LEGE nr. 28 din 10 ianuarie 2019privind aprobarea Programului de susținere a producătorilor din sectorul pescuitului și acvaculturii
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 14 ianuarie 2019
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1

  Se aprobă Programul multianual de susținere a activității producătorilor din sectorul pescuitului și acvaculturii, denumit în continuare Programul de susținere a producătorilor din sectorul pescuitului și acvaculturii.


  Articolul 2
  (1) Scopul prezentei legi îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat, având ca obiectiv implementarea Programului de susținere a producătorilor din sectorul pescuitului și acvaculturii în vederea îmbunătățirii nivelului de performanță și sustenabilitate al fermelor de acvacultură, prin îmbunătățirea producției.(2) Ajutorul de stat prevăzut la alin. (1) se acordă potrivit secțiunii 5.1. pct. 86 din Comunicarea Comisiei - Orientări pentru examinarea ajutoarelor de stat în sectorul pescuitului și acvaculturii, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 217/1 din 2 iulie 2015.(3) Schema de ajutor de stat se notifică la Comisia Europeană, conform dispozițiilor art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Tratat. (4) Schema de ajutor de stat se aplică pe întreg teritoriul României începând cu anul 2019.


  Articolul 3

  În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
  a) ajutor de stat - orice măsură care îndeplinește criteriile stabilite la art. 107 alin. (1) din Tratat;
  b) ajutor individual de stat - un ajutor de stat ad-hoc sau acordarea de ajutoare de stat unor beneficiari individuali pe baza unei scheme de ajutoare de stat;
  c) data acordării ajutorului de stat - data la care este conferit beneficiarului dreptul legal de a primi ajutorul de stat, în temeiul regimului juridic național aplicabil;
  d) IMM-uri sau întreprinderi mici și mijlocii - întreprinderile care îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa nr. I „Definiția IMM-urilor“ la Regulamentul (UE) nr. 1.388/2014 al Comisiei din 16 decembrie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în producția, prelucrarea și comercializarea produselor obținute din pescuit și acvacultură ca fiind compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 369/37 din 24 decembrie 2014;
  e) intensitatea ajutorului de stat - cuantumul brut al ajutorului de stat exprimat ca procent din costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe;
  f) întreprindere aflată în dificultate - o întreprindere care se află în cel puțin una dintre situațiile următoare:(i) în cazul unei societăți cu răspundere limitată, alta decât un IMM care a fost înființat de mai puțin de 3 ani, atunci când mai mult de jumătate din capitalul său subscris s-a diminuat ca urmare a pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când scăderea pierderilor acumulate din rezerve și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din capitalul propriu al societății conduce la un rezultat cumulat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul prezentei dispoziții, „societate cu răspundere limitată“ se referă, în special, la tipurile de societăți comerciale menționate în anexa nr. I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 182/19 din 29 iunie 2013, iar „capital social“ nu include, acolo unde este cazul, primele de emisiune;(ii) în cazul unei societăți în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății, alta decât un IMM care a fost înființat de mai puțin de 3 ani, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societății, a dispărut ca rezultat al pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, „o societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societăți“ se referă în special la acele tipuri de societăți comerciale menționate în anexa nr. II la Directiva 2013/34/UE;(iii) atunci când societatea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi;(iv) atunci când societatea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutor pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare;(v) în cazul unei societăți care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:– raportul datorii/capitaluri proprii al societății este mai mare de 7,5; și– capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub 1,0;
  g) întreprindere mare - o întreprindere care nu îndeplinește criteriile prevăzute în anexa nr. I „Definiția IMM-urilor“ la Regulamentul (UE) nr. 1.388/2014;
  h) produse obținute din pescuit și acvacultură - produsele enumerate în anexa nr. I „Produse pescărești și de acvacultură care fac obiectul organizării comune a piețelor“ la Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 și (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 354/1 din 28 decembrie 2013;
  i) Registrul ajutoarelor de stat - conform celor detaliate în cadrul secțiunii 3.9 - Transparență din Comunicarea Comisiei privind Orientările pentru examinarea ajutoarelor de stat în sectorul pescuitului și acvaculturii;
  j) schemă de ajutoare de stat - orice act pe baza căruia, fără să fie nevoie de măsuri de punere în aplicare suplimentare, pot fi acordate ajutoare individuale întreprinderilor definite la lit. d) și g), precum și orice act pe baza căruia pot fi acordate ajutoare care nu sunt legate de un proiect specific uneia sau mai multor întreprinderi, pentru o perioadă nedefinită de timp și/sau într-un cuantum nedefinit;
  k) sectorul pescuitului și al acvaculturii - sectorul economiei care include toate activitățile de producție, prelucrare și comercializare a produselor obținute din pescuit și acvacultură.


