HOTĂRÎREA Nr. 775 din 6 septembrie 1996
pentru aprobarea structurii organizatorice şi de personal a Oficiului Concurentei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 224 din 19 septembrie 1996  În temeiul prevederilor art. 115 din Constituţia României, ale art. 34 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996,
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Oficiul Concurentei, înfiinţat potrivit prevederilor art. 34 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, ca organ de specialitate în subordinea Guvernului, aplica strategia şi politica acestuia în domeniul concurentei.


  Articolul 2

  (1) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 37 din Legea nr. 21/1996, Oficiul Concurentei:
  a) dispune măsuri obligatorii, ca urmare a controlului sau a investigatiilor efectuate, pentru respectarea legii de către agenţii economici;
  b) aplica sancţiunile prevăzute de lege şi urmăreşte executarea acestora;
  c) stabileşte orice alte măsuri, în condiţiile prevăzute de lege, pentru aplicarea riguroasă a dispoziţiilor acesteia.
  (2) Avizele emise de Oficiul Concurentei potrivit prevederilor art. 4 şi art. 37 lit. b) din Legea nr. 21/1996 sunt obligatorii pentru cei care trebuie să le solicite potrivit legii.


  Articolul 3

  (1) Şeful Oficiului Concurentei conduce întreaga activitate a acestuia, având calitatea de ordonator principal de credite bugetare, reprezintă instituţia în raporturile cu autorităţile judiciare şi administrative, cu alte instituţii române, cu autorităţile străine şi cu organismele internaţionale, precum şi cu alte persoane juridice.
  (2) Pe lângă şeful Oficiului Concurentei funcţionează Colegiul Oficiului Concurentei, organ consultativ, a cărui componenta se aproba de către conducătorul oficiului.
  (3) În exercitarea atribuţiilor sale de conducere, şeful Oficiului Concurentei emite avize, decizii şi ordine.
  (4) În exercitarea prerogativelor cu privire la obiectul de activitate a instituţiei, Oficiul Concurentei adopta norme şi instrucţiuni care sunt puse în aplicare prin ordin al şefului acestuia.
  (5) Actele care se referă la problemele concurentei din sfera competentelor Oficiului Concurentei se dau publicităţii, în condiţiile legii.


  Articolul 4

  (1) Oficiul Concurentei are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al şefului Oficiului Concurentei, se pot organiza servicii şi birouri, precum şi colective temporare în condiţiile prevăzute de art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicată.
  (2) Oficiul Concurentei are în cadrul Direcţiei generale de sinteza, studii şi metodologie un colectiv redactional care va edita publicaţia periodică "Revista concurentei". Veniturile realizate din vânzarea revistei se vărsa la bugetul de stat.


  Articolul 5

  (1) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile aparatului propriu al Oficiului Concurentei se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al şefului oficiului.
  (2) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului Oficiului Concurentei se stabilesc prin fişa postului, întocmită pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare, semnată de şeful ierarhic şi de titular.
  (3) Şeful Oficiului Concurentei participa la şedinţele Guvernului ori de cîte ori pe ordinea de zi a acestuia figurează probleme de concurenta şi preţuri.


  Articolul 6

  (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul central al Oficiului Concurentei este de 250, exclusiv demnitarii.
  (2) Numărul maxim de posturi pentru inspectoratele de concurenta judeţene şi al municipiului Bucureşti din subordinea Oficiului Concurentei este de 650.
  (3) Înfiinţarea şi desfiinţarea inspectoratelor de concurenta din subordine, obiectul de activitate, atribuţiile acestora şi structurile lor organizatorice, cu încadrarea în numărul maxim de posturi prevăzut la alin. (2), se aproba prin ordin al şefului Oficiului Concurentei.


