HOTĂRÂRE nr. 21 din 12 ianuarie 2017
privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Secretariatului General al Guvernului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 20 ianuarie 2017  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 22 alin. (3) şi art. 33 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 1 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 20 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Secretariatul General al Guvernului se organizează şi funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea prim-ministrului, având rolul de a asigura derularea operaţiunilor tehnice şi de strategie aferente actelor de guvernare, rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice şi tehnice ale activităţii Guvernului şi a prim-ministrului, precum şi reprezentarea Guvernului şi a prim-ministrului în faţa instanţelor judecătoreşti.
  (2) Secretariatul General al Guvernului asigură, prin aparatul propriu, continuitatea derulării operaţiunilor tehnice aferente actelor de guvernare, constituind elementul de legătură şi de stabilitate a guvernării.
  (3) Sediul Secretariatului General al Guvernului este în municipiul Bucureşti, Piaţa Victoriei nr. 1, sectorul 1.


  Articolul 2

  Secretariatul General al Guvernului îndeplineşte următoarele funcţii:
  a) de autoritate, care se exercită în domeniul asigurării respectării procedurilor, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, şi în domeniul sistemelor de control intern/managerial;
  b) de strategie, prin care contribuie, pe baza analizelor, la fundamentarea strategiilor, planificării strategice şi la stabilirea direcţiilor de acţiune la nivel guvernamental;
  c) de coordonare interinstituţională, pentru creşterea capacităţii autorităţilor centrale în domeniul elaborării, implementării şi monitorizării strategiilor, politicilor publice şi actelor normative;
  d) de control al funcţionării entităţilor care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea sa;
  e) de reglementare, prin care se asigură, în conformitate cu strategia Guvernului, realizarea cadrului juridic şi elaborarea reglementărilor specifice activităţilor din domeniile sale de responsabilitate;
  f) de reprezentare, prin care se asigură reprezentarea pe plan intern şi extern a statului sau a Guvernului, în condiţiile legii, în domeniul său de activitate, respectiv asigură reprezentarea Guvernului şi a prim-ministrului în faţa instanţelor judecătoreşti;
  g) de administrare, prin care se asigură administrarea proprietăţii publice şi private a statului, aflată în patrimoniul său, potrivit prevederilor legale.


