HOTĂRÂRE nr. 580 din 9 iulie 2014privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2014-2015, precum și aprobarea titlurilor conferite absolvenților învățământului universitar de licență înmatriculați în anul I în anii universitari 2011-2012, 2012-2013 și 2013-2014
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 16 iulie 2014
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 132 alin. (2) și art. 138 alin. (5) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare, prevăzut în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă structura instituțiilor de învățământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licență și specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, locațiile geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ și limbă de predare, precum și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2014-2015, prevăzute în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Se aprobă structura instituțiilor de învățământ superior particular acreditate, domeniile de studii universitare de licență și specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, locațiile geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ și limbă de predare, precum și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2014-2015, prevăzute în anexa nr. 3.


  Articolul 4

  Se aprobă specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu în cadrul instituțiilor de învățământ superior particular autorizate să funcționeze provizoriu, locațiile geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ și limbă de predare, precum și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2014-2015, prevăzute în anexa nr. 4.


  Articolul 5

  Se aprobă structura instituțiilor de învățământ superior autorizate să funcționeze provizoriu, care organizează numai programe de studii universitare de masterat/studii postuniversitare, locațiile geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ și limbă de predare, precum și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2014-2015, prevăzute în anexa nr. 5.


  Articolul 6

  Instituțiile de învățământ superior prevăzute în anexa nr. 6 sunt monitorizate în anul universitar 2014-2015 de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior și Ministerul Educației Naționale, în temeiul prevederilor art. 192 și ale art. 216 alin. (2) lit. c) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 7

  Specializările prevăzute în anexa nr. 7 intră în lichidare începând cu anul universitar 2014-2015, în sensul că la acestea nu se mai organizează admitere.


  Articolul 8

  Se aprobă titlurile conferite absolvenților învățământului universitar de licență înmatriculați în anul I în anii universitari 2011-2012, 2012-2013 și 2013-2014, prevăzute în anexa nr. 8.


  Articolul 9

  Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul educației naționale,
  Remus Pricopie
  Ministrul delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică,
  Mihnea Cosmin Costoiu
  Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice,
  Rovana Plumb

  București, 9 iulie 2014.
  Nr. 580.

  Anexa nr. 1

  Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare

  Cod
  DFI

  Domeniul fundamental
  (DFI)

  Cod
  RSI

  Ramura de știință
  (RSI)

  Cod
  DSU- D/M

  Domeniul de studii universitare
  de doctorat/ masterat
  (DSU_D/M)

  Cod
  DL

  Domeniul de licență
  (DL)

  Cod
  S

  Specializarea
  (S)

  Număr
  de
  credite
  (ECTS)

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  10

  Matematică și științe ale
  naturii

  10

  Matematică

  10

  Matematică

  10

  Matematică

  10

  Matematică

  180

  20

  Matematici aplicate

  180

  30

  Matematică informatică

  180

  20

  Informatică

  40

  Informatică

  10

  Informatică

  180

  20

  Informatică aplicată

  180

  20

  Fizică

  10

  Fizică

  20

  Fizică

  10

  Fizică

  180

  20

  Fizică medicală

  180

  30

  Biofizică

  180

  40

  Fizică informatică

  180

  30

  Chimie și inginerie
  chimică

  10

  Chimie

  30

  Chimie

  10

  Chimie

  180

  20

  Biochimie tehnologică

  180

  30

  Radiochimie

  180

  40

  Chimie informatică

  180

  20

  Inginerie chimică

  50

  Inginerie chimică

  10

  Ingineria substanțelor anorganice și protecția
  mediului

  240

  20

  Chimia și ingineria substanțelor organice,
  petrochimie și carbochimie

  240

  30

  Știința și ingineria materialelor oxidice și
  nanomateriale

  240

  40

  Știința și ingineria polimerilor

  240

  50

  Ingineria și informatica proceselor chimice
  și biochimice

  240

  60

  Inginerie chimică

  240

  70

  Controlul și securitatea produselor
  alimentare

  240

  80

  Inginerie biochimică

  240

  90

  Ingineria fabricației hârtiei

  240

  100

  Tehnologia chimică a produselor din piele și
  înlocuitori

  240

  110

  Tehnologie chimică textilă

  240

  120

  Chimie alimentară și tehnologii biochimice

  240

  130

  Prelucrarea petrolului și petrochimie

  240

  140

  ^)

   

  150

  Chimie militară

  240

  40

  Științele pământului și
  atmosferei

  10

  Geografie

  20

  Geografie

  10

  Geografie

  180

  20

  Geografia turismului

  180

  30

  Cartografie

  180

  40

  Hidrologie și meteorologie

  180

  50

  Planificare teritorială

  180

  10

  Geologie

  30

  Geologie

  10

  Geologie

  180

  20

  Geochimie

  180

  10

  Știința mediului

  40

  Știința mediului

  10

  Chimia mediului

  180

  20

  Ecologie și protecția mediului

  180

  30

  Geografia mediului

  180

  40

  Fizica mediului

  180

  50

  Știința mediului

  180

  20

  Științe inginerești

  10

  Inginerie civilă

  10

  Inginerie civilă și
  instalații

  60

  Inginerie civilă

  10

  Construcții civile, industriale și agricole

  240

  20

  Căi ferate, drumuri și poduri

  240

  30

  Construcții și fortificații

  240

  40

  Amenajări și construcții hidrotehnice

  240

  50

  Construcții miniere

  240

  60

  Inginerie sanitară și protecția mediului

  240

  70

  Îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală

  240

  80

  Inginerie civilă

  240

  90

  Inginerie urbană și dezvoltare regională

  240

  100

  Infrastructura transporturilor
  metropolitane

  240

  70

  Ingineria instalațiilor

  10

  Instalații pentru construcții

  240

  20

  Instalații și echipamente pentru protecția
  atmosferei

  240

  30

  Instalații pentru construcții - pompieri

  240

  20

  Inginerie electrică,
  electronică și
  telecomunicații

  10

  Inginerie electrică

  90

  Inginerie electrică

  10

  Sisteme electrice

  240

  20

  Electronică de putere și acționări electrice

  240

  30

  Electrotehnică

  240

  40

  Instrumentație și achiziții de date

  240

  50

  Electromecanică

  240

  60

  Inginerie electrică și calculatoare

  240

  20

  Inginerie energetică

  110

  Inginerie energetică

  10

  Ingineria sistemelor electroenergetice

  240

  20

  Hidroenergetică

  240

  30

  Termoenergetică

  240

  40

  Energetică industrială

  240

  50

  Energetică și tehnologii nucleare

  240

  60

  Managementul energiei

  240

  10

  Inginerie electronică
  și telecomunicații

  100

  Inginerie electronică
  și telecomunicații

  10

  Electronică aplicată

  240

  20

  Tehnologii și sisteme de telecomunicații

  240

  30

  Rețele și software de telecomunicații

  240

  40

  Microelectronică, optoelectronică și
  nanotehnologii

  240

  50

  Telecomenzi și electronică în transporturi

  240

  60

  Echipamente și sisteme electronice militare

  240

  70

  Transmisiuni

  240

  30

  Inginerie geologică,
  mine, petrol și gaze

  10

  Inginerie geologică

  120

  Inginerie geologică

  10

  Inginerie geologică

  240

  20

  Geologia resurselor miniere

  240

  30

  Geologia resurselor petroliere

  240

  40

  Geofizică

  240

  20

  Inginerie geodezică

  30

  Inginerie geodezică

  10

  Măsurători terestre și cadastru

  240

  20

  Topogeodezie și automatizarea asigurării
  topogeodezice

  240

  30

  Cadastru și managementul proprietăților %)

  240

  40

  Geodezie și geoinformatică %)

  240

  10

  Mine, petrol și gaze

  260

  Mine, petrol și gaze

  10

  Inginerie minieră

  240

  20

  Prepararea substanțelor minerale utile

  240

  30

  Topografie minieră

  240

  40

  Inginerie de petrol și gaze

  240

  50

  Transportul, depozitarea și distribuția
  hidrocarburilor

  240

  40

  Ingineria transporturilor

  10

  Inginerie aerospațială

  40

  Inginerie aerospațială

  10

  Construcții aerospațiale

  240

  20

  Sisteme de propulsie

  240

  30

  Echipamente și instalații de aviație

  240

  40

  Inginerie și management aeronautic

  240

  50

  Aeronave și motoare de aviație

  240

  60

  Navigație aeriană (Air Navigation)

  240

  20

  Ingineria autovehiculelor

  160

  Ingineria autovehiculelor

  10

  Construcții de autovehicule

  240

  20

  Ingineria sistemelor de propulsie pentru
  autovehicule

  240

  30

  Autovehicule rutiere

  240

  40

  Echipamente și sisteme de comandă și control
  pentru autovehicule

  240

  50

  Blindate, automobile și tractoare

  240

  30

  Ingineria transporturilor

  240

  Ingineria transporturilor

  10

  Ingineria transporturilor și a traficului

  240

  20

  Ingineria sistemelor de circulație feroviară

  240

  30

  Ingineria sistemelor de circulație rutieră

  240

  50

  Ingineria resurselor
  vegetale și animale

  10

  Agronomie

  10

  Agronomie

  10

  Agricultură

  240

  20

  Științele solului

  240

  30

  Montanologie

  240

  40

  Protecția plantelor

  240

  50

  Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru
  agricultură și industria alimentară

  240

  20

  Horticultură

  20

  Horticultură

  10

  Horticultură

  240

  20

  Peisagistică

  240

  30

  Inginerie forestieră

  140

  Inginerie forestieră

  10

  Ingineria prelucrării lemnului

  240

  20

  Ingineria și designul produselor finite din
  lemn

  240

  40

  Silvicultură

  30

  Silvicultură

  10

  Silvicultură

  240

  20

  Exploatări forestiere

  240

  30

  Cinegetică

  240

  50

  Inginerie și management
  în agricultură și
  dezvoltare rurală

  10

  Inginerie și management
  în agricultură și
  dezvoltare rurală

  10

  Inginerie economică în agricultură

  240

  20

  Inginerie și management în alimentația
  publică și agroturism

  240

  10

  Biotehnologii

  50

  Biotehnologii

  10

  Inginerie genetică

  240

  20

  Biotehnologii*10)

