HOTĂRÂRE nr. 1.398 din 19 noiembrie 2007 (*actualizată*)
privind drepturile de transport ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare
(actualizată până la data de 15 aprilie 2010*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • --------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 15 aprilie 2010 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 283 din 31 martie 2010.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 34 lit. k) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, denumiţi în continuare funcţionari publici, au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport în următoarele cazuri:
  a) deplasare în interes de serviciu;
  b) delegare şi detaşare;
  c) mutarea în interesul serviciului, cu acordul lor scris, în unităţi situate în alte localităţi decât cele în care îşi au domiciliul sau reşedinţa;
  -----------
  Lit. c) a art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 283 din 31 martie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 15 aprilie 2010.
  d) deplasarea pentru efectuarea concediului de odihnă, o singură dată pe an;
  e) în alte situaţii expres prevăzute în prezenta hotărâre sau în alte dispoziţii legale.


  Articolul 2

  (1) În cazul deplasărilor efectuate în situaţiile prevăzute la art. 1, funcţionarii publici pot călători cu mijloace de transport aeriene, feroviare, auto sau navale.
  (2) În condiţiile prevăzute în prezenta hotărâre, funcţionarii publici pot folosi şi mijloacele de transport ale unităţilor din sistemul administraţiei penitenciare.
  (3) Cheltuielile de călătorie cu mijloacele de transport prevăzute la alin. (1) se decontează de către unităţi, în limita drepturilor reglementate prin prezenta hotărâre, pe baza documentelor justificative.
  (4) În cazul deplasării cu autoturismul, funcţionarilor publici li se decontează contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi pe distanţa cea mai scurtă. Pentru decontare este necesară prezentarea bonului de carburant şi a certificatului de înmatriculare al autoturismului cu care s-a efectuat deplasarea.


  Articolul 3

  (1) În cazul în care se deplasează cu mijloace de transport feroviare, funcţionarii publici au dreptul să călătorească în următoarele condiţii:
  a) ofiţerii, la clasa I, pe orice distanţă;
  b) agenţii, la clasa I, pe distanţe mai mari de 300 km şi la clasa a II-a, pe distanţe de până la 300 km inclusiv;
  c) elevii instituţiilor de învăţământ pentru formarea funcţionarilor publici, la clasa a II-a pe orice distanţă.
  (2) Costul suplimentelor de viteză şi al tichetelor de rezervare a locurilor se decontează după cum urmează:
  a) funcţionarilor publici, la orice fel de tren, indiferent de distanţă;
  b) elevilor instituţiilor de învăţământ pentru formarea funcţionarilor publici, la trenuri accelerate şi rapide, pe orice distanţă, când se deplasează în interes de serviciu.
  (3) Costul suplimentului de pat la vagonul de dormit şi cuşetă se decontează inspectorilor generali şi inspectorilor şefi principali, precum şi celorlalţi funcţionari publici, dacă aceştia din urmă călătoresc în interes de serviciu, pe timp de noapte, pe distanţe mai mari de 300 km.
  (4) Costul comisioanelor percepute de agenţiile de voiaj intră în cheltuielile de transport care se decontează.
  (5) Se decontează drept cheltuieli de transport şi următoarele:
  a) cheltuielile pentru transportul efectuat cu mijloace de transport în comun la şi de la aeroport, gară, autogară sau port până la locul de cazare ori, după caz, până la locul unde este delegat sau detaşat;
  b) cheltuielile de transport cu mijloace de transport în comun pe distanţa dintre locul de cazare şi locul delegării sau detaşării;
  c) taxele pentru trecerea podurilor;
  d) taxele de traversare cu bacul;
  e) taxele de aeroport, gară, autogară sau port;
  f) alte taxe privind circulaţia pe drumurile publice, prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.


  Articolul 4

  Nu se decontează drept cheltuieli de transport următoarele:
  a) taxele percepute suplimentar pentru bagajele personale;
  b) cheltuielile de transport al persoanei care are asigurat, de către unitate, transportul gratuit în interesul serviciului;
  c) cheltuielile de transport pentru înapoiere, în cazul în care persoana, după terminarea delegării sau detaşării, a rămas să îşi efectueze concediul de odihnă sau datorită altor cauze de ordin personal;
  d) cheltuielile de transport, în cazul în care funcţionarul public întrerupe timpul aferent delegării sau detaşării din cauza unor interese personale.


  Articolul 5

  În cazul deplasării cu mijloace de transport navale, funcţionarii publici au dreptul să călătorească la orice clasă, cu excepţia elevilor instituţiilor de învăţământ pentru formarea funcţionarilor publici, care pot călători la clasa a II-a.


