LEGE nr. 253 din 20 iulie 2022pentru modificarea și completarea Legii locuinței nr. 114/1996
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 27 iulie 2022
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Legea locuinței nr. 114/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 31 decembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:
  f) Locuință de necesitate
  Locuință destinată cazării temporare:(i) a persoanelor și familiilor ale căror locuințe au devenit inutilizabile în urma unor catastrofe naturale sau accidente sau ale căror locuințe sunt supuse demolării în vederea realizării de lucrări de utilitate publică, precum și lucrărilor de reabilitare ce nu se pot efectua în clădiri ocupate de locatari;(ii) victimelor violenței domestice, ca măsură complementară celor prevăzute de lege în domeniul asistenței sociale și protecției victimelor violenței domestice.
  2. După articolul 15 se introduce un nou articol, art. 15^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 15^1

  Numărul locuințelor definite conform prevederilor art. 2 lit. c)-f^1) și gradul de ocupare al acestora se afișează de către autoritățile administrației publice centrale și locale care le dețin în administrare pe pagina de internet proprie și se actualizează ori de câte ori intervin modificări.
  3. Articolul 43 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 43

  Locuințele sociale se repartizează de către autoritățile administrației publice locale care le au în administrare pe baza criteriilor stabilite anual de acestea, în condițiile prevederilor prezentului capitol, și de ele pot beneficia, în ordinea de prioritate stabilită de autoritățile administrației publice locale, potrivit legii, oricare dintre următoarele categorii de persoane: persoanele și familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari, tinerii care au vârsta de până la 35 de ani, tinerii proveniți din instituții de ocrotire socială și care au împlinit vârsta de 18 ani, invalizii de gradele I și II, persoanele cu handicap, pensionarii, veteranii și văduvele de război, beneficiarii prevederilor Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ai prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare, victimele violenței domestice sau alte persoane sau familii îndreptățite.
  4. Articolul 48 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 48
  (1) Nu pot beneficia de locuințe sociale, potrivit prezentei legi, persoanele sau familiile care:
  a) dețin în proprietate o locuință;
  b) au înstrăinat o locuință după data de 1 ianuarie 1990;
  c) au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe;
  d) dețin, în calitate de chiriaș, o altă locuință din fondul locativ de stat.
  (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. a) pot beneficia de locuințe sociale victimele violenței domestice numai până la data finalizării partajului prin una dintre modalitățile prevăzute de lege.
  5. Articolul 55 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 55
  (1) Locuința de necesitate se finanțează și se realizează în condițiile stabilite pentru locuința socială.(2) Locuința de necesitate se acordă temporar, în regim de urgență:
  a) persoanelor și familiilor ale căror locuințe au devenit inutilizabile potrivit prevederilor art. 2 lit. f) pct. (i);
  b) victimelor violenței domestice prevăzute la art. 2 lit. f) pct. (ii).
  (3) Contractul de închiriere se încheie de către primarul localității sau de către o persoană împuternicită de acesta, pe baza hotărârii consiliului local:
  a) până la înlăturarea efectelor care au făcut inutilizabile locuințele potrivit prevederilor art. 2 lit. f) pct. (i);
  b) pe perioada de valabilitate a ordinului de protecție provizoriu emis de polițist și/sau a ordinului de protecție emis de instanța judecătorească în condițiile legii, în cazul victimelor violenței domestice prevăzute la art. 2 lit. f) pct. (ii).
  (4) Până la momentul încheierii contractului de închiriere, persoanele prevăzute la alin. (3) lit. b) pot fi cazate în mod gratuit în locuințele de necesitate disponibile, numai în măsura în care autoritățile administrației publice locale nu dețin locuri de cazare disponibile, destinate victimelor violenței domestice, în locuințe protejate sau altele asemenea.


  Articolul II

  În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul, la propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, va modifica Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 22 decembrie 2000, cu modificările și completările ulterioare.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  FLORIN-VASILE CÎȚU

  București, 20 iulie 2022.
  Nr. 253.
  ----