  240

  10

  Ingineria produselor
  alimentare

  150

  Ingineria produselor
  alimentare

  10

  Ingineria produselor alimentare

  240

  20

  Tehnologia prelucrării produselor agricole

  240

  30

  Controlul și expertiza produselor alimentare

  240

  40

  Pescuit și industrializarea peștelui

  240

  50

  Protecția consumatorului și a mediului

  240

  60

  Extracte și aditivi naturali alimentari^)

  240

  10

  Zootehnie

  40

  Zootehnie

  10

  Zootehnie

  240

  20

  Piscicultură și acvacultură

  240

  60

  Ingineria sistemelor,
  calculatoare și
  tehnologia informației

  10

  Calculatoare și
  tehnologia informației

  10

  Calculatoare și
  tehnologia informației

  10

  Calculatoare

  240

  20

  Tehnologia informației

  240

  30

  Calculatoare și sisteme informatice pentru
  apărare și securitate națională

  240

  40

  Ingineria informației

  240

  20

  Ingineria sistemelor

  22

  Ingineria sistemelor

  10

  Automatică și informatică aplicată

  240

  20

  Echipamente pentru modelare, simulare și
  conducere informatizată a acțiunilor de luptă

  240

  30

  Ingineria sistemelor multimedia

  240

  70

  Inginerie mecanică,
  mecatronică, inginerie
  industrială și
  management

  10

  Inginerie mecanică

  180

  Inginerie mecanică

  10

  Sisteme și echipamente termice

  240

  20

  Mașini și sisteme hidraulice și pneumatice

  240

  30

  Mecanică fină și nanotehnologii

  240

  40

  Mașini și echipamente miniere

  240

  50

  Inginerie mecanică

  240

  60

  Mașini și instalații pentru agricultură și
  industrie alimentară

  240

  70

  Utilaje petroliere și petrochimice

  240

  80

  Utilaje pentru transportul și depozitarea
  hidrocarburilor

  240

  90

  Echipamente pentru procese industriale

  240

  100

  Utilaje tehnologice pentru construcții

  240

  110

  Ingineria și managementul resurselor
  tehnologice în construcții

  240

  120

  Utilaje pentru textile și pielărie

  240

  130

  Vehicule pentru transportul feroviar

  240

  140

  Utilaje și instalații portuare

  240

  150

  Ingineria designului de produs (Product
  Design Engineering)

  240

  10

  Inginerie industrială

  130

  Inginerie industrială

  10

  Tehnologia construcțiilor de mașini

  240

  20

  Mașini-unelte și sisteme de producție

  240

  30

  Ingineria sudării

  240

  40

  Design industrial

  240

  50

  Ingineria și managementul calității

  240

  60

  Ingineria securității în industrie

  240

  70

  Nanotehnologii și sisteme neconvenționale

  240

  80

  Tehnologia și designul produselor textile

  240

  90

  Tehnologia și designul confecțiilor din piele
  și înlocuitori

  240

  100

  Ingineria sistemelor de energii regenerabile

  240

  110

  Tehnologia tricotajelor și confecțiilor

  240

  120

  Ingineria prelucrării materialelor polimerice
  textile și compozite

  240

  130

  Logistică industrială

  240

  140

  Inginerie industrială (Industrial
  Engineering)

  240

  20

  Inginerie navală și
  navigație

  210

  Inginerie marină și
  navigație

  10

  Navigație și transport maritim și fluvial

  240

  20

  Navigație, hidrografie și echipamente navale

  240

  30

  Electromecanică navală

  240

  30

  Științe inginerești
  aplicate

  270

  Științe inginerești
  aplicate

  10

  Inginerie medicală

  240

  20

  Optometrie

  240

  30

  Biotehnologii industriale

  240

  40

  Inginerie fizică

  240

  50

  Informatică industrială

  240

  60

  Informatică aplicată în inginerie electrică

  240

  70

  ^)

   

  80

  Matematică și informatică aplicată în
  inginerie

  240

  90

  Fizică tehnologică

  240

  100

  Bioinginerie

  240

  110

  Biomateriale și dispozitive medicale

  240

  120

  Echipamente și sisteme medicale

  240

  40

  Arhitectură navală

  200

  Arhitectură navală

  10

  Arhitectură navală

  240

  20

  Sisteme și echipamente navale

  240

  10

  Mecatronică și robotică

  250

  Mecatronică și robotică

  10

  Mecatronică

  240

  20

  Robotică

  240

  10

  Ingineria materialelor

  170

  Ingineria materialelor

  10

  Știința materialelor

  240

  20

  Ingineria elaborării materialelor metalice

  240

  30

  Ingineria procesării materialelor

  240

  40

  Informatică aplicată în ingineria
  materialelor^)

  240

  10

  Ingineria mediului

  190

  Ingineria mediului

  10

  Ingineria și protecția mediului în industrie

  240

  20

  Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice

  240

  30

  Ingineria și protecția mediului în industria
  chimică și petrochimică

  240

  40

  Ingineria și protecția mediului în
  agricultură

  240

  50

  Ingineria dezvoltării rurale durabile

  240

  60

  Ingineria mediului

  240

  70

  Ingineria valorificării deșeurilor

  240

  80

  Reconstrucție ecologică

  240

  10

  Inginerie și management

  230

  Inginerie și management

  10

  Inginerie economică industrială

  240

  20

  Inginerie economică în domeniul mecanic

  240

  30

  Inginerie economică în construcții

  240

  40

  Inginerie și management naval și portuar

  240

  50

  Inginerie economică în domeniul transportu-
  rilor

  240

  60

  Inginerie economică în domeniul electric,
  electronic și energetic

  240

  70

  Inginerie economică în industria chimică și
  de materiale

  240

  80

  ^)

   

  90

  ^)

   

  100

  Inginerie și management în industria
  turismului

  240

  110

  Inginerie și management forestier

  240

  120

  Ingineria și managementul afacerilor

  240

  10

  Inginerie genistică,
  Inginerie de armament,
  rachete și muniții

  20

  Inginerie genistică

  10

  Mașini și utilaje de geniu

  240

  20

  Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri
  și mascare

  240

  80

  Inginerie de armament,
  rachete și muniții

  10

  Armament, rachete, muniții de aviație și
  sisteme de salvare

  240

  20

  Muniții, rachete, explozivi și pulberi

  240

  30

  Armament, aparatură artileristică și sisteme
  de conducere a focului

  240

  40

  Sisteme integrate de armament și muniție

  240

  30

  Științe biologice și
  biomedicale

  10

  Biologie

  10

  Biologie

  10

  Biologie

  10

  Biologie

  180

  20

  Biochimie

  10

  Biochimie

  10

  Biologie

  20

  Biochimie

  180

  30

  Medicină

  10

  Medicină

  10

  Sănătate

  10

  Medicină*1)

  360

  40

  Asistență medicală generală*1)

  240

  50

  Moașe*1)

  240

  20

  Sănătate

  10

  Radiologie și imagistică

  180

  20

  Laborator clinic

  180

  30

  Balneofiziokinetoterapie și recuperare

  180

  70

  Audiologie și protezare auditivă

  180

  90

  Nutriție și dietetică

  180

  40

  Medicină
  veterinară

  10

  Medicină
  veterinară

  10

  Medicină
  veterinară

  10

  Medicină veterinară*1)

  360

  50

  Medicină
  dentară

  10

  Medicină
  dentară

  10

  Sănătate

  20

  Medicină dentară*1)

  360

  20

  Sănătate

  40

  Tehnică dentară

  180

  50

  Asistență dentară

  180

  80

  Asistență de profilaxie stomatologică

  180

  60

  Farmacie

  10

  Farmacie

  10

  Sănătate

  30

  Farmacie*1)

  300

  20

  Sănătate

  60

  Asistență de farmacie

  180

  40

  Științe
  sociale

  10

  Științe
  juridice

  10

  Drept

  10

  Drept

  10

  Drept

  240

  20

  Drept european și internațional

  240

  20

  Științe
  administrative

  10

  Științe
  administrative

  50

  Științe
  adminis-
  trative

  10

  Administrație publică

  180

  20

  Administrație europeană

  180

  30

  Asistență managerială și secretariat

  180

  40

  Poliție locală

  180

  50

  Servicii și politici de sănătate publică
  (Public Health)

  180

  30

  Științe ale
  comunicării

  10

  Științe ale
  comunicării

  60

  Științe ale
  comunicării

  10

  Jurnalism

  180

  20

  Comunicare și relații publice

  180

  30

  Publicitate

  180

  40

  Științe ale informării și documentării

  180

  50

  ^)

   

  40

  Sociologie

  10

  Sociologie

  20

  Asistență
  socială

  10

  Asistență socială

  180

  10

  Sociologie

  10

  Sociologie

  10

  Sociologie

  180

  20

  Antropologie

  180

  30

  Resurse umane

  180

  50

  Științe
  politice

  10

  Relații
  internaționale și studii
  europene

  40

  Relații
  internaționale și studii
  europene

  10

  Relații internaționale și studii europene

  180

  20

  Științe
  politice

  30

  Științe
  politice

  10

  Științe politice

  180

  20

  Studii de securitate

  180

  60

  Științe
  militare,
  informații
  și ordine
  publică

  10

  Informații
  și securitate
  națională

  10

  Științe
  militare,
  informații
  și ordine
  publică

  60

  Comunicare și relații publice - informații

  180

  70

  Psihologie - informații

  180

  90

  Securitate și apărare

  180

  110

  Comunicare publică și interculturală în
  domeniul securității și apărării

  180

  120

  Sisteme informaționale

  180

  130

  Studii de securitate și informații

  180

  20

  Ordine
  publică și
  siguranță
  națională

  10

  Științe
  militare,
  informații
  și ordine
  publică

  160

  Ordine și siguranță publică*12)

