LEGE nr. 325 din 21 decembrie 2018pentru modificarea și completarea Legii nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1102 din 27 decembrie 2018
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Legea nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 11 ianuarie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Titlul legii se modifică și va avea următorul cuprins:
  LEGE
  privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din învățământul primar de stat, privat și confesional
  2. La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 1
  (1) Se acordă gratuit pentru preșcolari și elevii din învățământul primar de stat, privat și confesional miere polifloră, în limita unei cantități de 350 grame miere lunar.
  3. La articolul 1, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:(1^1) Autoritățile competente naționale pentru acordarea drepturilor prevăzute la alin. (1) sunt Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ministerul Educației Naționale.(1^2) Autoritățile competente la nivel local pentru acordarea drepturilor prevăzute la alin. (1) sunt consiliile județene, care își asumă organizarea și derularea procedurilor de achiziție, în condițiile legii, a mierii de albine poliflore destinate preșcolarilor și elevilor din învățământul primar de stat, privat și confesional.4. La articolul 1, alineatul (2) se abrogă.5. La articolul 1, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Mierea polifloră destinată consumului pentru preșcolari și elevii din învățământul primar de stat, privat și confesional va fi ambalată în borcane de 250 ml, cu capac de culoare verde, marcat cu hologramă care atestă calitatea, va proveni exclusiv din stupinele autorizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare și va fi achiziționată din lanțul scurt de aprovizionare. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor verifică periodic calitatea mierii acordate în acest program.6. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Achiziționarea mierii poliflore, transportul și distribuția acesteia la unitățile de învățământ pot fi contractate și de către consiliile județene, respectiv de către consiliile locale ale unităților administrativ-teritoriale și ale sectoarelor municipiului București, cu asistența direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București.7. La articolul 1, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul, la propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerului Sănătății și a Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, va adopta normele metodologice de aplicare.8. La articolul 1, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Condițiile de calitate a mierii de albine poliflore destinate consumului pentru preșcolari și elevii din învățământul primar de stat, privat și confesional, modul de certificare a calității, atribuirea și aplicarea hologramei care atestă calitatea, modul de distribuire și entitățile implicate se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.9. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 4, cu următorul cuprins:

  Articolul 4
  (1) Resursele financiare necesare implementării prezentei legi se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.(2) Resursele financiare necesare implementării prezentei legi se asigură prin transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale ale județelor, respectiv bugetul local al municipiului București, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.(3) Repartizarea sumelor prevăzute la alin. (2) se realizează cu încadrare în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinație Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la capitolul 83.01 «Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare», titlul 51 «Transferuri între unități ale administrației publice».(4) Sumele alocate rămase necheltuite se reportează pentru anul următor celui pentru care s-a făcut repartizarea.


  Articolul II

  Prezenta lege intră în vigoare începând cu data încetării suspendării prevăzute la art. 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 973 din 7 decembrie 2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 80/2018, cu modificările și completările ulterioare.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

  București, 21 decembrie 2018.
  Nr. 325.