  Capitolul II Beneficiari, criterii de eligibilitate, cheltuieli eligibile, intensitatea și valoarea ajutorului de stat

  Articolul 4

  Ajutorul de stat prevăzut la art. 2 se acordă beneficiarilor producători din sectorul pescuitului și acvaculturii, astfel:
  a) persoanelor fizice autorizate, denumite în continuare PFA, întreprinderilor individuale, denumite în continuare ÎI, și întreprinderilor familiale, denumite în continuare ÎF, constituite în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;
  b) persoanelor juridice.


  Articolul 5

  Prevederile prezentei legi nu se aplică beneficiarilor prevăzuți la art. 4, dacă se află în una dintre următoarele situații:
  a) sunt întreprinderi aflate în dificultate, așa cum sunt definite la art. 3 lit. f);
  b) fac obiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată, conform prevederilor legale.


  Articolul 6

  Cheltuielile eligibile necesare realizării investițiilor obținute în baza prevederilor prezentei legi sunt:
  a) construcția de centre de reproducere a speciilor de pești folosiți în acvacultură sau care urmează a fi introduse;
  b) modernizarea și/sau extinderea centrelor existente de reproducere a peștilor;
  c) achiziționarea sau achiziționarea prin leasing de utilaje și echipamente;
  d) costurile generale legate de investițiile prevăzute la lit. a)-c), cum ar fi onorariile pentru specialiști și consultanți, onorariile pentru consiliere privind sustenabilitatea de mediu și sustenabilitatea economică, inclusiv studiile de fezabilitate;
  e) achiziționarea sau dezvoltarea de software;
  f) investițiile care vizează reducerea impactului negativ sau sporirea efectelor pozitive asupra mediului și creșterea utilizării eficiente a resurselor;
  g) investiții care au ca rezultat o reducere considerabilă a impactului întreprinderilor din domeniul acvaculturii asupra utilizării și a calității apei prin reducerea substanțelor chimice, antibioticelor și a altor medicamente utilizate sau prin îmbunătățirea calității apei rezultate, inclusiv prin utilizarea sistemelor de acvacultură multitrofice.


  Articolul 7
  (1) Nivelul ajutorului de stat pentru cheltuielile eligibile prevăzute la art. 6 este de 40% din totalul cheltuielilor eligibile.(2) Intensitatea ajutorului de stat poate fi majorat cu 20%, dar nu mai mult de 90%, pentru cheltuielile eligibile prevăzute la art. 6 lit. a)-f), pentru:
  a) fermierii care au cel puțin 5 ani vechime în activitatea de acvacultură și tinerii fermieri;
  b) investițiile care se realizează în zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice;
  c) membrii organizațiilor de producători din acvacultură.