  180

  30

  Științe
  militare

  10

  Științe
  militare,
  informații
  și ordine
  publică

  10

  Conducere interarme - forțe terestre

  180

  20

  Conducere interarme - forțe navale

  180

  30

  Conducere interarme - forțe aeriene

  180

  40

  Conducere logistică

  180

  50

  Managementul organizației

  180

  80

  Management economico-financiar

  180

  100

  Conducere militară

  180

  140

  Managementul traficului aerian

  180

  150

  Management în aviație

  180

  160

  Managementul sistemelor de rachete și
  artilerie antiaeriene%)

  180

  70

  Științe
  economice

  10

  Administrarea
  afacerilor

  30

  Administrarea
  afacerilor

  10

  Administrarea afacerilor

  180

  20

  Economia firmei

  180

  30

  Economia comerțului, turismului și
  serviciilor

  180

  40

  Merceologie și managementul calității

  180

  50

  Economia comerțului, turismului, serviciilor
  și managementul calității

  180

  60

  Administrarea afacerilor în servicii de
  ospitalitate

  180

  70

  Administrarea afacerilor în comerț, turism,
  servicii, merceologie și managementul
  calității

  180

  10

  Cibernetică
  și statistică

  50

  Cibernetică,
  statistică și
  informatică
  economică

  10

  Cibernetică economică

  180

  30

  Statistică și previziune economică

  180

  20

  Informatică
  economică

  50

  Cibernetică,
  statistică și
  informatică
  economică

  20

  Informatică economică

  180

  10

  Contabilitate

  40

  Contabilitate

  10

  Contabilitate și informatică de gestiune

  180

  10

  Economie

  10

  Economie

  10

  Economie generală

  180

  20

  Economie agroalimentară

  180

  30

  Economia mediului

  180

  40

  Economie și comunicare economică în afaceri

  180

  50

  Economie agroalimentară și a mediului

  180

  60

  Economie generală și comunicare economică

  180

  70

  Economie și finanțe (în limba engleză -
  Economics and finance) %)

  180

  10

  Finanțe

  20

  Finanțe

  10

  Finanțe și bănci

  180

  10

  Management

  70

  Management

  10

  Management

  180

  20

  Managementul dezvoltării rurale durabile

  180

  10

  Marketing

  80

  Marketing

  10

  Marketing

  180

  10

  Economie și
  afaceri
  internaționale

  60

  Economie și
  afaceri
  internaționale

  10

  Economie internațională

  180

  20

  Afaceri internaționale

  180

  30

  Economie și afaceri internaționale

  180

  80

  Psihologie
  și științe
  comportamentale

  10

  Psihologie

  80

  Psihologie

  10

  Psihologie

  180

  20

  Terapie ocupațională

  180

  10

  Științe ale
  educației

  70

  Științe ale
  educației

  10

  Pedagogie

  180

  20

  Psihopedagogie specială

  180

  30

  Pedagogia învățământului primar și preșcolar

  180

  50

  Științe
  umaniste și
  arte

  10

  Filologie

  10

  Filologie

  20

  Limbă și
  literatură

  10

  Limba și literatura română*1)

  180

  20

  Limba și literatura *2)

  180

  30

  Limba și literatura modernă*3)

  180

  40

  Literatură universală și comparată*11)

  180

  50

  Filologie clasică*4)

  180

  30

  Limbi
  moderne
  aplicate

  10

  Traducere și interpretare

  180

  20

  Limbi moderne aplicate

  180

  20

  Filosofie

  10

  Filosofie

  10

  Filosofie

  10

  Filosofie

  180

  30

  Istorie

  10

  Istorie

  40

  Istorie

  10

  Istorie

  180

  20

  Arheologie

  180

  30

  Arhivistică

  180

  40

  Muzeologie

  180

  50

  Istoria artei

  180

  50

  Studiul
  patrimoniului
  (Heritage
  Studies)

  10

  Studiul patrimoniului și managementul
  bunurilor culturale

  180

  20

  Arheologie, studii antice și antropologie
  istorică

  180

  30

  Turism cultural și studii muzeale

  180

  40

  Teologie

  10

  Teologie

  10

  Teologie

  10

  Teologie pastorală*5)

  240

  20

  Teologie didactică*5)

  180

  30

  ^)

   

  40

  Teologie asistență socială*5)

  180

  50

  Studii religioase

  180

  50

  Studii
  culturale

  10

  Studii
  culturale

  50

  Studii
  culturale

  10

  Etnologie

  180

  20

  Studii iudaice

  180

  30

  Studii americane

  180

  40

  Studii culturale

  180

  50

  Studii europene

  180

  60

  Turism cultural

  180

  60

  Arhitectură
  și urbanism

  10

  Arhitectură

  10

  Arhitectură

  10

  Arhitectură1)

  360

  20

  Arhitectură de interior

  300

  30

  Design de produs

  300

  40

  Conservare și restaurare de arhitectură

  180

  50

  Arhitectura peisajului

  180

  60

  Mobilier și amenajări interioare

  180

  70

  Tehnologie arhitecturală

  180

  20

  Urbanism

  20

  Urbanism

  10

  Proiectare și planificare urbană

  240

  20

  Urbanism și administrarea teritoriului

  180

  30

  Amenajarea și planificarea peisajului

  240

  70

  Arte*13)

  10

  Arte
  vizuale

  40

  Arte
  vizuale

  10

  Arte plastice*9)

  180

  20

  Arte decorative

  180

  30

  Design

  180

  40

  Conservare și restaurare

  180

  50

  Artă murală

  180

  60

  Pedagogia artelor plastice și decorative

  180

  80

  Ceramică - sticlă - metal

  180

  90

  Arte textile - design textil

  180

  100

  Modă - design vestimentar

  180

  110

  Scenografie și eveniment artistic

  180

  120

  Design ambiental

  180

  130

  Artă monumentală

  180

  140

  Artă sacră

  180

  20

  Istoria și
  teoria
  artei*13)

  40

  Arte
  vizuale

  70

  Istoria și teoria artei

  180

  10

  Teatru și
  artele
  spectacolului

  10

  Teatru și
  artele
  spectacolului

  10

  Artele spectacolului*6)

  180

  20

  Teatrologie*7)

  180

  30

  Scenografie

  180

  20

  Cinematografie și
  media

  20

  Cinematografie și
  media

  10

  Cinematografie, fotografie, media*8)

  180

  20

  Filmologie

  180

  30

  Comunicare audiovizuală - multimedia

  180

  10

  Muzică

  30

  Muzică

  10

  Pedagogie muzicală

  180

  20

  Muzică religioasă

  180

  30

  Muzicologie

  240

  40

  Interpretare muzicală - canto

  240

  50

  Interpretare muzicală - instrumente

  240

  60

  Compoziție muzicală

  240

  70

  Dirijat

  240

  80

  Artele spectacolului muzical

  240

  60

  Știința
  Sportului
  și Educației
  Fizice

  10

  Știința
  Sportului
  și Educației
  Fizice

  10

  Știința
  Sportului
  și Educației
  Fizice

  10

  Educație
  fizică și sport

  10

  Educație fizică și sportivă

  180

  20

  Sport și performanță motrică

  180

  20

  Kinetoterapie

  10

  Kinetoterapie și motricitate specială

  180
  Notă
  *1) Se poate adăuga: în combinație cu o limbă și literatură modernă/clasică/literatură universală și comparată.
  *2) Se adaugă: limba și literatura maghiară, limba pentru care se organizează programul de studii, în combinație cu limba și literatura română/o limbă și literatură modernă/clasică/literatură universală și comparată.
  *3) Se adaugă: limba pentru care se studiază, în combinație cu o altă limbă și literatură modernă/clasică sau în combinație cu limba și literatura română/clasică/literatură universală și comparată.
  *4) Se adaugă: în combinație cu limba și literatura română sau o limbă și literatură modernă/clasică/literatură universală și comparată.
  *5) Se referă, după caz, la Teologie ortodoxă, Teologie romano-catolică, Teologie greco-catolică, Teologie reformată, Teologie baptistă, Teologie protestantă, Teologie penticostală, Teologie adventistă, Teologie creștină după evanghelie.
  *6) Se adaugă, după caz: Actorie, Regie, Păpuși-Marionete, Coregrafie.
  *7) Se adaugă, după caz: Management cultural, Jurnalism teatral.
  *8) Se adaugă, după caz: Regie de film și TV, Imagine de film și TV, Multimedia: sunet - montaj, Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media.
  *9) Se adaugă, după caz: Pictură, Sculptură, Grafică, Fotografie - videoprocesarea computerizată a imaginii.
  *10) Se adaugă, după caz: agricole, medical-veterinare, pentru industria alimentară.
  *11) Se poate adăuga: în combinație cu o limbă și literatură modernă/clasică/limba și literatura română.
  *12) Ofițer de poliție, poliție de frontieră, jandarmi, penitenciare; specializarea trece din domeniul "Științe juridice" la domeniul "Științe militare, informații și ordine publică".
  *13) Se poate susține doctorat științific în domeniul de studii universitare de doctorat "Istoria și teoria artei" pentru toți absolvenții de studii universitare de licență și master aparținând programelor de studii din ramura de știință "Arte".
  ^) Eliminarea specializării "Extracte și aditivi naturali alimentari" din domeniul de licență "Inginerie chimică" și reîncadrarea acesteia în domeniul de licență "Ingineria produselor alimentare".
  ^) Eliminarea specializării "Informatică aplicată în ingineria materialelor" din domeniul de licență "Științe inginerești aplicate" și reîncadrarea acesteia în domeniul de licență "Ingineria materialelor."
  ^) Eliminarea specializării "Artă sacră" din domeniul de licență "Teologie" și reîncadrarea acesteia în domeniul de licență "Arte vizuale".
  ^) Eliminarea specializării "Comunicare audiovizuală-multimedia" din domeniul de licență "Științe ale comunicării" și reîncadrarea acesteia în domeniul de licență "Cinematografie și media".
  ^) Eliminarea specializărilor "Inginerie economică în agricultură" și "Inginerie și management în alimentația publică și agroturism" și încadrarea acestora în domeniul de studii universitare de licență cu denumirea "Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală" din cadrul (DII) Agronomie, Horticultură, Silvicultură, Inginerie forestieră.
  %) Se înființează o nouă specializare cu denumirea "Cadastru și managementul proprietăților" în cadrul domeniului de licență "Inginerie geodezică".
  %) Se înființează o nouă specializare cu denumirea "Geodezie și geoinformatică în cadrul domeniului de licență Inginerie geodezică".
  %) Se înființează o nouă specializare cu denumirea "Managementul sistemelor de rachete și artilerie antiaeriene în cadrul domeniului de licență "Științe militare, informații și ordine publică".
  %) Se înființează o nouă specializare cu denumirea "Economie și finanțe (în limba engleză - Economics and finance)" în cadrul domeniului de licență "Economie".1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene: Medicină, Asistență medicală generală, Moașe, Medicină dentară, Farmacie, Medicină veterinară, Arhitectură.


