ORDIN nr. 284 din 5 martie 2002
pentru delegarea de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei a unor competente în domeniul certificării tehnicii de aviatie, înmatriculării şi identificarii aeronavelor civile, precum şi al atestării personalului aeronautic civil
EMITENT
 • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 13 martie 2002  Ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei,
  pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,
  în temeiul art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 197/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 130/2000, republicată, al art. 4 pct. 4.1, 4.2, 4.4 şi 4.17 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Aeronautice Civile Române, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, al art. 3 lit. c), j) şi l) din Hotărârea Guvernului nr. 567/1991 privind organizarea şi funcţionarea Aeroclubului României, republicată, precum şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei,
  emite următorul ordin:

  Articolul 1

  (1) Se deleagă de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei competente Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautica Civilă Română", organism tehnic specializat care funcţionează sub autoritatea acestui minister, în scopul certificării tehnicii de aviatie civilă, incluzând şi aeronavele civile, al înmatriculării şi identificarii aeronavelor civile, precum şi al atestării tuturor categoriilor de personal aeronautic civil.
  (2) Certificarea tehnicii de aviatie civilă, înmatricularea şi identificarea aeronavelor civile, precum şi atestarea personalului aeronautic civil se fac de către Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautica Civilă Română" în conformitate cu reglementările aeronautice aplicabile, aprobate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, sau cu reglementările specifice emise de alte autorităţi aeronautice, a căror aplicare în România a fost aprobată de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.
  (3) Exercitarea competentelor care i-au fost delegate conform alin. (1) se face de către Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautica Civilă Română" direct sau prin persoane fizice ori juridice autorizate corespunzător de către aceasta şi care îşi desfăşoară activitatea sub supravegherea, controlul şi responsabilitatea Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautica Civilă Română".


  Articolul 2

  (1) Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautica Civilă Română" va elabora şi va prezenta spre aprobare Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, reglementările aeronautice aplicabile necesare exercitării competentelor care i-au fost delegate conform art. 1.
  (2) Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautica Civilă Română" va elabora şi va prezenta spre aprobare Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, propunerile de modificare corespunzătoare a tuturor reglementărilor aeronautice aplicabile prin care au fost delegate competente Aeroclubului României în domeniul certificării tehnicii de aviatie civilă, al înmatriculării şi identificarii aeronavelor civile, precum şi al atestării personalului aeronautic civil.
  (3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin Aeroclubul României va prezenta Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautica Civilă Română" un raport detaliat privind situaţia actuala a reglementărilor aeronautice aplicabile şi a procedurilor specifice ce au fost elaborate de Aeroclubul României, precum şi situaţia tehnicii de aviatie civilă din dotare şi a personalului aeronautic civil atestat.


  Articolul 3

  (1) Documentele de calificare aeronautica, precum şi certificatele şi autorizările individuale emise până la data intrării în vigoare a prezentului ordin de către Aeroclubul României pentru anumite categorii de personal aeronautic civil şi, respectiv, pentru anumite categorii de tehnica de aviatie civilă îşi menţin valabilitatea până la expirare, dar nu mai mult de un an de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.
  (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) şi ale art. 1 alin. (1), Aeroclubul României poate prelungi, pentru perioade de cel mult un an faţă de data intrării în vigoare a prezentului ordin, valabilitatea documentelor de calificare aeronautica, a certificatelor şi a autorizarilor individuale emise până la data intrării în vigoare a prezentului ordin de către Aeroclubul României şi care expira înainte de intrarea în vigoare a reglementărilor aeronautice aplicabile sau a modificărilor la aceste reglementări, elaborate în baza art. 2 alin. (1) şi (2).
  (3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a reglementărilor aeronautice aplicabile sau a modificărilor la aceste reglementări, elaborate în baza art. 2 alin. (1) şi (2), Aeroclubul României va preda Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautica Civilă Română" registrele complete cu tehnica de aviatie civilă certificată, cu aeronavele civile înmatriculate sau identificate de Aeroclubul României şi cu personalul aeronautic civil atestat, precum şi documentaţia aferentă.


  Articolul 4

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului transporturilor nr. 739/2000 pentru delegarea unor competente de către Ministerul Transporturilor în domeniul certificării aeronavelor civile şi al atestării personalului aeronautic civil, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 620 din 30 noiembrie 2000.


  Articolul 5

  (1) Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautica Civilă Română" şi Aeroclubul României vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin. (2) Direcţia generală de servicii transport aerian şi aeroporturi din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei va urmări modul în care sunt respectate şi aduse la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 6

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare după 30 de zile de la data publicării lui.
  p. Ministrul lucrărilor publice,
  transporturilor şi locuinţei,
  Ion Selaru,
  secretar de stat
  ---------