LEGE nr. 56 din 16 aprilie 1997 (**republicată**)pentru aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora**)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 10 februarie 2004
  ------------
  **) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 448/2003 privind modificarea și completarea Legii nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Legea nr. 56/1997 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 17 aprilie 1997.
  Ulterior adoptării, a fost modificată și completată prin:– Legea nr. 387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 698 din 6 octombrie 2003;– Legea nr. 448/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 22 noiembrie 2003.

  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1

  Prezenta lege reglementează aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora, semnată la Paris la 13 ianuarie 1993, ratificată prin Legea nr. 125/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 22 decembrie 1994.


  Articolul 2

  În sensul prezentei legi:1. Prin convenție se înțelege Convenția privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora, semnată la Paris la 13 ianuarie 1993.2. Prin Organizație se înțelege Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice, cu sediul la Haga (Regatul Olandei).3. Dacă prezenta lege nu specifică altfel, prin liste se înțelege listele nr. 1, 2 și 3 din anexa nr. 1 la prezenta lege.4. Prin arme chimice se înțelege următoarele elemente, luate împreună sau separat:
  a) substanțe chimice toxice și precursorii lor, cu excepția celor destinate unor scopuri neinterzise prin convenție, atât timp cât tipurile și cantitățile sunt conforme cu asemenea scopuri;
  b) muniții și dispozitive concepute special pentru a provoca moartea sau alte vătămări prin acțiunea toxică a substanțelor chimice toxice, specificate la lit. a), care ar fi puse în libertate ca urmare a folosirii unor asemenea muniții și dispozitive;
  c) orice echipament conceput special pentru a fi utilizat în legătură directă cu folosirea munițiilor și a dispozitivelor specificate la lit. b).
  5. Prin substanță chimică toxică se înțelege orice substanță chimică ce, prin acțiunea sa chimică asupra proceselor biologice, poate cauza moarte, incapacitate temporară ori vătămări permanente la om sau la animale, indiferent de originea sa ori de metoda de producere și indiferent dacă se obține în instalații, în muniții binare sau în altă parte.6. Prin precursor se înțelege orice reactiv chimic care participă, în orice fază, la producerea, prin orice metode, a unei substanțe chimice toxice, inclusiv orice component de bază al unui sistem chimic binar sau multicomponent.7. Arme chimice vechi se referă la una dintre următoarele categorii:
  a) arme chimice care au fost produse înainte de anul 1925;
  b) arme chimice produse în perioada 1925-1946, care s-au deteriorat, astfel încât nu mai pot fi utilizate ca arme chimice.
  8. Arme chimice abandonate sunt armele chimice, inclusiv armele chimice vechi, abandonate de un stat pe teritoriul altui stat, fără consimțământul acestuia, după data de 1 ianuarie 1925.9. Prin substanță pentru combaterea dezordinilor publice se înțelege orice produs chimic neînscris în listele de substanțe chimice toxice și precursori din anexa nr. 1 la prezenta lege, care poate produce rapid la om o iritație senzorială sau incapacitate fizică ce dispare la scurt timp după terminarea expunerii.10. Scopuri neinterzise prin convenție sunt:
  a) scopuri industriale, agricole, de cercetare, medicale, farmaceutice sau alte scopuri pașnice;
  b) scopuri de protecție, și anume acele scopuri în relație directă cu protecția împotriva substanțelor chimice toxice și a armelor chimice;
  c) scopuri militare care nu au legătură cu utilizarea armelor chimice și care nu depind de utilizarea proprietăților toxice ale substanțelor chimice ca metodă de război;
  d) scopuri pentru asigurarea respectării legilor, inclusiv combaterea dezordinilor publice.


  Articolul 3
  (1) Substanțele chimice toxice și precursorii pentru care se stabilesc regimuri de control sunt cei înscriși în liste, așa cum acestea sunt definite la art. 2 pct. 3, precum și alte substanțe chimice neînscrise în liste, care corespund definițiilor de la art. 2 pct. 5 și 6.(2) Alte definiții ale noțiunilor tehnice cuprinse în prezenta lege sunt prevăzute în anexa nr. 2 la aceasta.


  Articolul 4
  (1) Oricărei persoane, în orice situație, i se interzice:
  a) dezvoltarea, producerea, dobândirea, deținerea sau transferarea către alte persoane, direct sau indirect, de arme chimice;
  b) folosirea armelor chimice;
  c) angajarea, în orice fel, de pregătiri militare pentru folosirea armelor chimice;
  d) ajutarea, încurajarea sau determinarea, în orice fel, a altor persoane să se angajeze într-o activitate interzisă prin prezenta lege;
  e) utilizarea, ca mijloace de război, a substanțelor pentru combaterea dezordinilor publice.
  (2) Prin persoană se înțelege orice persoană fizică sau juridică, aflată pe teritoriul României, inclusiv autoritățile publice.(3) Prevederile alin. (1) se aplică și persoanelor fizice române, aflate în afara teritoriului național, în conformitate cu dreptul internațional.


  Articolul 5
  (1) Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul pentru Controlul Exporturilor - ANCEX, direcție generală fără personalitate juridică, în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, denumit în continuare ANCEX, supraveghează și coordonează toate activitățile privind aplicarea prevederilor convenției.(2) ANCEX asigură controlul producerii, folosirii, importului, exportului și transferului în interiorul Uniunii Europene de substanțe chimice toxice și precursori ai acestora, astfel încât activitățile respective să se desfășoare în conformitate cu prevederile prezentei legi.(3) Ministerul Afacerilor Externe, prin ANCEX, este autoritatea națională pentru aplicarea prevederilor convenției și ale prezentei legi și asigură, în conformitate cu acestea, relațiile cu Organizația, precum și cu autoritățile naționale similare din alte țări.(4) Pentru îndeplinirea funcțiilor prevăzute la alin. (1)-(3), ANCEX are următoarele atribuții:
  a) autorizează funcționarea instalațiilor și/sau laboratoarelor în care se produc substanțe chimice înscrise în lista nr. 1 din cuprinsul anexei nr. 1, folosite în scopuri neinterzise, și verifică sistematic, prin inspecții la fața locului, substanțele chimice și instalațiile și/sau laboratoarele menționate;
  b) elaborează și transmite Organizației declarațiile naționale, inițiale și anuale, privind substanțele chimice înscrise în lista nr. 1 din cuprinsul anexei nr. 1 și instalațiile de producere a acestora în scopuri neinterzise;
  c) verifică sistematic respectarea regimurilor privind substanțele chimice înscrise în listele nr. 2 și 3 și instalațiile de producere a acestora, pe baza datelor furnizate de deținătorii instalațiilor și prin inspecții la fața locului;
  d) elaborează și transmite Organizației declarațiile naționale, inițiale și anuale, privind substanțele chimice înscrise în listele nr. 2 și 3, precum și platformele care produc, prelucrează, consumă, importă, exportă sau transferă în interiorul Uniunii Europene aceste substanțe chimice;
  e) notifică Organizației transferurile de substanțe chimice înscrise în lista nr. 1 din cuprinsul anexei nr. 1, cu cel puțin 30 de zile înainte de efectuarea lor;
  f) fac excepție de la prevederile lit. e) transferurile având ca obiect saxitoxina, în cantități de 5 miligrame sau mai mici, pentru scopuri medicale, care vor fi notificate Organizației în perioada efectuării transferului respectiv;
  g) eliberează certificate de utilizator final pentru importurile de substanțe chimice înscrise în liste;
  h) verifică, pe bază de date și prin inspecții la fața locului, platformele care produc prin sinteză substanțe organice definite, neînscrise în liste; elaborează și transmite Organizației declarații naționale, inițiale și anuale, privind aceste platforme;
  i) colectează de la deținătorii obiectivelor prevăzute la lit. a), c) și h) datele necesare întocmirii declarațiilor naționale și organizează banca națională de date;
  j) transmite Organizației, nu mai târziu de 30 de zile de la data intrării în vigoare a convenției, declarația privind substanțele pentru combaterea dezordinilor publice și ori de câte ori este necesară actualizarea acestor informații;
  k) asigură, împreună cu alte autorități publice competente, condițiile necesare executării inspecțiilor internaționale, în concordanță cu prevederile convenției;
  l) asigură, împreună cu Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Interne, pe baza unui plan comun de cooperare, coordonarea activităților instituțiilor naționale competente, în vederea implementării prevederilor convenției referitoare la cooperarea internațională și acordarea asistenței de urgență, scop în care sunt încheiate acorduri și protocoale de cooperare;
  m) încheie acorduri și protocoale de colaborare cu alte instituții și organisme naționale în vederea asigurării respectării prevederilor convenției și ale prezentei legi;
  n) cooperează cu Organizația și cu autoritățile naționale din alte state în vederea aplicării eficiente a prevederilor convenției;
  o) încheie acorduri, memorandumuri de înțelegere sau protocoale de colaborare cu autorități similare din alte statepărți, în domeniul său de activitate;
  p) informează anual conducerea Ministerului Afacerilor Externe asupra modului de îndeplinire a prevederilor convenției și ale prezentei legi.

