ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 13 mai 2014
privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 21 mai 2014  Având în vedere faptul că operatorii economici din industria de apărare prevăzuţi în anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă, care, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 44/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se încadrează în categoria principalilor furnizori de armament, muniţie şi material de război pentru forţele naţionale de apărare şi siguranţă naţională, înregistrează arierate bugetare, iar, în prezent, nu există surse de finanţare pentru stingerea acestor obligaţii,
  pentru a nu se ajunge în situaţia în care aceşti operatori economici să intre în stare de faliment, fapt care ar conduce la imposibilitatea asigurării capacităţilor necesare protejării, în timp real, a intereselor esenţiale şi ale siguranţei naţionale,
  în actualul context regional geopolitic, se impune întărirea capacităţii de apărare a României prin luarea unor măsuri urgente de redresare economico-financiară a operatorilor economici de interes strategic prevăzuţi în anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă, astfel încât forţele naţionale de apărare şi securitate să poată fi pregătite pentru protejarea intereselor esenţiale şi siguranţei statului român, precum şi pentru a-şi onora obligaţiile asumate în calitate de stat membru NATO.
  Ţinând seama de faptul că volumul arieratelor a crescut semnificativ la toţi operatorii economici în perioada de criză economico-financiară, din cauza dificultăţilor financiare cu care s-a confruntat întreaga economie,
  întrucât penalităţile şi majorările calculate pentru neplata datoriilor influenţează negativ rezultatul exerciţiului financiar, ceea ce concură la influenţarea negativă a situaţiei economico-financiare a ţării,
  având în vedere necesitatea încadrării în ţintele indicative privind nivelul plăţilor restante conform angajamentelor asumate în acordurile încheiate cu organizaţiile internaţionale, pentru evitarea riscului ratării ţintei, se impune reducerea, în regim de urgenţă, a volumului de plăţi restante şi a arieratelor operatorilor economici prevăzuţi în anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă, inclusiv prin adoptarea unor măsuri de conversie a creanţelor fiscale în titluri de valoare.
  Luând în considerare faptul că neluarea în regim de urgenţă a măsurilor ar putea conduce la afectarea gravă a intereselor esenţiale ale statului român, se impune reglementarea, în regim de urgenţă, a ştergerii arieratelor unor operatori economici.
  Ţinând cont de dispoziţiile art. 346 din Tratatul de funcţionare a Uniunii Europene, potrivit cărora orice stat membru poate lua măsurile pe care la consideră necesare pentru protecţia intereselor esenţiale ale siguranţei sale şi care se referă la producţia sau comerţul cu armament, muniţie şi material de război, precum şi de faptul că măsurile propuse nu distorsionează concurenţa pe piaţa internă pentru produsele ce nu sunt destinate unor scopuri specific militare,
  în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează măsuri pentru protecţia intereselor esenţiale ale siguranţei naţionale şi care se referă la producţia sau comerţul cu armament, muniţie şi material de război şi alte măsuri fiscal-bugetare.
  (2) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin măsuri pentru protecţia intereselor esenţiale ale siguranţei naţionale şi care se referă la producţia sau comerţul cu armament, muniţie şi material de război se înţelege stingerea, prin anulare, a obligaţiilor fiscale principale şi a accesoriilor acestora aferente producţiei sau comerţului cu armament, muniţie şi material de război.


  Capitolul I Stingerea obligaţiilor fiscale prin anulare


  Articolul 2

  (1) Obligaţiile fiscale aferente producţiei sau comerţului cu armament, muniţie şi material de război datorate de operatorii economici din industria de apărare, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă, denumiţi în prezentul capitol operatori economici, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi neachitate la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se anulează.
  (2) Obligaţiile fiscale principale şi accesorii aferente producţiei sau comerţului cu armament, muniţie şi material de război, datorate de operatorii economici către fondul de risc ca urmare a împrumuturilor externe garantate de stat conform evidenţei contabile a Ministerului Finanţelor Publice şi neachitate la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se anulează.