  Anexa nr. 2

  Structura instituțiilor de învățământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licență
  și specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu,
  locațiile geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile
  pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ și limbă de predare,
  precum și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2014-2015
  1. UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI

  Nr.
  crt.

  Facultatea

  Domeniul de licență

  Specializarea/Programul de studii
  universitare de licență [locația
  geografică de desfășurare*1) și
  limba de predare*2)]

  Acreditare (A)/
  Autorizare de
  funcționare
  provizorie (AP)

  Forma de
  învățământ*3)

  Număr de
  credite de studii
  transferabile

  Număr maxim
  de studenți
  care pot fi
  școlarizați

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  1

  Facultatea de
  Inginerie
  Electrică

  Inginerie electrică

  Electronică de putere și acționări
  electrice

  A

  IF

  240

  75

  Instrumentație și achiziții de date

  A

  IF

  240

  35

  Sisteme electrice

  A

  IF

  240

  75

  Inginerie și
  management

  Inginerie economică în domeniul
  electric, electronic și energetic

  A

  IF

  240

  30

  Științe inginerești
  aplicate

  Informatică aplicată în inginerie
  electrică

  A

  IF

  240

  30

  2

  Facultatea de
  Energetică

  Ingineria mediului

  Ingineria și protecția mediului în
  industrie

  A

  IF

  240

  60

  Inginerie energetică

  Energetică și tehnologii nucleare

  A

  IF

  240

  50

  Hidroenergetică

  A

  IF

  240

  60

  Ingineria sistemelor
  electroenergetice

  A

  IF

  240

  65

  Managementul energiei

  A

  IF

  240

  60

  Termoenergetică

  A

  IF

  240

  60

  Inginerie și
  management

  Inginerie economică în domeniul
  electric, electronic și energetic

  A

  IF

  240

  50

  Științe inginerești
  aplicate

  Informatică industrială

  A

  IF

  240

  50

  3

  Facultatea de
  Automatică și
  Calculatoare

  Calculatoare și
  tehnologia
  informației

  Calculatoare

  A

  IF

  240

  255

  Tehnologia informației

  A

  IF

  240

  50

  Ingineria sistemelor

  Automatică și informatică aplicată

  A

  IF

  240

  300

  4

  Facultatea de
  Electronică,
  Telecomunicații și
  Tehnologia
  Informației

  Calculatoare și
  tehnologia
  informației

  Ingineria informației

  A

  IF

  240

  100

  Inginerie electronică
  și telecomunicații

  Electronică aplicată

  A

  IF

  240

  100

  Electronică aplicată (în limba
  engleză)

  A

  IF

  240

  60

  Microelectronică, optoelectronică și
  nanotehnologii

  A

  IF

  240

  95

  Microelectronică, optoelectronică și
  nanotehnologii (în limba engleză)*)

  A

  IF

  240

  0

  Rețele și software de telecomunicații

  A

  IF

  240

  175

  Rețele și software de telecomunicații
  (în limba engleză)*)

  A

  IF

  240

  0

  Tehnologii și sisteme de
  telecomunicații

  A

  IF

  240

  200

  Tehnologii și sisteme de
  telecomunicații (în limba engleză)

  A

  IF

  240

  60

  5

  Facultatea de
  Inginerie Mecanică
  și Mecatronică

  Inginerie industrială

  Design industrial

  AP

  IF

  240

  50

  Inginerie mecanică

  Echipamente pentru procese
  industriale

  A

  IF

  240

  50

  Mașini și sisteme hidraulice și
  pneumatice

  A

  IF

  240

  50

  Mecanică fină și nanotehnologii

  A

  IF

  240

  50

  Sisteme și echipamente termice

  A

  IF

  240

  58

  Inginerie și
  management

  Inginerie economică în domeniul
  mecanic

  A

  IF

  240

  50

  Mecatronică și
  robotică

  Mecatronică

  A

  IF

  240

  100

  Științe inginerești
  aplicate

  Optometrie

  A

  IF

  240

  50

  6

  Facultatea de
  Ingineria și
  Managementul
  Sistemelor
  Tehnologice

  Inginerie industrială

  Ingineria securității în industrie

  AP

  IF

  240

  60

  Ingineria sudării

  A

  IF

  240

  35

  Ingineria și managementul calității

  A

  IF

  240

  90

  Logistică industrială

  AP

  IF

  240

  50

  Mașini-unelte și sisteme de
  producție

  A

  IF

  240

  35

  Nanotehnologii și sisteme neconvenționale

  A

  IF

  240

  40

  Tehnologia construcțiilor de
  mașini

  A

  IF

  240

  160

  Inginerie industrială (în limba
  engleză – industrial engineering)

  AP

  IF

  240

  100

  Inginerie și
  management

  Inginerie economică industrială

  A

  IF

  240

  125

  Mecatronică și
  robotică

  Robotică

  A

  IF

  240

  60

  7

  Facultatea de
  Ingineria
  Sistemelor
  Biotehnice

  Ingineria mediului

  Ingineria dezvoltării rurale durabile

  A

  IF

  240

  60

  Ingineria sistemelor biotehnice și
  ecologice

  A

  IF

  240

  85

  Ingineria produselor
  alimentare

  Ingineria produselor alimentare

  AP

  IF

  240

  50

  Inginerie mecanică

  Mașini și instalații pentru
  agricultură și industrie
  alimentară

  A

  IF

  240

  82

  8

  Facultatea de
  Transporturi

  Ingineria
  autovehiculelor

  Autovehicule rutiere

  A

  IF

  240

  150

  Ingineria sistemelor de propulsie
  pentru autovehicule

  AP

  IF

  240

  50

  Ingineria
  transporturilor

  Ingineria transporturilor și a
  traficului

  A

  IF

  240

  150

  Inginerie electronică
  și telecomunicații

  Telecomenzi și electronică în
  transporturi

  A

  IF

  240

  100

  Inginerie mecanică

  Vehicule pentru transportul
  feroviar

  A

  IF

  240

  75

  9

  Facultatea de
  Inginerie
  Aerospațială

  Inginerie aerospațială

  Construcții aerospațiale

  A

  IF

  240

  50

  Echipamente și instalații de
  aviație

  A

  IF

  240

  50

  Inginerie și management
  aeronautic

  A

  IF

  240

  50

  Navigație aeriană (în limba
  engleză)

  AP

  IF

  240

  60

  Sisteme de propulsie

  A

  IF

  240

  40

  10

  Facultatea de
  Știința și
  Ingineria
  Materialelor

  Ingineria materialelor

  Ingineria elaborării materialelor
  metalice

  A

  IF

  240

  60

  Ingineria procesării materialelor

  A

  IF

  240

  60

  Știința materialelor

  A

  IF

  240

  55

  Ingineria mediului

  Ingineria și protecția mediului în
  industrie

  A

  IF

  240

  60

  Inginerie și
  management

  Inginerie economică în industria
  chimică și de materiale

  A

  IF

  240

  50

  Științe inginerești
  aplicate

  Inginerie medicală

  A

  IF

  240

  45

  11

  Facultatea de
  Chimie Aplicată și
  Știința
  Materialelor

  Ingineria mediului

  Ingineria și protecția mediului în
  industria chimică și petrochimică

  A

  IF

  240

  50

  Ingineria produselor
  alimentare

  Controlul și expertiza produselor
  alimentare

  AP

  IF

  240

  50

  Inginerie chimică

  Chimia și ingineria substanțelor
  organice, petrochimie și
  carbochimie

  A

  IF

  240

  60

  Chimie alimentară și tehnologii
  biochimice

  A

  IF

  240

  60

  Ingineria substanțelor anorganice
  și protecția mediului*)

  A

  IF

  240

  0

  Ingineria și informatica proceselor
  chimice și
  biochimice

  A

  IF

  240

  60

  Știința și ingineria materialelor
  oxidice și nanomateriale

  A

  IF

  240

  100

  Știința și ingineria polimerilor

  A

  IF

  240

  60

  Științe inginerești
  aplicate

  Biotehnologii industriale

  AP

  IF

  240

  50

  12

  Facultatea de
  Inginerie în Limbi
  Străine

  Calculatoare și tehnologia
  informației

  Ingineria informației (în limba
  engleză)

  A

  IF

  240

  45

  Ingineria informației (în limba
  franceză)

  A

  IF

  240

  30

  Ingineria materialelor

  Știința materialelor (în limba
  engleză)

  A

  IF

  240

  30

  Știința materialelor (în limba
  franceză)*)

  A

  IF

  240

  0

  Inginerie chimică

  Inginerie chimică (în limba
  engleză)

