ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 11 din 4 februarie 2020privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 11 februarie 2020
  Având în vedere declararea de către Organizația Mondială a Sănătății, în data de 30 ianuarie 2020, a stării de urgență pentru sănătatea publică la nivel internațional, din cauza infecțiilor cu noul Coronavirus apărute în Regiunea Wuhan din Republica Populară Chineză,
  ținând cont de caracterul înalt contagios al virusului, care a provocat deja decesul unui număr mare de persoane pe teritoriul Republicii Populare Chineze, precum și faptul că zilnic sunt raportate cazuri de infectare cu Coronavirus în state din Uniunea Europeană,
  având în vedere contagiozitatea extrem de înaltă a virusului, care nu poate fi ținută sub control în lipsa unor echipamente specializate de protecție pentru personal și pentru efectuarea transportului izolat al persoanelor afectate,
  luând în considerare recomandările Organizației Mondiale a Sănătății, dispuse în cadrul reuniunii din data de 22-23 ianuarie 2020, în sensul că toate țările ar trebui să fie pregătite pentru gestionarea infecțiilor cu noul virus, inclusiv supravegherea activă, depistarea timpurie, izolarea și tratamentul cazurilor, urmărirea contactelor și prevenirea răspândirii continue a infecției,
  raportat la faptul că gestionarea fiecărui caz de suspiciune cu Coronavirus necesită folosirea unor echipamente specializate de protecție pentru personal, precum și pentru efectuarea transportului persoanelor afectate către unitățile sanitare primitoare,
  ținând cont de faptul că analiza realizată de reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sănătății și Ministerului Apărării Naționale relevă lipsa ori insuficiența acestor tipuri de echipamente necesare intervenției pentru transportul pacienților suspicionați sau confirmați cu noul Coronavirus,
  coroborat cu faptul că România va găzdui în luna iunie 2020 meciuri de fotbal din cadrul Campionatului European de Fotbal (EURO 2020), fapt care crește riscul la îmbolnăvire și determină luarea unor măsuri urgente de pregătire în gestionarea cazurilor de infecții cu noul virus,
  având în vedere că achiziționarea în mod descentralizat și neunitar a unor astfel de echipamente specializate de protecție ar înregistra perioade de timp foarte lungi, acțiune care ar conduce la întârzieri în dotarea unităților beneficiare, cu posibil risc asupra sănătății populației,
  luând în considerare că nepromovarea prezentului act normativ în regim de urgență poate avea consecințe nefavorabile asupra capabilității de pregătire a unităților sanitare pentru gestionarea la nivel adecvat a infecțiilor cu noul virus,
  pentru a asigura instituirea, în cel mai scurt timp, a unui cadru legal modern și a unor mecanisme manageriale perfecționate, menite să asigure, în mod unitar și profesionist, apărarea vieții și sănătății populației, pe timpul producerii unor situații de urgență, generate de tipul de risc epidemii și alte evenimente generatoare de victime multiple care să permită restabilirea rapidă a stării de normalitate,
  ținând cont că achiziția centralizată creează premisele obținerii unor produse de calitate la prețuri inferioare comparativ cu cele implicate de achiziția neunitară a produselor,
  în considerarea faptului că elementele sus-menționate definesc un context excepțional care nu putea fi previzionat, care vizează interesul public general și care constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul 1
  (1) Stocurile de urgență medicală se constituie ca rezerve materiale, destinate acțiunilor pentru protecția populației în situații de urgență generate de tipul de risc epidemii și alte evenimente generatoare de victime multiple.(2) Constituirea și gestionarea stocurilor de urgență medicală se asigură de către Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, pe baza Nomenclatorului produselor stocuri de urgență medicală.(3) Stocurile de urgență medicală au caracter complementar în raport cu stocurile rezervă de stat și nu se supun regimului juridic al acestora.(4) Produsele constituite ca stocuri de urgență medicală fac parte din domeniul privat al statului și se administrează de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.


  Articolul 2

  În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:
  a) nivel maxim - cantitatea maximă de produs ce poate fi prevăzută ca stoc prin nomenclatorul produselor stocuri de urgență medicală;
  b) nomenclatorul produselor stocuri de urgență medicală - cuprinde lista produselor, care pot fi constituite ca stocuri de urgență medicală, nivelul maxim de constituire și termenul de păstrare a acestora;
  c) reîntregirea stocurilor de urgență medicală - achiziție de produse pentru refacerea stocurilor diminuate ca urmare a utilizării acestora;
  d) împrospătarea stocurilor de urgență medicală - activitate de înlocuire a unor cantități de produse ajunse înainte de termenul de valabilitate sau cu risc de depreciere calitativă ori de uzură morală pe timpul păstrării, realizată prin operațiuni de transfer fără plată la instituții publice;
  e) scoatere - operațiunea de scoatere cu caracter definitiv a unei cantități de produse consumabile din stocul de urgență medicală;
  f) acumularea - operațiunea de colectare a produselor ca stocuri de urgență medicală.


