ORDIN nr. 672 din 23 aprilie 2020pentru aprobarea Listei cuprinzând dispozitivele medicale necesare pentru a asigura prevenția și tratarea afecțiunilor asociate infecției cu SARS-CoV-2, a căror distribuție se suspendă temporar, precum și a unor măsuri pentru asigurarea medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate pe piața națională
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 23 aprilie 2020
  Văzând Referatul de aprobare nr. NT 1.437/23.04.2020 al Direcției politica medicamentului și a dispozitivelor medicale,
  având în vedere dispozițiile:– Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și a Decretului nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României;– art. 5 alin. (1) din Ordonanța militară nr. 1/2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri, cu completările ulterioare;– art. 804 alin. (2^1) și (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 4 alin. (3) pct. 1 și alin. (4) pct. 4 din Legea nr. 134/2019 privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, precum și pentru modificarea unor acte normative,
  în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății emite următorul ordin:

  Articolul 1
  (1) Se aprobă Lista cuprinzând dispozitivele medicale necesare pentru a asigura prevenția și tratarea afecțiunilor asociate infecției cu SARS-CoV-2, a căror distribuție se suspendă temporar, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, pe o perioadă de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin. Notă
  Art. 1 din ORDINUL nr. 1.801 din 21 octombrie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 980 din 23 octombrie 2020, prevede:
  ”Articolul 1
  Termenele de valabilitate prevăzute la art. 1 alin. (1) și art. 2 alin. (1) din Ordinul ministrului sănătății nr. 672/2020 pentru aprobarea Listei cuprinzând dispozitivele medicale necesare pentru a asigura prevenția și tratarea afecțiunilor asociate infecției cu SARS-CoV-2, a căror distribuție se suspendă temporar, precum și a unor măsuri pentru asigurarea medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate pe piața națională, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 23 aprilie 2020, se prelungesc pe o perioadă de maximum 6 luni.”
  (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), se exceptează livrările în afara teritoriului României a dispozitivelor medicale fabricate în România către acei parteneri comerciali cu sediul în afara României cu care operatorul economic român are încheiat un contract de tip manufacturing sau lohn, dispozitivele medicale în tranzit, precum și livrările sub contract în cadrul unei achiziții publice comune lansate la nivelul Uniunii Europene.(3) În situația prevăzută la alin. (2), operatorul economic va prezenta la vamă:
  a) o copie tradusă într-o limbă de circulație internațională a licenței/certificatului/autorizației de funcționare pentru partenerul comercial cu sediul în afara teritoriului României;
  b) o declarație pe propria răspundere conform căreia dispozitivele medicale livrate nu sunt destinate pieței din România și au ca destinație finală țara menționată în documentele de livrare;
  c) contractul (copie) conform căruia dispozitivele medicale sunt livrate în cadrul unei achiziții publice comune lansate la nivelul Uniunii Europene.
  (4) Pentru livrarea în afara teritoriului României a dispozitivelor medicale prevăzute la alin. (2), cu respectarea prevederilor cuprinse în anexa I din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/402 al Comisiei din 14 martie 2020 de instituire a obligației de a prezenta o autorizație de export pentru exportul anumitor produse, autorizația se acordă de autoritatea națională responsabilă cu aplicarea politicii comerciale a Uniunii Europene. (5) Transportul ansamblelor și subansamblelor de dispozitive medicale, fabricate în România pentru beneficiarii externi, nu se supune interdicției prevăzute la alin. (1).