  (la 14-08-2022, Articolul 5 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )


  Capitolul II Declarații

  Articolul 6
  (1) Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Economiei*) elaborează, până la data intrării în vigoare a convenției, împreună cu ANCEX, și supun aprobării Guvernului o declarație oficială, prin care România declară dacă:
  a) are în proprietate sau posedă arme chimice;
  b) pe teritoriul național există arme chimice sau instalații de producere a acestora, aparținând altui stat;
  c) a transferat sau a primit, direct sau indirect, după 1 ianuarie 1946, arme chimice;
  d) are pe teritoriul național arme chimice vechi sau arme chimice abandonate ori dacă a abandonat arme chimice pe teritoriul altor state;
  e) are sau a avut în proprietate sau în posesiune, după 1 ianuarie 1946, instalații de producere a armelor chimice;
  f) a transferat sau a primit, direct sau indirect, după 1 ianuarie 1946, echipamente pentru producerea armelor chimice.
  (la 14-08-2022, sintagma: Agenția a fost înlocuită de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )
  (2) Declarația oficială prevăzută la alin. (1) trebuie să specifice amplasamentul, natura și scopul activităților oricăror instalații sau obiective, inclusiv laboratoare și poligoane de experimentări, situate pe teritoriul statului român ori aflate în proprietatea sau în posesiunea acestuia, care au fost proiectate, construite sau utilizate după 1 ianuarie 1946, în principal, pentru dezvoltarea armelor chimice.(3) Prevederile prezentului articol nu se aplică în cazul eventualelor arme chimice, îngropate pe teritoriul României înainte de 1 ianuarie 1977, dacă acestea rămân îngropate.(4) Declarația oficială prevăzută la alin. (1) se transmite Organizației, prin grija Ministerului Afacerilor Externe, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a convenției.


  Articolul 7
  (1) Ministerele și alte autorități publice, care dețin substanțe pentru combaterea dezordinilor publice, au obligația să transmită ANCEX, până la data intrării în vigoare a convenției, declarații privind fiecare substanță din această categorie.
  (la 14-08-2022, sintagma: Agenției a fost înlocuită de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )
  (2) Orice modificare față de declarația inițială, prevăzută la alin. (1), se comunică ANCEX cu cel puțin 60 de zile înainte ca aceasta să devină efectivă.
  (la 14-08-2022, sintagma: Agenției a fost înlocuită de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )


  Articolul 8
  (1) Persoana care deține instalația unică la scară redusă pentru producerea substanțelor chimice înscrise în lista nr. 1 din cuprinsul anexei nr. 1, stabilită în conformitate cu prevederile art. 17, precum și persoanele care dețin substanțe chimice înscrise în lista nr. 1 din cuprinsul anexei nr. 1 și/sau instalații pentru producerea acestora pentru scopuri de protecție ori pentru scopuri de cercetare, medicale sau farmaceutice, autorizate în conformitate cu prevederile art. 18 sau ale art. 19, sunt obligate să transmită ANCEX, până la data intrării în vigoare a convenției, declarații referitoare la substanțele chimice, denumirea, amplasamentul și descrierea tehnică detaliată a instalațiilor sau a părților lor relevante. Declarația referitoare la instalația unică la scară redusă trebuie să cuprindă și un inventar al echipamentelor, precum și scheme detaliate.
  (la 14-08-2022, sintagma: Agenției a fost înlocuită de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )
  (la 14-08-2022, sintagma: substanțelor chimice înscrise în lista nr. 1 a fost înlocuită de Punctul 23, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )
  (la 14-08-2022, sintagma: substanțe chimice înscrise în lista nr. 1 a fost înlocuită de Punctul 23, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )
  (2) Pentru instalații noi, care se încadrează în prevederile alin. (1), sau în cazul unor modificări la cele existente, declarațiile se transmit cu cel puțin 210 zile înainte de punerea în funcțiune sau, după caz, de efectuarea modificărilor.(3) Persoanele care dețin instalațiile prevăzute la alin. (1) sunt obligate să transmită, în fiecare an, ANCEX:
  a) declarații anuale detaliate cu privire la activitățile desfășurate în anul calendaristic precedent;
  b) declarații anuale detaliate cu privire la activitățile prevăzute pentru anul calendaristic următor.
  (la 14-08-2022, sintagma: Agenției a fost înlocuită de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )
  (4) Persoanele care dețin și utilizează substanțele chimice înscrise în lista nr. 1 din cuprinsul anexei nr. 1 sunt obligate să transmită în fiecare an ANCEX declarații anuale detaliate referitoare la activitățile desfășurate în anul calendaristic precedent.
  (la 14-08-2022, sintagma: Agenției a fost înlocuită de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )
  (la 14-08-2022, sintagma: substanțele chimice înscrise în lista nr. 1 a fost înlocuită de Punctul 23, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )
  (5) Persoanele care desfășoară programe pentru scopuri de protecție, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 10 lit. b), sunt obligate să transmită anual ANCEX, până cel mai târziu la 1 octombrie, informații privind programele prevăzute pentru anul următor.
  (la 14-08-2022, sintagma: Agenției a fost înlocuită de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )


  Articolul 9
  (1) Persoanele care importă, exportă sau transferă în interiorul Uniunii Europene substanțe chimice înscrise în lista nr. 1 din cuprinsul anexei nr. 1, în conformitate cu prevederile convenției și ale capitolului IV din prezenta lege, sunt obligate să notifice ANCEX efectuarea operațiunii cu cel puțin 60 de zile înainte de efectuarea respectivei operațiuni și să solicite ANCEX eliberarea unei licențe pentru respectiva operațiune, conform legislației în vigoare.
  (la 14-08-2022, Alineatul (1) din Articolul 9 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )
  (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul persoanelor care importă, exportă sau transferă în interiorul Uniunii Europene saxitoxină în cantități de 5 miligrame sau mai mici, destinată scopurilor medicale sau de diagnosticare, notificarea către ANCEX poate fi făcută cel târziu în momentul importului, respectiv al solicitării licenței de export sau de transfer în interiorul Uniunii Europene.
  (la 14-08-2022, Alineatul (2) din Articolul 9 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )
  (3) Persoanele prevăzute la alin. (1) și (2) sunt obligate să transmită anual ANCEX, în condițiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. b), o declarație detaliată cu privire la operațiunile efectuate în anul calendaristic precedent. Declarația trebuie să conțină specificații cantitative și să precizeze utilizarea finală pentru fiecare substanță și pentru fiecare țară implicată.
  (la 14-08-2022, sintagma: Agenției a fost înlocuită de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )


  Articolul 10
  (1) Persoanele care dețin platforme, cuprinzând una sau mai multe instalații care au produs, prelucrat sau consumat, în oricare dintre cei 3 ani calendaristici anteriori sau se anticipează că vor produce, prelucra sau consuma în anul calendaristic următor substanțe chimice înscrise în lista nr. 2, au obligația să transmită ANCEX:
  a) declarații inițiale;
  b) declarații anuale cu privire la activitățile desfășurate în anul calendaristic precedent;
  c) declarații anuale cu privire la activitățile prevăzute pentru anul calendaristic următor.
  (la 14-08-2022, sintagma: Agenției a fost înlocuită de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )
  (2) Pragurile cantitative pentru declarațiile inițiale și anuale privind substanțele chimice înscrise în lista nr. 2 sunt:
  a) 0,5 kilograme pentru BZ (nr. crt. 3);
  b) 50 kilograme pentru amiton (nr. crt. 1) și pentru PFIB (nr. crt. 2);
  c) 500 kilograme pentru precursori (nr. crt. 4-14).
  (3) Declarații inițiale și anuale se transmit, în condițiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a) și b), și de persoanele care au importat, exportat sau transferat în interiorul Uniunii Europene substanțe chimice înscrise în lista nr. 2. Declarațiile trebuie să conțină specificații cantitative și să precizeze utilizarea finală pentru fiecare substanță și pentru fiecare țară implicată.
  (la 14-08-2022, Alineatul (3) din Articolul 10 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )
  (4) Declarații inițiale se transmit, în condițiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a), și de persoanele care dețin sau au deținut orice instalație care a produs, după 1 ianuarie 1946, substanțe înscrise în lista nr. 2 pentru scopurile armelor chimice.


