ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 2 septembrie 1997
privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi salariale, de asigurări sau de asistenţa socială şi nivelul salariului de baza minim brut pe ţara
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 4 septembrie 1997  În baza prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:

  Articolul 1

  Legea nr. 53/1992 privind protecţia specială a persoanelor handicapate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 4 iunie 1992, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 5 litera a) va avea următorul cuprins:
  "a) asigurarea asistenţei medicale prin acordarea gratuita de medicamente, tratamente în unităţi sanitare şi staţiuni, pentru cei cu un venit mediu net lunar, pe o persoană aflată în întreţinere, mai mic de 172.500 lei, care se indexează cu coeficienţii de indexare stabiliţi pentru salarii pe total economie, după data de 30 septembrie 1997, precum şi asistenţa medicală gratuita la domiciliu pentru persoanele handicapate nedeplasabile."
  2. Articolul 8 alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "(1) Persoana adulta, incapabila de muncă datorită handicapului, dacă nu are alte venituri proprii, cu excepţia pensiei de urmaş, beneficiază de ajutor special lunar în valoare de 92.250 lei, pe toată durata handicapului; cei cu venituri până la acest cuantum primesc diferenţa până la nivelul ajutorului special; pentru afecţiuni care creează handicap ireversibil, ajutorul se stabileşte pe toată durata vieţii."
  3. Articolul 8 alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) Nevazatorii beneficiază de venit lunar sub forma unei pensii sociale în valoare de 174.000 lei lunar, indiferent de vârsta şi de veniturile realizate din salarii, pe toată durata handicapului celor asimilabili gradului I de invaliditate, şi de 50% din cuantumul stabilit pentru aceştia, celor asimilabili gradului II de invaliditate; persoanele nevazatoare, care cumulează salariul cu pensia pentru limita de vârsta, pensia I.O.V.R. sau pensia pentru pierderea capacităţii de muncă, pot opta pentru acestea sau pentru pensia socială. Nevazatorii care nu desfăşoară activitate salarizata cumulează pensia socială cu una dintre celelalte pensii stabilite potrivit legii."
  4. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
  "Art. 10. - Indemnizaţia suplimentară de întreţinere pentru minorii cu handicap, aflaţi în plasament familial sau încredinţaţi unei familii ori unei persoane, pe baza prevederilor legale, se stabileşte la 172.500 lei, pe toată durata cat aceştia nu se afla în întreţinerea unei instituţii de ocrotire."
  5. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
  "Art. 12. - Drepturile băneşti prevăzute de prezenta lege se indexează, după 30 septembrie 1997, la aceeaşi dată şi în aceleaşi condiţii ca şi pensiile pentru limita de vârsta."


  Articolul 2

  Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 23 august 1996, cu modificările ulterioare, se modifica după cum urmează:
  Articolul 12 va avea următorul cuprins:
  "Art. 12. - Soţul supravieţuitor al eroului-martir, care are în întreţinere unul sau mai mulţi copii ai acestuia, va primi, pe lângă drepturile prevăzute la art. 9 şi la art. 10 alin. 1, şi o indemnizaţie lunară egala cu 172.500 lei, care se indexează cu coeficienţii de indexare stabiliţi pentru salarii pe total economie, după data de 30 septembrie 1997, până la definitivarea studiilor în instituţiile de învăţământ acreditate, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 25 de ani a copiilor.
  În caz de deces al soţului supravieţuitor, drepturile prevăzute în prezentul articol se acordă reprezentanţilor legali ai copiilor minori ai eroilor-martiri."


  Articolul 3

  Ordonanţa Guvernului nr. 4/1993 privind acordarea de contribuţii de la bugetul de stat pentru completarea salarizarii personalului unităţilor de cult din ţara şi a personalului deservent al cultului ortodox care îşi desfăşoară activitatea în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 din 30 iulie 1993, aprobată prin Legea nr. 88/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 26 octombrie 1994, se modifica şi se completează după cum urmează:
  Articolul 1 alineatul 2 va avea următorul cuprins:
  "Contribuţia bugetului de stat se asigura pentru personalul angajat în unităţile ce aparţin cultelor religioase din România, prin Secretariatul de Stat pentru Culte, în limita prevederilor bugetare anuale, în suma globală, stabilită după cum urmează:
  - pentru personalul angajat în unităţile de cult din ţara, prevăzute la alin. 1, o contribuţie de 172.500 lei lunar, care se indexează cu coeficienţii de indexare stabiliţi pentru salarii pe total economie, după data de 30 septembrie 1997;
  - pentru personalul trimis sa deserveasca aşezămintele Bisericii Ortodoxe Române din străinătate, echivalentul în lei a 50% din drepturile în valută stabilite în cuantum net, prin asimilare cu funcţiile pe care este încadrat personalul român trimis să îşi desfăşoare activitatea în cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi al altor forme de reprezentare a României în străinătate."