  Articolul 2
  (1) Se suspendă temporar distribuția, pe o perioadă de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, a medicamentelor cuprinse în Protocolul de tratament al infecției cu virusul SARS-Cov-2, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 487/2020, cu modificările ulterioare, precum și a medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate destinate patologiilor cronice în contextul pandemiei cu virusul SARS-Cov-2, prevăzute în anexa care face parte din prezentul ordin. Notă
  Art. 1 din ORDINUL nr. 1.801 din 21 octombrie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 980 din 23 octombrie 2020, prevede:
  ”Articolul 1
  Termenele de valabilitate prevăzute la art. 1 alin. (1) și art. 2 alin. (1) din Ordinul ministrului sănătății nr. 672/2020 pentru aprobarea Listei cuprinzând dispozitivele medicale necesare pentru a asigura prevenția și tratarea afecțiunilor asociate infecției cu SARS-CoV-2, a căror distribuție se suspendă temporar, precum și a unor măsuri pentru asigurarea medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate pe piața națională, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 23 aprilie 2020, se prelungesc pe o perioadă de maximum 6 luni.”
  (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), medicamentele prevăzute în anexa la prezentul ordin pot fi livrate intracomunitar în afara teritoriului României în următoarele condiții:
  a) operatorul economic notifică Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR) intenția de a livra în afara teritoriului României cu 7 zile lucrătoare înainte de efectuarea livrării, conform anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 269/2017 privind obligația de a asigura stocuri adecvate și continue de medicamente;
  b) ANMDMR analizează solicitarea operatorului economic și poate aproba sau respinge solicitarea acestuia în cazul unei discontinuități sau risc de discontinuitate pe piața națională. ANMDMR are în vedere discontinuitățile comunicate în ultimele două luni de către distribuitori, farmacii sau profesioniști din domeniul sănătății. ANMDMR are în vedere inclusiv situațiile în care stocul actual nu acoperă necesitățile pacienților din România;
  c) operatorul economic poate efectua livrarea și în cazul în care ANMDMR nu dă curs solicitării în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la primirea notificării acestuia;
  d) în situația în care solicitarea operatorului economic se respinge, ANMDMR comunică acestuia motivele care au stat la baza deciziei de respingere a solicitării;
  e) operatorul economic poate contesta în termen de maximum două zile lucrătoare la ANMDMR decizia de respingere în situația în care consideră că decizia este neîntemeiată, prezentând în acest sens argumentele necesare; ANMDMR analizează contestația operatorului economic și emite decizia finală în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea contestației.
  (3) Se exceptează de la prevederile alin. (1) și (2) medicamentele fabricate de către producătorii cu sediul în România, inclusiv cele fabricate sub contract, precum și medicamentele care tranzitează teritoriul României și care sunt destinate altor piețe din afara teritoriului României. (4) În cazul medicamentelor prevăzute la alin. (3), producătorul va prezenta la vamă:
  a) o copie a autorizației de fabricație însoțită de anexa nr. 8, aprobată de ANMDMR, în care sunt menționate medicamentele. În cazul în care medicamentele nu sunt prevăzute în anexa nr. 8, producătorul trebuie să furnizeze o copie tradusă într-o limbă de circulație internațională după autorizația de punere pe piață/autorizația de import nevoi speciale/permisul de import aprobat de autoritatea competentă din țara de destinație;
  b) o declarație pe propria răspundere, conform căreia medicamentele livrate nu sunt destinate pieței din România și au ca destinație finală țara menționată în documentele de livrare.
  (5) Pot fi exportate medicamentele de la alin. (3) numai în situația în care ANMDMR a vizat declarațiile de export conform Ordinului ministrului sănătății publice nr. 894/2006 pentru aprobarea Reglementărilor privind exportul medicamentelor de uz uman, cu modificările ulterioare, și Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.809/2006 pentru aprobarea Normelor privind avizarea declarației de export al medicamentelor de uz uman cu respectarea prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 3

  Pentru scopul prezentului ordin, termenii de mai jos au următorul înțeles:
  a) export - orice livrare în țări terțe,
  b) livrarea în afara teritoriul României - livrare intracomunitară și/ sau livrare în țări terțe;
  c) distribuție - livrarea sau exportul în afara teritoriului României.