  Articolul 11
  (1) Persoanele care dețin platforme, cuprinzând una sau mai multe instalații care au produs în anul calendaristic anterior sau anticipează că vor produce în anul calendaristic următor mai mult de 20 de tone dintr-o substanță chimică înscrisă în lista nr. 3, sunt obligate să transmită ANCEX:
  a) declarații inițiale;
  b) declarații anuale cu privire la activitățile desfășurate în anul calendaristic precedent;
  c) declarații anuale cu privire la activitățile prevăzute pentru anul calendaristic următor.
  (la 14-08-2022, sintagma: Agenției a fost înlocuită de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )
  (2) Declarații inițiale și anuale se transmit, în condițiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a) și b), și de persoanele care au importat, exportat sau transferat în interiorul Uniunii Europene substanțe chimice înscrise în lista nr. 3. Declarațiile trebuie să conțină specificații cantitative și să precizeze utilizarea finală pentru fiecare substanță și pentru fiecare țară implicată.
  (la 14-08-2022, Alineatul (2) din Articolul 11 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )
  (3) Declarații inițiale se transmit, în condițiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a), și de persoanele care dețin sau au deținut orice instalație care a produs, după 1 ianuarie 1946, substanțe înscrise în lista nr. 3 pentru scopurile armelor chimice.


  Articolul 12

  Persoanele care dețin platforme ce au produs prin sinteză, în cursul anului calendaristic precedent, mai mult de 100 tone de substanțe organice definite, neînscrise în liste, cu excepția platformelor care produc în exclusivitate explozivi sau hidrocarburi, sunt obligate să transmită ANCEX:
  a) declarații inițiale;
  b) declarații anuale cu privire la activitățile desfășurate în anul calendaristic precedent.
  (la 14-08-2022, sintagma: Agenției a fost înlocuită de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )


  Articolul 13

  Persoanele care dețin platforme, cuprinzând una sau mai multe instalații ce au produs prin sinteză, în cursul anului precedent, mai mult de 10 tone dintr-o substanță chimică organică definită, neînscrisă în liste și care conține elementele fosfor, sulf sau fluor, sunt obligate să transmită ANCEX:
  a) declarații inițiale;
  b) declarații anuale cu privire la activitățile desfășurate în anul calendaristic precedent.
  (la 14-08-2022, sintagma: Agenției a fost înlocuită de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )


  Articolul 14
  (1) Declarațiile prevăzute la art. 8-13 se transmit ANCEX, cu respectarea următoarelor termene:
  a) declarațiile inițiale, până la data intrării în vigoare a convenției;
  b) declarațiile anuale cu privire la activitățile desfășurate în anul calendaristic precedent, până la 1 februarie;
  c) declarațiile anuale cu privire la activitățile prevăzute pentru anul calendaristic următor, până la 1 septembrie;
  d) activitățile planificate ulterior transmiterii declarațiilor anuale, prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c) și la art. 11 alin. (1) lit. c), se comunică ANCEX cu cel puțin 25 de zile înainte de începerea acestora.
  (la 14-08-2022, sintagma: Agenției a fost înlocuită de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )
  (2) Declarațiile anuale prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) se transmit începând cu anul 1998.


  Capitolul III Activități neinterzise

  Articolul 15

  Dezvoltarea, producerea, dobândirea, deținerea, transferarea și folosirea substanțelor chimice toxice și a precursorilor acestora sunt permise numai în scopuri neinterzise, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 10 și numai în conformitate cu prevederile prezentei legi.


  Articolul 16
  (1) Substanțele chimice înscrise în lista nr. 1 din cuprinsul anexei nr. 1 nu pot fi produse, dobândite, deținute, transferate sau utilizate, decât dacă:
  a) se utilizează pentru scopuri de cercetare, medicale, farmaceutice sau de protecție;
  b) tipurile și cantitățile de substanțe chimice sunt strict limitate la cele care pot fi justificate de aceste scopuri;
  c) cantitatea globală de substanțe chimice înscrise în lista nr. 1 din cuprinsul anexei nr. 1, existente în orice moment în țară pentru astfel de scopuri, nu depășește o tonă;
  (la 14-08-2022, sintagma: substanțe chimice înscrise în lista nr. 1 a fost înlocuită de Punctul 23, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )

  d) cantitatea globală, produsă sau dobândită prin transfer pentru astfel de scopuri, în țară, în decursul unui an calendaristic, nu depășește o tonă.
  (la 14-08-2022, sintagma: Substanțele chimice înscrise în lista nr. 1 a fost înlocuită de Punctul 23, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )
  (2) Persoanele care, în condițiile prevăzute la art. 17-19 și la art. 23, produc, dobândesc, dețin sau folosesc substanțe chimice înscrise în lista nr. 1 din cuprinsul anexei nr. 1 sunt obligate:
  a) să întocmească și să supună spre aprobare ANCEX norme specifice privind evidența operațiunilor efectuate cu asemenea substanțe și păstrarea în deplină siguranță a acestora, în cel mult 10 zile de la intrarea în posesie;
  (la 14-08-2022, sintagma: Agenției a fost înlocuită de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )

  b) să asigure respectarea normelor specifice prevăzute la lit. a), în vederea excluderii oricăror posibilități de sustragere ori de folosire a substanțelor chimice înscrise în lista nr. 1 din cuprinsul anexei nr. 1, în scopuri interzise.
  (la 14-08-2022, sintagma: substanțelor chimice, înscrise în lista nr. 1 a fost înlocuită de Punctul 23, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )

  (la 14-08-2022, sintagma: substanțe chimice înscrise în lista nr. 1 a fost înlocuită de Punctul 23, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )
  (3) ANCEX supraveghează și întreprinde măsurile necesare pentru încadrarea în cantitățile globale prevăzute la alin. (1) lit. c) și d).
  (la 14-08-2022, sintagma: Agenția a fost înlocuită de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )


  Articolul 17
  (1) Producerea substanțelor chimice înscrise în lista nr. 1 din cuprinsul anexei nr. 1, pentru scopuri de cercetare, medicale, farmaceutice sau de protecție se poate face într-o instalație unică la scară redusă, autorizată de ANCEX.
  (la 14-08-2022, sintagma: Agenție a fost înlocuită de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )
  (la 14-08-2022, sintagma: substanțelor chimice, înscrise în lista nr. 1 a fost înlocuită de Punctul 23, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )
  (2) Instalația unică la scară redusă, prevăzută la alin. (1), trebuie să conțină vase de reacție montate într-o configurație tehnologică care să nu permită funcționarea continuă. Volumul unui astfel de vas de reacție nu poate depăși 100 de litri, iar volumul total al vaselor de reacție cu volume mai mari de 5 litri nu poate depăși 500 de litri.


