ORDIN nr. 229 din 14 mai 2008
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Institutului Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii - I.N.S.C.C. Bucureşti
EMITENT
 • MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 21 mai 2008  În temeiul art. 15 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, al art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (3) din Legea nr. 292/2002 privind stabilirea modalităţii de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare,
  ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Institutului Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii - I.N.S.C.C. Bucureşti, aflat în coordonarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri bine justificate şi numai cu aprobarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, cu avizul Ministerului Economiei şi Finanţelor şi al Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.
  (2) În cazul în care, în execuţie, se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii - I.N.S.C.C. Bucureşti va efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.


  Articolul 3

  Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea contravenţională în condiţiile legi.


  Articolul 4

  Direcţia economică, resurse umane şi administrativă şi Institutul Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii - I.N.S.C.C. Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 5

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul comunicaţiilor
  şi tehnologiei informaţiei,
  Borbely Karoly
  Bucureşti, 14 mai 2008.
  Nr. 229.


  Anexa
  MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
  INSTITUTUL NAŢIONAL DE STUDII ŞI CERCETĂRI
  PENTRU COMUNICAŢII - I.N.S.C.C. BUCUREŞTI
  BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
  pe anul 2008
                                                                    - mii lei -
  INDICATORI Prevederi an 2008 - mii lei -
  A 2
  I. VENITURI TOTALE, din care: 4.257
  1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care: 4.200
  a) Venituri din activitatea de bază*) 4.000
  b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 200
  2. VENITURI FINANCIARE 57
  3. VENITURI EXTRAORDINARE -
  II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 3.950
  1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 3.950
  a) Bunuri şi servicii 495
  b) Cheltuieli de personal, din care: 2.229
  - cheltuieli cu salariile 1.658
  - contribuţii de asigurări sociale de stat 323
  - contribuţii de asigurări de şomaj 16
  - contribuţii de asigurări sociale de sănătate 91
  - contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 15
  - contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 13
  - contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 4
  - contribuţii la fondul de pensii facultative -
  - alte cheltuieli de personal, din care: 109
  - deplasări, detaşări 25
  - tichete de masă 84
  c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele 167
  d) Cheltuieli de protocol 6
  e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate -
  f) Cheltuieli cu sponsorizarea -
  g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 - litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care: - 31
  - tichete de creşe -
  - tichete cadou 9
  h) Alte cheltuieli 1.022
  2. Cheltuieli financiare, din care: -
  - cheltuieli privind dobânzile -
  - alte cheltuieli financiare -
  3. Cheltuieli extraordinare -
  III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 307
  IV. IMPOZIT PE PROFIT 49
  V. REZULTATUL NET 258
  VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI -
  VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare), din care: 258
  a) pentru cointeresarea personalului - 20% 52
  b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional, în conformitate cu planul de investiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de organul administraţiei centrale coordonator - 25% 65
  c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor - 55% 141
  VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 77
  1. Surse proprii 77
  2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii -
  3. Credite bancare pentru investiţii -
  - interne -
  - externe -
  4. Alte surse -
  IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 77
  1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 77
  2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii -
  - interne -
  - externe -
  X. DATE DE FUNDAMENTARE
  1. Venituri totale (rd. 01) 4.257
  2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 3.950
  3. Rezultate (+/-) (rd. 54 - rd. 55) 307
  4. Nr. mediu de personal, total instituit, din care: 56
  - nr. mediu personal de cercetare-dezvoltare 40
  5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total instituit**) 2,151
  6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare 2,290
  7. Rentabilitatea (rd. 56/rd. 55 x 100) 7,77
  8. Productivitatea muncii pe total personal mii. lei/persoană (rd. 02/rd. 57) 75,000
  9. Rata rentabilităţii financiare rd. 38 x 100 capital propriu 14,89
  10. Plăţi restante -
  11. Creanţe de încasat -

  --------- Notă *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 1.934,385 mii lei, perfectate până la data de 31 ianuarie 2008, iar cele previzionate a se realiza din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 2.016,000 mii lei. Notă **) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie şi drepturilor salariale ale Directorului General.
  NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2008, s-au cuprins şi:
  - suma de 102 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor Consiliului de Administraţie;
  - suma de 136 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale Directorului General.
  ----------