  Articolul 7

  (1) Oficiul Concurentei poate deţine, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de 4 autoturisme, potrivit prevederilor legale.
  (2) Inspectoratele de concurenta judeţene şi al municipiului Bucureşti din subordinea Oficiului Concurentei pot deţine pentru activităţi specifice de control cîte un autoturism, cu un consum lunar de carburanţi de 350 litri pe autoturism.


  Articolul 8

  (1) Personalul cu atribuţii privind preţurile şi protecţia concurentei din cadrul Ministerului Finanţelor, atât cel din aparatul central, cît şi cel din reţeaua teritorială se preia de către Oficiul Concurentei prin transfer în interesul serviciului, conform prevederilor art. 72 alin. (3) din Legea nr. 21/1996, de la data de 1 octombrie 1996.
  (2) În anul 1996, creşterea de personal admisă faţă de personalul prevăzut a fi transferat conform prevederilor alineatului precedent este de 15% din numărul maxim de personal prevăzut la art. 6 din prezenta hotărâre.


  Articolul 9

  Oficiul Concurentei administrează programele de asistenţa şi formare a personalului de specialitate în domeniul concurentei şi al preţurilor.


  Articolul 10

  (1) Pe baza dispoziţiilor art. 72 alin. (2) din Legea nr. 21/1996, personalul din aparatul central al Oficiului Concurentei se salarizeaza cu salarii de baza mai mari cu 30% faţă de cele prevăzute în anexa nr. 8 la Legea nr. 40/1991, republicată.
  (2) Personalul din inspectoratele teritoriale de concurenta se salarizeaza potrivit anexei nr. 8 din Legea nr. 40/1991, republicată.


  Articolul 11

  Până la intrarea în vigoare a tuturor reglementărilor din Legea nr. 21/1996, Oficiul Concurentei îndeplineşte atribuţiile Ministerului Finanţelor în domeniul preţurilor, prevăzute de actele normative în vigoare.


  Articolul 12

  (1) Se atribuie în administrarea Oficiului Concurentei suprafeţele ocupate în prezent, precum şi bunurile folosite de personalul preluat din Ministerul Finanţelor.
  (2) Predarea-preluarea bunurilor se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Finanţelor şi Oficiul Concurentei.
  (3) Sediul Oficiului Concurentei este în Bucureşti, str. Libertăţii nr. 12.


  Articolul 13

  (1) Ministerul Finanţelor va defalca din bugetul propriu pe anul 1996 sumele corespunzătoare atribuţiilor din domeniul preţurilor care se preiau de Oficiul Concurentei, potrivit Legii nr. 72/1996 privind finanţele publice.
  (2) Pentru finanţarea cheltuielilor suplimentare necesare Oficiului Concurentei, se aloca de la Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului suma de 0,950 miliarde lei, potrivit anexei nr. 2.
  (3) Ministerul Finanţelor va introduce modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în bugetul de stat pe anul 1996.


  Articolul 14

  În aplicarea prevederilor art. 66 alin. (1) din Legea nr. 21/1996, ministerele şi celelalte organe centrale vor lua măsuri de reducere a personalului cu atribuţii în domeniul preţurilor, în raport cu volumul activităţii desfăşurate, şi de eliminare a compartimentelor de concurenta.


  Articolul 15

  Anexele 1, 2, 3 şi 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 16

  (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifica corespunzător prevederile art. 3 alin. (11) şi art. 9 alin. (1) [în sensul reducerii nivelului maxim de posturi aprobat de Ministerul Finanţelor la 1.520 (exclusiv demnitarii)], din Hotărârea Guvernului nr. 449/1994, republicată, iar anexele nr. 1 şi 2 la aceasta se înlocuiesc cu anexele nr. 3 şi 4 la prezenta hotărâre.
  (2) Pe aceeaşi dată se modifica corespunzător Hotărârea Guvernului nr. 119/1993 privind transmiterea unor imobile din patrimoniul Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea instituţiilor publice care le folosesc, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 337/1996.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  Secretariatul General al Guvernului,
  secretar general adjunct,
  Mihai Unghianu
  Ministru de stat,
  ministrul muncii şi protecţiei sociale,
  Dan Mircea Popescu
  Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu


  Anexa 1
  OFICIUL CONCURENTEI
  - Număr maxim de posturi în aparatul central (exclusiv demnitarii): 250
  - Număr maxim de posturi în teritoriu: 650
  ŞEFUL OFICIULUI CONCURENTEI
  - CONSILIERI
  - CORP DE CONTROL AL ACTIVITĂŢII INTERNE
  - DIRECŢIA GENERALĂ DE SINTEZA, STUDII ŞI METODOLOGIE
  - DIRECŢIA GENERALĂ DE CONTROL ŞI COORDONARE A ACTIVITĂŢII ÎN TERITORIU
  - INSPECTORATELE DE CONCURENTA JUDEŢENE ŞI AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
  - DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ, CONTENCIOS ŞI PENTRU RELAŢII CU ORGANISME
  INTERNAŢIONALE
  - DIRECŢIA GENERALĂ DE ORGANIZARE, RESURSE UMANE ŞI SERVICII GENERALE
  - ADJUNCT ŞEF OFICIU
  - DIRECŢIA GENERALĂ DE CONCURENTA PENTRU INDUSTRIA EXTRACTIVA, ENERGETICA
  ŞI PRELUCRAREA METALELOR
  - DIRECŢIA GENERALĂ DE CONCURENTA PENTRU BUNURI ALIMENTARE ŞI NEALIMENTARE
  - DIRECŢIA GENERALĂ DE CONCURENTA PENTRU SERVICII (INCLUSIV FINANCIARE)


  Anexa 2
  CHELTUIELILE
  ce se suporta din sumele alocate din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului - în anul 1996 -
  - mii lei -
  --------------
  TOTAL CHELTUIELI 950.000
  CHELTUIELI CURENTE:
  - Cheltuieli de personal 215.000
  - Cheltuieli materiale şi servicii 60.000
  CHELTUIELI DE CAPITAL 675.000


  Anexa 3
  MINISTERUL FINANŢELOR
  - Numărul maxim de posturi: 1.520
  (exclusiv demnitarii)
  MINISTRU
  - CONSILIERI
  - COMITETUL INTERMINISTERIAL DE GARANŢII ŞI CREDITE DE COMERŢ EXTERIOR
  PREŞEDINTE (Cu rang de secretar de stat)
  - SECRETAR DE STAT
  - DIRECŢIA GENERALĂ A BUGETULUI DE STAT
  - DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI DREPTURI
  SALARIALE
  - DIRECŢIA GENERALĂ DE EVALUAREA FINANŢĂRII ACTIVITĂŢILOR ECONOMICE
  - DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR APĂRĂRII NAŢIONALE ŞI ORDINII PUBLICE
  - DIRECŢIA GENERALĂ PROGRAME INVESTIŢII PUBLICE ŞI EXPERTIZAREA
  INVESTIŢIILOR PUBLICE
  - DIRECŢIA GENERALĂ CREANŢE ŞI ANGAJAMENTE INTERNE ŞI EXTERNE ALE STATULUI
  - DIRECŢIA GENERALĂ A TREZORERIEI
  - SECRETAR DE STAT
  - DIRECŢIA GENERALĂ IMPOZITE DIRECTE
  - DIRECŢIA GENERALĂ IMPOZITE INDIRECTE
  - DIRECŢIA DE POLITICI FISCALE ŞI INFORMATIZAREA ADMINISTRAŢIEI FISCALE
  - DIRECŢIA DE PROCEDURI ŞI METODOLOGII FISCALE
  - DIRECŢIA GENERALĂ DE EVALUARE ŞI EXECUTARE SILITĂ A VENITURILOR STATULUI
  - DIRECŢIA GENERALĂ A CONTABILITĂŢII
  - SECRETAR DE STAT
  - DIRECŢIA GENERALĂ A CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT
  - DIRECŢIA GENERALĂ A REGIILOR AUTONOME ŞI PARTICIPATIILOR STATULUI
  - DIRECŢIA GENERALĂ A RELAŢIILOR FINANCIARE CU ORGANISME INTERNAŢIONALE
  - DIRECŢIA GENERALĂ A REGIMULUI VALUTAR
  - OFICIUL DE SUPRAVEGHERE A ACTIVITĂŢII DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE (Se
  organizează ca direcţie generală)
  - DIRECŢIA GENERALĂ A VAMILOR (Funcţionează în structura aprobată prin
  Hotărârea Guvernului nr. 147/1996.)
  - GARDA FINANCIARĂ
  - INSPECŢIA GENERALĂ PENTRU ACTIVITATEA INTERNA (Se organizează ca direcţie
  generală)
  - DIRECŢIA GENERALĂ ORGANIZARE, RESURSE UMANE ŞI SERVICII GENERALE
  - DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ
  - DIRECŢIA GENERALĂ DE STUDII ECONOMICO-FINANCIARE ŞI INFORMATICA
  - DIRECŢIA PRESA, RELAŢII CU PUBLICUL, PROTOCOL ŞI ADMINISTRATIV
  - DIRECŢIA GENERALĂ DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR


  Anexa 4
  UNITĂŢILE
  subordonate Ministerului Finanţelor
  Numărul maxim de
  posturi de specialitate
  -----------------------
  I. Instituţii publice finanţate de la bugetul de stat
  1. Direcţiile generale ale finanţelor publice şi
  controlului financiar de stat din judeţe şi din
  municipiul Bucureşti - servicii publice descentralizate
  În subordinea direcţiilor generale ale finanţelor publice
  şi controlului financiar de stat funcţionează:
  administraţiile financiare municipale, ale sectoarelor
  municipiului Bucureşti, circumscripţiile financiare
  orăşeneşti şi perceptiile rurale 25.668
  2. Unităţile vamale teritoriale, coordonate de Direcţia
  generală a vamilor 6.098
  3. Centrul de Tehnologie a Informaţiilor Financiare,
  coordonat de Direcţia generală de studii economico-
  financiare şi informatica 227
  4. Cabinetul medical 6
  II. Regii autonome
  1. Regia Autonomă "Imprimeria Naţionala", înfiinţată prin Hotărârea
  Guvernului nr. 596/1992
  2. Regia Autonomă "Loteria Naţionala", înfiinţată prin Hotărârea
  Guvernului nr. 816/1994.
  NOTĂ:
  a) În numărul de posturi de la pct. I nu sunt incluse:
  - posturile aferente activităţii de control financiar de stat şi a Gărzii financiare, care, potrivit art. 4 din Legea nr. 30/1991, se aproba de ministrul finanţelor;
  - posturile de agent fiscal şi operator de rol de la municipii, oraşe, comune, care se stabilesc prin normativ aprobat de ministru de stat, ministrul finanţelor, în funcţie de numărul de localităţi (sate, comune, oraşe), dispersia geografică a acestora şi numărul poziţiilor de rol.
  b) În numărul de posturi de specialitate prevăzut în prezenta anexa nu sunt cuprinse posturile de dactilograf şi stenodactilograf, secretar-dactilograf, funcţionar, şef depozit, magaziner, arhivar, portar, paznic, îngrijitor, bufetier, manipulant bunuri, curier, muncitor şi altele asemenea, care pot fi de cel mult 15% din numărul de posturi de specialitate, care se repartizează pe unităţi cu aprobarea ministrului de stat, ministrul finanţelor.
  c) Acelaşi procent de 15% se aplică şi asupra numărului de posturi care se aproba de ministru de stat, ministrul finanţelor, în condiţiile prevăzute la lit. a) din nota la prezenta anexa.
  -------------------