  Articolul 4

  Nerespectarea dispozițiilor prezentului ordin se sancționează potrivit prevederilor art. 875 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 5

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății nr. 428/2020 pentru aprobarea Listei cuprinzând dispozitivele medicale și materialele sanitare pentru a asigura prevenția și tratarea afecțiunilor asociate infecției cu SARS-COV-2, a căror distribuție în afara teritoriului României se suspendă temporar, precum și a unor măsuri pentru asigurarea medicamentelor cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România (Canamed), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 12 martie 2020, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 6

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Prezentul ordin a fost notificat în conformitate cu Directiva (UE) 2015/1.535 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și a normelor privind serviciile societății informaționale.
  p. Ministrul sănătății,
  Romică-Andrei Baciu,
  secretar de stat

  București, 23 aprilie 2020.
  Nr. 672.

  ANEXĂ

  LISTA
  cuprinzând dispozitivele medicale necesare pentru a asigura prevenția și tratarea
  afecțiunilor asociate infecției cu SARS-CoV-2, a căror distribuție se suspendă temporar
  I. Dispozitive medicale

  Nr. crt.

  Denumirea dispozitivului medical

  1.

  Măști chirurgicale pentru personalul medical

  2.

  Măști chirurgicale pentru pacienți

  3.

  Concentrator de oxigen

  4.

  Pulsoximetru

  5.

  Repartitor de debit/flux, pentru alimentarea cu oxigen

  6.

  Debitmetre cu tub Thorpe

  7.

  Umidificator fără încălzire

  8.

  Canule nazale

  9.

  Catetere

  10.

  Mască de oxigen

  11.

  Mască Venturi

  12.

  Ventilator pacient pentru terapie intensivă

  13.

  Laringoscop adult/copil

  14.

  Laringoscop pentru nou-născuți

  15.

  Tub endotraheal fără manșetă gonflabilă

  16.

  Tub endotraheal cu manșetă gonflabilă

  17.

  Introducător de tub endotraheal tip Bougie

  18.

  Introducător de tub endotraheal tip Stylet

  19.

  Capnometru (detector de CO_2)

  20.

  Resuscitatori acționați manual, adult (balon ventilație)

  21.

  Resuscitatori acționați manual, copil (balon ventilație)

  22.

  Pipa Guedel, sterilă, de unică utilizare

  23.

  Sonde nazofaringiene

  24.

  Aspirator secreții

  25.

  Trusă de perfuzie

  26.

  Mănuși de examinare, nesterile

  27.

  Mănuși de examinare sau chirurgicale, sterile

  28.

  Ochelari de protecție

  29.

  Viziere

  30.

  Îmbrăcăminte medicală, jachete

  31.

  Îmbrăcăminte medicală, pantaloni

  32.

  Șorț cu rezistență sporită

  33.

  Rochie

  34.

  Teste pentru diagnosticul infecției cu SARS-CoV-2

  35.

  Medii de transport virusuri/bacterii
  II. Medicamente

  Nr. crt.

  Denumirea comună internațională

  Forma farmaceutică

  Concentrația

  0

  1

  2

  3

  1

  ACETILCISTEINUM

  COMP.

  200 mg; 300 mg

  2

  ACICLOVIRUM

  CAPS.

  200 mg; 400 mg

  3

  ACIDUM ACETYLSALICYLICUM

  COMPR. GASTROREZ.

  75 mg

  4

  ACIDUM TRANEXAMICUM

  SOL. INJ. PT. ADM. I.V. ȘI ORALĂ

  500 mg/5 ml

  5

  ACIDUM VALPROICUM + SARURI

  CAPS. MOI GASTROREZ.

  150 mg; 200 mg; 300 mg; 500 mg

  COMPR. ELIB. PREL.

  300 mg; 500 mg

  6

  ADENOSINUM

  SOL INJ./PERF.

  5 mg/ml

  7

  AMINOPHYLLINUM

  SOL. INJ.