  Articolul 3

  Nomenclatorul produselor stocuri de urgență medicală, metodologia de utilizare, scoatere, dare în folosință gratuită, reîntregire și împrospătare a acestor stocuri se aprobă prin ordin comun al ministrului afacerilor interne și al ministrului sănătății, la propunerea Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României.


  Articolul 4
  (1) Achiziția produselor pentru acumularea, reîntregirea și împrospătarea stocurilor de urgență medicală se realizează potrivit prevederilor legale privind achizițiile publice.(2) Se desemnează Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate ca instituție abilitată pentru organizarea și derularea procedurilor de atribuire, în vederea încheierii de acorduri-cadru:
  a) ori de câte ori este nevoie, pentru acoperirea necesităților cuprinse în Nomenclatorul produselor stocuri de urgență medicală, prevăzut la art. 3, prin aplicarea uneia dintre procedurile de atribuire prevăzute la art. 68 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
  b) până la atingerea nivelului maxim, pentru acoperirea necesităților de produse stocuri de urgență medicală, inclusiv a scannerelor termice, prevăzute în anexă, în regim de urgență, prin procedura de negociere fără publicare prealabilă, conform prevederilor art. 68 alin. (1) lit. f) coroborat cu art. 69 alin. (4) și art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 5
  (1) Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, și Ministerul Sănătății pun la dispoziția Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate necesitățile, valoarea estimată pentru fiecare produs în parte, specificațiile tehnice și specialiștii care vor acorda suport tehnic pe toată perioada de organizare și derulare a procedurilor de atribuire, precum și persoanele care vor face parte din comisiile de evaluare, astfel:
  a) pentru achizițiile prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. a) în termen de maximum 3 zile de la aprobarea Nomenclatorului produselor stocuri de urgență medicală, prevăzut la art. 2;
  b) pentru achizițiile prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. b) în termen de maximum 3 zile de la publicarea prezentei ordonanțe de urgență.
  (2) În cazul în care acordul-cadru centralizat este încheiat cu mai mulți operatori economici, după caz, reluarea competiției între operatorii economici semnatari ai acordului-cadru se realizează de către Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate.(3) Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate va pune la dispoziția Inspectoratului General pentru Situații de Urgență acordurile-cadru atribuite în termen de o zi lucrătoare de la semnare.(4) Monitorizarea acordurilor-cadru și încheierea contractelor subsecvente pentru achizițiile prevăzute la art. 4 alin. (2) se realizează de către Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.


  Articolul 6
  (1) Produsele pot fi scoase din stocurile de urgență medicală sau date în folosință gratuită în următoarele situații:
  a) pericol potențial, iminența amenințării ori apariția unei epidemii/pandemii sau alte evenimente generatoare de victime multiple pe teritoriul național;
  b) instituirea stării de urgență pentru sănătatea publică la nivel internațional;
  c) activități de instruire și pregătire de specialitate a personalului implicat în acțiuni de prevenire și răspuns, organizate pe plan național sau internațional, în domeniul asistenței medicale de urgență;
  d) intervenția operativă prin Mecanismul european de protecție civilă, prevăzut de Decizia nr. 1.313/2013 a Parlamentului European privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii.
  (2) Scoaterea produselor din stocurile de urgență medicală sau darea în folosință gratuită a acestora se face prin dispoziție a secretarului de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, sau a înlocuitorului legal al acestuia, cu informarea ministrului afacerilor interne, a ministrului sănătății și a prim-ministrului României.(3) În situațiile prevăzute la alin. (1), produsele consumabile din stocurile de urgență medicală se transferă fără plată pe bază de proces-verbal de predare-preluare către autoritățile și instituțiile publice implicate în acțiunile de prevenire și răspuns sau afectate de tipul de risc, indiferent de autoritatea publică centrală sau locală căreia i se subordonează.(4) Produsele date în folosință gratuită se returnează unității cedente în maximum 30 de zile de la emiterea dispoziției secretarului de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, sau a înlocuitorului legal al acestuia, în stare de funcționare.(5) Scannerele termice prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. b) sunt date în folosința aeroporturilor internaționale sau deschise traficului internațional, indiferent de subordonarea acestora.


  Articolul 7
  (1) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2020, sumele necesare achiziției în regim de urgență prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. b) se asigură din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, prin suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, la capitolul 61.01 „Ordine publică și siguranță națională“, titlul 71 „Active nefinanciare“, articolul 71.02 „Stocuri“ la un alineat bugetar distinct, cu suma de 225.000 mii lei.(2) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura cheltuielilor bugetului de stat și în volumul și structura bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2020.(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să întreprindă demersuri, dacă este cazul, pentru reîntregirea Fondului de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.