  Articolul 3

  (1) Secretariatul General al Guvernului îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
  1. realizează activităţile necesare pentru pregătirea şi organizarea reuniunilor de lucru pregătitoare pentru şedinţa Guvernului, precum şi ale şedinţelor Guvernului, conform responsabilităţilor rezultate din procedurile adoptate la nivelul Guvernului, privind elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării. În acest scop:
  a) analizează instrumentele de prezentare şi motivare şi proiectele de acte normative, urmărind asigurarea respectării procedurilor aplicabile acestora;
  b) organizează săptămânal reuniuni de lucru pregătitoare pentru şedinţa Guvernului cu reprezentanţi, la nivel de secretar de stat sau secretar general, ai ministerelor, ai celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi ai instituţiilor publice iniţiatoare şi avizatoare, în vederea corelării punctelor de vedere ale acestora în legătură cu proiectele de acte normative ce urmează a fi supuse Guvernului spre adoptare;
  c) supune prim-ministrului spre aprobare lista documentelor propuse pentru agenda de lucru a şedinţei Guvernului, stabilită în urma dezbaterilor şi clarificărilor aduse în cadrul reuniunilor de lucru pregătitoare;
  d) organizează şedinţele Guvernului;
  e) urmăreşte îndeplinirea de către ministere, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice a măsurilor şi sarcinilor rezultate din actele normative şi din şedinţele Guvernului;
  f) definitivează proiectele de acte normative adoptate de Guvern, potrivit reglementărilor în vigoare;
  g) prezintă actele normative adoptate prim-ministrului, în vederea semnării, şi miniştrilor care au obligaţia punerii lor în executare, în vederea contrasemnării;
  h) transmite Parlamentului proiectele de legi, ordonanţele de urgenţă şi ordonanţele, însoţite de instrumentele de prezentare şi motivare şi de hotărârile de supunere a acestora spre adoptare, semnate de prim-ministru;
  i) transmite hotărârile, ordonanţele de urgenţă şi ordonanţele adoptate de Guvern Regiei Autonome "Monitorul Oficial", cu solicitarea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I;
  j) asigură primirea actelor de la emitenţi şi transmiterea acestora către Regia Autonomă "Monitorul Oficial", în vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I şi Partea a II-a, în conformitate cu prevederile Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  k) asigură publicarea instrumentelor de prezentare şi motivare a hotărârilor, ordonanţelor de urgenţă şi a ordonanţelor adoptate, pe pagina de internet a Guvernului;
  2. asigură suportul tehnic pentru desfăşurarea reuniunilor de lucru pregătitoare pentru şedinţa Guvernului, a şedinţelor Guvernului, a şedinţelor comitetelor interministeriale stabilite prin decizia prim-ministrului, precum şi a altor şedinţe, întâlniri şi conferinţe organizate de Secretariatul General al Guvernului;
  3. redactează stenogramele şedinţelor Guvernului - documente clasificate secret de stat, nivel secret, pe care le gestionează în mod unitar, conform legii;
  4. contribuie, în domeniul strategiilor guvernamentale, pe baza analizelor specifice, la fundamentarea strategiilor şi a direcţiilor de acţiune la nivel guvernamental, sens în care:
  a) elaborează rapoarte, studii, analize, evaluări şi previziuni în domenii de importanţă strategică, în baza Programului de guvernare;
  b) colaborează cu mediul ştiinţific şi academic pentru formularea opţiunilor de strategii şi direcţii de acţiune la nivel guvernamental;
  c) colaborează cu institute de cercetare în domeniu în vederea fundamentării corespunzătoare a acestora;
  d) utilizează şi gestionează baze de date şi prelucrează date statistice, obţinute de la institute de cercetare şi de la alte autorităţi sau instituţii publice;
  e) cooperează cu entităţile guvernamentale din străinătate cu rol sau atribuţii similare;
  5. iniţiază, organizează şi finanţează, inclusiv în colaborare cu alte instituţii publice sau organizaţii neguvernamentale din ţară şi din străinătate, evenimente, conferinţe şi alte tipuri de acţiuni şi proiecte de comunicare şi informare publică, inclusiv activităţi de realizare şi difuzare de materiale de informare şi promovare, având ca scop promovarea imaginii României şi a intereselor şi valorilor româneşti în străinătate, precum şi susţinerea valorilor şi angajamentelor europene şi euroatlantice;
  6. sprijină cunoaşterea şi înţelegerea de către publicul intern şi extern a strategiilor şi proiectelor guvernamentale de interes naţional, prin organizarea, susţinerea şi finanţarea de evenimente, proiecte, acţiuni şi programe de informare publică desfăşurate în ţară şi în străinătate, inclusiv proiecte de colaborare cu organisme ale Uniunii Europene la nivel naţional şi extern, precum şi participarea la activităţile mecanismelor interguvernamentale de cooperare şi parteneriat la nivel european;
  7. contribuie la dezvoltarea unui sistem de elaborare de strategii, politici şi acte normative fundamentate, care să reflecte o consultare interinstituţională şi a factorilor interesaţi, de la momentul iniţierii până la implementare; pune în practică funcţia de coordonare interinstituţională şi, totodată, are în vedere dezvoltarea capacităţii ministerelor de a planifica, elabora şi implementa strategii, politici publice şi acte normative, cu accent pe Programul de guvernare. În acest scop:
  a) evaluează corelarea strategiilor şi politicilor publice existente sau în elaborare cu Programul de guvernare, priorităţile guvernamentale şi cu documentele strategice asumate de România - Planul naţional de reforme şi alte astfel de documente strategice;
  b) contribuie la dezvoltarea capacităţii ministerelor de a planifica, elabora şi implementa strategii, politici publice şi acte normative;