  24 mg/ml

  8

  AMIODARONUM

  SOL. INJ.

  50 mg/ml

  9

  AMITRIPTYLINUM

  10

  AMLODIPINUM

  COMPR.

  10 mg; 5 mg

  11

  AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM

  PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

  1000 mg/200 mg

  12

  AMPICILLINUM + SULBACTAM

  PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

  1000 mg/500 mg

  13

  ATORVASTATINUM

  COMPR. FILM.

  40 mg; 80 mg

  14

  ATRACURIUM

  SOL. INJ.

  10 mg/ml-5 ml

  SOL. INJ.

  50 mg/5 ml

  SOL INJ./PERF.

  10 mg/ml

  15

  ATROPINUM

  SOL. INJ.

  1 mg/ml

  16

  BACLOFENUM

  COMPR.

  10 mg; 20 mg

  17

  BENZYLPENICILLINUM

  PULB. PT. SOL. INJ.

  1000000 ui

  PULB. PT. SOL. INJ.

  400000 ui

  PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  70 mg

  18

  BISOPROLOLUM

  COMPR. FILM.

  5 mg

  19

  BUDESONIDUM

  PULB. INHAL.

  200 mcg/doza; 400 mcg/doza

  COMPR. ELIB. PREL.

  9 mg

  GRANULE GASTROREZ.

  9 mg

  20

  BUPIVACAINUM

  SOL. INJ.

  0,5%

  SOL. INJ.

  5 mg/ml

  21

  CALCII GLUCONAS

  SOL. INJ.

  94 mg/ml; 95 mg/ml

  22

  CANDESARTANUM CILEXETIL

  COMPR.

  8 mg; 16 mg

  23

  CARVEDILOLUM

  COMPR. FILM.

  6,25 mg; 12,5 mg

  COMPR.

  6,25 mg; 12,5 mg

  24

  CASPOFUNGINUM

  PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  50 mg; 70 mg

  25

  CEFEPIMUM

  PULB. PT. SOL. INJ. /PERF.

  1 g

  26

  CEFIXIMUM

  COMPR. FILM.

  200 mg; 400 mg;

  CAPS.

  200 mg; 100 mg

  27

  CEFOPERAZONUM

  PULB. PT. SOL. INJ./PERF. I.M./I.V.

  1 g; 2 g; 500 mg

  28

  CEFOTAXIMUM

  PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. I.M./I.V.

  1 g; 2 g; 500 mg

  29

  CEFTAZIDIMUM

  PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

  1 g; 2 g

  30

  CEFTRIAXONUM

  PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

  250 mg; 500 mg; 1 g; 2 g;

  PULB. PT. SOL. INJ. I.M./I.V.

  250 mg

  31

  CEFUROXIMUM

  PULB. PT. SOL. INJ.

  50 mg

  CAPS.

  250 mg

  COMPR.

  250 mg; 500 mg

  COMPR. FILM.

  125 mg; 250 mg; 500 mg

  PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

  1,5 g

  GRAN. PT. SUSP. ORALĂ

  125 mg/5 ml

  PULB. PT. SUSP. (I.M.)/SOL. INJ. (I.M., I.V.)

  750 mg

  32

  CICLOSPORINUM

  CAPS. MOI

  25 mg; 50 mg

  PIC. OFT., EMULSIE

  1 mg/ml

  33

  CIPROFLOXACINUM

  COMPR. FILM.

  100 mg; 250 mg; 500 mg; 750 mg

  CONC. PT. SOL. PERF.

  100 mg/10 ml

  SOL. PERF.

  2 mg/ml

  COMPR. FILM. ELIB. PREL.

  500 mg; 1000 mg

  34

  CLARITHROMYCINUM

  COMPR. FILM. ELIB. PREL.

  500 mg

  COMPR. FILM.

  500 mg

  PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  500 mg

  35

  CLINDAMYCINUM

  SOL. INJ. I.M., I.V.