  Articolul 18

  Producerea substanțelor chimice înscrise în lista nr. 1 din cuprinsul anexei nr. 1, pentru scopuri de protecție, în cantități globale ce nu depășesc 10 kilograme în cursul unui an calendaristic, se poate face, în afara instalației unice la scară redusă prevăzute la art. 17, într-o singură instalație, autorizată de ANCEX.
  (la 14-08-2022, sintagma: Agenție a fost înlocuită de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )
  (la 14-08-2022, sintagma: substanțelor chimice, înscrise în lista nr. 1 a fost înlocuită de Punctul 23, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )


  Articolul 19

  Producerea substanțelor chimice înscrise în lista nr. 1 din cuprinsul anexei nr. 1, pentru scopuri de cercetare, medicale sau farmaceutice, fără a depăși pentru fiecare instalație cantitatea globală de 10 kilograme în cursul unui an calendaristic, se poate face, în afara instalației unice la scară redusă prevăzute la art. 17, numai în instalații și/sau laboratoare, autorizate de ANCEX.
  (la 14-08-2022, sintagma: Agenție a fost înlocuită de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )
  (la 14-08-2022, sintagma: substanțelor chimice, înscrise în lista nr. 1 a fost înlocuită de Punctul 23, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )


  Articolul 20
  (1) Producerea, prelucrarea și consumul substanțelor chimice înscrise în listele nr. 2 și 3 se pot realiza numai în scopuri neinterzise, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 10.(2) Activitățile prevăzute la alin. (1), platformele care produc, prelucrează și consumă substanțe chimice înscrise în lista nr. 2 și platformele care produc substanțe chimice înscrise în lista nr. 3 sunt supuse controlului ANCEX și verificărilor internaționale, în conformitate cu prevederile prezentei legi.
  (la 14-08-2022, sintagma: Agenției a fost înlocuită de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )


  Capitolul IV

  Operațiuni de import, export și transfer în interiorul Uniunii Europene
  (la 14-08-2022, Titlul Capitolului IV a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )


  Articolul 21
  (1) Substanțele chimice înscrise în liste sunt considerate, după caz, produse militare sau cu dublă utilizare, importul, exportul și transferul acestora în interiorul Uniunii Europene fiind supuse regimului de control al exporturilor de produse militare sau de produse cu dublă utilizare, după caz.(2) În sensul prezentei legi, prin import, export sau transfer în interiorul Uniunii Europene se înțeleg și orice alte activități necomerciale de dobândire din afara teritoriului național sau de transfer în afara teritoriului național.
  (la 14-08-2022, Articolul 21 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )


  Articolul 22
  (1) Eliberarea documentelor de export sau transfer în interiorul Uniunii Europene pentru substanțele chimice înscrise în lista nr. 1 din cuprinsul anexei nr. 1 este condiționată și de prezentarea unui certificat de utilizator final, eliberat/avizat de autoritatea de stat desemnată în acest scop din statul destinatar al exportului, sau a unui document echivalent.(2) Eliberarea documentelor de export sau transfer în interiorul Uniunii Europene pentru substanțele chimice înscrise în lista nr. 2, în situațiile prevăzute la art. 24, nu este condiționată de prezentarea unui certificat de utilizator final, eliberat/avizat de autoritatea de stat desemnată în acest scop din statul destinatar al exportului sau transferului în interiorul Uniunii Europene, sau a unui document echivalent. Pentru clarificarea unor aspecte specifice ANCEX poate solicita exportatorului orice alte documente justificative.(3) Eliberarea documentelor de export sau transfer în interiorul Uniunii Europene pentru substanțele chimice înscrise în lista nr. 3, în situațiile prevăzute la art. 24, este condiționată și de prezentarea unui certificat de utilizator final, eliberat sau avizat de autoritatea de stat desemnată în acest scop din statul destinatar al exportului, sau a unui document echivalent.(4) Certificatul de utilizator final trebuie să menționeze, în legătură cu substanțele care fac obiectul exportului sau transferului în interiorul Uniunii Europene:
  a) că vor fi utilizate numai pentru scopuri neinterzise de convenție;
  b) că nu vor fi reexportate;
  c) tipurile și cantitățile;
  d) utilizarea finală;
  e) denumirea și adresa utilizatorului final.

  (la 14-08-2022, Articolul 22 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )


  Articolul 23
  (1) Operațiunile de import, export sau transfer în interiorul Uniunii Europene cu substanțe chimice înscrise în lista nr. 1 din cuprinsul anexei nr. 1 pot fi efectuate numai cu statelepărți la convenție și numai pentru scopuri de cercetare, medicale, farmaceutice sau de protecție.(2) Substanțele chimice importate sau achiziționate din Uniunea Europeană potrivit alin. (1) nu pot fi reexportate unui stat terț.
  (la 14-08-2022, Articolul 23 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )


  Articolul 24
  (1) Operațiunile de import, export sau transfer în interiorul Uniunii Europene cu substanțe chimice înscrise în lista nr. 2 se efectuează numai cu statele-părți la convenție.
  (la 14-08-2022, Alineatul (1) din Articolul 24 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )
  (2) Substanțele chimice înscrise în lista nr. 3 pot fi exportate către state care nu sunt parte la convenție, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 22.


  Capitolul V Sistemul de control

  Articolul 25

  ANCEX asigură controlul respectării prevederilor prezentei legi prin supravegherea datelor de producție, prelucrare, consum, import-export și transfer în interiorul Uniunii Europene pentru substanțele chimice înscrise în liste, precum și prin inspecții la instalațiile și obiectivele în legătură cu acestea.
  (la 14-08-2022, Articolul 25 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )


  Articolul 26
  (1) ANCEX își exercită atribuțiile de control prin echipe de control, formate din specialiști proprii și din alți experți, în calitate de colaboratori externi.(2) Echipele de control ale ANCEX au acces neîngrădit la toate obiectivele, instalațiile, echipamentele, documentele și informațiile necesare, oricare ar fi persoanele deținătoare, pentru verificarea modului de respectare a prevederilor convenției și ale prezentei legi.(3) Pentru efectuarea analizelor chimice necesare activităților de inspecție, ANCEX desemnează laboratoare chimice dotate cu aparatură corespunzătoare.(4) Cheltuielile aferente efectuării analizelor chimice necesare activităților de inspecție de către laboratoare desemnate de ANCEX se suportă de către persoana fizică sau juridică în beneficiul căreia se desfășoară activitatea de inspecție.
  (la 14-08-2022, Articolul 26 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )


  Articolul 27

  În cazul efectuării activităților de control, prin inspecții la fața locului, persoanele controlate au următoarele obligații:
  a) prezintă echipei de inspecție datele necesare desfășurării inspecției, referitoare la caracteristicile platformei sau instalației, activitățile desfășurate, măsurile de siguranță, administrative și de logistică;
  b) execută, la cerere, operațiuni tehnologice în instalația controlată;
  c) pun, la cerere, la dispoziția inspectorilor, documentații relevante pentru scopul inspecției;
  d) permit inspectorilor să solicite personalului platformei sau al instalației informațiile necesare stabilirii faptelor relevante pentru obiectivul inspecției, putând obiecta la întrebările considerate nerelevante față de acest obiectiv;
  e) pun la dispoziție echipamentul de protecție necesar desfășurării inspecției sau permit folosirea echipamentului adus de echipa de inspecție, dacă acesta corespunde specificului instalației;
  f) asigură instalarea și funcționarea aparaturii și sistemelor de supraveghere continuă, pe care le pun la dispoziție sau care sunt aduse de echipa de inspecție;
  g) permit, la solicitarea inspectorilor, fotografierea și/sau înregistrarea video, de către reprezentanții lor sau ai ANCEX, a unor elemente relevante din instalație, cu respectarea prevederilor legale privind măsurile de manipulare a înregistrărilor, în conformitate cu caracterul secret al acestora;
  (la 14-08-2022, sintagma: Agenției a fost înlocuită de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )

  h) asigură, la cererea și în prezența inspectorilor, recoltarea de probe și analizarea acestora, dacă dispun de condițiile necesare; rețin mostre din probele luate și permit transferul probelor pentru analize chimice la laboratoare desemnate de ANCEX sau de Organizație;
  (la 14-08-2022, sintagma: Agenție a fost înlocuită de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )

  i) participă la prezentarea, de către echipa de inspecție, a rezultatelor preliminare ale inspecției, contribuie la clarificarea eventualelor neconcordanțe și solicită furnizarea, în scris, de către echipa de inspecție, a rezultatelor preliminare, a listei probelor luate și a documentelor reținute.