  A

  IF

  240

  25

  Inginerie chimică (în limba
  franceză)*)

  A

  IF

  240

  0

  Inginerie electronică
  și telecomunicații

  Electronică aplicată (în limba
  engleză)

  A

  IF

  240

  30

  Electronică aplicată (în limba
  franceză)

  A

  IF

  240

  25

  Electronică aplicată (în limba
  germană)

  A

  IF

  240

  30

  Inginerie mecanică

  Inginerie mecanică (în limba
  engleză)

  A

  IF

  240

  25

  Inginerie mecanică (în limba
  franceză)

  A

  IF

  240

  25

  Inginerie mecanică (în limba
  germană)*)

  A

  IF

  240

  0

  Inginerie și
  management

  Inginerie economică în domeniul
  electric, electronic și energetic
  (în limba germană)

  A

  IF

  240

  45

  Inginerie economică în domeniul
  mecanic (în limba germană)

  A

  IF

  240

  30

  13

  Facultatea de
  Științe Aplicate

  Științe inginerești
  aplicate

  Inginerie fizică

  A

  IF

  240

  40

  Matematică și informatică aplicată
  în inginerie

  A

  IF

  240

  50

  14

  Facultatea de
  Inginerie Medicală

  Științe inginerești
  aplicate

  Biomateriale și dispozitive medicale

  AP

  IF

  240

  60

  Echipamente și sisteme medicale

  AP

  IF

  240

  60

  Inginerie medicală*)

  A

  IF

  240

  0

  15

  Facultatea de
  Antreprenoriat,
  Ingineria și
  Managementul
  Afacerilor

  Inginerie și
  management

  Ingineria și managementul
  afacerilor

  AP

  IF

  240

  50

  Inginerie economică în domeniul
  electric, electronic și energetic

  A

  IF

  240

  75

  Inginerie economică în industria
  chimică și de materiale

  A

  IF

  240

  25
  Notă
  *) Specializări/programe de studii universitare de licență pentru care nu se organizează admitere în anul universitar 2014-2015.
  2. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII DIN BUCUREȘTI

  Nr.
  crt.

  Facultatea

  Domeniul de licență

  Specializarea/Programul de studii
  universitare de licență [locația
  geografică de desfășurare*1) și
  limba de predare*2)]

  Acreditare (A)/
  Autorizare de
  funcționare
  provizorie (AP)

  Forma de
  învățământ*3)

  Număr de
  credite de studii
  transferabile

  Număr maxim
  de studenți
  care pot fi
  școlarizați

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  1

  Facultatea de
  Construcții
  Civile,
  Industriale și
  Agricole

  Inginerie civilă

  Construcții civile, industriale și agricole

  A

  IF

  240

  450

  Inginerie urbană și dezvoltare regională

  A

  IF

  240

  100

  Inginerie și management

  Inginerie economică în construcții

  A

  IF

  240

  75

  2

  Facultatea de
  Hidrotehnică

  Ingineria mediului

  Ingineria mediului

  A

  IF

  240

  50

  Ingineria sistemelor

  Automatică și informatică aplicată

  A

  IF

  240

  50

  Inginerie civilă

  Amenajări și construcții hidrotehnice

  A

  IF

  240

  120

  Inginerie sanitară și protecția mediului

  A

  IF

  240

  100

  3

  Facultatea de Căi
  Ferate, Drumuri și
  Poduri

  Inginerie civilă

  Căi ferate, drumuri și poduri

  A

  IF

  240

  150

  Infrastructura transporturilor metropolitane

  A

  IF

  240

  75

  4

  Facultatea de
  Inginerie a
  Instalațiilor

  Ingineria instalațiilor

  Instalații pentru construcții

  A

  IF

  240

  325

  Instalații pentru construcții (în limba franceză)

  A

  IF

  240

  60

  Instalații și echipamente pentru protecția
  atmosferei

  A

  IF

  240

  120

  5

  Facultatea de
  Utilaj Tehnologic

  Inginerie mecanică
  Mecatronică și robotică

  Ingineria și managementul resurselor tehnologice în
  construcții

  A

  IF

  240

  70

  Utilaje tehnologice pentru construcții

  A

  IF

  240

  150

  Mecatronică

  AP

  IF

  240

  60

  6

  Facultatea de
  Geodezie

  Inginerie geodezică

  Măsurători terestre și cadastru

  A

  IF

  240

  250

  Geodezie și geoinformatică

  AP

  IF

  240

  200

  Cadastru și managementul proprietăților

  AP

  IF

  240

  200

  7

  Facultatea de
  Inginerie în Limbi
  Străine

  Inginerie civilă

  Inginerie civilă (în limba engleză)

  A

  IF

  240

  100

  Inginerie civilă (în limba franceză)

  A

  IF

  240

  40

  8

  Departamentul de
  Limbi Străine și
  Comunicare

  Limbi moderne aplicate

  Traducere și interpretare (engleză, franceză,
  germană, spaniolă)

  A

  IF

  180

  45
  3. UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM "ION MINCU" DIN BUCUREȘTI

  Nr.
  crt.

  Facultatea

  Domeniul de licență

  Specializarea/Programul de studii
  universitare de licență [locația
  geografică de desfășurare*1) și
  limba de predare*2)]

  Acreditare (A)/
  Autorizare de
  funcționare
  provizorie (AP)

  Forma de
  învățământ*3)

  Număr de
  credite de studii
  transferabile

  Număr maxim
  de studenți
  care pot fi
  școlarizați

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  1

  Facultatea de
  Arhitectură

  Arhitectură

  Arhitectură 1)

  A

  IF

  360

  320

  Arhitectură (în limba engleză) 1)

  AP

  IF

  360

  50

  Conservare și restaurare de arhitectură (la Sibiu)

  A

  IF

  180

  25

  2

  Facultatea de
  Arhitectură de
  Interior

  Arhitectură

  Arhitectură de interior

  A

  IF

  300

  70

  Design de produs

  A

  IF

  300

  40

  Mobilier și amenajări interioare

  A

  IF

  180

  40

  3

  Facultatea de
  Urbanism

  Urbanism

  Amenajarea și planificarea peisajului

  A

  IF

  240

  40

  Proiectare și planificare urbană

  A

  IF

  240

  60

  Urbanism și administrarea teritoriului (la Sibiu)

  AP

  IF

  180

  30
  Notă
  1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

  (la 05-12-2014, Punctul 3 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.071 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 05 decembrie 2014 )
  4. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREȘTI

  Nr.
  crt.

  Facultatea

  Domeniul de licență

  Specializarea/Programul de studii
  universitare de licență [locația
  geografică de desfășurare*1) și
  limba de predare*2)]

  Acreditare (A)/
  Autorizare de
  funcționare
  provizorie (AP)

  Forma de
  învățământ*3)

  Număr de
  credite de studii
  transferabile

  Număr maxim
  de studenți
  care pot fi
  școlarizați

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  1

  Facultatea de
  Agricultură

  Agronomie

  Agricultură

  A

  IF

  240

  150

  Agricultură

  AP

  IFR

  240

  100

  Protecția plantelor

  A

  IF

  240

  40

  Științele solului

  A

  IF

  240

  40

  Biologie

  Biologie

  A

  IF

  180

  100

  Biologie

  A

  IFR

  180

  75

  Silvicultură

  Silvicultură

  A

  IF

  240

  50

  2

  Facultatea de
  Management,
  Inginerie
  Economică în
  Agricultură și
  Dezvoltare Rurală

  Inginerie și management în
  agricultură și dezvoltare
  rurală

  Inginerie economică în agricultură

  A

  IF

  240

  160

  Inginerie economică în agricultură

  A

  ID

  240

  225

  Inginerie și management în alimentația publică și
  agroturism

  A

  IF

  240

  400

  Inginerie și management în alimentația publică și
  agroturism

  A

  ID

  240

  250

  3

  Facultatea de
  Horticultură

  Horticultură

  Horticultură

  A

  IF

  240

  150

  Horticultură

  AP

  ID

  240

  75

  Peisagistică

  A

  IF

  240

  65

  4

  Facultatea de
  Zootehnie

  Ingineria produselor
  alimentare

  Tehnologia prelucrării produselor agricole

  A

  IF

  240

  100

  Silvicultură

  Cinegetică

  A

  IF

  240

  50

  Zootehnie

  Piscicultură și acvacultură

  A

  IF

  240

  50

  Zootehnie

  A

  IF

  240

  60

  5

  Facultatea de
  Medicină
  Veterinară

  Ingineria produselor
  alimentare

  Controlul și expertiza produselor alimentare

  A

  IF

  240

  120

  Medicină veterinară

  Medicină veterinară 1)

  A

  IF

  360

  240

  Medicină veterinară (în limba engleză) 1)

  AP

  IF

  360

  30

  6

  Facultatea de
  Biotehnologii

  Biotehnologii

  Biotehnologii agricole

  A

  IF

  240

  50

  Biotehnologii medical-veterinare

  A

  IF

  240

  40

  Biotehnologii pentru industria alimentară

  A

  IF

  240

  60

  7

  Facultatea de
  Îmbunătățiri
  Funciare și
  Ingineria Mediului

  Ingineria mediului

  Ingineria și protecția mediului în agricultură

  A

  IF

  240

  150

  Ingineria și protecția mediului în agricultură

  A

  IFR

  240

  150

  Inginerie civilă

  Îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală

  A

  IF

  240

  90

  Inginerie geodezică

  Măsurători terestre și cadastru

  A

  IF

  240

  150

  Măsurători terestre și cadastru

  AP

  IFR

  240

  150

  Inginerie și management

  Inginerie economică în construcții

  A

  IF

  240

  60

  8

  Facultatea de
  Management,
  Inginerie
  Economică în
  Agricultură și
  Dezvoltare Rurală
  - Filiala Slatina

  Inginerie și management în
  agricultură și dezvoltare
  rurală

  Inginerie economică în agricultură

  A

  IF

  240

  80

  9

  Facultatea de
  Management,
  Inginerie
  Economică în
  Agricultură și
  Dezvoltare Rurală
  - Filiala Călărași

  Inginerie și management în
  agricultură și dezvoltare
  rurală

  Inginerie economică în agricultură

  A

  IF

  240

  120
  Notă
  1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  5. UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

  Nr.
  crt.