  300 mg/2 ml

  SOL. INJ./PERF.

  150 mg/ml

  COMPR. FILM.

  600 mg

  CAPS.

  150 mg; 300 mg

  36

  CLONIDINUM

  COMPR.

  0,15 mg

  37

  CLOPIDOGRELUM

  COMPR. FILM.

  75 mg

  38

  CODEINUM

  COMPR.

  15 mg

  39

  COLCHICINUM

  COMPR.

  1 mg

  40

  COMBINAȚII (CEFTAZIDIMUM + AVIBACTAMUM)

  PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  2 g/0,5 g

  41

  COMBINAȚII (CEFTOLOZANUM+TAZOBACTAMUM)

  PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  1 g/0,5 g

  42

  COMBINAȚII (FACTORI DE COAGULARE)

  PULB. + SOLV. PT. SOL. PERF.

  500 ui; 1000 ui

  43

  COMBINAȚII (SPIRONOLACTONUM + FUROSEMIDUM)

  CAPS.

  50 mg/20 mg

  44

  COMBINAȚII (LEVOTIROXINA SODICĂ+LIOTIRONINA SODICĂ)

  COMPR.

  100 micrograme/20 micrograme

  45

  DEXAMETHASONUM

  SOL. INJ.

  4 mg/ml; 8 mg/2 ml

  46

  DEXKETOPROFENUM

  SOL. INJ./CONC. PT. SOL. PERF.

  50 mg

  SOL. INJ./PERF.

  50 mg/2 ml

  47

  DIAZEPAMUM

  SOL. INJ.

  10 mg/2 ml

  COMPR.

  10 mg

  SOL. RECTALĂ

  5 mg/2,5 ml; 10 mg/2,5 ml

  48

  DICLOFENACUM

  SOL. INJ.

  75 mg/3 ml

  49

  DIGOXINUM

  SOL. INJ.

  0,5 mg/2 ml

  COMPR.

  0,25 mg

  50

  DILTIAZEMUM

  COMPR.

  60 mg

  CAPS. ELIB. PREL.

  90 mg; 180 mg

  51

  DOBUTAMINUM

  SOL. PERF.

  250 mg

  52

  DOPAMINUM

  CONC. PT. SOL. PERF.

  5 mg/ml

  53

  DROPERIDOLUM

  SOL. INJ.

  2,5 mg/ml

  54

  ENOXAPARINUM

  SOL. INJ.

  2000 ui (20 mg)/0,2 ml

  55

  EPINEPHRINUM

  SOL. INJ.

  1 mg/ml

  56

  EPTACOG ALFA ACTIVATUM

  PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.

  50 KIU

  57

  ERDOSTEINUM

  CAPS.

  300 mg

  58

  ERGOMETRINUM

  SOL. INJ.

  0,2 mg/ml

  59

  ERTAPENEMUM

  PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  1 g

  60

  ERYTHROMYCINUM

  COMPR.

  200 mg

  SOL. CUT.

  4 g/30 ml

  61

  ETOMIDATUM

  EMULSIE INJ.

  2 mg/ml

  62

  FENTANYLUM

  COMPR. SUBLING.

  100 mcg; 200 mcg; 300 mcg;
  400 mcg; 600 mcg; 800 mcg

  PLASTURE TRANSDERMIC

  25 mcg/h; 50 mcg/h; 100 mcg/h

  63

  FIBRINOGEN UMAN

  PULB. PT. SOL. INJ. /PERF.

  1 g

  64

  FLUCONAZOLUM

  SOL. PERF.

  2 mg/ml

  PULB. PT. SUSP. ORALĂ

  10 mg/ml

  65

  FLUMAZENILUM

  SOL. INJ.

  0,1 mg/ml

  SOL. INJ./CONC. PT. SOL. PERF.

  0,1 mg/ml

  66

  FUROSEMIDUM

  SOL. INJ.

  10 mg/ml; 20 mg/2 ml

  COMPR.