  Articolul 28
  (1) Instalațiile pentru producerea substanțelor chimice înscrise în lista nr. 1 din cuprinsul anexei nr. 1 se supun verificărilor prin inspecții la fața locului și prin supraveghere cu aparatură montată la instalație.
  (la 14-08-2022, sintagma: substanțelor chimice înscrise în lista nr. 1 a fost înlocuită de Punctul 23, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )
  (2) Activitățile de verificare la instalația unică la scară redusă urmăresc dacă:
  a) declarațiile privind cantitățile de substanțe chimice produse sunt corecte și dacă nu se depășește cantitatea prevăzută în autorizația de funcționare, eliberată de ANCEX, conform prevederilor art. 17 alin. (1);
  (la 14-08-2022, sintagma: Agenție a fost înlocuită de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )

  b) sunt respectate limitele stabilite pentru vasele de reacție, conform prevederilor art. 17 alin. (2).
  (3) Activitățile de verificare la instalațiile definite la art. 18 și 19, care produc substanțe chimice înscrise în lista nr. 1 din cuprinsul anexei nr. 1, urmăresc dacă:
  a) instalația este utilizată pentru producerea altor substanțe chimice înscrise în lista nr. 1 din cuprinsul anexei nr. 1, în afara celor declarate;
  (la 14-08-2022, sintagma: substanțe chimice, înscrise în lista nr. 1 a fost înlocuită de Punctul 23, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )

  b) cantitățile de substanțe chimice produse, prelucrate sau consumate au fost corect declarate și sunt compatibile cu scopurile înscrise în autorizația de funcționare;
  c) substanțele chimice produse sunt sustrase sau utilizate pentru alte scopuri.
  (la 14-08-2022, sintagma: substanțe chimice înscrise în lista nr. 1 a fost înlocuită de Punctul 23, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )
  (4) În cadrul verificărilor, efectuate de echipa de control a ANCEX, se urmărește și respectarea prevederilor art. 16 alin. (2).
  (la 14-08-2022, sintagma: Agenției a fost înlocuită de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )
  (la 14-08-2022, sintagma: corpul de control a fost înlocuită de Punctul 24, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )


  Articolul 29
  (1) Platformele care produc, prelucrează sau consumă substanțe chimice înscrise în lista nr. 2 și care au transmis declarații conform art. 10 alin. (1) și (2) se supun verificărilor prin inspecții la fața locului.(2) Inspecțiile efectuate conform prevederilor alin. (1) urmăresc, cu prioritate, verificarea:
  a) absenței oricărei substanțe chimice înscrise în lista nr. 1 din cuprinsul anexei nr. 1, în special a producerii unor astfel de substanțe, în afara reglementărilor prevăzute la art. 16-19;
  (la 14-08-2022, sintagma: substanțe chimice înscrise în lista nr. 1 a fost înlocuită de Punctul 23, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )

  b) conformității declarațiilor, transmise în baza prevederilor art. 10 alin. (1) și (2), cu nivelurile reale de producție, de prelucrare și de consum ale substanțelor chimice înscrise în lista nr. 2;
  c) existenței situațiilor de deturnare a substanțelor chimice înscrise în lista nr. 2 pentru scopuri interzise.


  Articolul 30
  (1) Platformele care produc substanțe chimice înscrise în lista nr. 3 și care au transmis declarații conform art. 11 alin. (1) se supun verificărilor prin inspecții la fața locului.(2) Inspecțiile efectuate conform prevederilor alin. (1) urmăresc verificarea:
  a) conformității activităților din aceste platforme cu declarațiile transmise în baza prevederilor art. 11;
  b) absenței oricărei substanțe chimice înscrise în lista nr. 1 din cuprinsul anexei nr. 1, în special a producerii unor astfel de substanțe, în afara reglementărilor prevăzute la art. 16-19.
  (la 14-08-2022, sintagma: substanțe chimice înscrise în lista nr. 1 a fost înlocuită de Punctul 23, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )


  Articolul 31
  (1) Platformele declarate conform prevederilor art. 12 și 13 pot fi supuse verificării prin inspecții la fața locului.(2) Inspecțiile efectuate conform prevederilor alin. (1) urmăresc verificarea:
  a) conformității activităților din aceste platforme cu declarațiile transmise în baza prevederilor art. 12 și 13;
  b) absenței oricărei substanțe chimice înscrise în lista nr. 1 din cuprinsul anexei nr. 1, în special a producerii unor astfel de substanțe, în afara reglementărilor prevăzute la art. 16-19.
  (la 14-08-2022, sintagma: substanțe chimice înscrise în lista nr. 1 a fost înlocuită de Punctul 23, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )


  Articolul 32

  În timpul inspecțiilor efectuate la fața locului, echipa de control a ANCEX poate executa fotografierea și înregistrarea video a unor elemente relevante, cu respectarea prevederilor legale privind măsurile de manipulare a înregistrărilor, în conformitate cu caracterul secret al acestora.
  (la 14-08-2022, sintagma: Agenției a fost înlocuită de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )
  (la 14-08-2022, sintagma: corpul de control a fost înlocuită de Punctul 24, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )


  Articolul 33
  (1) Autoritățile publice, abilitate potrivit legii să desfășoare activități informative pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor, sunt obligate să transmită ANCEX datele obținute, referitoare la încălcarea prevederilor prezentei legi.
  (la 14-08-2022, sintagma: Agenției a fost înlocuită de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )
  (2) Autoritatea Vamală Română, la solicitarea ANCEX, efectuează verificări specifice și o informează asupra rezultatelor acestora.
  (la 14-08-2022, Alineatul (2) din Articolul 33 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )


  Capitolul VI Verificări internaționale

  Articolul 34
  (1) În scopul verificării respectării prevederilor convenției, Organizația execută inspecții inițiale, inspecții de rutină și inspecții la cerere, prin echipe de inspecție formate din inspectori și asistenți de inspecție numiți de aceasta.(2) Echipele de inspecție ale Organizației sunt însoțite, pe timpul desfășurării activităților pe teritoriul României, de echipe de însoțire, constituite în conformitate cu prevederile art. 39 lit. d).(3) Prevederile art. 28-32 se aplică în mod corespunzător și în cazul inspecțiilor internaționale.


  Articolul 35

  În scopul exercitării efective a atribuțiilor lor oficiale, inspectorii și asistenții de inspecție, acceptați conform prevederilor art. 41, se bucură de privilegiile și imunitățile prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta lege.


  Articolul 36
  (1) Obiectivele pentru care s-au transmis declarații, în conformitate cu prevederile art. 8 și ale art. 10-13, pot fi verificate de Organizație prin inspecții inițiale și inspecții de rutină.(2) În cadrul inspecției inițiale, ANCEX împreună cu reprezentanții instalațiilor care produc substanțe chimice înscrise în listele nr. 1 și 2 negociază cu echipa de inspecție a Organizației acorduri de instalație care stabilesc în detaliu procedurile de verificare aplicabile inspecțiilor ulterioare la instalațiile menționate.
  (la 14-08-2022, sintagma: Agenția a fost înlocuită de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )
  (3) Pentru instalațiile care produc substanțele chimice înscrise în lista nr. 3, acordul de instalație se încheie dacă ANCEX constată oportunitatea acestuia, cu ocazia primei inspecții efectuate de Organizație la fața locului.
  (la 14-08-2022, sintagma: Agenția a fost înlocuită de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )


  Articolul 37
  (1) Organizația poate efectua, la solicitarea unui alt stat parte la convenție, o inspecție la cerere, notificată ANCEX cu cel puțin 12 ore înainte ca echipa de inspecție internațională, desemnată în acest scop, să sosească la punctul de intrare în țară. Echipa de inspecție poate fi însoțită de un observator desemnat de statul care a solicitat inspecția.
  (la 14-08-2022, sintagma: Agenției a fost înlocuită de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )
  (2) În scopul clarificării și eliminării tuturor suspiciunilor privind o posibilă nerespectare a prevederilor convenției, echipa de inspecție, desemnată potrivit prevederilor alin. (1), are acces la orice instalație sau amplasament, precum și în orice alt loc de pe teritoriul național, precizat în mandatul de inspecție ca fiind relevant pentru obiectul inspecției.(3) ANCEX și persoanele controlate au dreptul și obligația de a depune toate eforturile pentru a facilita îndeplinirea mandatului echipei de inspecție și a clarifica toate aspectele privind respectarea prevederilor convenției.
  (la 14-08-2022, sintagma: Agenția a fost înlocuită de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )
  (4) Persoanele controlate sunt obligate să ia măsuri de protejare a instalațiilor, a datelor și informațiilor cu caracter secret, care nu au legătură cu obiectul inspecției.


  Articolul 38

  Persoanele controlate de echipele de inspecție ale Organizației mai au, în afara celor prevăzute la art. 27, următoarele obligații:
  a) asigură, contra cost, mijloacele și serviciile necesare echipei de inspecție: transport local, comunicații cu Organizația, interpretare, spații de lucru, cazare, masă, asistență medicală și alte servicii;
  b) asigură prevenirea divulgării de informații și date cu caracter secret, care nu au legătură cu obiectul inspecției;
  c) asigură hărți, planuri sau scheme, pe care să fie indicate, la scară, obiectivele relevante ale perimetrului stabilit;
  d) permit aplicarea de către echipa de inspecție a procedurilor de supraveghere a traficului vehiculelor, atât prin utilizarea înregistrărilor video și a senzorilor, cât și prin inspectarea și ținerea evidenței vehiculelor care ies din perimetru.