  Articolul 3

  (1) Prin obligaţii fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală se înţelege obligaţii fiscale principale reprezentând impozite, taxe, contribuţii sociale obligatorii şi alte sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv amenzile de orice fel care se fac venit la bugetul de stat, precum şi obligaţiile fiscale accesorii, datorate şi neachitate, cu excepţia obligaţiilor fiscale principale cu reţinere la sursă şi a accesoriilor aferente acestora.
  (2) În scopul aplicării art. 2, operatorii economici care au evidenţa contabilă separată pentru producţia sau comerţul cu armament, muniţie şi material de război trebuie să determine, pe baza acestei evidenţe, pentru fiecare perioadă fiscală, obligaţiile fiscale aferente producţiei sau comerţului cu armament, muniţie şi material de război şi să le declare organului fiscal competent. Operatorii economici care nu au evidenţă contabilă separată determină şi declară organului fiscal competent obligaţiile fiscale aferente producţiei sau comerţului cu armament, muniţie şi material de război pe baza ponderii veniturilor corespunzătoare acestei activităţi în totalul cifrei de afaceri, pentru fiecare an fiscal.
  (3) Declararea de către operatorii economici a obligaţiilor fiscale aferente producţiei sau comerţului cu armament, muniţie şi material de război se realizează prin cererea depusă potrivit art. 4 alin. (1).
  (4) Prevederile alin. (1) nu se aplică obligaţiilor fiscale datorate bugetelor autorităţilor publice locale.


  Articolul 4

  (1) În vederea stingerii prin anulare a obligaţiilor fiscale prevăzute la art. 2 operatorul economic depune la organul fiscal competent o cerere care se soluţionează în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia, prin decizie de anulare.
  (2) Cererea de anulare a obligaţiilor fiscale cuprinde următoarele elemente:
  a) datele de identificare a operatorului economic: denumire, numele şi prenumele reprezentantului legal, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, precum şi numărul de telefon/fax;
  b) suma totală pentru care se solicită anularea, defalcată pe tipuri de impozite, taxe, contribuţii, fondul de risc şi alte sume datorate bugetului general consolidat şi în cadrul acestora, pe obligaţii fiscale principale şi accesorii;
  c) data şi semnătura reprezentantului legal al operatorului economic, precum şi ştampila.
  (3) În vederea soluţionării cererii, organul fiscal competent emite, din oficiu, certificatul de atestare fiscală în care sunt cuprinse obligaţiile fiscale datorate de operatorul economic la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi obligaţiile fiscale ce fac obiectul anulării, pe care îl comunică operatorului economic. Modelul şi conţinutul certificatului de atestare fiscală se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
  (4) În cazul în care în perioada dintre data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi data comunicării deciziei de anulare contribuabilul efectuează plăţi în conturile bugetare aferente tipurilor de creanţe fiscale ce fac obiectul anulării, se sting obligaţiile exigibile în această perioadă, precum şi obligaţiile fiscale ce nu fac obiectul anulării. Prevederile art. 114 şi 115 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt aplicabile în mod corespunzător. În acest caz, distribuirea şi stingerea se efectuează după emiterea deciziei de anulare.
  (5) În cazul în care există diferenţe între sumele solicitate de către operatorul economic în cerere şi cele înscrise în certificatul de atestare fiscală, organul fiscal competent solicită, în scris, prezentarea operatorului economic la sediul său pentru clarificarea situaţiei fiscale a acestuia. Solicitarea se transmite operatorului economic odată cu certificatul de atestare fiscală.
  (6) După clarificarea neconcordanţelor, organul fiscal întocmeşte în două exemplare procesul-verbal de punere de acord. Odată cu întocmirea procesului-verbal de punere de acord se eliberează, în două exemplare, un nou certificat de atestare fiscală. Un exemplar al procesului-verbal de punere de acord şi al certificatului de atestare fiscală se comunică operatorului economic, iar un exemplar al acestora se arhivează de către organul fiscal.
  (7) Termenul de clarificare a neconcordanţelor şi de eliberare a unui nou certificat de atestare fiscală este de cel mult 15 zile de la data comunicării certificatului de atestare fiscală iniţial. Termenul prevăzut la alin. (1) se prelungeşte în mod corespunzător.
  (8) Operarea în evidenţa contabilă a Ministerului Finanţelor Publice a anulării sumelor prevăzute la art. 2 alin. (2) cuprinse în certificatul de atestare fiscală se face în baza unei note emise de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.