  Facultatea

  Domeniul de licență

  Specializarea/Programul de studii
  universitare de licență [locația
  geografică de desfășurare*1) și
  limba de predare*2)]

  Acreditare (A)/
  Autorizare de
  funcționare
  provizorie (AP)

  Forma de
  învățământ *3)

  Număr de
  credite de studii
  transferabile

  Număr maxim
  de studenți
  care pot fi
  școlarizați

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  1

  Facultatea de
  Administrație și
  Afaceri

  Administrarea afacerilor

  Administrarea afacerilor

  A

  IF

  180

  200

  Administrarea afacerilor (în limba engleză -
  Business administration)

  AP

  IF

  180

  75

  Marketing

  Marketing

  AP

  IF

  180

  150

  Științe administrative

  Administrație publică

  A

  IF

  180

  250

  2

  Facultatea de
  Biologie

  Biologie

  Biochimie

  A

  IF

  180

  60

   

  Biologie

  A

  IF

  180

  120

  Știința mediului

  Ecologie și protecția mediului

  A

  IF

  180

  60

  3

  Facultatea de
  Chimie

  Chimie

  Biochimie tehnologică

  A

  IF

  180

  25

  Chimie

  A

  IF

  180

  155

  Chimie (în limba franceză)*)

  A

  IF

  180

  25

  Radiochimie*)

  A

  IF

  180

  40

  Știința mediului

  Chimia mediului

  A

  IF

  180

  75

  4

  Facultatea de
  Drept

  Drept

  Drept

  A

  IF

  240

  600

  Drept

  A

  ID

  240

  400

  5

  Facultatea de
  Filosofie

  Filosofie

  Filosofie

  A

  IF

  180

  180

  6

  Facultatea de
  Fizică

  Fizică

  Biofizică

  A

  IF

  180

  30

  Fizică

  A

  IF

  180

  70

  Fizică (în limba engleză)

  A

  IF

  180

  50

  Fizică informatică

  A

  IF

  180

  50

  Fizică medicală

  A

  IF

  180

  40

  Științe inginerești
  aplicate

  Fizică tehnologică

  A

  IF

  240

  110

  7

  Facultatea de
  Geografie

  Geografie

  Cartografie

  A

  IF

  180

  80

  Geografia turismului

  A

  IF

  180

  250

  Geografia turismului

  A

  ID

  180

  100

  Geografia turismului (la Călimănești)

  A

  IF

  180

  30

  Geografia turismului (la Drobeta-Turnu Severin)

  A

  IF

  180

  50

  Geografie

  A

  IF

  180

  195

  Geografie

  A

  ID

  180

  50

  Hidrologie și meteorologie

  A

  IF

  180

  80

  Planificare teritorială

  A

  IF

  180

  80

  Planificare teritorială (la Drobeta-Turnu Severin)

  A

  IF

  180

  50

  Știința mediului

  Geografia mediului

  A

  IF

  180

  120

  8

  Facultatea de
  Geologie și
  Geofizică

  Geologie

  Geologie

  A

  IF

  180

  55

  Inginerie geologică

  Geofizică

  A

  IF

  240

  30

  Inginerie geologică

  A

  IF

  240

  90

  9

  Facultatea de
  Istorie

  Istorie

  Istoria artei

  A

  IF

  180

  55

  Istorie

  A

  IF

  180

  240

  Istorie

  A

  ID

  180

  50

  Relații internaționale și
  studii europene

  Relații internaționale și studii europene

  A

  IF

  180

  75

  10

  Facultatea de
  Jurnalism și
  Științele
  Comunicării

  Științe ale comunicării

  Comunicare și relații publice

  A

  IF

  180

  120

  Comunicare și relații publice

  A

  ID

  180

  75

  Jurnalism

  A

  IF

  180

  120

  Jurnalism

  A

  ID

  180

  50

  Publicitate

  A

  IF

  180

  50

  Publicitate

  AP

  ID

  180

  50

  11

  Facultatea de
  Litere

  Limbă și literatură

  Limba și literatura română - O limbă și literatură
  modernă

  A

  IF

  180

  350

  Literatură universală și comparată - O limbă și
  literatură modernă

  A

  IF

  180

  75

  Studii culturale

  Etnologie

  A

  IF

  180

  100

  Studii europene

  A

  IF

  180

  120

  Științe administrative

  Asistență managerială și secretariat

  A

  IF

  180

  50

  Științe ale comunicării

  Comunicare și relații publice

  A

  IF

  180

  150

  Comunicare și relații publice

  AP

  IFR

  180

  75

  Științe ale informării și documentării

  A

  IF

  180

  60

  12

  Facultatea de
  Limbi și
  Literaturi Străine

  Limbă și literatură

  Limba și literatura neogreacă A - Limba și
  literatura modernă B/Limba și literatura română B

  A

  IF

  180

  30

  Limba și literatura rromani - Limba și literatura
  română/O limbă și literatură modernă

  A

  IF

  180

  21

  Limbă și literatură modernă - Limba și literatura
  coreeană (B)

  A

  IF

  180

  25

  Limbă și literatură modernă - Limba și literatura
  catalană (B)

  A

  IF

  180

  25

  O limbă și literatură modernă - Limba și literatura
  română/Limba și literatura neogreacă

  A

  IF

  180

  30

  O limbă și literatură modernă (A) - O limbă și
  literatură modernă (B)/Limba rromani/Limba și
  literatura română

  A

  IF

  180

  750

  Filologie clasică (Limba și literatura latină A -
  Limba și literatura greacă veche B)

  A

  IF

  180

  50

  Limbi moderne aplicate

  Limbi moderne aplicate

  A

  IF

  180

  270

  Traducere și interpretare

  A

  IF

  180

  180

  Studii culturale

  Studii americane

  A

  IF

  180

  25

  Studii iudaice

  A

  IF

  180

  25

  13

  Facultatea de
  Matematică și
  Informatică

  Calculatoare și tehnologia
  informației

  Tehnologia informației

  A

  IF

  240

  100

  Informatică

  Informatică

  A

  IF

  180

  300

  Informatică

  A

  ID

  180

  75

  Matematică

  Matematică

  A

  IF

  180

  150

  Matematică informatică

  A

  IF

  180

  75

  Matematici aplicate

  A

  IF

  180

  75

  14

  Facultatea de
  Sociologie și
  Asistență Socială

  Asistență socială

  Asistență socială

  A

  IF

  180

  200

  Asistență socială

  A

  ID

  180

  50

  Sociologie

  Antropologie

  AP

  IF

  180

  50

  Resurse umane

  AP

  IF

  180

  120

  Sociologie

  A

  IF

  180

  335

  15

  Facultatea de
  Psihologie și
  Științele
  Educației

  Psihologie

  Psihologie

  A

  IF

  180

  300

  Științe ale educației

  Pedagogia învățământului primar și preșcolar

  A

  IF

  180

  120

  Pedagogia învățământului primar și preșcolar

  A

  ID

  180

  125

  Pedagogia învățământului primar și preșcolar
  (la Buzău)

  A

  IF

  180

  50

  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la
  Focșani)

  A

  IF

  180

  50

  Pedagogie

  A

  IF

  180

  70

  Pedagogie (în limba engleză)*)

  AP

  IF

  180

  30

  Psihopedagogie specială

  A

  IF

  180

  90

  16

  Facultatea de
  Științe Politice

  Științe politice
  Relații internaționale și
  studii europene

  Studii de securitate (cu module opționale în
  limbile română, engleză, franceză)

  AP

  IF

  180

  60

  Științe politice

  A

  IF

  180

  200

  Științe politice (în limba engleză)

  A

  IF

  180

  110

  Științe politice (în limba franceză)

  A

  IF

  180

  60

  Relații internaționale și studii europene (în limba
  engleză)

  AP

  IF

  180

  100

  17

  Facultatea de
  Teologie Baptistă

  Teologie

  Teologie baptistă asistență socială

  A

  IF

  180

  30

  Teologie baptistă didactică

  A

  IF

  180

  25

  18

  Facultatea de
  Teologie Ortodoxă

  Arte vizuale

  Artă sacră

  A

  IF

  180

  60

  Teologie

  Teologie ortodoxă asistență socială

  A

  IF

  180

  60

  Teologie ortodoxă didactică

  A

  IF

  180

  50

  Teologie ortodoxă pastorală (în limbile greacă și
  engleză, la Atena, Grecia)

  AP

  IF

  240

  50

  Teologie ortodoxă pastorală

  A

  IF

  240

  230

  19

  Facultatea de
  Teologie Romano-
  Catolică

  Teologie

  Teologie romano-catolică asistență socială

  A

  IF

  180

  50

  Studii religioase

  AP

  IF

  180

  50
  Notă
  *) Specializări/Programe de studii universitare de licență pentru care nu se organizează admitere în anul universitar 2014-2015.

  (la 05-12-2014, Punctul 5 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.071 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 05 decembrie 2014 )
  6. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "CAROL DAVILA" DIN BUCUREȘTI

  Nr.
  crt.