  Articolul 39

  În vederea aplicării prevederilor convenției referitoare la desfășurarea inspecțiilor internaționale, ANCEX întreprinde următoarele măsuri:
  (la 14-08-2022, Partea introductivă a articolului 39 din Capitolul VI a fost modificată de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )

  a) stabilește, împreună cu Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și cu Autoritatea Vamală Română, punctele de trecere a frontierei folosite de echipele de inspecție și le transmite Organizației în cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a convenției;
  (la 14-08-2022, Litera a) din Articolul 39 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )

  b) transmite operativ Autorității Vamale Române lista echipamentului aprobat de Organizație, precum și orice actualizări ale acestei liste. De asemenea, cu ocazia fiecărei inspecții comunică lista probelor prelevate de echipa de inspecție, pentru care se permite scoaterea din țară, în conformitate cu prevederile art. 27 lit. h);
  (la 14-08-2022, Litera b) din Articolul 39 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )

  c) solicită Autorității Aeronautice Civile Române, respectiv Ministerului Apărării Naționale eliberarea autorizației de survol/aterizare, specială pentru aeronavele neprogramate civile, respectiv militare, deținute sau închiriate de Organizație;
  (la 14-08-2022, Litera c) din Articolul 39 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )

  d) constituie echipa de însoțire din membri ai echipei de control, din reprezentanți ai obiectivului inspectat și, după caz, din reprezentanți ai autorităților publice competente;
  (la 14-08-2022, sintagma: corpului de control a fost înlocuită de Punctul 24, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )

  e) confirmă imediat Organizației primirea listei cu inspectori și asistenți de inspecție;
  f) transmite Organizației, în cel mult 30 de zile de la data confirmării prevăzute la lit. e), lista cu inspectorii și asistenții de inspecție care nu pot fi acceptați.
  Notă
  *) Potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României și a art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice, atribuțiile specifice domeniului vamal, care revin Ministerului Finanțelor Publice din actele normative în vigoare, se preiau de către Autoritatea Națională de Control, cu excepția politicii vamale și a actelor normative elaborate în realizarea acesteia, a soluționării contestațiilor și a valorificării bunurilor devenite proprietatea statului.
  În conformitate cu art. VI din aceeași ordonanță, denumirea "Direcția Generală a Vămilor" s-a înlocuit cu "Autoritatea Națională a Vămilor".
  De asemenea, potrivit art. 4 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare, activitatea vamală se exercită prin Autoritatea Națională a Vămilor, care se organizează și funcționează în subordinea Autorității Naționale de Control.


  Articolul 40

  Echipa de însoțire asigură, pe timpul desfășurării inspecției, respectarea obligațiilor și exercitarea de către persoana inspectată a drepturilor care decurg din prevederile convenției. În acest scop:
  a) examinează, la punctul de intrare, echipamentele și aparatura aduse de echipa de inspecție și le acceptă sau le respinge, pe baza listei stabilite de Organizație și a documentelor care le însoțesc;
  b) asigură transportul echipei la obiectivul inspecției, în maximum 12 ore de la sosirea în punctul de intrare; în cazul inspecțiilor la cerere, când se negociază perimetrul final, termenul maxim de ajungere la obiectivul inspecției este de 36 de ore;
  c) negociază cu echipa de inspecție detaliile condițiilor de desfășurare a inspecției;
  d) participă la verificările efectuate de echipa de inspecție, urmărește ca aceasta să respecte strict mandatul de inspecție emis de Organizație și să perturbe cât mai puțin posibil activitățile din instalația sau din perimetrul inspectat;
  e) verifică, la terminarea inspecției, echipamentele și aparatura, precum și probele care se scot din țară de către echipa de inspecție și participă la executarea formalităților vamale pentru acestea.


  Articolul 41

  În vederea aplicării prevederilor convenției referitoare la organizarea și desfășurarea inspecțiilor internaționale de către Organizație, Ministerul Afacerilor Externe are obligația de a întreprinde măsurile necesare pentru acordarea de către misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României, în cel mult 30 de zile de la data confirmării primirii listei cu inspectori și asistenți de inspecție, a vizelor de intrare-ieșire, de tranzit, pentru călătorii multiple, valabile cel puțin 2 ani, care să permită fiecărui inspector și asistent de inspecție acceptat să-și îndeplinească mandatul încredințat.


  Articolul 42

  Autoritatea Vamală Română:
  (la 14-08-2022, Partea introductivă a articolului 42 din Capitolul VI a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )
  a) asigură condițiile ca birourile vamale să permită introducerea temporară, fără plata taxelor de import și fără completarea documentului administrativ unic, pe baza unui document justificativ, în forma stabilită în anexa 71-01 la Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446 al Comisiei din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii, a echipamentelor, aparaturii și probelor transportate de membrii echipei de inspecție, precum și a articolelor de uz personal ale acestora, cu excepția articolelor de import sau export interzise prin lege ori controlate prin reguli de carantină, cu condiția scoaterii din țară a acestora la încheierea inspecției. Formalitățile vamale pentru echipament, aparatură și probe se efectuează concomitent cu examinarea acestora de către echipa de însoțire, la punctul de intrare/ieșire în/din țară;
  (la 14-08-2022, Litera a) din Articolul 42 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )

  b) asigură condițiile ca birourile vamale să permită introducerea, fără garantarea taxelor de import și fără completarea documentului administrativ unic, a probelor transmise de Organizație sau prin dispoziția acesteia, în vederea analizării de către laboratoare specializate din România;
  (la 14-08-2022, Litera b) din Articolul 42 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )

  c) pune la dispoziție echipei de însoțire, la punctul de intrare/ieșire, un spațiu corespunzător destinat examinării echipamentului și aparaturii aduse de echipa de inspecție;
  d) informează operativ ANCEX asupra operațiunilor de tranzit prin România al substanțelor chimice înscrise în liste, efectuate în conformitate cu legislația vamală, precum și asupra rezultatelor verificărilor specifice incidente domeniului prezentei legi;
  (la 14-08-2022, sintagma: Agenția a fost înlocuită de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )

  e) informează, la cerere, ANCEX asupra operațiunilor de import/export al substanțelor chimice, efectuate în conformitate cu legislația vamală, în vederea identificării acelor operațiuni care intră sub incidența prezentei legi.
  (la 14-08-2022, sintagma: Agenția a fost înlocuită de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )
  Notă
  *) Potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României și a art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice, atribuțiile specifice domeniului vamal, care revin Ministerului Finanțelor Publice din actele normative în vigoare, se preiau de către Autoritatea Națională de Control, cu excepția politicii vamale și a actelor normative elaborate în realizarea acesteia, a soluționării contestațiilor și a valorificării bunurilor devenite proprietatea statului.
  În conformitate cu art. VI din aceeași ordonanță, denumirea "Direcția Generală a Vămilor" s-a înlocuit cu "Autoritatea Națională a Vămilor".
  De asemenea, potrivit art. 4 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare, activitatea vamală se exercită prin Autoritatea Națională a Vămilor, care se organizează și funcționează în subordinea Autorității Naționale de Control.


  Articolul 43

  Autoritatea Aeronautică Civilă Română întreprinde următoarele măsuri cu privire la aeronavele, deținute sau închiriate de Organizație, care transportă echipele de inspecție și echipamentele necesare inspecției:
  a) aprobă eliberarea autorizației de survol/aterizare, specială pentru aeronavele civile neprogramate, deținute sau închiriate de Organizație, astfel încât numărul acestei autorizații să poată fi transmis Organizației de către ANCEX, în cel mult 30 de zile de la intrarea în vigoare a convenției și în fiecare an până la data de 15 decembrie, pentru anul următor;
  b) la cererea ANCEX, dispune aprobarea, cu prioritate, a survolului spațiului aerian al României sau aterizările/decolările pe/de pe aeroporturile din România, destinate traficului aerian internațional;
  c) dispune asigurarea, cu prioritate, contra cost, a serviciilor de deservire la sol, a securității, service-ului și combustibilului;
  d) dispune ca aeronavele să fie scutite de plata tarifelor pentru serviciile de navigație aeriană, de plata taxelor de aterizare, iluminat și staționare, de plata tarifelor pentru folosirea serviciilor de navigație aeriană de rută (RNAC) și de plata tarifelor pentru servicii de navigație de aeroport și terminală.