  40 mg

  67

  GENTAMICINUM

  SOL. INJ.

  40 mg/ml; 80 mg/2 ml

  PIC. OFT., SOL.

  3 mg/ml

  68

  GLUCOSUM

  SOL. INJ.

  3,3 g/10 ml

  69

  HALOPERIDOLUM

  SOL. INJ.

  5 mg/1 ml; 50 mg/ml

  70

  HEPARINUM

  SOL. INJ.

  5000 ui/ml

  71

  HYDROCORTISONUM

  SOL. INJ. I.V.

  25 mg/5 ml

  PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ./PERF.

  100 mg

  72

  IBUPROFENUM

  SOL. PERF.

  400 mg; 600 mg

  COMPR. FILM.

  400 mg; 600 mg

  73

  IDARUCIZUMABUM

  SOL. INJ./PERF.

  2,5 g/50 ml

  74

  IMIPENEMUM + CILASTATINUM

  PULB. PT. SOL. PERF.

  500 mg/500 mg

  75

  IPRATROPII BROMIDUM

  SOL. DE INHALAT PRESURIZATĂ

  20 micrograme/doză

  76

  IRBESARTANUM

  COMPR.

  150 mg; 300 mg

  COMPR. FILM.

  150 mg; 300 mg

  77

  ITRACONAZOLUM

  CAPS.

  100 mg

  78

  KALII CHLORIDUM

  CONC. PT. SOL. PERF.

  150 mg/ml

  79

  KANAMYCINUM

  UNG. OFT.

  10 mg/g

  80

  KETAMINUM

  SOL. INJ.

  50 mg/10 ml

  81

  KETOROLACUM TROMETHAMIN

  SOL. INJ.

  30 mg/ml; 30 mg/ml - 1 ml

  82

  LANDIOLOLUM

  CONC. PT. SOL. INJ.

  20 mg/2 ml

  PULB. PT SOL. PERF.

  300 mg

  83

  LEVOCETIRIZINUM

  COMPR. FILM.

  5 mg

  84

  LEVOFLOXACINUM

  SOL. PERF.

  5 mg/ml

  COMPR. FILM.

  500 mg; 250 mg

  85

  LEVOTHYROXINUM

  COMPR.

  25 mcg; 50 mcg

  SOL. ORALA

  25 mcg/5 ml; 50 mcg/5 ml

  86

  LIDOCAINUM

  SOL. INJ.

  1%

  SPRAY - SOL.

  10%

  87

  LINEZOLIDUM

  SOL. PERF.

  2 mg/ml

  COMPR. FILM.

  600 mg

  88

  LORATADINUM

  SUSP. ORALĂ

  5 mg/5 ml

  SIROP

  1 mg/ml; 5 mg/5 ml

  89

  LORAZEPAMUM

  SOL. INJ.

  4 mg/ml

  COMPR.

  1 mg

  90

  MAGNESII SULFAS

  SOL. INJ.

  250 mg/ml

  91

  MANNITOLUM

  SOL. PERF.

  20%

  SOL. PERF.

  200 g/l

  92

  MEROPENEMUM

  PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

  500 mg; 1000 mg

  93

  METAMIZOLUM NATRIUM

  COMPR.

  500 mg

  SOL. INJ.

  1 g/2 ml

  94

  METFORMINUM

  COMPR.

  500 mg; 850 mg; 1000 mg

  COMPR. FILM.

  500 mg; 850 mg; 1000 mg

  COMPR. ELIB. PREL.

  500 mg

  95

  METHADONUM

  CONC. PT. SOL. ORALĂ

  10 mg/ml

  COMPR.

  2,5 mg; 5 mg; 20 mg

  96

  METHOTREXATUM

  CONC. PT. SOL. INJ./PERF.

  100 mg/ml

  SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

  10 mg/ml; 15 mg; 20 mg; 7,5 mg; 17,5 mg; 22,5 mg

  COMPR.

