HOTĂRÎRE Nr. 2290 din 15 decembrie 1969
privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la regimul actelor de stare civilă
EMITENT
 • CONSILIUL DE MINIŞTRI
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL NR. 150 din 24 decembrie 1969  Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte:

  Articolul 1

  Constituie contravenţie la regimul actelor de stare civilă următoarele fapte:
  a) orice declaraţie neexacta facuta, cu ocazia înscrierii actelor în registrele de stare civilă, de către declarant;
  b) nedeclararea naşterii unui copil la delegatul de stare civilă, în termen de 15 zile de la data cînd s-a produs naşterea, iar în cazul unui copil născut mort, în termen de 24 ore de la naştere, de către cei cărora le revine aceasta obligaţie;
  c) nedeclararea copilului găsit, la organul de militie, în termen de 3 zile de la data gasirii lui, în vederea înscrierii naşterii în registrele de stare civilă;
  d) nedeclararea morţii unei persoane, la delegatul de stare civilă, în termen de 3 zile de la data încetării din viaţa, sau în termen de 24 ore de la găsirea cadavrului în caz de moarte violenta, de către cei care potrivit dispoziţiilor legale sînt obligaţi de a face declaraţia;
  e) înmormîntarea sau incinerarea cadavrelor fără adeverinta eliberata de delegatul de stare civilă, din care să rezulte ca moartea a fost înscrisă în registrul de stare civilă;
  f) oficierea, de către deserventii oricărui cult, de inmormintari, fără dovada eliberata de delegatul de stare civilă din care să rezulte ca înscrierea privitoare la moarte a fost facuta;
  g) efectuarea de adăugiri, razaturi ori scrierea între rubrici sau peste rinduri, pe actele ori certificatele de stare civilă sau pe alte acte privind starea civilă, neprevăzute de lege;
  h) deţinerea fără drept a certificatelor de stare civilă ale altor persoane;
  i) nedeclararea certificatelor de stare civilă eliberate de autorităţi străine, la delegatul de stare civilă al locului de domiciliu, pentru transcrierea acestora în registrele de stare civilă române, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţara. Termenul de 6 luni curge de la data primirii actului, pentru cei care îl primesc ulterior întoarcerii în ţara;
  j) necomunicarea în termen a menţiunilor privind actele de stare civilă sau a copiilor de pe deciziile de admitere a schimbării numelui, de către delegatul de stare civilă obligat la aceasta;
  k) netrimiterea celui de-al doilea exemplar al registrului de stare civilă la serviciul de stare civilă al comitetului executiv al consiliului popular judeţean sau al municipiului Bucureşti, în termen de 30 zile de la data cînd toate filele din registru au fost completate;
  l) netrimiterea la Arhivele Statului, de către cei obligaţi la aceasta, a registrelor de stare civilă după trecerea termenului legal de păstrare;
  m) înscrierea faptelor ori actelor de stare civilă sau a menţiunilor într-o alta limba sau cu ortografia unei limbi străine, cu excepţia numelui;
  n) necitirea actului de stare civilă după ce a fost întocmit, dar înainte de semnare, declarantului, de către delegatul de stare civilă;
  o) necomunicarea datelor privind faptele şi actele de stare civilă produse pe o nava sau aeronava, de către cei obligaţi la aceasta;
  p) neintocmirea actelor de stare civilă şi neoperarea menţiunilor în termenele prevăzute de dispoziţiile legale.


  Articolul 2

  Contravenţiile prevăzute în art. 1 se sancţionează după cum urmează:
  a) cu amendă de la 80 la 200 lei, cele de la lit. k-n;
  b) cu amendă de la 100 la 300 lei, cele de la lit. b-e, g-j, o şi p;
  c) cu amendă de la 200 la 500 lei, cele de la lit. a şi f.


  Articolul 3

  Constatarea contravenţiilor prevăzute în prezenta hotărîre se face de primari, ofiţerii şi subofiterii de militie şi de către inspectorii de stare civilă, care aplica şi sancţiunea.


  Articolul 4

  Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se poate face plîngere în termen de 15 zile de la comunicare, după caz, la şeful inspectoratului de militie al judeţului, la şeful militiei municipiului, oraşului ori la loctiitorii acestora, iar pentru municipiul Bucureşti la şeful Inspectoratului militiei municipiului Bucureşti sau loctiitorii acestuia, precum şi la şefii militiei sectoarelor municipiului Bucureşti ori loctiitorii acestora. În cazul cînd procesul-verbal de constatare a contravenţiei a fost întocmit de primar sau de inspectorul de stare civilă, plîngerea se face la comitetul executiv al consiliului popular unde agentul constatator îşi desfăşoară activitatea.


  Articolul 5

  În măsura în care prezenta hotărîre nu dispune, contravenţiilor prevăzute la art. 1 le sînt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.
  Preşedintele
  Consiliului de Miniştri,
  ION GHEORGHE MAURER
  -----------