ORDIN nr. 3.753 din 9 februarie 2011 (*actualizat*)
privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ
(actualizat până la data de 10 octombrie 2011*)
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • ----------
  *) Forma actualizata a acestui act normativ până la data de 10 octombrie 2011 este realizata de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificarilor şi completarilor aduse de către ORDINUL nr. 5.552 din 7 octombrie 2011.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamt şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor
  În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 361 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,
  ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Până la elaborarea metodologiilor pentru punerea în aplicare a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, în învăţământul preuniversitar se aplică dispoziţiile privind organizarea, funcţionarea sistemului de învăţământ şi desfăşurarea procesului de învăţământ aflate sau intrate în vigoare la începutul şi pe parcursul anului şcolar 2010-2011.


  Articolul 2

  Până la elaborarea metodologiilor pentru punerea în aplicare a Legii nr. 1/2011, calendarul de desfăşurare a examenelor naţionale, calendarul de desfăşurare a admiterii în clasa a IX-a şi graficul examenelor de certificare a competenţelor profesionale se aprobă anual, prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.


  Articolul 3

  Până la elaborarea metodologiilor pentru punerea în aplicare a Legii nr. 1/2011, în învăţământul superior se aplică dispoziţiile privind organizarea, desfăşurarea şi funcţionarea sistemului de învăţământ aflate sau intrate în vigoare la începutul şi pe parcursul anului universitar 2010-2011.


  Articolul 4

  Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite instrucţiuni pentru buna desfăşurare a procesului instructiv-educativ.


  Articolul 5

  Se aprobă măsurile tranzitorii privind învăţământul preuniversitar prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 6

  Se aprobă măsurile tranzitorii privind învăţământul superior prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 7

  Direcţiile generale, direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, unităţile de învăţământ şi instituţiile de învăţământ superior duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 8

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,
  Daniel Petru Funeriu
  Bucureşti, 9 februarie 2011.
  Nr. 3.753.


  Anexa 1

  MASURI 09/02/2011


  Anexa 2

  MASURI 09/02/2011