LEGE nr. 67 din 22 martie 2006privind protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2006
  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1

  Prevederile prezentei legi reglementează condițiile în care se realizează protecția drepturilor de care beneficiază salariații, prevăzute în contractele individuale de muncă și în contractul colectiv de muncă aplicabil, în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora către un alt angajator, ca rezultat al unei cesiuni sau fuziuni, potrivit legii.


  Articolul 2

  Prevederile prezentei legi se aplică transferului de întreprinderi, unități sau părți ale acestora situate pe teritoriul României, indiferent de natura capitalului social.


  Articolul 3

  Prezenta lege se aplică în cazul unui transfer al unei nave maritime care face parte din transferul unei întreprinderi, unități sau al unei părți de întreprindere sau de unitate, cu condiția ca cesionarul să fie situat sau ca întreprinderea, unitatea sau partea de întreprindere transferată să rămână pe teritoriul României. Prezenta lege nu se aplică în cazul în care obiectul transferului constă exclusiv din una sau mai multe nave maritime.
  (la 17-06-2018, Articolul 3 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul V din LEGEA nr. 127 din 11 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 14 iunie 2018 )


  Articolul 4

  În sensul prevederilor prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:
  a) cedent - persoana care își pierde calitatea de angajator față de salariații întreprinderii, ai unității sau ai unor părți ale acestora, transferate în condițiile prevăzute la art. 1;
  b) cesionar - persoana care dobândește calitatea de angajator față de salariații întreprinderii, ai unității sau ai unor părți ale acestora, transferate în condițiile prevăzute la art. 1;
  c) salariat - persoana încadrată în munca în baza unui contract individual de muncă;
  d) transfer - trecerea din proprietatea cedentului în proprietatea cesionarului a unei întreprinderi, unități sau a unor părți ale acestora, având ca scop continuarea activității principale sau secundare, indiferent dacă urmărește sau nu obținerea unui profit;
  e) reprezentanții salariaților - reprezentanții organizațiilor sindicale sau, în cazul în care nu exista sindicat, persoanele alese și mandatate sa reprezinte salariații, potrivit legii.


  Capitolul II Drepturile salariaților

  Articolul 5
  (1) Drepturile și obligațiile cedentului, care decurg din contractele individuale de muncă și din contractul colectiv de muncă aplicabil, existente la data transferului, vor fi transferate integral cesionarului.(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul în care cedentul este subiectul procedurii de reorganizare judiciară sau faliment, potrivit legii.


  Articolul 6
  (1) Anterior datei transferului, cedentul are obligația notificării cesionarului cu privire la toate drepturile și obligațiile care urmează a fi transferate acestuia.(2) Nerespectarea obligației de notificare prevăzute la alin. (1) nu va afecta transferul acestor drepturi sau obligații către cesionar și nici drepturile salariaților.


  Articolul 7

  Transferul întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora nu poate constitui motiv de concediere individuală sau colectivă a salariaților de către cedent ori de către cesionar.


  Articolul 8

  În cazul în care transferul implica o modificare substantiala a condițiilor de muncă în detrimentul salariatului, angajatorul este responsabil pentru încetarea contractului individual de muncă.


  Articolul 9
  (1) Cesionarul are obligația respectării prevederilor contractului colectiv de muncă aplicabil la data transferului, până la data rezilierii sau expirării acestuia.(2) Prin acord între cesionar și reprezentanții salariaților, clauzele contractului colectiv de muncă valabil în momentul efectuării transferului pot fi renegociate, dar nu mai devreme de un an de la data transferului.(3) În situația în care, în urma transferului, întreprinderea, unitatea sau părți ale acestora nu își păstrează autonomia, iar contractul colectiv de muncă aplicabil la nivelul cesionarului este mai favorabil, salariaților transferati li se va aplica contractul colectiv de muncă mai favorabil.


  Articolul 10
  (1) În situația în care, în urma transferului, întreprinderea, unitatea sau părți ale acestora își păstrează autonomia, reprezentanții salariaților afectați de transfer își mențin statutul, atribuțiile și funcția dacă sunt îndeplinite condițiile de reprezentare, potrivit legii. În situația neîndeplinirii condițiilor legale de reprezentare, salariații transferati își aleg reprezentanții, conform legii.(2) Dacă în urma transferului întreprinderea, unitatea sau părți ale acestora nu își păstrează autonomia, salariații transferati vor fi reprezentați, cu acordul lor expres, de către reprezentanții salariaților din întreprinderea cesionarului, până la constituirea sau investirea unor noi reprezentanți, în condițiile legii.(3) Dacă mandatul reprezentanților salariaților afectați de transfer încetează ca urmare a transferului, aceștia vor beneficia în continuare de măsurile de protecție prevăzute de lege.


  Articolul 11

  În cazul în care cedentul sau cesionarul preconizeaza măsuri în privinta salariaților proprii, se va consulta cu reprezentanții salariaților, în scopul ajungerii la un acord, cu cel puțin 30 de zile înainte de data transferului.


  Articolul 12
  (1) Cedentul și cesionarul vor informa în scris reprezentanții salariaților proprii sau, în cazul în care aceștia nu sunt constituiți ori desemnați, pe salariații proprii, cu cel puțin 30 de zile înainte de data transferului, cu privire la:
  a) data transferului sau data propusă pentru transfer;
  b) motivele transferului;
  c) consecințele juridice, economice și sociale ale transferului pentru salariați;
  d) măsurile preconizate cu privire la salariați;
  e) condițiile de muncă și de încadrare în munca.(2) Obligația de informare prevăzută la alin. (1) se va aplica indiferent dacă deciziile rezultate din transfer sunt luate de cesionar sau de o întreprindere care exercită controlul asupra acestuia.


  Capitolul III Dispoziții finale

  Articolul 13
  (1) Nerespectarea de către cedent sau cesionar a obligațiilor prevăzute în prezenta lege constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.500 lei (RON) la 3.000 lei (RON).(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzii se fac de către inspectorii de muncă.


  Articolul 14

  Prevederile art. 13 se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 15

  În cazul nerespectării de către cesionar sau de către cedent a obligațiilor prevăzute în prezenta lege, salariații ori reprezentanții salariaților afectați de transfer se pot adresa instanței judecătorești competente pentru soluționarea conflictelor individuale sau colective de muncă, conform legii.


  Articolul 16

  Prezenta lege intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.


  Articolul 17

  La data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Ordonanța Guvernului nr. 48/1997 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a salariaților în cazul transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor sau părților sociale ale societăților comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 30 august 1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 51/1998.

  Prezenta lege transpune:– prevederile art. 5 din Directiva Parlamentului European și a Consiliului 2015/1794/UE de modificare a directivelor 2008/94/CE, 2009/38/CE și 2002/14/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului, a directivelor 98/59/CE și 2001/23/CE ale Consiliului, în ceea ce privește navigatorii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 263 din 8 octombrie 2015;
  Directiva Consiliului 2001/23/CE privind apropierea legislației statelor membre referitoare la menținerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de întreprinderi, unități sau părți de întreprinderi sau unități, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE), seria L, nr. 82 din 22 martie 2001.

  (la 17-06-2018, Mențiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene a fost modificată de Punctul 2, Articolul V din LEGEA nr. 127 din 11 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 14 iunie 2018 )

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  DANIELA POPA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VACAROIU

  București, 22 martie 2006.
  Nr. 67.
  ----------