  (la 14-08-2022, Articolul 43 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )


  Articolul 44

  Ministerul Apărării Naționale aprobă eliberarea autorizației de survol/aterizare, specială pentru aeronavele militare neprogramate, închiriate de Organizație, și comunică ANCEX numărul acesteia, în fiecare an până la data de 15 decembrie pentru anul următor, în vederea transmiterii la Organizație de către ANCEX.
  (la 14-08-2022, sintagma: Agenției a fost înlocuită de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )
  (la 14-08-2022, sintagma: Agenție a fost înlocuită de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )


  Articolul 45

  Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații autorizează folosirea de către echipa de inspecție a mijloacelor de telecomunicații ale Organizației, pentru legături cu sediul Organizației, precum și între membrii echipei de inspecție.
  (la 14-08-2022, Articolul 45 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )


  Capitolul VII Alte dispoziții

  Articolul 46
  (1) Personalul ANCEX care ia cunoștință de informații ce constituie secrete de stat, de serviciu sau comerciale este obligat să respecte caracterul lor și să le facă cunoscute numai autorităților publice îndreptățite, în condițiile legii.
  (la 14-08-2022, sintagma: Agenției a fost înlocuită de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )
  (2) Nivelul de secretizare atribuit documentelor clasificate ale Organizației se echivalează cu secret de serviciu, în sensul legislației naționale.
  (la 14-08-2022, Alineatul (2) din Articolul 46 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )


  Articolul 47

  Ministerul Afacerilor Externe asigură transmiterea operativă a declarațiilor și a altor documente între ANCEX și Organizație.
  (la 14-08-2022, sintagma: Agenție a fost înlocuită de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )


  Articolul 48
  (1) Accesul echipei de control a ANCEX la obiectivele și instalațiile care fac obiectul prezentei legi se face pe baza mandatului eliberat de directorul general al ANCEX.(2) Accesul echipei de inspecție internațională la obiectivele și instalațiile care fac obiectul prezentei legi se face numai împreună cu membri ai echipei de însoțire, pe baza unui ordin eliberat de directorul general al ANCEX.
  (la 14-08-2022, Articolul 48 din Capitolul VII a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )


  Articolul 49
  (1) ANCEX acordă, la cerere, consultanță de specialitate agenților economici și altor persoane interesate în aplicarea regimului substanțelor chimice toxice și precursorilor acestora.
  (la 14-08-2022, sintagma: Agenția a fost înlocuită de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )
  (2) ANCEX editează și difuzează materiale documentare și organizează cursuri, seminarii, simpozioane și alte forme de pregătire a agenților economici și a autorităților publice, în vederea interpretării corecte și a aplicării prevederilor convenției și ale prezentei legi.
  (la 14-08-2022, sintagma: Agenția a fost înlocuită de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )


  Articolul 50

  Sumele necesare pentru asigurarea ofertei de asistență a României la Organizație prin contribuție la fondul voluntar de asistență, pentru procurarea și întreținerea de echipamente sau pentru servicii care fac obiectul acestei oferte se asigură din bugetul Ministerului Afacerilor Externe, capitolul 51.01 «Autorități publice și acțiuni externe» titlul 55 «Alte transferuri», în limita fondurilor disponibile.
  (la 14-08-2022, Articolul 50 din Capitolul VII a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )


  Capitolul VIII Contravenții și infracțiuni

  Articolul 51

  Încălcarea dispozițiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea civilă, materială, disciplinară, contravențională sau penală.


  Articolul 52

  Conducătorii persoanelor juridice sunt obligați să asigure respectarea prevederilor prezentei legi și să stabilească atribuțiile ce revin personalului din subordine pentru aplicarea acestora.


  Articolul 53
  (1) Constituie contravenții și se sancționează următoarele fapte:
  a) transmiterea declarațiilor și notificărilor prevăzute la art. 7-14 cu întârziere de până la 30 de zile, cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei;
  b) transmiterea declarațiilor prevăzute la art. 7-14 cu întârziere de peste 30 de zile, precum și transmiterea de date incomplete sau în neconcordanță cu activitatea desfășurată, cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei;
  c) neîndeplinirea obligației de a transmite declarațiile prevăzute la art. 7-14, dacă aceasta nu aduce prejudicii grave îndeplinirii obligațiilor României către Organizație, cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei;
  d) refuzul de a permite accesul membrilor echipei de control a ANCEX la obiectivele și instalațiile care fac obiectul prezentei legi, împiedicarea în orice mod a acestora de a-și exercita atribuțiile legale, precum și ascunderea unor date și informații relevante referitoare la acestea, cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei;
  (la 14-08-2022, sintagma: corpului de control a fost înlocuită de Punctul 24, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )

  e) neîndeplinirea obligației stabilite potrivit dispozițiilor art. 16 alin. (2), de întocmire a normelor specifice privind evidența operațiunilor efectuate cu asemenea substanțe și păstrarea în deplină siguranță a acestora, precum și încălcarea acestor norme, cu amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei;
  f) netransmiterea, la solicitarea în scris, a ANCEX a documentelor, datelor și informațiilor solicitate, la termenele stabilite, cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei.
  (2) Sancțiunile contravenționale pot fi aplicate și persoanelor juridice.(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către echipa de control a ANCEX.
  (la 14-08-2022, Articolul 53 din Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )


  Articolul 54

  Contravențiilor prevăzute la art. 53 alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.


  Articolul 55
  (1) Fapta de a folosi arme chimice constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 5 la 12 ani și interzicerea unor drepturi.(2) Tentativa se pedepsește.
  (la 01-02-2014, Art. 55 a fost modificat de pct. 2 al art. 63, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )


  Articolul 56
  (1) Dezvoltarea, producerea, dobândirea, deținerea sau transferul, direct ori indirect, de arme chimice constituie infracțiune și se pedepsește cu Snchisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi.(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancționează sustragerea de substanțe chimice toxice sau de precursori pentru folosirea lor Sn scopurile armelor chimice.(3) Tentativa se pedepsește.
  (la 01-02-2014, Art. 56 a fost modificat de pct. 3 al art. 63, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )


  Articolul 57

  Abrogat.
  (la 01-02-2014, Art. 57 a fost abrogat de pct. 4 al art. 63, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )


  Articolul 58
  (1) Producerea substanțelor chimice înscrise în lista nr. 1 din cuprinsul anexei nr. 1, în cantități peste limitele sau în alte condiții decât cele prevăzute la art. 16-19, precum și importul, exportul, transferul în interiorul Uniunii Europene, deținerea sau folosirea acestora, fără respectarea prevederilor art. 16 alin. (1) și ale art. 23, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani.
  (la 14-08-2022, Alineatul (1) din Articolul 58 , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )
  (2) Importul, exportul și transferul în interiorul Uniunii Europene al substanțelor chimice înscrise în listele nr. 2 și 3 din anexa nr. 1, cu încălcarea prevederilor art. 24, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
  (la 14-08-2022, Alineatul (2) din Articolul 58 , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )
  (3) Refuzul de a permite accesul membrilor echipei de control a ANCEX, împreună cu echipele de inspecție ale Organizației, la obiectivele și instalațiile care fac obiectul prezentei legi, împiedicarea acestora, în orice mod, de a-și exercita atribuțiile legale, precum și ascunderea unor date și informații relevante referitoare la acestea constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani și interzicerea unor drepturi.
  (la 14-08-2022, sintagma: Agenției a fost înlocuită de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )
  (la 14-08-2022, sintagma: corpului de control a fost înlocuită de Punctul 24, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )
  (4) Tentativa se pedepsește.
  (la 01-02-2014, Art. 58 a fost modificat de pct. 5 al art. 63, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )


  Articolul 59
  (1) Urmărirea penală, în cazul infracțiunilor prevăzute la art. 55, 56 și 58, se efectuează de către procuror.
  (la 01-02-2014, Alin. (1) al art. 59 a fost modificat de art. 38, Titlul II din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. )
  (2) Competența de a judeca în primă instanță infracțiunile revine tribunalelor.