  Capitolul III Modalitatea de accesare a Programului de susținere a producătorilor din sectorul pescuitului și acvaculturii

  Articolul 8

  Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, beneficiarii prevăzuți la art. 4 depun cererea de înscriere în Programul de susținere a producătorilor din sectorul pescuitului și acvaculturii la direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, pe a căror rază teritorială se află amplasate fermele de acvacultură, denumită în continuare cerere de înscriere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, însoțită de următoarele documente:
  a) împuternicire/procură notarială și o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;
  b) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, precum și copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;
  c) copie de pe actul constitutiv;
  d) declarație pe propria răspundere conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;
  e) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
  f) documentele justificative care atestă desfășurarea activităților din acvacultură pentru care se solicită ajutorul de stat.


  Articolul 9
  (1) Direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București înregistrează cererile de înscriere prevăzute la art. 8 și verifică administrativ documentele anexate.(2) Gestionarea schemei de ajutor de stat prevăzute de prezenta lege se asigură de către un funcționar din cadrul direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, numit prin decizie a directorului executiv.


  Articolul 10
  (1) După înscrierea în Programul de susținere a producătorilor din sectorul pescuitului și acvaculturii pentru obținerea ajutorului de stat, beneficiarii depun cererea de finanțare la direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, unde s-au înregistrat cererile de înscriere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3, însoțită de următoarele documente:
  a) studiul de fezabilitate pentru tipul de investiție solicitat;
  b) extras de carte funciară și ridicare topografică pentru terenul pe care se realizează investiția;
  c) certificat de urbanism.
  (2) Direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București înregistrează cererile de finanțare și transmit spre avizare Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, denumită în continuare A.N.P.A., documentele anexate, în corelare cu datele din cererile de înscriere, în termen de maximum 5 zile lucrătoare.(3) După verificare și avizare de către A.N.P.A., direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București aprobă ajutorul de stat.


  Articolul 11

  Pentru acordarea avansului beneficiarii trebuie să depună următoarele documente aferente investiției:
  a) autorizația de construcție;
  b) studiul geotehnic;
  c) avizul sanitar-veterinar;
  d) avizul de mediu;
  e) avizul emis de direcția de sănătate publică județeană;
  f) declarație pe propria răspundere că nu au accesat sprijin prin Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020, denumit în continuare POPAM 2014-2020, pentru aceleași măsuri reglementate de prezenta lege, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2.


  Articolul 12
  (1) După acordarea avansului beneficiarii justifică utilizarea acestuia prin facturi care să fie conforme cu investițiile realizate până la acel moment și care se încadrează în tipurile de cheltuieli eligibile prevăzute la art. 6.(2) Decontarea sumelor se face pe baza facturilor care trebuie să ateste efectuarea cheltuielilor menționate în cererea de finanțare.(3) Procedura privind modul de derulare a plăților se reglementează prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.(4) În termen de 3 zile de la încasarea avansului, beneficiarii ajutorului de stat marchează investiția cu o placă-indicator de dimensiuni minime de 200 cm lungime și 150 cm lățime, confecționată din material rezistent, amplasată într-un loc în care este ușor vizibilă, pe care se inscripționează „investiție beneficiară a Programului de susținere a producătorilor din sectorul pescuitului și acvaculturii, conform cererii numărul ……………., de la Direcția pentru Agricultură a Județului ……………./Municipiului București.“(5) La finalizarea investiției se face recepția acesteia, la care beneficiarul este obligat să invite un reprezentant al direcției pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, nominalizat potrivit art. 9 alin. (2), și un reprezentant A.N.P.A., iar după obținerea autorizațiilor de funcționare se face recepția de închidere a investiției prevăzute prin Programul de susținere a producătorilor din sectorul pescuitului și acvaculturii, de către un reprezentant al direcției pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, nominalizat potrivit art. 9 alin. (2), care întocmește un proces-verbal, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, pe care îl atașează la documentația fiecărui beneficiar.


