HOTĂRÂRE nr. 2.293 din 9 decembrie 2004(*actualizată*)
privind gestionarea deşeurilor rezultate în urma procesului de obţinere a materialelor lemnoase
(actualizată până la data de 20 octombrie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 8 din Legea protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi al art. 54 pct. 1 lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Prezenta hotărâre reglementează modul în care se asigură gestionarea deşeurilor lemnoase rezultate în urma procesului de obţinere a materialelor lemnoase, în scopul asigurării condiţiilor de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei.


  Articolul 2

  În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile folosite au următoarele semnificaţii:
  1. Abrogat.
  ----------
  Pct. 1 al art. 2 a fost abrogat de lit. a) a art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 51 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 20 septembrie 2016.
  2. Deşeuri lemnoase:
  a) resturile de exploatare definite conform standardelor în vigoare;
  b) coaja, rumeguşul, talaşul, aşchiile, marginile şi altele asemenea, rezultate în urma exploatării şi/sau prelucrării lemnului;
  c) materialele lemnoase depozitate pe terenuri sau spaţii care nu sunt destinate acestui scop: albii şi maluri de ape, terenuri aferente instalaţiilor de scos apropiat şi transport şi alte asemenea terenuri.
  3. Deţinător de deşeuri lemnoase - producătorul de deşeuri lemnoase, persoana fizică autorizată sau nu să desfăşoare activităţi independente sau persoana juridică ce posedă deşeuri lemnoase. Se consideră deţinător de deşeuri lemnoase şi persoana care transportă asemenea deşeuri, pe toată durata transportului, până la livrarea acestora, către alte persoane;
  4. Deţinător de teren - persoana fizică sau juridică care are dreptul de folosinţă asupra terenului care nu este destinat depozitării deşeurilor lemnoase, dar pe care se depozitează deşeuri lemnoase fără acordul său.
  5. Gestionare - colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea deşeurilor lemnoase inclusiv supravegherea zonelor de depozitare a deşeurilor lemnoase, după închiderea acestora.


  Articolul 3

  (1) În gestionarea deşeurilor lemnoase deţinătorii de deşeuri lemnoase au următoarele obligaţii specifice:
  a) abrogată;
  ----------
  Lit. a) a alin. (1) al art. 3 a fost abrogată de lit. a) a art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 51 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 20 septembrie 2016.
  b) să depoziteze deşeurile lemnoase care se încadrează în categoria celor definite la art. 2 pct. 2 lit. b) în mod selectiv, pe platforme betonate, special amenajate;
  c) să respecte reglementările de mediu specifice şi, după caz, normele prevăzute la lit. a) pentru deşeurile lemnoase prevăzute la lit. b);
  d) să ţină evidenţa cantităţilor de deşeuri lemnoase pe categorii, potrivit reglementărilor specifice în vigoare.
  (2) Dacă deşeurile lemnoase sunt destinate valorificării drept combustibil, deţinătorului de deşeuri lemnoase îi sunt interzise acoperirea acestora cu produse sintetice şi tratarea lor cu produse chimice.
  (3) Gestionarea deşeurilor lemnoase se face de către deţinătorul de deşeuri lemnoase cu respectarea prevederilor din autorizaţia de mediu emisă pentru activitatea desfăşurată care generează deşeuri lemnoase.


  Articolul 4

  Agenţii economici trebuie să prelucreze materiale lemnoase în instalaţii care generează deşeuri lemnoase şi care sunt autorizate din punct de vedere al protecţiei mediului.


  Articolul 5

  Deţinătorul de teren are obligaţia anunţării imediate a autorităţii competente atunci când constată că au fost depozitate deşeuri lemnoase pe terenul pe care îl deţine.


  Articolul 6

  Constituie contravenţii următoarele fapte:
  a) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1);
  b) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (2) şi (3) şi ale art. 5;
  c) nerespectarea prevederilor art. 4.


  Articolul 7

  Faptele prevăzute la art. 6 se sancţionează după cum urmează:
  a) cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei, pentru persoane fizice, şi de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, pentru persoane juridice, faptele prevăzute la lit. a);
  b) cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei, pentru persoane fizice, şi de la 100.000.000 lei la 250.000.000 lei, pentru persoane juridice, faptele prevăzute la lit. b);
  c) cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei faptele prevăzute la lit. c).


  Articolul 8

  Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 6 şi aplicarea sancţiunilor se fac, potrivit atribuţiilor şi competenţelor teritoriale stabilite prin lege, de către personalul împuternicit al:
  a) Gărzii Naţionale de Mediu şi al instituţiilor aflate în subordine;
  b) autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi al instituţiilor aflate în subordine;
  c) Ministerului Administraţiei şi Internelor şi al instituţiilor aflate în subordine;
  d) autorităţilor publice locale;
  e) Jandarmeriei Române.


  Articolul 9

  Prevederile art. 6-8 referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.


  Articolul 10

  Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a promova soluţii de stimulare a promovării tehnologiilor de exploatare/prelucrare a lemnului din care rezultă cantităţi reduse de deşeuri lemnoase, precum şi a celor prin care se realizează folosirea acestora.


  PRIM-MINISTRU

  ADRIAN NĂSTASE

  Contrasemnează:

  Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,

  Petre Daea

  p. Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,

  Florin Stadiu,

  secretar de stat

  p. Ministrul de stat, ministrul administraţiei şi internelor,

  Toma Zaharia,

  secretar de stat

  Ministrul delegat pentru administraţia publică,

  Gheorghe Emacu

  Ministrul delegat pentru coordonarea autorităţilor de control,

  Ionel Blănculescu

  Ministrul finanţelor publice,

  Mihai Nicolae Tănăsescu

  Bucureşti, 9 decembrie 2004.
  Nr. 2.293.
  --------