ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 24 din 31 martie 2021pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de relansare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 2 aprilie 2021
  În contextul crizei provocate de COVID-19, Comisia Europeană a instituit un mecanism de redresare și reziliență pentru a furniza un sprijin financiar eficace și semnificativ menit să accelereze implementarea reformelor sustenabile și a investițiilor publice conexe în statele membre.
  Mecanismul de redresare și reziliență a intrat în vigoare la data de 19 februarie 2021, în temeiul Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 57 din 18 februarie 2021.
  Pentru a se asigura asumarea responsabilității la nivel național și concentrarea pe reformele și investițiile relevante, statele membre care doresc să primească sprijin trebuie să transmită Comisiei Europene un plan de redresare și reziliență care să fie motivat și justificat în mod corespunzător.
  Conform art. 18 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului, România trebuie să transmită oficial planul de redresare și reziliență, până la 30 aprilie, printr-un singur document integrat.
  Ținând cont de faptul că elementele sus-menționate vizează interesul public și strategic, sunt o prioritate a programului de guvernare și constituie o situație de urgență și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată pentru a asigura transmiterea Planului național de redresare și reziliență în termenul prevăzut de regulamentul menționat anterior,
  în lipsa acestor măsuri, aprobarea Planului național de redresare și reziliență de către Comisia Europeană ar fi supusă riscului neîncadrării în termenele asumate de către România,
  întrucât împrejurările de față vizează interesul public și constituie elementele unei situații extraordinare ce nu suferă amânare, astfel încât se impune reglementarea unor măsuri în domeniul fondurilor europene,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul I