  10 mg; 2,5 mg

  97

  METHYLPREDNISOLONUM

  PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ /PERF.

  125 mg; 500 mg

  COMPR.

  16 mg; 32 mg

  98

  METHYLTHIONINII CHLORIDUM

  SOL. INJ.

  5 mg/ml

  99

  METOCLOPRAMIDUM

  SOL. INJ.

  1 mg/5 ml; 5 mg/ml

  100

  METOPROLOLUM

  SOL. INJ./PERF.

  5 mg/5 ml

  COMPR.

  25 mg; 50 mg

  101

  METRONIDAZOLUM

  SOL. PERF.

  5 g/l; 5 mg/ml; 500 mg/100 ml

  OVULE

  500 mg

  COMPR. FILM.

  250 mg

  102

  MICAFUNGINUM

  PULB. PT. SOL. PERF.

  50 mg; 100 mg

  103

  MIDAZOLAMUM

  SOL. INJ.

  5 mg/ml

  104

  MILRINONUM

  SOL. INJ.

  10 mg/10 ml

  CONC. PT. SOL. PERF.

  1 mg/ml

  105

  MIVACURIUM

  SOL. INJ./PERF.

  20 mg/10 ml

  106

  MORPHYNUM

  SOL. INJ.

  20 mg/ml

  COMPR. FILM.

  10 mg

  107

  MOXIFLOXACINUM

  SOL. PERF.

  400 mg/250 ml

  COMPR. FILM.

  400 mg

  108

  MOXONIDINUM

  COMPR. FILM.

  0,2 mg; 0,4 mg

  109

  NADROPARINUM

  SOL. INJ.

  2850 ui AFXa/0,3 ml; 3800 ui AFXa/0,4 ml; 5700 ui AFXa/0,6 ml

  110

  NALOXONUM

  SOL. INJ./PERF.

  0,4 mg/ml

  SOL. INJ.

  0,4 mg/ml

  111

  NATRII CHLORIDUM

  CONC. PT. SOL. PERF.

  5,85%

  112

  NATRII HYDROGENI CARBONAS

  SOL. PERF.

  8,4%

  113

  NEBIVOLOLUM

  COMPR.

  5 mg

  114

  NEFOPAMUM

  SOL. INJ.

  20 mg/2 ml

  115

  NICARDIPINUM

  SOL. INJ.

  10 mg/10 ml

  116

  NIMODIPINUM

  SOL. PERF.

  10 mg/50 ml

  COMPR. FILM.

  30 mg

  117

  NITROGLYCERINUM

  SOL. PERF.

  1 mg/ml

  COMPR. ELIB. PREL.

  2,6 mg

  SPRAY SUBLINGUAL

  0,4 mg/doză

  118

  NORADRENALINUM

  CONC. PT. SOL. PERF.

  2 mg/ml

  119

  OMEPRAZOLUM

  CAPS. GASTROREZ.

  20 mg; 40 mg

  120

  ONDANSETRONUM

  SOL. INJ./PERF.

  2 mg/ml

  SOL. INJ.

  2 mg/ml - 4 ml

  121

  OSELTAMIVIRUM

  CAPS.

  30 mg; 75 mg

  122

  OXYCODONUM

  COMPR. ELIB. PREL.

  20 mg; 40 mg; 60 mg; 80 mg

  123

  PALONOSETRONUM

  SOL. INJ.

  250 mcg

  SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

  250 mcg

  124

  PANTOPRAZOLUM

  PULB. PT. SOL. INJ.

  40 mg

  COMPR. GASTROREZ.

  20 mg; 40 mg

  125

  PARACETAMOLUM

  SOL. PERF.

  10 mg/ml

  COMP.

  500 mg

  126

  PERINDOPRILUM

  COMPR. FILM.

  5 mg; 10 mg

  127

  PETHIDINUM

  SOL. INJ.