  c) coordonează sistemul de planificare strategică şi aprobă metodologia de elaborare a documentelor de planificare strategică;
  d) asigură suportul metodologic necesar ministerelor şi altor instituţii publice în procesul de planificare, formulare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice şi coordonează metodologic activitatea unităţilor de politici publice din ministere;
  e) coordonează procesul de elaborare şi monitorizare a implementării Planului anual de lucru al Guvernului;
  f) asigură un management eficient în gestiunea riscului şi a obstacolelor care pot interveni în implementarea priorităţilor de guvernare;
  g) îndeplineşte rolul de autoritate coordonatoare şi de management în România pentru întreaga activitate referitoare la accesarea şi gestionarea asistenţei financiare comunitare, acordată prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene;
  h) cooperează, în domeniul său de activitate, cu Comisia Europeană şi instituţiile financiare internaţionale;
  i) contribuie la implementarea Strategiei de consolidare a administraţiei publice, asigurând secretariatul tehnic al Comitetului Naţional pentru Coordonarea Implementării Strategiei de Consolidarea a Administraţiei Publice 2014-2020 - CNCISCAP;
  j) coordonează implementarea Strategiei pentru o reglementare mai bună 2014-2020;
  8. iniţiază proiecte de acte normative în condiţiile art. 22 alin. (4) teza a 3-a din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare;
  9. avizează proiectele de acte normative care au legătură cu activitatea sa;
  10. dezvoltă relaţii de cooperare cu instituţii, organizaţii şi organisme din alte state;
  11. contribuie, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, la implementarea politicilor şi stabilirea obiectivelor în domeniul relaţiilor internaţionale, potrivit Programului de guvernare şi obligaţiilor ce derivă din strategiile naţionale şi din instrumentele juridice internaţionale la care România este parte. În acest scop:
  a) colaborează cu Ministerul Afacerilor Externe în vederea alcătuirii agendei de politică externă a prim-ministrului, în funcţie de priorităţile în domeniu ale Programului de guvernare;
  b) gestionează, cu ajutorul Ministerului Afacerilor Externe, agenda de politică externă a prim-ministrului, prin sprijinirea organizării de acţiuni politice bilaterale, sprijinirea organizării participărilor prim-ministrului la reuniuni internaţionale, urmărirea implementării deciziilor stabilite în cadrul evenimentelor de politică externă la care participă prim-ministrul sau a dispoziţiilor în domeniu ale prim-ministrului, stabilite în cadrul şedinţelor Guvernului, implicarea în redactarea documentaţiei necesare derulării în condiţii optime a secvenţelor de dialog politic bilateral şi multilateral;
  c) pregăteşte, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe şi cu alte instituţii abilitate ale Guvernului, luările de poziţie ale prim-ministrului în domeniul relaţiilor internaţionale;
  d) contribuie la derularea acţiunilor întreprinse de alte structuri ale Guvernului în domeniul relaţiilor internaţionale, în scopul asigurării unităţii şi coerenţei mesajului guvernamental, în completarea avizului şi sprijinului furnizat de Ministerul Afacerilor Externe;
  e) colaborează cu Ministerul Afacerilor Externe în vederea acordării de asistenţă de specialitate în domeniul relaţiilor internaţionale entităţilor din coordonarea prim-ministrului;
  f) menţine, în domeniul reprezentării, legături cu ambasadele străine în România şi cu organismele internaţionale reprezentate în ţară, în scopul informării acestora, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, asupra aspectelor care privesc domeniile de activitate a Guvernului;
  g) asigură realizarea activităţilor referitoare la protocol care deservesc prim-ministrul şi secretarul general al Guvernului;
  12. asigură reprezentarea Guvernului şi a prim-ministrului în faţa instanţelor judecătoreşti, împreună cu ministerele iniţiatoare sau continuatoare/succesoare în urma reorganizării şi/sau instituţiile publice care au obligaţia de a pune în executare actele adoptate de Guvern şi deciziile prim-ministrului împotriva cărora s-au formulat acţiuni în justiţie sau care au obligaţia de a iniţia actele administrative sau de a efectua operaţiunile administrative solicitate Guvernului sau prim-ministrului;
  13. asigură, în domeniul său de activitate, relaţia cu Parlamentul şi cu ministerele, precum şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;
  14. asigură organizarea activităţii de protecţie a informaţiilor clasificate pentru structurile din aparatul de lucru al Guvernului stabilite prin ordin al secretarului general al Guvernului;
  15. asigură evidenţa, inventarierea, selecţionarea, păstrarea şi folosirea fondului arhivistic clasificat şi neclasificat propriu şi al entităţilor din aparatul de lucru al Guvernului stabilite prin ordin al secretarului general al Guvernului, conform prevederilor Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată, şi actelor normative în vigoare privind protecţia informaţiilor clasificate;
  16. administrează şi dezvoltă sistemul informatic şi de comunicaţii, prin:
  a) aplicarea politicilor şi strategiei naţionale privind tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, denumită în continuare TIC, la nivelul aparatului de lucru al Guvernului;
  b) asigurarea sau participarea la analiza, proiectarea, implementarea, integrarea, testarea, exploatarea, întreţinerea, dezvoltarea şi stabilirea normelor interne de utilizare a sistemului informatic şi de comunicaţii din sediul Guvernului şi entităţilor din cadrul aparatului de lucru al Guvernului;