  Articolul 6

  (1) Funcţionarii publici au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport dus-întors şi în situaţiile în care se deplasează:
  a) la şi de la locul de muncă, dacă domiciliază sau îşi au reşedinţa în altă localitate, situată până la 70 km distanţă faţă de cea în care îşi desfăşoară activitatea; distanţa dintre localitatea unde îşi au domiciliul sau reşedinţa şi localitatea unde se află locul de muncă se calculează în funcţie de traseul parcurs pe căile de transport rutier şi reprezintă spaţiul parcurs între limita de demarcaţie a localităţii de care aparţine administrativ-teritorial unitatea în cauză şi limita de demarcaţie a localităţii de domiciliu sau de reşedinţă;
  ------------
  Lit. a) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 283 din 31 martie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 15 aprilie 2010.
  b) la şi de la locul de muncă, atunci când se deplasează în zilele nelucrătoare, pentru a intra sau a ieşi din serviciul de zi pe unitate ori pentru a executa, în afara orelor de program, controale inopinate sau alte acţiuni dispuse; acest drept se acordă în cazul în care unitatea este situată în afara perimetrului localităţii de domiciliu ori de reşedinţă sau în afara distanţelor prevăzute la lit. a);
  c) în alte localităţi, pentru a participa la instructaje, cursuri de perfecţionare, specializare, convocări, stagii de practică şi alte forme de pregătire;
  d) pentru internare în spitale, sanatorii, centre de refacere a capacităţii de efort;
  e) în timpul concediului de odihnă, pentru distanţa dintre localitatea de domiciliu sau de reşedinţă şi localitatea din ţară unde îşi petrec concediul de odihnă. Funcţionarii publici care efectuează concediul de odihnă în străinătate beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport între localitatea de domiciliu sau de reşedinţă şi punctul de trecere a frontierei;
  f) în cazul mutării în interesul serviciului, cu acordul lor scris, în unităţi situate în alte localităţi decât cele în care îşi au domiciliul sau reşedinţa.
  -----------
  Lit. f) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 283 din 31 martie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 15 aprilie 2010.
  (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. f), funcţionarii publici au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport pentru ei, membrii familiei (soţ sau soţie şi copii aflaţi în întreţinerea lor) şi mobilier.


  Articolul 7

  (1) În cazul delegării şi detaşării, funcţionarilor publici li se decontează cheltuielile de transport, potrivit prevederilor art. 2-5, între localitatea de domiciliu/reşedinţă şi localitatea unde este delegat sau detaşat.
  (2) În situaţia în care în cadrul delegării sunt efectuate deplasări zilnice între mai multe unităţi din localitatea în care are loc delegarea, se pot deconta cheltuielile efectuate cu mijloacele de transport în comun în cadrul localităţii respective.
  (3) În cazul în care condiţiile de transport permit ca funcţionarii publici să se înapoieze zilnic în localitatea de domiciliu sau de reşedinţă, după terminarea programului de lucru, din localitatea în care sunt trimişi în delegare sau detaşare, se pot deconta cheltuielile zilnice de transport sau costul unui abonament lunar de transport, dacă acestea sunt mai mici decât cele pentru plata indemnizaţiei de delegare sau detaşare şi a cazării, cu condiţia ca prin aceasta să nu se afecteze bunul mers al activităţilor care fac obiectul misiunii. În această situaţie nu se acordă indemnizaţia zilnică de delegare sau detaşare.
  (4) Funcţionarilor publici care, pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, trebuie să se deplaseze cu regularitate în alte localităţi şi nu se pot înapoia zilnic în localitatea de domiciliu ori de reşedinţă li se poate deconta contravaloarea abonamentelor lunare de transport în locul cheltuielilor de transport ce li s-ar cuveni la plecarea şi înapoierea din misiune, în cazul în care valoarea abonamentului lunar este mai mică decât costul legitimaţiilor de călătorie ce s-ar folosi pentru toate deplasările efectuate în cursul unei luni. Cei în cauză beneficiază de acest drept, cu condiţia respectării programului de lucru stabilit în vederea executării misiunilor pentru care se deplasează.
  (5) Directorii de unităţi şi adjuncţii acestora, directorii de direcţii şi şefii de servicii, indiferent de gradul profesional, sunt scutiţi de a obţine viza pe ordinul de serviciu, în vederea acordării drepturilor cuvenite potrivit dispoziţiilor legale pe timpul delegării sau detaşării în interes de serviciu.
  (6) Abrogat.
  -----------
  Alin. (6) al art. 7 a fost abrogat de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 283 din 31 martie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 15 aprilie 2010.