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de relansare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 7 septembrie 2020, se modifică și se completează după cum urmează:1. Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:
  ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
  privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență
  2. La articolul 1, alineatele (1)-(3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 1
  (1) Planul național de redresare și reziliență al României, denumit în continuare PNRR, este documentul strategic al României care fundamentează prioritățile de reformă și domeniile de investiții pentru aplicarea Mecanismului de redresare și reziliență - MRR la nivel național. Sursa de finanțare este reprezentată de fondurile alocate pentru România în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobat prin Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului. Scopul final al PNRR este să accelereze implementarea reformelor sustenabile și a investițiilor publice conexe, respectiv asigurarea ameliorării stării economiei naționale după criza generată de COVID-19, creșterea economică și crearea de locuri de muncă necesare pentru incluziunea forței de muncă, sprijinirea tranziției verzi și a celei digitale pentru promovarea creșterii durabile.(2) PNRR are structura stabilită conform Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului și face obiectul procedurilor de negociere cu Comisia Europeană.(3) Guvernul aprobă prin memorandum mandatarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, denumit în continuare MIPE, pentru a desfășura procedurile de negociere cu Comisia Europeană, în vederea aprobării PNRR și a cererii de împrumut prevăzute la art. 14 din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului, și mandatarea Ministerului Finanțelor, denumit în continuare MF, pentru a desfășura procedurile de negociere la nivelul Consiliului Uniunii Europene.
  3. La articolul 1, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) și (3^2), cu următorul cuprins:(3^1) Procedurile de negociere prevăzute la alin. (3) sunt coordonate de către prim-ministru. (3^2) După aprobarea la nivelul Uniunii Europene, PNRR va fi aprobat prin hotărâre a Guvernului.4. La articolul 1 alineatul (4), literele a) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  a) să fie proiecte mature, cu un grad avansat de elaborare a documentațiilor tehnico-economice și cu angajamente ferme din partea beneficiarilor finali de încheiere a contractelor de achiziție publică sau a contractelor sectoriale, după caz, până la sfârșitul anului 2022, pentru minimum 70% din valoarea alocată, respectiv la sfârșitul anului 2023, pentru restul valorii alocate;
  ...............................
  c) să obțină avizul conform eliberat de MIPE prin care să se confirme compatibilitatea cu recomandările specifice de țară și tranziția verde și digitală, eligibilitatea finanțării din MRR și contribuția la atingerea jaloanelor și țintelor prevăzute în PNRR;
  5. La articolul 1, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Contractarea împrumutului astfel cum rezultă din valoarea costurilor totale estimate ale PNRR prevăzută la alin. (3) se face cu respectarea legislației în vigoare privind datoria publică.6. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 2
  (1) Se alocă Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Planul național de redresare și reziliență, un procent din bugetul PNRR, în limita negociată cu Comisia Europeană, corespunzător alocărilor aprobate pentru granturi pentru fiecare componentă în parte, pentru acoperirea cheltuielilor legate de activitățile de pregătire, monitorizare, control, audit și evaluare, inclusiv cheltuieli de salarizare, care sunt necesare pentru gestionarea PNRR și îndeplinirea obiectivelor acestuia, în special cele legate de studii, reuniunile experților, consultarea părților interesate, acțiunile de informare și comunicare, inclusiv acțiunile incluzive de sensibilizare, și comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea au legătură cu obiectivele PNRR, cheltuielile cu rețelele informatice care se concentrează pe prelucrarea și schimbul de informații, instrumentele corporative de tehnologie a informației și toate celelalte cheltuieli cu asistența tehnică și administrativă suportate de Comisie pentru gestionarea mecanismului. Cheltuielile acoperă, de asemenea, costurile altor activități de sprijin, de natura controlului calității și monitorizării proiectelor pe teren, costurile aferente consilierilor la nivelul tehnic, precum și pe cele ale experților pentru evaluarea și implementarea reformelor și a investițiilor.(2) Din alocarea prevăzută la alin. (1), în baza acordurilor de finanțare pentru implementarea reformelor, respectiv a componentelor aferente, încheiate între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și ministerele responsabile de implementarea reformelor, ministerele responsabile de implementarea componentelor aferente reformelor, respectiv cu Secretariatul General al Guvernului, în cazul în care este responsabil de implementare de reforme sau de componente aferente reformelor, precum și ministerele care au în subordine/coordonare/sub autoritate entități responsabile de implementarea componentelor aferente reformelor, se stabilesc sumele pentru acoperirea cheltuielilor legate de activitățile de pregătire, monitorizare, control, audit și evaluare, inclusiv cheltuieli de salarizare, care sunt necesare pentru gestionarea PNRR și îndeplinirea obiectivelor acestuia, în special cele legate de studii, reuniunile experților, consultarea părților interesate, acțiunile de informare și comunicare, inclusiv acțiunile incluzive de sensibilizare, și comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea au legătură cu obiectivele PNRR, cheltuielile cu rețelele informatice care se concentrează pe prelucrarea și schimbul de informații, instrumentele corporative de tehnologie a informației și toate celelalte cheltuieli cu asistența tehnică și administrativă suportate de Comisie pentru gestionarea mecanismului. Cheltuielile acoperă, de asemenea, costurile altor activități de sprijin, de natura controlului calității și monitorizării proiectelor pe teren, costurile aferente consilierilor la nivelul tehnic, precum și pe cele ale experților pentru evaluarea și implementarea reformelor și a investițiilor.
  7. La articolul 3, alineatele (2)-(4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Beneficiarii finali ale căror proiecte urmează a se finanța din fondurile alocate prin intermediul PNRR derulează procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică/sectoriale, anterior încheierii acordurilor/contractelor de finanțare, în baza avizului conform eliberat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Avizul conform se eliberează pentru fiecare proiect în parte care urmează a se finanța din fondurile alocate prin PNRR, la propunerea ministerului coordonator de reformă și/sau a celui responsabil de implementarea componentei, în limita bugetului estimat prevăzut pentru fiecare pilon/componentă de investiții, după aprobarea potrivit procedurilor la nivel european a PNRR. (3) După aprobarea PNRR potrivit procedurilor la nivel european, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene încheie acorduri de finanțare pentru implementarea reformelor și/sau acorduri de finanțare pentru implementarea componentelor aferente reformelor cu ministerele responsabile de implementarea reformelor, ministerele responsabile de implementarea componentelor aferente reformelor, respectiv cu Secretariatul General al Guvernului, în cazul în care este responsabil de implementare de reforme sau de componente aferente reformelor, precum și cu ministerele care au în subordine/coordonare/sub autoritate entități responsabile de implementarea componentelor aferente reformelor.(4) Beneficiarii finali de fonduri din PNRR încheie contracte de achiziție publică/sectoriale, după caz, pentru proiectele finanțate din PNRR, după încheierea acordurilor de finanțare și numai după obținerea avizului conform prevăzut la alin. (2).8. La articolul 3, alineatul (5) se abrogă. 9. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 4
  (1) Pentru elaborarea, negocierea, aprobarea și implementarea PNRR, funcționează în cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene o structură de specialitate, conform Hotărârii Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările și completările ulterioare.(2) Personalul prevăzut la alin. (1) beneficiază de drepturile prevăzute de Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările și completările ulterioare, fiind aplicabile prevederile art. 17 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, în limita cheltuielilor de personal aprobate prin legea bugetului de stat.
  10. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 5
  (1) La nivelul ministerelor responsabile de implementarea reformelor, ministerelor responsabile de implementarea componentelor aferente reformelor, respectiv la nivelul Secretariatului General al Guvernului, în cazul în care este responsabil de implementare de reforme sau de componente aferente reformelor, precum și al ministerelor care au în subordine/coordonare/sub autoritate entități responsabile de implementarea componentelor aferente reformelor, se organizează, în limita cheltuielilor de personal aprobate prin legea bugetului de stat, structuri de specialitate ale căror atribuții vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului, respectiv act administrativ intern.(2) Personalul care face parte din structurile prevăzute la alin. (1) beneficiază de prevederile art. 16 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.
  11. Articolele 8 și 9 se abrogă. 12. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 11

  Măsurile de implementare a PNNR, inclusiv cele care se referă la cadrul instituțional și financiar, vor fi reglementate în termen de maximum 90 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 1 alin. (3^2).
  13. În tot cuprinsul ordonanței de urgență, sintagma „Planul național de relansare și reziliență“ se înlocuiește cu sintagma ,,Planul național de redresare și reziliență“, iar sintagma ,,Ministerul Fondurilor Europene“ se înlocuiește cu sintagma „Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene“.


  Articolul II

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 7 septembrie 2020, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Ilie-Dan Barna
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Cristian Ghinea
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Dănuț Sebastian Neculăescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare

  București, 31 martie 2021.
  Nr. 24.
  ----