  Facultatea

  Domeniul de licență

  Specializarea/Programul de studii
  universitare de licență [locația
  geografică de desfășurare*1) și
  limba de predare*2)]

  Acreditare (A)/
  Autorizare de
  funcționare
  provizorie (AP)

  Forma de
  învățământ *3)

  Număr de
  credite de studii
  transferabile

  Număr maxim
  de studenți
  care pot fi
  școlarizați

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  1

  Facultatea de
  Medicină

  Sănătate

  Medicină**)1)

  A

  IF

  360

  1500

   

   

   

  Medicină (în limba engleză)1)

  AP

  IF

  360

  200

  2

  Facultatea de
  Medicină Dentară

  Sănătate

  Medicină dentară**)1)

  A

  IF

  360

  310

  3

  Facultatea de
  Farmacie

  Sănătate

  Farmacie**)1)

  A

  IF

  300

  300

  4

  Facultatea de
  Moașe și
  Asistență Medicală

  Sănătate

  Asistență de farmacie°)

  AP

  IF

  180

  25

  Asistență dentară°)

  AP

  IF

  180

  0

  Asistență medicală generală*1)

  A

  IF

  240

  100

  Audiologie și protezare auditivă°)

  AP

  IF

  180

  0

  Balneofiziokinetoterapie și recuperare

  A

  IF

  180

  50

  Laborator clinic°)

  AP

  IF

  180

  0

  Moașe*1)

  A

  IF

  240

  15

  Radiologie și imagistică°)

  AP

  IF

  180

  0

  Tehnică dentară

  A

  IF

  180

  50
  Notă
  **) Se școlarizează și la cererea Ministerului Apărării Naționale.
  °) Specializări/Programe de studii universitare de licență pentru care nu se organizează admitere în anul universitar 2014-2015.
  *1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  7. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI

  Nr.
  crt.

  Facultatea

  Domeniul de licență

  Specializarea/Programul de studii
  universitare de licență [locația
  geografică de desfășurare*1) și
  limba de predare*2)]

  Acreditare (A)/
  Autorizare de
  funcționare
  provizorie (AP)

  Forma de
  învățământ *3)

  Număr de
  credite de studii
  transferabile

  Număr maxim
  de studenți
  care pot fi
  școlarizați

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  1

  Facultatea de
  Economie
  Teoretică și
  Aplicată

  Economie

  Economie și comunicare economică în afaceri

  A

  IF

  180

  300

  2

  Facultatea de
  Economie
  Agroalimentară și
  a Mediului

  Economie

  Economie agroalimentară și a mediului

  A

  IF

  180

  375

  Economie agroalimentară și a mediului

  AP

  ID

  180

  100

  3

  Facultatea de
  Administrarea
  Afacerilor, cu
  predare în limbi
  străine

  Administrarea afacerilor

  Administrarea afacerilor (în limba engleză)

  A

  IF

  180

  200

  Administrarea afacerilor (în limba franceză)

  A

  IF

  180

  100

  Administrarea afacerilor (în limba germană)

  A

  IF

  180

  100

  4

  Facultatea de
  Business și Turism

  Administrarea afacerilor

  Administrarea afacerilor în comerț, turism,
  servicii, merceologie și managementul calității

  A

  IF

  180

  500

  Administrarea afacerilor în comerț, turism,
  servicii, merceologie și managementul calității
  (în limba engleză)

  AP

  IF

  180

  100

  Administrarea afacerilor în comerț, turism,
  servicii, merceologie și managementul calității

  A

  ID

  180

  75

  5

  Facultatea de
  Management

  Management

  Management

  A

  IF

  180

  600

  Management (în limba engleză)

  AP

  IF

  180

  100

  Management

  A

  ID

  180

  100

  Management (la Piatra-Neamț)

  A

  ID

  180

  50

  6

  Facultatea de
  Marketing

  Marketing

  Marketing

  A

  IF

  180

  450

  Marketing (în limba engleză)

  AP

  IF

  180

  100

  Marketing

  A

  ID

  180

  125

  Marketing

  AP

  IFR

  180

  100

  7

  Facultatea de
  Cibernetică,
  Statistică și
  Informatică
  Economică

  Cibernetică, statistică și
  informatică economică

  Cibernetică economică

  A

  IF

  180

  220

  Informatică economică

  A

  IF

  180

  300

  Informatică economică (în limba engleză)

  AP

  IF

  180

  100

  Informatică economică

  A

  ID

  180

  125

  Statistică și previziune economică

  A

  IF

  180

  100

  8

  Facultatea de
  Finanțe, Asigurări
  Bănci și Burse de
  Valori

  Finanțe

  Finanțe și bănci

  A

  IF

  180

  500

  Finanțe și bănci (în limba engleză)

  AP

  IF

  180

  100

  Finanțe și bănci

  A

  ID

  180

  100

  Finanțe și bănci (la Buzău)

  A

  ID

  180

  50

  9

  Facultatea de
  Contabilitate și
  Informatică de
  Gestiune

  Contabilitate

  Contabilitate și informatică de gestiune

  A

  IF

  180

  550

  Contabilitate și informatică de gestiune (în limba
  engleză)

  AP

  IF

  180

  125

  Contabilitate și informatică de gestiune

  A

  ID

  180

  125

  10

  Facultatea de
  Relații Economice
  Internaționale

  Economie și afaceri
  internaționale

  Economie și afaceri internaționale

  A

  IF

  180

  460

  Economie și afaceri internaționale

  A

  ID

  180

  125

  Economie și afaceri internaționale (în limba
  engleză)

  AP

  IF

  180

  100

  Limbi moderne aplicate

  Limbi moderne aplicate

  AP

  IF

  180

  100

  11

  Facultatea de
  Administrație și
  Management Public

  Științe administrative

  Administrație publică

  A

  IF

  180

  350

  Sociologie

  Resurse umane

  AP

  IF

  180

  120

  12

  Bucharest Business
  School (Școala de
  Afaceri)

  Administrarea afacerilor

  MBA Româno-Canadian (în limba engleză)**)

  A

  IF

  120

  50

  Management

  Dezvoltarea economică a întreprinderii**)

  A

  IF

  120

  60
  Notă
  **) Programe de studii universitare de master.
  8. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREȘTI

  Nr.
  crt.

  Facultatea

  Domeniul de licență

  Specializarea/Programul de studii
  universitare de licență [locația
  geografică de desfășurare*1) și
  limba de predare*2)]

  Acreditare (A)/
  Autorizare de
  funcționare
  provizorie (AP)

  Forma de
  învățământ *3)

  Număr de
  credite de studii
  transferabile

  Număr maxim
  de studenți
  care pot fi
  școlarizați

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  1

  Facultatea de
  Interpretare
  Muzicală

  Muzică

  Interpretare muzicală - canto

  A

  IF

  240

  25

  Interpretare muzicală - instrumente

  A

  IF

  240

  90

  2

  Facultatea de
  Compoziție,
  Muzicologie și
  Pedagogie Muzicală

  Muzică

  Compoziție muzicală

  A

  IF

  240

  35

  Dirijat

  A

  IF

  240

  10

  Muzică religioasă

  A

  IF

  180

  12

  Muzicologie

  A

  IF

  240

  10

  Pedagogie muzicală

  A

  IF

  180

  50

  (la 05-12-2014, Punctul 8 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.071 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 05 decembrie 2014 )
  9. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREȘTI

  Nr.
  crt.

  Facultatea

  Domeniul de licență

  Specializarea/Programul de studii
  universitare de licență [locația
  geografică de desfășurare*1) și
  limba de predare*2)]

  Acreditare (A)/
  Autorizare de
  funcționare
  provizorie (AP)

  Forma de
  învățământ 3)

  Număr de
  credite de studii
  transferabile

  Număr maxim
  de studenți
  care pot fi
  școlarizați

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  1

  Facultatea de Arte
  Plastice

  Arte vizuale

  Arte plastice (fotografie - videoprocesarea
  computerizată a imaginii)

  A

  IF

  180

  45

  Arte plastice (pictură, sculptură, grafică)

  A

  IF

  180

  140

  Pedagogia artelor plastice și decorative

  AP

  IF

  180

  30

  2

  Facultatea de Arte
  Decorative și
  Design

  Arte vizuale

  Artă murală

  A

  IF

  180

  30

  Arte textile - design textil

  A

  IF

  180

  15

  Ceramică - sticlă - metal

  A

  IF

  180

  40

  Design

  A

  IF

  180

  60

  Modă - design vestimentar

  A

  IF

  180

  50

  Scenografie și eveniment artistic

  A

  IF

  180

  20

  3

  Facultatea de
  Istoria și Teoria
  Artei

  Arte vizuale

  Conservare și restaurare

  A

  IF

  180

  10

  Istoria și teoria artei

  A

  IF

  180

  25
  10. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ȘI CINEMATOGRAFICĂ "I. L. CARAGIALE" DIN BUCUREȘTI

  Nr.
  crt.

  Facultatea

  Domeniul de licență

  Specializarea/Programul de studii
  universitare de licență [locația
  geografică de desfășurare*1) și
  limba de predare*2)]

  Acreditare (A)/
  Autorizare de
  funcționare
  provizorie (AP)

  Forma de
  învățământ*3

  Număr de
  credite de studii
  transferabile

  Număr maxim
  de studenți
  care pot fi
  școlarizați

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  1

  Facultatea de Teatru

  Teatru și artele
  spectacolului

  Artele spectacolului (Actorie, Regie,
  Păpuși - Marionete, Coregrafie)

  A

  IF

  180

  81

  Scenografie

  A

  IF

  180

  20

  Teatrologie (Management cultural, Jurnalism
  teatral)

  A

  IF

  180

  11

  2

  Facultatea de Film

  Cinematografie și media

  Cinematografie, fotografie, media (Regie de
  film și TV, Imagine de film și TV, Multimedia:
  sunet-montaj, Comunicare audiovizuală:
  scenaristică, publicitate media, filmologie)

  A

  IF

  180

  66
  11. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT DIN BUCUREȘTI

  Nr.
  crt.