  c) avizarea oricărui sistem informatic şi de comunicaţii ce se instalează în sediul Guvernului, precum şi pentru entităţile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului;
  d) elaborarea şi implementarea politicilor şi normelor de acces şi securitate la nivelul platformelor şi sistemului informatic şi de comunicaţii, inclusiv politicile de acces la serviciul de internet şi de acreditare din punctul de vedere al securităţii;
  e) asigurarea suportului tehnic şi multimedia pentru activităţile tehnice curente, şedinţe, întâlniri, conferinţe, proiecte în derulare, publicarea în intranet a sintezelor de presă, precum şi arhivarea şi întreţinerea arhivei de documente;
  f) asigurarea suportului tehnic pentru terminalele cu regim special care prelucrează informaţii clasificate în conformitate cu normele INFOSEC;
  g) asigurarea asistenţei tehnice de specialitate în domeniul TIC entităţilor din sediul Guvernului şi din cadrul aparatului de lucru al Guvernului;
  h) analizarea şi corelarea necesităţilor privind echipamentele şi produsele software ale Secretariatului General al Guvernului în conformitate cu necesităţile sistemului informatic şi nevoile de dezvoltare ale acestuia;
  i) definirea caracteristicilor tehnice, întocmirea proiectelor, caietelor de sarcini şi a altor documente pentru achiziţiile în domeniul TIC, participarea la evaluarea tehnică şi la încheierea contractelor;
  j) fundamentarea propunerilor bugetare anuale pentru domeniul TIC - hardware, software şi de telecomunicaţii - pentru întreaga structură a aparatului de lucru al Guvernului;
  k) participarea la grupurile de lucru create la nivelul administraţiei sau societăţii civile în domeniul de competenţă;
  17. pune la dispoziţie platformele-suport necesare luării deciziilor la nivelul Guvernului, sens în care:
  a) asigură schimbul de informaţii în format electronic cu instituţii europene similare;
  b) asigură întreţinerea şi administrarea sistemelor informatice aflate în exploatare cu rol de eficientizare şi îmbunătăţire a circuitului documentelor aferent şedinţei Guvernului sau a colectării şi prelucrării datelor de interes necesare fundamentării deciziilor;
  18. asigură prezenţa în mediul online, sens în care:
  a) întreţine, dezvoltă şi administrează site-ul oficial şi domeniul gov.ro şi îl implementează la nivelul administraţiei publice, definind o identitate vizuală unitară;
  b) pune la dispoziţie şi administrează serviciile de e-mail aferente domeniului gov.ro pentru Secretariatul General al Guvernului şi aparatul de lucru al Guvernului;
  c) concepe, avizează şi realizează designul grafic şi materialele care implică folosirea siglelor Guvernului României şi Secretariatului General al Guvernului, precum şi pentru departamentele şi structurile fără personalitate juridică, finanţate prin bugetul instituţiei;
  d) asigură prezenţa online a Guvernului şi a altor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului şi administrează conturile de social media;
  e) administrează portalul de date deschise data.gov.ro şi contribuie la identificarea şi promovarea utilizării datelor deschise - open data;
  19. solicită Ministerului Justiţiei şi, după caz, altor instituţii publice punctul de vedere cu privire la cererea primită de la Curtea Constituţională referitoare la formularea punctului de vedere al Guvernului, solicitat conform Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, cu modificările ulterioare;
  20. realizează derularea operaţiunilor financiare în domeniul său de activitate, sens în care:
  a) fundamentează, elaborează şi propune proiectul de buget pentru alocarea resurselor financiare necesare funcţionării Secretariatului General al Guvernului şi urmăreşte execuţia bugetului;
  b) elaborează proiectul bugetului anual centralizat al Secretariatului General al Guvernului prin centralizarea proiectelor de buget ale ordonatorilor secundari sau terţiari de credite care se finanţează prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;
  c) elaborează şi urmăreşte realizarea planului de investiţii în domeniul său de activitate;
  d) execută operaţiunile financiare privind fondurile prevăzute în bugetul propriu şi destinate realizării acţiunilor iniţiate de entităţile din aparatul de lucru al Guvernului sau de alte structuri stabilite prin acte normative;
  21. asigură şi coordonează, în domeniul comunicării şi în cel al relaţiilor cu presa, producerea integrată şi unitară a mesajului public guvernamental; coordonează activitatea purtătorilor de cuvânt din ministere în ceea ce priveşte comunicarea priorităţilor guvernamentale;
  22. soluţionează solicitările şi petiţiile adresate Secretariatului General al Guvernului şi prim-ministrului de către persoanele fizice şi juridice în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002;
  23. asigură activitatea de registratură generală unică ce deserveşte Secretariatul General al Guvernului şi prim-ministrul, precum şi activitatea de primire în audienţe în relaţia cu cetăţenii;
  24. elaborează şi implementează politica în domeniul sistemelor de control intern/managerial; în acest sens îndrumă metodologic, coordonează şi supraveghează implementarea sistemelor de control intern/managerial;
  25. asigură suportul logistic, administrează şi gestionează bunurile din patrimoniul propriu şi asigură dotarea necesară funcţionării, la nivelul întregului aparat de lucru al Guvernului;
  26. asigură îndeplinirea dispoziţiilor prim-ministrului privitoare la coordonarea activităţii instituţiilor publice şi organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale prevăzute în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
  (2) Secretariatul General al Guvernului îndeplineşte orice alte atribuţii specifice, prevăzute de alte acte normative sau stabilite prin decizie a prim-ministrului, în condiţiile legii.