  Articolul 4

  Ordonanţa Guvernului nr. 38/1994 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri şi acordarea de indemnizaţii unor ierarhi şi cadre din conducerea cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 19 august 1994, aprobată prin Legea nr. 130/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 21 decembrie 1994, se modifica şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 1 alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - (1) Se acorda, pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri, o contribuţie de la bugetul de stat, suplimentar faţă de cea aprobată prin Ordonanţa Guvernului nr. 4/1993, la nivelul de 172.500 lei lunar, pentru un număr de posturi prevăzut în actele normative."
  2. Articolul 1 alineatul (3) va avea următorul cuprins:
  "(3) Se acorda unor ierarhi şi cadre cu funcţii de conducere în activităţile de cult o indemnizaţie lunară, diferenţiată, stabilită în raport cu suma de 172.500 lei lunar şi cu coeficientul de ierarhizare, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta ordonanţă."
  3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - Contribuţia şi indemnizaţiile prevăzute la art. 1 se vor indexa cu coeficienţii de indexare stabiliţi pentru salarii pe total economie, după data de 30 septembrie 1997."
  4. Nota din anexa se elimina.


  Articolul 5

  Legea bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 29 aprilie 1997, cu modificările ulterioare, se modifica după cum urmează:
  Articolul 18 alineatul (15) va avea următorul cuprins:
  "(15) Numărul de posturi din unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri, pentru care se acordă de la bugetul de stat contribuţia prevăzută la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 38/1994 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri şi acordarea de indemnizaţii unor ierarhi şi cadre din conducerea cultelor (aprobată prin Legea nr. 130/1994), se poate majoră, cu acordul Secretariatului de Stat pentru Culte, la maximum 8.000 de posturi, cu încadrarea în creditele bugetare aprobate."


  Articolul 6

  Legea nr. 85/1996 pentru completarea şi modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1994 privind stabilirea unor coeficienţi de ierarhizare a salariilor de baza pentru personalul din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 134/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 17 iulie 1996, se modifica după cum urmează:
  Alineatul 2 din nota la anexa nr. 15 va avea următorul cuprins:
  "Numărul de personal din unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri, pentru care se acordă contribuţia prevăzută la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 38/1994 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri şi acordarea de indemnizaţii unor ierarhi şi cadre din conducerea cultelor (aprobată prin Legea nr. 130/1994), se stabileşte prin hotărâre a Guvernului."


  Articolul 7

  Legea nr. 80/1992 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 9 februarie 1994, se modifica după cum urmează:
  1. Articolul 9 alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) Venitul mediu lunar asigurat nu poate fi mai mic de 125.000 lei, nivel care se indexează cu coeficienţii de indexare stabiliţi pentru salarii pe total economie, după data de 30 septembrie 1997."
  2. Articolul 9 alineatul (5) va avea următorul cuprins:
  "(5) Pensia minima integrală pentru limita de vârsta, stabilită conform prevederilor prezentei legi, nu poate fi mai mica de 95.000 lei. Nivelul minim al pensiei integrale pentru limita de vârsta poate fi majorat, indexat sau compensat în cuantumurile aplicabile pensiilor de asigurări sociale ale agricultorilor."
  3. Articolul 9 alineatul (6) se abroga.
  4. Articolul 32 alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 32. - (1) Constituie timp util la pensie şi perioada în care persoanele cuprinse în asigurarea socială prevăzută de prezenta lege au realizat un volum de muncă în fostele cooperative agricole de producţie în care au avut calitatea de cooperator sau au achitat contribuţia minima prevăzută de Legea nr. 5/1977. Pentru perioada anterioară datei de 1 iulie 1992, contribuţia minima prevăzută de lege se considera achitată la nivel de 5.600 lei lunar, pe perioada în care s-a realizat timp util la pensie."