  50 mg/ml

  128

  PHENYLEPHRINUM

  SOL. INJ.

  50 micrograme/ml

  129

  PHENYTOINUM

  COMPR.

  100 mg

  SOL. INJ./PERF.

  50 mg/ml

  SOL. INJ.

  250 mg/5 ml

  130

  PHYTOMENADIONUM

  SOL. INJ.

  10 mg/ml

  131

  PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUM

  PULB. PT. SOL. PERF.

  2 g/0,25 g; 4 g/0,50 g

  132

  PREGABALINUM

  CAPS.

  300 mg; 75 mg; 150 mg

  133

  PROPAFENONUM

  SOL. INJ.

  70 mg/20 ml

  134

  PROPOFOLUM

  EMULSIE INJ./PERF.

  10 mg/ml

  135

  PROTAMINI SULFAS

  SOL. INJ.

  10 mg/ml

  136

  PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM

  DRAJ.

  60 mg

  137

  RANITIDINUM

  SOL. INJ.

  25 mg/ml - 2 ml

  138

  REMIFENTANILUM

  PULB. PT. CONC. PT. SOL. INJ./PERF.

  1 mg

  139

  RIFAMPICINUM

  CAPS.

  150 mg; 300 mg

  140

  RILMENIDINUM

  COMPR.

  1 mg

  141

  ROCURONIUM BROMIDE

  SOL. INJ.

  10 mg/ml

  142

  ROPIVACAINUM

  SOL. INJ.

  2 mg/ml; 10 mg/ml

  143

  ROSUVASTATINUM

  COMPR. FILM.

  10 mg; 20 mg

  144

  SALBUTAMOLUM

  SUSP. INHAL. PRESURIZATĂ

  100 mcg/doză

  SOL. INJ.

  0,5 mg/ml

  SIROP

  2 mg/5 ml

  145

  SEVOFLURANUM

  LICHID PT. VAPORI DE INHAL.


  146

  SPIRONOLACTONUM

  CAPS.

  25 mg

  COMPR.

  25 mg

  COMPR. FILM.

  25 mg

  147

  SUCRALFATUM

  COMPR.

  1 g

  148

  SUFENTANILUM CITRATUM

  SOL. INJ./PERF.

  5 micrograme/ml; 50 micrograme/ml

  149

  SUXAMETHONII CHLORIDUM

  SOL. INJ.

  0,1 g/5 ml

  150

  THIOPENTALUM

  PULB. PT. SOL. INJ.

  1 g; 500 mg

  151

  TICAGRELOR

  COMPR. FILM.

  90 mg

  152

  TIGECYCLINUM

  PULB. PT. SOL. PERF.

  50 mg

  153

  TOBRAMYCINUM

  SOL. INHAL.

  300 mg/5 ml

  PIC. OFT. SOL.

  0,3%

  SOL. PT. NEBULIZATOR

  300 mg

  154

  TRAMADOLUM

  SOL. INJ.

  50 mg/ml - 1 ml; 100 mg

  COMPR. ELIB. PREL.

  100 mg; 150 mg; 200 mg

  155

  TRIMEBUTINUM

  COMPR.

  100 mg

  COMPR. FILM.

  100 mg; 200 mg

  COMPR. FILM. ELIB. PREL.

  300 mg

  156

  VACCIN BCG

  PULB + SOLV. PT. SUSP. INJ.

  0,05 mg/doză

  157

  VANCOMYCINUM

  PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  1000 mg; 500 mg

  158

  VASOPRESINUM (ARGIPRESINUM)

  CONC. PT. SOL. PERF.

  40 U.I./2 ml

  159

  VERAPAMILUM

  DRAJ.

  40 mg; 80 mg

  160

  VORICONAZOLUM

  PULB. PT. SOL. PERF.

  PULB. PT. SOL. PERF.

  PULB. PT. SUSP. ORALĂ

  PULB. PT. SUSP. ORALĂ

  -----