  Facultatea

  Domeniul de licență

  Specializarea/Programul de studii
  universitare de licență [locația
  geografică de desfășurare*1) și
  limba de predare*2)]

  Acreditare (A)/
  Autorizare de
  funcționare
  provizorie (AP)

  Forma de
  învățământ*3)

  Număr de
  credite de studii
  transferabile

  Număr maxim
  de studenți
  care pot fi
  școlarizați

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  1

  Facultatea de Educație
  Fizică și Sport

  Educație fizică și sport

  Educație fizică și sportivă

  A

  IF

  180

  200

  Educație fizică și sportivă (în limba franceză)

  A

  IF

  180

  25

  Sport și performanță motrică

  A

  IF

  180

  112

  Sport și performanță motrică

  AP

  IFR

  180

  50

  2

  Facultatea de
  Kinetoterapie

  Kinetoterapie

  Kinetoterapie și motricitate specială

  A

  IF

  180

  150
  12. ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE DIN BUCUREȘTI

  Nr.
  crt.

  Facultatea

  Domeniul de licență

  Specializarea/Programul de studii
  universitare de licență [locația
  geografică de desfășurare*1) și
  limba de predare*2)]

  Acreditare (A)/
  Autorizare de
  funcționare
  provizorie (AP)

  Forma de
  învățământ *3)

  Număr de
  credite de studii
  transferabile

  Număr maxim
  de studenți
  care pot fi
  școlarizați

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  1

  Facultatea de
  Administrație
  Publică

  Științe administrative

  Administrație europeană

  A

  IF

  180

  150

  Administrație publică

  A

  IF

  180

  200

  Administrație publică

  A

  ID

  180

  100

  2

  Facultatea de
  Științe Politice

  Psihologie

  Psihologie

  A

  IF

  180

  50

  Relații internaționale
  și studii europene

  Relații internaționale și studii
  europene

  A

  IF

  180

  50

  Sociologie

  Sociologie

  A

  IF

  180

  50

  Științe politice

  Științe politice

  A

  IF

  180

  200

  Științe politice

  A

  ID

  180

  100

  3

  Facultatea de
  Comunicare și
  Relații Publice

  Științe ale comunicării

  Comunicare și relații publice

  A

  IF

  180

  350

  Publicitate

  A

  IF

  180

  150

  4

  Facultatea de
  Management

  Management

  Management

  A

  IF

  180

  100

  NOTĂ:
  Pentru absolvenții Facultății de Comunicare și Relații Publice, învățământ universitar de lungă durată, înmatriculați în anul I de studii în anii universitari 1998-1999, 1999-2000 și 2000/2001, profilul și specializarea obținute sunt "Științe ale comunicării", respectiv "Comunicare socială și relații publice".
  (la 05-12-2014, Punctul 12 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.071 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 05 decembrie 2014 )
  13. UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

  Nr.
  crt.

  Facultatea

  Domeniul de licență

  Specializarea/Programul de studii
  universitare de licență [locația
  geografică de desfășurare*1) și
  limba de predare*2)]

  Acreditare (A)/
  Autorizare de
  funcționare
  provizorie (AP)

  Forma de
  învățământ *3)

  Număr de
  credite de studii
  transferabile

  Număr maxim
  de studenți
  care pot fi
  școlarizați

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  1

  Facultatea de
  Istorie și
  Filologie

  Istorie

  Arheologie

  A

  IF

  180

  21

  Arheologie (în limba engleză)

  AP

  IF

  180

  75

  Istorie

  A

  IF

  180

  70

  Muzeologie

  A

  IF

  180

  13

  Limbă și literatură

  Limba și literatura franceză - Limba și literatura
  engleză

  A

  IF

  180

  25

  Limba și literatura română - Limba și literatura
  engleză

  A

  IF

  180

  30

  Limba și literatura română - Limba și literatura
  franceză

  A

  IF

  180

  75

  Limbi moderne aplicate

  Traducere și interpretare

  AP

  IF

  180

  100

  2

  Facultatea de
  Științe Economice

  Administrarea afacerilor

  Administrarea afacerilor

  A

  IF

  180

  75

  Administrarea afacerilor (în limba engleză)

  AP

  IF

  180

  60

  Administrarea afacerilor

  A

  ID

  180

  75

  Economia comerțului, turismului și serviciilor

  A

  IF

  180

  75

  Economia comerțului, turismului și serviciilor

  A

  ID

  180

  50

  Contabilitate

  Contabilitate și informatică de gestiune

  A

  IF

  180

  115

  Contabilitate și informatică de gestiune

  A

  ID

  180

  50

  Finanțe

  Finanțe și bănci

  A

  IF

  180

  100

  Marketing

  Marketing

  A

  IF

  180

  50

  3

  Facultatea de
  Științe Exacte și
  Inginerești

  Informatică

  Informatică

  A

  IF

  180

  100

  Informatică (în limba engleză)

  AP

  IF

  180

  75

  Ingineria mediului

  Ingineria mediului

  A

  IF

  240

  60

  Inginerie electronică și
  telecomunicații

  Electronică aplicată

  AP

  IF

  240

  50

  Inginerie geodezică

  Măsurători terestre și cadastru

  A

  IF

  240

  60

  4

  Facultatea de
  Drept și Științe
  Sociale

  Asistență socială

  Asistență socială

  A

  IF

  180

  60

  Asistență socială

  A

  ID

  180

  50

  Drept

  Drept

  A

  IF

  240

  150

  Educație fizică și sport

  Educație fizică și sportivă

  AP

  IF

  180

  50

  Psihologie

  Terapie ocupațională

  AP

  IF

  180

  50

  Sociologie

  Sociologie

  A

  IF

  180

  50

  Științe administrative

  Administrație publică

  A

  IF

  180

  50

  Asistență managerială și secretariat

  A

  IF

  180

  50

  Științe ale educației

  Pedagogia învățământului primar și preșcolar

  A

  IF

  180

  75

  5

  Facultatea de
  Teologie Ortodoxă

  Teologie

  Teologie ortodoxă - asistență socială

  A

  IF

  180

  50

  Teologie ortodoxă pastorală

  A

  IF

  240

  150

  Muzică

  Muzică religioasă

  AP

  IF

  180

  30

  (la 05-12-2014, Punctul 13 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.071 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 05 decembrie 2014 )
  14. UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" DIN ARAD

  Nr.
  crt.

  Facultatea

  Domeniul de licență

  Specializarea/Programul de studii
  universitare de licență [locația
  geografică de desfășurare*1) și
  limba de predare*2)]

  Acreditare (A)/
  Autorizare de
  funcționare
  provizorie (AP)

  Forma de
  învățământ *3)

  Număr de
  credite de studii
  transferabile

  Număr maxim
  de studenți
  care pot fi
  școlarizați

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  1

  Facultatea de
  Inginerie

  Ingineria autovehiculelor

  Autovehicule rutiere

  A

  IF

  240

  80

  Ingineria sistemelor

  Automatică și informatică aplicată

  A

  IF

  240

  60

  Inginerie industrială

  Tehnologia construcțiilor de mașini

  A

  IF

  240

  97

  Tehnologia și designul produselor textile

  A

  IF

  240

  40

  Tehnologia tricotajelor și confecțiilor

  A

  IF

  240

  50

  Inginerie și management

  inginerie economică industrială

  A

  IF

  240

  50

  2

  Facultatea de
  Inginerie
  Alimentară, Turism
  și Protecția
  Mediului

  Ingineria mediului

  Ingineria sistemelor biotehnice și
  ecologice

  A

  IF

  240

  61

  Ingineria produselor
  alimentare

  Controlul și expertiza produselor alimentare

  A

  IF

  240

  50

  Ingineria produselor alimentare

  A

  IF

  240

  60

  Protecția consumatorului și a
  mediului

  AP

  IF

  240

  60

  Inginerie și management în
  agricultură și dezvoltare
  rurală

  Inginerie și management în
  alimentația publică și agroturism

  A

  IF

  240

  60

  3

  Facultatea de
  Științe Umaniste
  și Sociale

  Limbă și literatură

  Limba și literatura română –
  Limba și literatura engleză

  A

  IF

  180

  100

  Limba și literatura română –
  Limba și literatura germană

  AP

  IF

  180

  30

  Științe administrative

  Administrație publică

  A

  IF

  180

  50

  Științe ale comunicării

  Jurnalism

  A

  IF

  180

  24

  Teologie

  Teologie penticostală didactică

  A

  IF

  180

  30

  4

  Facultatea de
  Științe Economice

  Administrarea afacerilor

  Administrarea afacerilor

  AP

  IF

  180

  60

  Economia comerțului, turismului
  și serviciilor

  A

  IF

  180

  75

  Economia comerțului, turismului
  și serviciilor

  A

  ID

  180

  100

  Contabilitate

  Contabilitate și informatică
  de gestiune

  A

  IF

  180

  100

  Contabilitate și informatică
  de gestiune

  A

  ID

  180

  100

  Finanțe

  Finanțe și bănci

  A

  IF

  180

  75

  Finanțe și bănci

  A

  ID

  180

  100

  Management

  Management

  A

  IF

  180

  100

  Marketing

  Marketing

  AP

  IF

  180

  75

  5

  Facultatea de
  Teologie

  Teologie

  Teologie ortodoxă pastorală

  A

  IF

  240

  75

  6

  Facultatea de
  Științe Exacte

  Informatică

  Informatică

  A

  IF

  180

  75

  Informatică aplicată (în limba
  engleză)

  AP

  IF

  180

  75

  Informatică

  A

  ID

  180

  50

  Matematică

  Matematică informatică

  A

  IF

  180

  75

  7

  Facultatea de
  Științe ale
  Educației,
  Psihologie și
  Asistență Socială

  Asistență socială

  Asistență socială

  A

  IF

  180

  100

  Psihologie

  Psihologie

  AP

  IF

  180

  50

  Științe ale educației

  Pedagogia învățământului primar
  și preșcolar

  A

  IF

  180

  130

  Psihopedagogie specială

  A

  IF

  180

  60

  8

  Facultatea de
  Educație Fizică și
  Sport

  Educație fizică și sport

  Educație fizică și sportivă

  A

  IF

  180

  60

  9

  Facultatea de
  Design

  Arte vizuale

  Design

  A

  IF

  180

  25

  Design ambiental

  AP

  IF