ORDONANTA nr. 113 din 31 august 2000
privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 lit. L pct. 1 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.

  Articolul 1

  Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 29 august 1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 98/1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmează:
  1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - (1) Bunurile legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului şi care se valorifica în condiţiile prezentei ordonanţe sunt:
  a) bunurile mobile confiscate, devenite proprietate privată a statului în temeiul legii, al hotărârilor judecătoreşti sau al deciziilor organelor împuternicite să efectueze confiscarea;
  b) bunurile mobile şi imobile care provin din succesiuni fără moştenitori legali sau testamentari;
  c) bunurile mobile părăsite ai căror proprietari sunt neidentificati, predate pe bază de proces-verbal organelor de poliţie, sau bunurile mobile descoperite de organele poliţiei de frontieră în zonele de competenţa, care nu au fost reclamate de proprietari timp de un an de la data predării şi a căror valorificare nu este reglementată prin alte acte normative specifice. În aceeaşi categorie intra şi bunurile ai căror proprietari sunt cunoscuţi, însă exista indicii temeinice, determinate de natura bunurilor sau a împrejurărilor în care au fost găsite, din care rezultă intenţia neechivoca a proprietarului de a renunţa la exercitarea dreptului de proprietate asupra acestora.
  (2) Dacă bunurile prevăzute la lit. c) sunt reclamate înainte de expirarea termenului de un an de la data predării, ele se restituie proprietarilor sau moştenitorilor acestora de către organul de poliţie competent. În celelalte situaţii bunurile sau contravaloarea acestora se restituie în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile.
  (3) Bunurile prevăzute la alin. (1) lit. c), ai căror proprietari au fost identificati şi care au renunţat printr-o declaraţie autentică la exercitarea dreptului de proprietate asupra acestora, se pot valorifica înainte de expirarea termenului de un an, conform prevederilor prezentei ordonanţe.
  (4) Pot fi valorificate înainte de expirarea termenului de un an şi bunurile prevăzute la alin. (1) lit. c) care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (3)."
  2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - (1) Bunurile confiscate care constituie corp delict sau mijloace de proba în procedura judiciară nu pot trece în proprietatea privată a statului decât după încheierea procesului în cauza respectiva.
  (2) În cazul bunurilor ridicate cu ocazia constatării şi sanctionarii contravenţiilor pe bază de proces-verbal, titlu de proprietate îl constituie însuşi procesul-verbal de contravenţie, în cazul în care acesta nu a fost contestat în termenul legal sau, dacă a fost contestat, contestaţia a fost respinsă printr-o hotărâre rămasă definitivă."
  3. Alineatul (2) al articolului 6 va avea următorul cuprins:
  "(2) După preluarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului o comisie de evaluare va proceda la evaluarea acestora în maximum 21 de zile de la preluare."
  4. Alineatul (6) al articolului 6 va avea următorul cuprins:
  "(6) Instituţiile abilitate prin lege sa ateste calitatea bunurilor confiscate în vederea comercializării sunt obligate sa emita certificatul constatator în termen de maximum 15 zile de la data solicitării acestuia de către organul de valorificare."
  5. Alineatul (1) al articolului 9 va avea următorul cuprins:
  "Art. 9. - (1) Valorificarea bunurilor trecute în proprietatea privată a statului se face de organele de valorificare, prin bursele de mărfuri, direct de la locul de depozitare sau la locul la care acestea se afla, prin magazine proprii, licitaţie publică sau în regim de consignaţie, după caz. Vânzarea directa de la locul de depozitare sau de la locul de deţinere se poate face pentru bunurile care necesita condiţii deosebite de păstrare şi paza sau care necesita un spaţiu mare de depozitare, ce nu pot fi asigurate în momentul intrării în proprietatea privată a statului. În acest caz vânzarea se face în sistem angro, cu plata integrală sau în rate."
  6. Alineatul (1) al articolului 11 va avea următorul cuprins:
  "Art. 11. - (1) În vederea valorificării bunurilor intrate în proprietatea privată a statului se va face evaluarea acestora de către o comisie de evaluare, stabilită prin decizie a directorului general al direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, care va avea următoarea componenta:
  a) directorul general adjunct al direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti - şeful comisiei;
  b) şeful serviciului colectare venituri din cadrul direcţiei administrarea veniturilor statului - adjunct al şefului comisiei;
  c) şeful serviciului (biroului) pentru valorificarea bunurilor devenite proprietate privată a statului din cadrul direcţiei administrarea veniturilor statului - secretarul comisiei;
  d) şeful serviciului control investigari, valorificare acţiuni sau o persoană desemnată de acesta din cadrul inspectoratului de concurenta judeţean sau al municipiului Bucureşti;
  e) un reprezentant din partea Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor;
  f) reprezentantul instituţiei publice, agentului economic sau persoana care deţine bunurile respective, după caz."
  7. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
  "Art. 12. - (1) În cazul bunurilor care nu s-au putut valorifica în decurs de 30 de zile de la data punerii în vânzare comisia de evaluare poate proceda la reevaluarea bunurilor. În intervalul de 150 de zile de la data primei reevaluari se pot face mai multe reevaluari succesive, în sensul majorării sau micsorarii preţului bunurilor, în funcţie de decizia comisiei de evaluare. Dacă bunurile respective nu sunt vândute în termen de 150 de zile de la data primei reevaluari se poate proceda la atribuirea gratuita, valorificarea prin unităţile de colectare şi valorificare a deşeurilor, dezmembrarea bunurilor şi valorificarea sau distrugerea componentelor rezultate sau la distrugerea bunurilor, după caz. În acelaşi interval de timp comisia de evaluare va putea decide schimbarea metodei de valorificare în urma unei analize de eficienta.
  (2) Conducătorul organului de valorificare poate decide ca valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului să se facă şi prin intermediul altor organe de valorificare, numai cu acordul prealabil al acestora.
  (3) Bunurile al căror termen de valabilitate expira în cele 180 de zile fără a fi valorificate vor fi distruse sub supravegherea comisiei de distrugere." 8. Litera b) a alineatului (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:
  "b) creselor, gradinitelor, căminelor de copii, de bătrâni, cantinelor pentru saraci, azilurilor, spitalelor, şcolilor, instituţiilor de cult, persoanelor cu handicap, precum şi persoanelor fizice care au avut de suferit de pe urma calamităţilor naturale, la propunerea direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după consultarea autorităţilor administraţiei publice locale sau judeţene ori a serviciilor publice descentralizate ale ministerelor la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, după caz."
  9. Litera e) a alineatului (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:
  "e) persoanelor juridice care nu îndeplinesc condiţia de utilizatori unici, dar au calitatea de destinatari iniţiali, pentru bunurile intrate în proprietatea privată a statului şi care nu pot fi valorificate în condiţiile art. 9 şi 12."


  Articolul 2

  Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998, cu modificările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia de către Parlament.


  Articolul 3

  (1) În termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 37/2000 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, Guvernul va aproba modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 514/1999.
  (2) În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe Guvernul va aproba modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 514/1999.
  (3) Aspectele procedurale privind circuitul bunurilor părăsite, precum şi documentele care se întocmesc în legătură cu acestea se vor reglementa o dată cu modificarea şi completarea normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes
  Ministru de interne,
  Constantin Dudu Ionescu
  ────────────