  Articolul 13
  (1) În termen de două zile lucrătoare de la depunerea documentelor prevăzute la art. 11, direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București transmit Direcției generale buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale situația cu sumele necesare pentru plata avansului și a deconturilor săptămânale, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5.(2) Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale transmite, în termen de maximum 3 zile lucrătoare, Ministerului Finanțelor Publice situația centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6.(3) După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Finanțelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se alimentează conturile direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, în termen de maximum 5 zile lucrătoare.(4) Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București virează, în termen de maximum două zile lucrătoare, sumele cuvenite beneficiarilor acestei scheme de ajutor de stat și aplică prevederile art. 15 alin. (4) în ceea ce privește publicarea beneficiarilor.


  Articolul 14
  (1) Termenul maxim de realizare a investițiilor, așa cum sunt prevăzute la art. 6, este de un an de la încasarea avansului, cu posibilitatea de prelungire a acestuia, la solicitarea beneficiarului, cu maximum 6 luni.(2) Beneficiarii care au realizat investiții prin Programul de susținere a producătorilor din sectorul pescuitului și acvaculturii trebuie să desfășoare activitate pe o perioadă de minimum 10 ani de la finalizarea investiției.


  Articolul 15
  (1) Toate documentele depuse în vederea solicitării și plății ajutoarelor de stat acordate potrivit prezentei legi se păstrează la direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul de stat.(2) Toate documentele care atestă ajutorul de stat cuvenit se păstrează de către solicitanți pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data ultimei plăți.(3) Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București întocmesc lista cuprinzând beneficiarii ajutoarelor de stat și sumele acordate potrivit prevederilor prezentei legi.(4) Lista se publică pe site-ul direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București, se actualizează corespunzător și se transmite Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, după fiecare reactualizare, pentru publicare pe site-ul oficial al instituției.(5) După recepția de închidere a investițiilor efectuate prin Programul de susținere a producătorilor din sectorul pescuitului și acvaculturii, prevăzută la art. 12 alin. (5), direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București și reprezentantul A.N.P.A. efectuează anual controlul la fața locului la beneficiarii care au realizat investiții prin Programul de susținere a producătorilor din sectorul pescuitului și acvaculturii, până la data de 15 noiembrie a fiecărui an, și întocmesc procese-verbale de constatare pe care le transmit la direcția tehnică de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale până la data de 1 decembrie a fiecărui an.


  Capitolul IV Durata de aplicare și bugetul schemei de ajutor de stat

  Articolul 16

  Programul de susținere a producătorilor din sectorul pescuitului și acvaculturii se desfășoară începând cu anul 2019.


  Articolul 17
  (1) Valoarea totală a ajutorului de stat este echivalentul în lei al sumei de 40 milioane euro și se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.(2) Plafoanele anuale și cursul leu/euro se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului finanțelor publice.(3) Sumele alocate rămase necheltuite se reportează pentru anul următor celui pentru care s-a făcut repartizarea.(4) Condițiile de eligibilitate, cheltuielile eligibile, modul de acordare a finanțării, precum și modalitățile de verificare și control se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.