  Articolul 4

  (1) Secretariatul General al Guvernului, printr-un secretar de stat desemnat, coordonează domeniul tehnologiei informaţiei la nivelul întregii administraţii publice centrale. În acest sens, secretarul de stat desemnat are următoarele atribuţii:
  a) asigurarea coordonării interinstituţionale în procesul de implementare şi operaţionalizare a strategiilor naţionale în domeniul tehnologiei informaţiei, elaborate de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale;
  b) coordonarea la nivel interinstituţional a politicilor publice, a investiţiilor şi resurselor de tehnologie a informaţiei, în vederea alinierii acestora cu obiectivele strategice din domeniul tehnologiei informaţiei şi cu cadrul naţional de interoperabilitate;
  c) definirea arhitecturii de sistem în domeniul tehnologiei informaţiei la nivelul administraţiei publice centrale şi implementarea cadrului naţional de interoperabilitate;
  d) asigurarea gestiunii Registrului unic naţional al sistemelor informatice utilizate la nivelul administraţiei publice centrale;
  e) exercitarea controlului asupra implementării proiectelor de tehnologia informaţiei în ceea ce priveşte respectarea Strategiei naţionale privind Agenda Digitală pentru România 2020;
  f) colaborarea cu Consiliul Operativ de Securitate Cibernetică şi alte organisme specializate ale statului în domeniul securităţii cibernetice.
  (2) Secretariatul General al Guvernului, printr-un secretar de stat desemnat, coordonează realizarea şi implementarea Parteneriatului pentru o guvernare deschisă - Open Government Partnership, fiind punct naţional de contact pentru acesta.


  Articolul 5

  În exercitarea atribuţiilor sale, Secretariatul General al Guvernului colaborează, în condiţiile legii, cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii şi autorităţi publice, precum şi cu persoanele fizice şi juridice.


  Articolul 6

  (1) Secretariatul General al Guvernului este condus de secretarul general al Guvernului, cu rang de ministru, numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului.
  (2) În activitatea sa, secretarul general al Guvernului este ajutat de 2 secretari generali adjuncţi, cu rang de secretar de stat, precum şi, după caz, de unul sau mai mulţi secretari de stat numiţi, respectiv eliberaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului.
  (3) Secretarul general al Guvernului reprezintă Secretariatul General al Guvernului în relaţiile cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii şi autorităţi publice, precum şi cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate.
  (4) Secretarul general al Guvernului este ordonator principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului, precum şi pentru instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului şi din subordinea, respectiv coordonarea prim-ministrului.
  (5) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, secretarul general al Guvernului emite, în condiţiile legii, ordine şi instrucţiuni.
  (6) Secretarul general al Guvernului poate delega, prin ordin, secretarilor generali adjuncţi sau secretarilor de stat o parte din atribuţiile sale.
  (7) În cazul în care secretarul general al Guvernului nu îşi poate exercita atribuţiile, conducerea Secretariatului General al Guvernului se exercită de către un secretar general adjunct sau un secretar de stat, desemnat prin ordin al secretarului general al Guvernului.
  (8) Secretarii generali adjuncţi şi secretarii de stat exercită atribuţiile stabilite prin ordin al secretarului general al Guvernului.