  Articolul 8
  (1) În cazul epidemiilor/pandemiilor sau situațiilor de urgență de sănătate publică internaționale declarate de Organizația Mondială a Sănătății, dacă exista un risc iminent pentru sănătatea publică, cu respectarea Regulamentului sanitar internațional (2005), la propunerea Grupului tehnic de experți ai Ministerului Sănătății, ministrul sănătății instituie carantina pentru persoanele care intră pe teritoriul României din zonele afectate, ca măsură de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor.(2) În funcție de evoluția situației epidemiologice, Ministerul Sănătății stabilește și actualizează zonele afectate și perioada de carantinare obligatorie și alte măsuri necesare prin emiterea de instrucțiuni.(3) Cheltuielile aferente cetățenilor români aflați în carantină pe teritoriul altor state, precum și cele necesare acoperirii transportului acestora din statele afectate pe teritoriul național se decontează din bugetul Ministerului Afacerilor Externe.(4) Coordonarea și implementarea măsurilor de prevenire și limitare a evenimentelor declarate urgență de sănătate publică internațională de Organizația Mondială a Sănătății se realizează de structurile de specialitate ale INSP și ale direcțiilor de sănătate publică județene și/sau a municipiului București prin asigurarea serviciului de permanență în regim de 24/7, prin serviciul de gardă sau chemări de la domiciliu, după caz.(5) Triajul epidemiologic din punctele de trecere a frontierei se asigură de către direcțiile de sănătate publică județene și/sau a municipiului București prin personalul propriu sau prin personal delegat/detașat din cadrul altor unități sanitare.(6) Prin excepție de la prevederile art. 35 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, și de la art. 21 alin. (5) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, munca suplimentară prestată în perioada situației de urgență peste programul normal de lucru de către personalul prevăzut la alin. (4) și (5) se plătește conform prevederilor art. 21 alin. (2) și (3) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.(7) Cheltuielile aferente pentru carantină, prevăzute prin art. 32 alin. (2) lit. c) din Regulamentul sanitar internațional (2005) privind furnizarea sau luarea de măsuri pentru a se oferi călătorilor puși în carantină hrană și apă în cantitate suficientă, cazare și îmbrăcăminte corespunzătoare, protecția bagajelor și a altor efecte personale ale acestora, mijloacele de comunicare necesare dacă este posibil într-o limbă pe care să o înțeleagă și orice alt sprijin corespunzător se asigură sau se decontează, după caz, din bugetul Ministerului Sănătății.(8) Normele metodologice pentru stabilirea cheltuielilor prevăzute la alin. (7) efectuate din bugetul Ministerului Sănătății se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Sănătății, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(9) În vederea asigurării situației de urgență, până la aprobarea hotărârii Guvernului menționată la alin. (8) se abilitează Ministerul Sănătății, prin structurile proprii sau subordonate, după caz, să achiziționeze prin negociere fără publicare prealabilă, conform prevederilor art. 68 alin. (1) lit. f) coroborat cu art. 69 alin. (4) și art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, bunurile și serviciile prevăzute la alin. (7).


  Articolul 9

  Ordinul comun al ministrului afacerilor interne și al ministrului sănătății pentru aprobarea Nomenclatorului produselor stocuri de urgență medicală, metodologia de utilizare, scoaterea, darea în folosință gratuită, reîntregirea stocurilor, prevăzut la art. 1 alin. (2) se emite în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.


  Articolul 10

  Anexa face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Raluca Turcan
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  p. Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  Lucian Nicolae Bode

  București, 4 februarie 2020.
  Nr. 11.

  ANEXĂ

  CATEGORII
  de produse stocuri de urgență medicală, de strictă necesitate

  Nr. crt.DenumireCantitate (buc.)
  1.Complet combinezon, inclusiv cu glugă și protecție încălțăminte1.750.000
  2.Vizieră de protecție1.750.000
  3.Mănuși de unică folosință cu manșetă medie1.750.000
  4.Mască de protecție de tip FFP2 sau FFP31.750.000
  5.Camere de izolare cu presiune negativă110
  6.Izolete cu presiune negativă pentru transportul pe targă50
  7.Ventilator medical200
  8.Monitor medical200
  9.Injectomate800
  10.Filtre pentru camerele de izolare cu presiune negativă existente150 de seturi
  11.Dezinfectanți TP1 pentru dezinfecția igienică a mâinilor prin frecare9.000 l
  12.Dezinfectant TP2 pentru dezinfecția de nivel înalt a suprafețelor critice9.000 l
  13.Dezinfectant TP2 ultrarapid gata preparat pentru suprafețe și dispozitive - aparate medicale critice9.000 l
  14.Dezinfectant pentru suprafețe semicritice5.100 l sau kg
  15.Dezinfectant pentru suprafețe noncritice5.100 l sau kg
  16.Set dezinfectanți aeromicrofloră 9.000 l
  17.Scannere termice35 buc.

  ----