  Articolul 5

  (1) În cazul în care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, sunt depuse de către operatorul economic deconturi cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare ori cereri de restituire, cererea de anulare a obligaţiilor fiscale se soluţionează după soluţionarea cererii de rambursare ori a cererii de restituire şi după efectuarea compensării potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Termenul prevăzut la art. 4 alin. (1) se prelungeşte în mod corespunzător.
  (2) În cazul în care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă sunt depuse de către operatorul economic deconturi cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată fără opţiune de rambursare, suma negativă se consideră solicitată la rambursare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Prevederile alin. (1) sunt aplicabile în mod corespunzător.
  (3) Obligaţiile fiscale aferente producţiei sau comerţului cu armament, muniţie şi material de război, stabilite ulterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru perioadele fiscale la care se referă obligaţiile fiscale ce fac obiectul anulării, se anulează în condiţiile prezentului capitol.


  Articolul 6

  Obligaţiile reprezentând sumele acordate în condiţiile art. 12^8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 44/2003, cu modificările şi completările ulterioare, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, cu titlul de plăţi compensatorii, datorate de operatori economici şi neachitate la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se sting prin anulare.


  Articolul 7

  Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru obligaţiile fiscale principale prevăzute la art. 2-6 nu se datorează obligaţii fiscale accesorii.


  Articolul 8

  (1) Veniturile înregistrate ca urmare a aplicării prevederilor prezentului capitol sunt venituri neimpozabile.
  (2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă încetează orice măsură de executare silită pentru recuperarea creanţelor fiscale ce fac obiectul anulării.


  Articolul 9

  În situaţia în care operatorii economici care au beneficiat de prevederile art. 2-7 înregistrează la finele oricărui an din următorii 5 ani de la data anulării acestora obligaţii neachitate la scadenţă de natura celor anulate, obligaţiile anulate se repun în sarcina debitorului, iar accesoriile aferente se recalculează în mod corespunzător.


  Capitolul II Alte măsuri fiscal-bugetare


  Articolul 10

  (1) La operatorii economici la care statul este acţionar integral sau majoritar, se poate aproba, în condiţiile legii şi cu respectarea procedurilor privind ajutorul de stat, conversia în acţiuni a obligaţiilor fiscale de natura celor prevăzute la art. 3 şi obligaţiile fiscale către fondul de risc ca urmare a împrumuturilor externe garantate de stat.
  (2) În aplicarea alin. (1), prin hotărâre a Guvernului, se aprobă operatorii economici la care se realizează stingerea obligaţiilor fiscale prin conversie în acţiuni.
  (3) Conversia în acţiuni prevăzută la alin. (1) se realizează numai cu respectarea dreptului de preferinţă al acţionarilor existenţi, în condiţiile legii şi conform prevederilor actelor constitutive.
  (4) Instituţia publică care exercită calitatea de acţionar în numele statului la data efectuării conversiei exercită drepturile şi obligaţiile statului român în calitate de acţionar pentru acţiunile emise în favoarea statului de operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) şi înregistrează în evidenţele contabile aceste acţiuni.
  (5) La operatorii economici cu capital integral sau majoritar de stat la care s-a deschis procedura insolvenţei, potrivit legii, conversia creanţelor bugetare în acţiuni poate fi prevăzută prin planul de reorganizare, în condiţiile legii, cu acordul expres, în scris, al creditorului. Prevederile alin. (4) rămân aplicabile.


  Articolul 11

  (1) În vederea stingerii prin conversie în acţiuni a obligaţiilor principale şi a accesoriilor aferente potrivit art. 10, organul fiscal competent emite, din oficiu, certificatul de atestare fiscală prevăzut de art. 112 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Certificatul de atestare fiscală emis potrivit alin. (1) se comunică operatorului economic.
  (3) Conversia obligaţiilor cuprinse în certificatul de atestare fiscală se face la valoarea nominală a acţiunilor.
  (4) Data stingerii obligaţiilor prevăzute la alin. (1) este data realizării conversiei.
  (5) Operarea în evidenţele contabile ale operatorului economic a conversiei în acţiuni a creanţei prevăzute la alin. (1) se face în baza certificatului de atestare fiscală emis de organul fiscal competent potrivit alin. (1) şi comunicat operatorului economic potrivit alin. (2).
  (6) Începând cu data emiterii certificatului de atestare fiscală, pentru obligaţiile principale datorate de operatorul economic care fac obiectul conversiei în acţiuni, nu se calculează şi nu se datorează obligaţii accesorii.
  (7) Pentru obligaţiile care fac obiectul prezentului capitol, executarea silită se suspendă la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 10 alin. (2) şi încetează la data conversiei în acţiuni a creanţelor.
  (8) Ministerul sub autoritatea căruia funcţionează operatorul economic exercită drepturile şi obligaţiile statului român, în calitate de acţionar unic sau majoritar, după caz, şi înregistrează acţiunile emise de operatorul economic în favoarea statului ca urmare a conversiei creanţelor prevăzute la alin. (1), ţinându-se evidenţa acestora distinct potrivit reglementărilor privind contabilitatea instituţiilor publice în vigoare.