  Capitolul V Dispoziții finale

  Articolul 18
  (1) Se consideră ajutor de stat utilizat abuziv sumele încasate prin încălcarea condițiilor prevăzute la art. 12 și 14 din prezenta lege.(2) Sumele reprezentând ajutor de stat utilizat abuziv, prevăzut la alin. (1), sunt creanțe bugetare, pentru recuperarea acestora aplicându-se în mod corespunzător dispozițiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Înscrisurile întocmite de către direcțiile pentru agricultură județene, pe baza notelor de constatare redactate de către reprezentanții direcțiilor pentru agricultură județene și reprezentantul A.N.P.A., prin care se individualizează sumele de recuperat exprimate în moneda națională, constituie titluri de creanță și cuprind elementele actului administrativ fiscal prevăzut de Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(3) Titlurile de creanță pot fi contestate pe cale administrativă, potrivit legii, la organul emitent, iar după soluționarea acestei contestații o nouă contestație poate fi depusă la sediul instanței judecătorești competente, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(4) Titlul de creanță constituie titlu executoriu la data expirării termenului de scadență prevăzut în acesta.(5) Titlurile executorii, împreună cu dovada comunicării acestora către debitor, se transmit organelor fiscale competente subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării debitului după expirarea termenului de contestare pentru titlurile de creanță necontestate sau după rămânerea definitivă a acestora în sistemul căilor administrative de atac ori după pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.(6) Cuantumul obligațiilor fiscale accesorii se calculează de către direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, de la data scadenței și până la data transmiterii către organele fiscale competente subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, potrivit alin. (5), iar organele fiscale competente subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor calcula obligații fiscale accesorii de la data transmiterii titlurilor executorii și până la data stingerii sumelor prevăzute în acestea.(7) Obligațiile fiscale accesorii calculate de către direcțiile agricole județene, respectiv a municipiului București vor fi individualizate într-un titlu de creanță, dispozițiile alin. (2)-(5) aplicându-se în mod corespunzător.(8) În procedura insolvenței, înscrierea creanței bugetare la masa credală se face de către direcțiile agricole județene, respectiv a municipiului București.(9) Sumele încasate potrivit prevederilor alin. (2) sunt venituri la bugetul de stat.


  Articolul 19
  (1) Schema de ajutor de stat prevăzută de prezenta lege se notifică la Comisia Europeană de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.(2) În situația în care decizia Comisiei Europene de acordare a ajutorului de stat conține prevederi noi sau diferite față de schema notificată, prevederile schemei de ajutor de stat se completează și/sau se modifică în mod corespunzător.


  Articolul 20

  Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta lege.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

  București, 10 ianuarie 2019.
  Nr. 28.

  Anexa nr. 1

  Nr. ........... data ...................

  CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN PROGRAM
  (model)

  Către,
  Direcția pentru Agricultură Județeană ......................................../a municipiului București
  Subsemnatul/Subsemnata:
  persoana juridică/PFA sau IF sau II ..................................., cu sediul în localitatea ........................., județul ..................., înscrisă la registrul comerțului cu nr. .................., CUI/CIF ........................, cod CAEN ................., cont bancar ........... deschis la .............., reprezentată legal de ................., CNP ................, legitimat cu C.I. serie …..... nr. …………….
  menționez că: ....................................................................................
  Mă angajez:– să respect condițiile și modalitățile de acordare a ajutorului de stat conform reglementărilor naționale;– să notific în scris direcției pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, în termen de 10 zile lucrătoare, orice modificare privitoare la informațiile declarate în cererea de ajutor de stat, anexând documentele justificative pentru aceste modificări;– să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat și să mă supun oricărui/oricărei control/verificări la fața locului;– să restitui ajutorul de stat încasat cu dobânzi și penalități calculate de la data încasării ajutorului de stat, la simpla solicitare a direcției pentru agricultură județene/a municipiului București, dacă în urma controlului efectuat în baza art. 15 alin. (5) din Legea nr. 28/2019 privind aprobarea Programului de susținere a producătorilor din sectorul pescuitului și acvaculturii se constată că ajutorul de stat a fost utilizat abuziv potrivit art. 18 alin. (1) din Legea nr. 28/2019 privind aprobarea Programului de susținere a producătorilor din sectorul pescuitului și acvaculturii pe baza proceselor-verbale de constatare.
  Solicit înscrierea în Programul de susținere a producătorilor din sectorul pescuitului și acvaculturii pentru realizarea investiției (denumire) ............................. și depun următoarele documente:
  ........................................

  NOTĂ:– documentele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 28/2019 privind aprobarea Programului de susținere a producătorilor din sectorul pescuitului și acvaculturii:
  Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul și data acestuia.
  Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul direcției pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București împuternicit cu primirea și verificarea cererii și a documentelor însoțitoare.
  Am fost informat de reprezentanții direcției pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București despre:
  – recepția investiției;– recepția de închidere a Programului; termenul maxim de realizare a investițiilor este de un an de la încasarea avansului, cu posibilitatea de prelungire a acestuia, la solicitarea beneficiarului, cu maximum 6 luni;– controalele anuale la fața locului cu privire la îndeplinirea condiției de menținere a activității de producție pentru care s-a primit ajutorul de stat pe o perioadă de 10 ani.

  Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere și în documentele anexate sunt reale, corecte, complete și perfect valabile.
  Mă angajez să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat și să mă supun oricărui control.
  Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate și verificate în vederea calculării plății și transmise autorităților responsabile în vederea elaborării de studii statistice și de evaluări economice, precum și făcute publice cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.
  Solicitant,
  ...............................................
  Verificat reprezentant DAJ
  ...............................................
  Serviciul regional/Direcția pentru Politici și Inspecții Maritime Constanța ANPA
  …………………………….
  …………………………….
  Aprobat director executiv DAJ
  ...............................................


  Anexa nr. 2


  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  (model)

  Subscrisa, ..................................., persoană juridică/PFA sau IF sau II ...................., cu sediul în localitatea ................................, județul .................., înscrisă la registrul comerțului cu nr. .................., CUI/CIF ......................., cod CAEN ....................................., cont bancar ............... deschis la ...........….., reprezentată legal de ................., CNP ................., legitimat cu C.I. serie …........ nr. .......,– declar pe propria răspundere că solicit ajutorul de stat pentru o singură dată;– să restitui ajutorul de stat încasat cu dobânzi și penalități calculate de la data încasării ajutorului, la solicitarea direcției pentru agricultură județene/a municipiului București, dacă în urma controlului efectuat în baza art. 15 alin. (5) din Legea nr. 28/2019 privind aprobarea Programului de susținere a producătorilor din sectorul pescuitului și acvaculturii se constată că ajutorul de stat a fost utilizat abuziv potrivit art. 18 alin. (1) din Legea nr. 28/2019 privind aprobarea Programului de susținere a producătorilor din sectorul pescuitului și acvaculturii pe baza proceselor-verbale de constatare;– declar pe propria răspundere că nu mă găsesc în una dintre situațiile prevăzute la art. 5 din Legea nr. 28/2019 privind aprobarea Programului de susținere a producătorilor din sectorul pescuitului și acvaculturii pe baza proceselor-verbale de constatare;– declar pe propria răspundere că nu am mai accesat sprijin prin POPAM 2014-2020 pentru obiectivul de investiții sprijinit prin Programul de susținere a producătorilor din sectorul pescuitului și acvaculturii.
  Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, susțin declarația menționată anterior.
  Reprezentant legal,
  …………………………………..
  …………………………………..
  (nume și prenume, semnătură)
  Data,
  …………………..


  Anexa nr. 3

  Nr. ........... data ...................

  CERERE DE FINANȚARE
  (model)

  Către
  Direcția pentru Agricultură Județeană ........................................./a Municipiului București
  Subsemnatul/Subsemnata: ......................................................., persoană juridică/PFA sau IF sau II/.........................., cu sediul în localitatea ......................., județul .................., înscrisă la registrul comerțului cu nr. ......................., CUI/CIF ........................., cod CAEN ...................., cont bancar ……………………… deschis la …………., reprezentată legal de .................., CNP ...................., legitimat cu C.I. serie …....... nr. …………….,
  solicit plata aferentă Programului de susținere a producătorilor din sectorul pescuitului și acvaculturii pentru realizarea investiției (denumire) ..........................., a cărei valoare este de ....... lei, și depun următoarele documente:
  ........................................

  NOTĂ:– documentele prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 28/2019 privind aprobarea Programului de susținere a producătorilor din sectorul pescuitului și acvaculturii:
  Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul și data acestuia. Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul direcției pentru agricultură județene/a municipiului București împuternicit cu primirea și verificarea cererii și a documentelor însoțitoare.
  După aprobarea cererii de finanțare, mă angajez să depun următoarele documente:
  .........................