  Articolul 8

  Mijloacele de transport aparţinând unităţilor din sistemul administraţiei penitenciare pot fi utilizate de către funcţionarii publici, cu asigurarea de către unitate a cheltuielilor de transport, în următoarele situaţii:
  a) pentru îndeplinirea sarcinilor sau altor atribuţii de serviciu;
  b) la unităţile sanitare, în cazuri de urgenţe medicochirurgicale ori în scopul internării în unităţi sanitare, pentru afecţiuni care impun să fie transportaţi cu automobile, în cazul în care asemenea transporturi nu pot fi efectuate în timp util de către unităţile sanitare;
  c) pentru transportul mobilierului în situaţiile prevăzute în prezenta hotărâre;
  d) la şi de la locul de muncă, potrivit programului de activitate, pentru funcţionarii publici care funcţionează în unităţi situate la distanţe cuprinse între 5 şi 70 km faţă de localitatea unde domiciliază sau îşi au reşedinţa;
  e) pentru transportul de la locul decesului până la locul unde urmează să fie înhumaţi sau incineraţi, precum şi pentru transportul membrilor familiei (soţ sau soţie şi copii aflaţi în întreţinere) decedaţi ai funcţionarului public, până la locul unde urmează să fie înhumaţi sau incineraţi.


  Articolul 9

  (1) Absolvenţii Facultăţii de Drept din cadrul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" - Secţia penitenciare, precum şi cei ai Şcolii de Formare şi Perfecţionare a Pregătirii Agenţilor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. f) şi alin. (2), dacă sunt numiţi în alte localităţi decât cele în care îşi au domiciliul sau reşedinţa.
  (2) La absolvirea instituţiilor de învăţământ, elevii şi studenţii cărora li se acordă gradele profesionale prevăzute pentru funcţionarii publici sau cei care au obţinut asemenea grade pe timpul şcolarizării au dreptul, la prezentarea la unităţi, la decontarea cheltuielilor de transport pentru ei, membrii familiei şi mobilier, dacă sunt numiţi în alte localităţi decât în cele în care îşi au domiciliul sau reşedinţa.


  Articolul 10

  Cursanţii instituţiilor de învăţământ pentru pregătirea funcţionarilor publici au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport dus-întors, o singură dată, pentru fiecare vacanţă din cursul unui an de învăţământ, dacă au domiciliul ori reşedinţa în altă localitate decât cea în care se află instituţia de învăţământ.


  Articolul 11

  Funcţionarii publici care se deplasează în străinătate în interes de serviciu beneficiază de drepturi de transport prevăzute prin dispoziţiile legale stabilite pentru personalul din sectorul bugetar.


  Articolul 12

  Funcţionarii publici detaşaţi în afara sistemului administraţiei penitenciare beneficiază de drepturile de transport stabilite prin prezenta hotărâre. Cheltuielile de transport se asigură de instituţia la care sunt detaşaţi.


  Articolul 13

  Funcţionarii publici au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport şi în cazul în care sunt chemaţi la organele de urmărire penală sau la instanţele de judecată pentru a da informaţii în probleme ce interesează sistemul administraţiei penitenciare.


  Articolul 14

  Personalul contractual din unităţile sistemului administraţiei penitenciare beneficiază de drepturile de transport reglementate prin dispoziţiile legale stabilite pentru personalul din sectorul bugetar.


  Articolul 15

  Agenţii şi personalul prevăzut la art. 14, când însoţesc ofiţerii, călătoresc cu aceleaşi mijloace de transport şi la aceeaşi clasă, având dreptul la decontarea cheltuielilor de transport.


  Articolul 16

  Funcţionarii publici care pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu sunt obligaţi să efectueze cu regularitate deplasări în cadrul localităţii în care se află unitatea unde funcţionează au dreptul, cu aprobarea prealabilă a directorului, să călătorească cu mijloace de transport în comun, folosind abonamente ori tichete de călătorie procurate de unitate sau cu decontarea cheltuielilor efectuate pentru procurarea acestora.


  Articolul 17

  Dispoziţiile prezentei hotărâri se completează, după caz, cu prevederile cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului.


  Articolul 18

  În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Administraţia Naţională a Penitenciarelor va emite norme metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin decizie a directorului general.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul justiţiei,
  Tudor-Alexandru Chiuariu
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 19 noiembrie 2007.
  Nr. 1.398.
  ------------