  Articolul 8

  Legea nr. 15/1996 privind statutul şi regimul refugiatilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 5 aprilie 1996, se modifica şi se completează după cum urmează:
  Articolul 15 litera (i) va avea următorul cuprins:
  "i) sa primească, la cerere, în limitele disponibilităţilor financiare ale statului, un ajutor rambursabil stabilit la nivelul de 172.500 lei lunar, care se indexează cu coeficienţii de indexare stabiliţi pentru salarii pe total economie, după data de 30 septembrie 1997, pentru o perioadă de maximum 6 luni, dacă, din motive obiective, este lipsit de mijloacele de existenta necesare. Pentru motive bine întemeiate, acest ajutor poate fi prelungit pentru încă o perioadă de cel mult 3 luni."


  Articolul 9

  Legea nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 14 septembrie 1994, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 4 alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 4. - (1) Ajutorul de şomaj sau, după caz, ajutorul de integrare profesională consta într-o sumă calculată diferenţiat, în funcţie de vechimea în munca pe categorii de persoane şi de vechime, după cum urmează:
  a) 50% din media salariului de baza brut, avut în ultimele 3 luni lucrate, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege, în vigoare la data stabilirii drepturilor, în cazul beneficiarilor de ajutor de şomaj care au o vechime în munca de până la 5 ani, dar nu mai puţin de 20% din câştigul salarial mediu net pe economie la data stabilirii drepturilor;
  b) 55% din media salariului de baza brut, avut în ultimele 3 luni lucrate, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege, în vigoare la data stabilirii drepturilor, în cazul beneficiarilor de ajutor de şomaj care au o vechime în munca cuprinsă între 5-15 ani, dar nu mai puţin de 22% din câştigul salarial mediu net pe economie la data stabilirii drepturilor;
  c) 60% din media salariului de baza brut, avut în ultimele 3 luni lucrate, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege, în vigoare la data stabilirii drepturilor, în cazul beneficiarilor de ajutor de şomaj care au o vechime în munca de peste 15 ani, dar nu mai puţin de 24% din câştigul salarial mediu net pe economie la data stabilirii drepturilor;
  d) 40% din venitul mediu net lunar, rămas după plata impozitului stabilit potrivit legii, pe ultimele 12 luni, pentru persoanele de la art. 2 alin. (4), care au contribuit la constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj o perioadă de 1 până la 5 ani;
  e) 50% din venitul mediu net lunar, rămas după plata impozitului stabilit potrivit legii, pe ultimele 12 luni, pentru persoanele de la art. 2 alin. (4), care au contribuit la constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj o perioadă de peste 5 ani;
  f) 18% din câştigul salarial mediu net pe economie, în cazul beneficiarilor de ajutor de integrare profesională, care provin din rândul absolvenţilor instituţiilor învăţământului preuniversitar, în vârsta de minimum 15 ani;
  g) 20% din câştigul salarial mediu net pe economie, în cazul beneficiarilor de ajutor de integrare profesională, care provin din rândul absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior."
  2. La articolul 4, după alineatul (1), se introduce alineatul (1^1), care va avea următorul cuprins:
  "(1^1) De ajutorul de integrare profesională, prevăzut la lit. f) şi g), se poate beneficia o singură dată, indiferent de forma de învăţământ absolvită."
  3. Articolul 4 alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) Ajutorul de şomaj, calculat potrivit prevederilor alineatului precedent, nu poate depăşi suma reprezentând 55% din câştigul salarial mediu net pe economie la data stabilirii drepturilor."
  4. Articolul 6 alineatul (1) litera b) va avea următorul cuprins:
  "b) persoanele care au surse de venituri proprii sau care realizează venituri din prestarea unor activităţi autorizate în condiţiile prevăzute de lege şi care obţin pe aceste cai un venit de cel puţin 20% din câştigul salarial mediu net pe economie în vigoare la data stabilirii drepturilor;"
  5. Articolul 6 alineatul (1) litera d) va avea următorul cuprins:
  "d) persoanele care îndeplinesc condiţii de înscriere la pensie;"
  6. Articolul 12 alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) Nu pot beneficia de alocaţie de sprijin persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 6."
  7. Articolul 13 alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 13. - (1) Alocaţia de sprijin este o sumă egala cu 60% din ajutorul de şomaj, respectiv din ajutorul de integrare profesională."
  8. Articolul 24 alineatul (1) litera a) va avea următorul cuprins:
  "a) acoperirea cheltuielilor legate de administrarea şi gestionarea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj;"


  Articolul 10

  Stabilirea drepturilor pentru luna august 1997 se face potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministrul muncii şi
  protecţiei sociale,
  Alexandru Athanasiu
  Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Mircea Ciumara
  --------------