  Capitolul III Dispoziţii finale


  Articolul 12

  La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă art. 3 şi 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 169/2001 privind utilizarea unor sume destinate restructurării şi reorganizării agenţilor economici din sectorul producţiei de apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 28 decembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 380/2002.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul economiei,
  Constantin Niţă
  Ministrul finanţelor publice,
  Ioana-Maria Petrescu
  Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Gabriel Oprea
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 13 mai 2014.
  Nr. 25.


  Anexa
  Nr. crt. Denumirea societăţii comerciale Sediul Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului şi codul unic de înregistrare
  0 1 2 3
  1. Societatea Comercială TOHAN - S.A. Zărneşti, Aleea Uzinei nr. 1, judeţul Braşov J08/49/2001 RO 13652413
  2. Societatea Comercială CARFIL - S.A. Braşov, Str. Zizinului nr. 119, judeţul Braşov J08/596/2001 RO 13945863
  3. Societatea Comercială METROM - S.A. Braşov, Str. Carpaţilor nr. 60, judeţul Braşov J08/334/2002 RO 14531223
  4. Societatea Comercială UZINA MECANICĂ CUGIR - S.A. Cugir, Str. 21 Decembrie 1989 nr. 1, judeţul Alba J01/40/1999 RO 1769224
  5. Societatea Comercială FABRICA DE ARME CUGIR - S.A. Cugir, Str. 21 Decembrie 1989 nr. 1A, judeţul Alba J01/435/2004 RO 16368506
  6. Societatea Comercială UZINA MECANICA PLOPENI - S.A. Plopeni, Str. Republicii nr. 1, judeţul Prahova J29/162/2001 RO 13741804
  7. Societatea Comercială UZINA MECANICĂ SADU - S.A. Bumbeşti-Jiu, Str. Parângului nr. 59, judeţul Gorj J18/330/2001 RO 14373832
  8. Societatea Comercială UZINA MECANICĂ MIJA - S.A. Comuna I.L. Caragiale, judeţul Dâmboviţa J15/330/2001 RO 2978636
  9. Societatea Comercială UZINA AUTOMECANICA MORENI - S.A. Moreni, str. Teiş nr. 16, judeţul Dâmboviţa J15/22/2001 RO 938970
  10. Societatea Comercială ARSENAL-REŞIŢA - S.A. Reşiţa, Str. Bârzăviţei nr. 4, judeţul Caraş-Severin J11/377/2001 RO 14366231
  11. Societatea Comercială UZINA MECANICĂ BUCUREŞTI - S.A. Bucureşti, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 7-9, sectorul 3 J40/591/2002 RO 14423850
  12. Societatea Comercială ELECTROMECANICA PLOIEŞTI - S.A. Ploieşti, şos. Ploieşti-Târgovişte, km. 8, judeţul Prahova J29/1154/2001 RO 14361269
  13. Societatea Comercială UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREŞTI - S.A. Târgovişte, Str. Laminorului nr. 2, judeţul Dâmboviţa J15/344/2001 RO 3180070
  14. Societatea Comercială PIROCHIM VICTORIA - S.A. Victoria, Aleea Uzinei nr. 8 bis, judeţul Braşov J08/183/2002 RO 14469423
  15. Societatea Comercială FABRICA DE PULBERI - S.A. FĂGĂRAŞ Făgăraş, str. Extravilan nr. 1, judeţul Braşov J08/1304/2007 RO 21727401

  --------