingve spaniole.


  Articolul 5

  (1) Comisiile de bacalaureat care evaluează şi examinează absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole sunt organizate în conformitate cu reglementările în vigoare pentru bacalaureatul românesc şi cu prevederile specifice Acordului:
  a) preşedintele comisiei este ales, de regulă, dintre cadrele didactice cunoscătoare ale limbii spaniole;
  b) din comisie fac parte 2 reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei din Spania, dintre care unul este numit vicepreşedinte de comisie pentru probele care se desfăşoară în limba spaniolă.
  (2) Reprezentanţii Ministerului Educaţiei din Spania participă, cu drept de notare, la probele specifice ale bacalaureatului susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole.
  (3) Reprezentanţii Ministerului Educaţiei din Spania vor fi repartizaţi în două zone de evaluare, după cum urmează:
  - zona de nord: Oradea, Timişoara, Cluj-Napoca şi Iaşi;
  - zona centrală: Bucureşti, Ploieşti, Braşov şi Craiova.
  (4) Pentru a permite participarea celor 2 reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei din Spania la proba de evaluare a competenţei lingvistice în limba spaniolă, Comisia naţională de bacalaureat va stabili un calendar specific pentru proba orală din cadrul probei de evaluare a competenţei lingvistice în limba spaniolă.


  Articolul 6

  (1) În urma participării la proba de evaluare a competenţei lingvistice în limba spaniolă, se stabileşte nivelul de competenţă lingvistică în limba spaniolă, în conformitate cu Cadrul european comun de referinţă pentru limbi.
  (2) Candidaţilor care doresc să obţină şi diploma spaniolă de bacalaureat li se acordă şi note la proba de evaluare a competenţei lingvistice în limba spaniolă.
  (3) Candidaţilor menţionaţi la alin. (2) li se acordă note atât de cei 2 evaluatori români, cât şi de cei 2 reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei din Spania.


  Articolul 7

  (1) Proba scrisă de cultură spaniolă este evaluată atât de cei 2 evaluatori români, cât şi de cei 2 reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei din Spania.
  (2) Pentru obţinerea diplomei române de bacalaureat vor fi luate în calcul doar notele acordate de profesorii români din comisia de evaluare.


  Articolul 8

  (1) Pentru obţinerea diplomei spaniole de bacalaureat candidaţii de la secţiile bilingve româno-spaniole trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
  a) să obţină la proba de evaluare a competenţei lingvistice în limba spaniolă cel puţin nivelul B1, stabilit conform Cadrului european comun de referinţă pentru limbi;
  b) să obţină la probele menţionate la art. 2 alin. (2) evaluarea scrisă pozitivă a celor 2 reprezentanţi spanioli care fac parte din comisia de bacalaureat.
  (2) Evaluarea scrisă pozitivă menţionată la alin. (1) este consemnată într-un certificat, al cărui model este prevăzut în anexa II la Acord.
  (3) Certificatul menţionat la alin. (2) permite solicitarea eliberării diplomei spaniole de bacalaureat, în conformitate cu prevederile Acordului.


  Articolul 9

  În situaţia în care un absolvent al secţiilor bilingve româno-spaniole este declarat admis la examenul de bacalaureat, conform prevederilor metodologiei de organizare şi desfăşurare a bacalaureatului în vigoare în România, dar nu îndeplineşte una sau ambele condiţii menţionate la art. 8 alin. (1), acesta obţine diploma română de bacalaureat, dar nu şi diploma spaniolă de bacalaureat.


  Articolul 10

  În situaţia în care un absolvent al secţiilor bilingve româno-spaniole este declarat respins la examenul de bacalaureat, conform prevederilor metodologiei de organizare şi desfăşurare a bacalaureatului în vigoare în România, acesta nu poate obţine diploma spaniolă de bacalaureat, chiar dacă îndeplineşte condiţiile menţionate la art. 8 alin. (1).
  _________