  NOTĂ:– documentele prevăzute la art. 11 din Legea nr. 28/2019 privind aprobarea Programului de susținere a producătorilor din sectorul pescuitului și acvaculturii:
  Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul și data acestuia. Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul direcției pentru agricultură județene/a municipiului București împuternicit cu primirea și verificarea cererii și a documentelor însoțitoare.
  Declar că dețin ....................................., în localitatea …………………………………, județul ……………………………......, și marchez investiția cu o placă-indicator de dimensiuni minime de 200 cm lungime și 150 cm lățime, confecționată din material rezistent, amplasată într-un loc în care este ușor vizibilă, pe care se inscripționează „investiție beneficiară a Programului de susținere a producătorilor din sectorul pescuitului și acvaculturii, conform cererii numărul ……………., de la Direcția pentru Agricultură a Județului ……………./a Municipiului București“.

  Mă angajez:– să finalizez investiția în maximum un an de la încasarea avansului, cu posibilitatea de prelungire a acestuia cu maximum 6 luni;– să mențin activitatea de producție în investiția pentru care s-a primit ajutorul de stat pentru cel puțin 10 ani de la finalizarea investiției.
  Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate și verificate în vederea calculării plății și transmise autorităților responsabile în vederea elaborării de studii statistice și de evaluări economice, precum și făcute publice cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.
  Solicitant,
  …………………………
  Verificat reprezentant DAJ
  …………………………
  Aprobat director executiv DAJ
  …………………………


  Anexa nr. 4


  Proces-verbal pentru recepția de închidere a Programului (model)

  Numele și prenumele .................., funcția .............. legitimația nr. ........…
  Numele și prenumele ..............., funcția ................… legitimația nr. ….......,
  în calitate de reprezentanți ai Direcției pentru Agricultură județene/a municipiului București și ai Serviciului regional/Direcției pentru Politici și Inspecții Maritime Constanța ANPA .............................................,
  am constatat următoarele:
  persoana juridică/PFA sau IF sau II/............................, cu sediul în localitatea ......................, județul ......................, înscrisă la registrul comerțului cu nr. ..............., CUI/CIF ......................., cod CAEN .................., cont bancar …………………………………, deschis la ................, reprezentată legal de .................., CNP ..............., legitimat cu C.I. serie .… nr. …………, a înființat .............................. în localitatea ..........., județul ............ .
  Indicator cu dimensiunile de circa 200 x 150 cm, pe care să se găsească inscripția „investiție beneficiară a Programului de susținere a producătorilor din sectorul pescuitului și acvaculturii, conform cererii numărul ……………., de la Direcția pentru Agricultură a Județului ............................./a municipiului București“.
  Da  Nu 
  Alte mențiuni: .........................
  Am constatat.
  Reprezentant DAJ,
  …………………………
  Reprezentant ANPA,
  …………………………
  Sunt de acord cu constatarea.
  Solicitant,
  …………………………


  Anexa nr. 5


  DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ A JUDEȚULUI .........................................../MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
  Director executiv (nume, prenume, semnătura și ștampila) ………….
  SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
  a sumelor necesare reprezentând decont perioada ............
  (model)

  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
  Direcția pentru Agricultură Județeană .................../a Municipiului București

  Nr.
  crt.

  Beneficiarul

  Investiția înființată prin Program

  Valoarea totală a investiției aprobată (lei)

  Suma decontată
  (lei)
  perioada ……..

  Suma rămasă de plătit (lei)

  (0)

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  TOTAL:


  Anexa nr. 6


  SITUAȚIE CENTRALIZATOARE
  (model)

  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
  Se aprobă.
  Ordonator principal de credite,
  ...................................

  Nr.
  crt.

  Județul

  Suma totală aprobată (lei)

  (0)

  (1)

  (2)

  1.

  2.

  3.

  ...

  TOTAL:

  Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene
  Director general,
  .............................
  (semnătura și ștampila)

  -----