  Articolul 7

  (1) Structura organizatorică, numărul maxim de posturi, statul de funcţii şi statul de personal ale Secretariatului General al Guvernului se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului, cu încadrarea în numărul maxim de posturi stabilit pentru aparatul de lucru al Guvernului.
  (2) Personalul Secretariatului General al Guvernului este compus din demnitari, funcţionari publici, cu funcţii publice generale sau specifice, precum şi din personal contractual.


  Articolul 8

  (1) Atribuţiile structurilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului şi circuitul documentelor se stabilesc în conformitate cu structura organizatorică, prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului.
  (2) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului Secretariatului General al Guvernului se stabilesc prin fişa postului, care se întocmeşte pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare.
  (3) Personalul Secretariatului General al Guvernului este salarizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile personalului plătit din fonduri publice.


  Articolul 9

  În cadrul Secretariatului General al Guvernului se organizează şi funcţionează compartimentul inspectorilor guvernamentali, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 10

  (1) Secretarul general al Guvernului asigură coordonarea Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, potrivit dispoziţiilor art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Prin bugetul Secretariatului General al Guvernului sunt finanţate entităţile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, precum şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiile publice prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  (3) Secretariatul General al Guvernului îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege pentru ministerul de resort faţă de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi Regia Autonomă "Monitorul Oficial".


  Articolul 11

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 463/2016 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 7 iulie 2016, şi Hotărârea Guvernului nr. 464/2016 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Cancelariei Prim-Ministrului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 7 iulie 2016.


  PRIM-MINISTRU

  SORIN MIHAI GRINDEANU

  Contrasemnează:

  -----------------

  Secretarul general al Guvernului,

  Mihai Busuioc

  Viceprim-ministru,

  ministrul dezvoltării regionale,

  administraţiei publice

  şi fondurilor europene,

  Sevil Shhaideh

  Ministrul finanţelor publice,

  Viorel Ştefan

  Ministrul muncii

  şi justiţiei sociale,

  Lia-Olguţa Vasilescu

  Ministrul comunicaţiilor

  şi societăţii informaţionale,

  Augustin Jianu

  Ministrul afacerilor externe,

  Teodor-Viorel Meleşcanu

  Bucureşti, 12 ianuarie 2017.
  Nr. 21.

  Anexă

  Structurile, organele de specialitate ale administraţiei publice
  centrale şi instituţiile publice finanţate prin bugetul
  Secretariatului General al Guvernului
  1. Aparatul propriu de lucru al prim-ministrului, structură fără personalitate juridică, în subordinea directă a prim-ministrului
  2. Corpul de Control al Prim-Ministrului, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în subordinea prim-ministrului
  3. Departamentul pentru Relaţii Interetnice, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în subordinea prim-ministrului
  4. Departamentul pentru Luptă Antifraudă - DLAF, structură cu personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în coordonarea prim-ministrului
  5. Institutul Naţional de Statistică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului prin Secretariatul General al Guvernului
  6. Agenţia Naţională pentru Romi, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului prin Secretariatul General al Guvernului
  7. Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea Departamentului pentru Relaţii Interetnice
  8. Agenţia Naţională Anti-Doping, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului prin Secretariatul General al Guvernului
  9. Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului prin Secretariatul General al Guvernului
  10. Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului prin Secretariatul General al Guvernului
  11. Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului prin Secretariatul General al Guvernului
  12. Secretariatul de Stat pentru Culte, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului prin Secretariatul General al Guvernului
  13. Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului prin Secretariatul General al Guvernului
  14. Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel", instituţie publică cu personalitate juridică, în coordonarea prim-ministrului prin Secretariatul General al Guvernului
  15. Centrul Naţional de Cultură al Romilor Romano-Kher, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Romi
  16. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului prin Secretariatul General al Guvernului
  17. Laboratorul de Control Doping, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului prin Secretariatul General al Guvernului
  18. Departamentul Centenar, structură fără personalitate juridică în subordinea prim-ministrului
  19. Autoritatea Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului

  ----