  Articolul 60

  Abrogat.
  (la 01-02-2014, Art. 60 a fost abrogat de pct. 6 al art. 63, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )


  Capitolul IX Dispoziții finale

  Articolul 61
  (1) ANCEX elaborează, pe baza prevederilor prezentei legi, norme metodologice privind procedurile tehnice de aplicare a dispozițiilor acesteia, precum și precizările și detaliile referitoare la aplicarea convenției, ce se adoptă ulterior de către Conferința statelor părți la convenție.
  (la 14-08-2022, sintagma: Agenția a fost înlocuită de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )
  (2) Normele metodologice prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al președintelui ANCEX și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (la 14-08-2022, sintagma: Agenției a fost înlocuită de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )


  Articolul 62
  (1) Prezenta lege intră în vigoare la data intrării în vigoare a convenției, cu excepția articolelor precizate la alin. (3).(2) Data intrării în vigoare a convenției, stabilită în conformitate cu art. XXI al acesteia, este 29 aprilie 1997.(3) Prevederile art. 2, art. 3, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8 alin. (1), art. 10 alin. (1) lit. a) și alin. (2), (3) și (4), art. 11 alin. (1) lit. a), art. 11 alin. (2) și (3), art. 12 lit. a), art. 13 lit. a), art. 14 alin. (1) lit. a), art. 25, art. 46, art. 48 alin. (1), art. 49-52, art. 53 alin. (1) lit. a), b) și c), alin. (2), (3) și (4), art. 54 și ale art. 61-63 se aplică de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.(4) La data intrării în vigoare a prezentei legi, orice dispoziție contrară se abrogă.


  Articolul 63

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege.


  Anexa nr. 1

  LISTE DE SUBSTANȚE CHIMICE

  Lista nr. 1
  Cod substanțe chimiceA. Substanțe chimice toxice(Numărul CAS)
  (1)
  Alchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) fluorofosfonați de O-alchil (≤ C10, inclusiv cicloalchil)
  Exemple: Sarin: Metilfluorofosfonat de O-izopropil
  Soman: Metilfluorofosfonat de O-pinacolil
  (107-44-8) (96-64-0)
  (2)
  Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amidocianofosfați de O-alchil (≤ C10, inclusiv cicloalchil)
  Exemplu: Tabun: Dimetilamidocianofosfat de O-etil
  (77-81-6)
  (3)
  Alchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) tiofosfonați de O-alchil (H sau ≤ C10, inclusiv cicloalchil)-S-[2-(dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amino)etil] și sărurile alchilate sau protonate corespunzătoare
  Exemplu: VX: Metiltiofosfonat de O-etil-S-[2-(diizopropilamino)etil]
  (50782-69-9)
  (4)
  Iperite cu sulf:
  2-Cloroetil-clorometil-sulfură
  Iperită: Bis (2-cloroetil)-sulfură
  Bis(2-cloroetiltio)metan
  Sescviiperită: 1,2-Bis(2-cloroetiltio)etan
  1,3 Bis(2-cloroetiltio)-n-propan
  1,4 Bis(2-cloroetiltio)-n-butan
  1,5-Bis(2-cloroetiltio)-n-pentan
  Bis(2-cloroetiltiometil)-eter
  Iperită O: Bis(2-cloroetiltioetil)-eter
  (2625-76-5) (505-60-2) (63869-13-6) (3563-36-8) (63905-10-2) (142868-93-7) (142868-94-8) (63918-90-1) (63918-89-8)
  (5)
  Lewisite:
  Lewisită 1: 2-Clorovinildicloroarsină
  Lewisită 2: Bis(2-clorovinil)cloroarsină
  Lewisită 3: Tris(2-clorovinil)arsină
  (541-25-3) (40334-69-8) (40334-70-1)
  (6)
  Iperite cu azot:
  HN1: Bis(2-cloroetil)etilamină
  HN2: Bis(2-cloroetil)metilamină
  HN3: Tris(2-cloroetil)amină
  (538-07-8) (51-75-2) (555-77-1)
  (7)Saxitoxină(35523-89-8)
  (8)Ricină(9009-86-3)
  (13)
  Fluoruri fosfonamidice de P-alchil (H sau ≤ C_10, inclusiv cicloalchil) N-(1-(dialchil (≤ C_10, inclusiv cicloalchil)amino)alchiliden (H sau ≤ C_10, inclusiv cicloalchil) și sărurile alchilate sau protonate corespunzătoare
  Exemple: Fluorura fosfonamidică de P-decil N-(1-(di-n-decilamino)-n-deciliden) Fosfonamidofluoridat de metil-(1- (dietilamino) etiliden)

  (2387495-99-8)
  (2387496-12-8)
  (14)
  Fosforamidofluoridați de O-alchil (H sau ≤ C_10, inclusiv cicloalchil) N-(1-(dialchil ≤ C_10, inclusiv cicloalchil) amino) alchiliden (H sau ≤ C_10, inclusiv - cicloalchil) și sărurile alchilate sau protonate corespunzătoare
  Exemple: Fosforamidofluoridat de O-n-decil N-(1-(di-n-decilamino)-n-deciliden) Fosforamidofluoridat de metil (1-(dietilamino)etiliden) Fosforamidofluoridat de etil (1-(dietilamino)etiliden)
  (2387496-00-4) (2387496-04-8) (2387496-06-0)
  (15)Fosfonamidofluoridat de metil- (bis(dietilamino)metilen)(2387496-14-0)
  (16)
  Carbamați de (dimetilcarbamoiloxipiridine cuaternare și bis cuaternare)
  Dimetilcarbamoiloxipiridine cuaternare:
  Dibromură de 1-[N, N-dialchil (≤ C10)-N-(n-(hidroxil, ciano, acetoxi)alchil (≤ C10)) amonio]-n-[N-(3- dimetilcarbamoxi-α-picolinil)-N, N-dialchil (≤ C10) amonio]decane (n = 1-8)
  Exemplu: Dibromură de 1-[N, N-dimetil-N-(2- hidroxi)etilamonio]-10-[N-(3-dimetilcarbamoxi-α-picolinil)-N, N-dimetilamonio]decan
  Dimetilcarbamoiloxipiridine bis cuaternare:
  Dibromură de 1, n-bis[N-(3-dimetilcarbamoxi-α-picolil)-N, N-dialchil (≤ C10)amonio]-alcan-(2,(n-1)- dionă) (n = 2-12)
  Exemplu: Dibromură de 1,10-bis[N-(3- dimetilcarbamoxi-α-picolil)-N-etil-N- metilamonio]decan-2,9-dionă

  (77104-62-2)
  (77104-00-8)

  Cod substanțe chimiceB. Precursori(Numărul CAS)
  (9)
  Difluoruri alchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) fosfonice
  Exemplu: DF: Difluorură metilfosfonică
  (676-99-3)
  (10)
  Alchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) fosfoniți de O-alchil (H sau ≤ C10, inclusiv cicloalchil)-O-[2-(dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amino)etil] și sărurile alchilate sau protonate corespunzătoare
  Exemplu: QL: Metilfosfonit de O-etil-O-[2-(diizopropilamino)etil]
  (57856-11-8)
  (11)Clorosarin: Metilclorofosfonat de O-izopropil(1445-76-7)
  (12)Clorosoman: Metilclorofosfonat de O-pinacolil(7040-57-5)

  Lista nr. 2
  Cod substanțe chimiceA. Substanțe chimice toxice(Numărul CAS)
  (1)Amiton: Tiolofosfat de O, O-dietil-S-[2-(dietilamino)etil] și sărurile alchilate sau protonate corespunzătoare(78-53-5)
  (2)PFIB: 1,1,3,3,3-Pentafluoro-2-(trifluorometil)propenă(382-21-8)
  (3)BZ: Benzilat de 3-chinuclidinil(6581-06-2)
  Cod substanțe chimiceB. Precursori(Numărul CAS)
  (4)
  Substanțe chimice, cu excepția celor înscrise în lista nr. 1, conținând un atom de fosfor la care este legată o grupare metil, etil sau propil (normal sau izo), dar niciun alt atom de carbon
  Exemple: Diclorură metilfosfonică Metilfosfonat de dimetil
  Excepție: Fonofos: Etiltiofosfonotiolat de O-etil-S-fenil
  (676-97-1) (756-79-6) (944-22-9)
  (5)Dihalogenuri N, N-Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amido-fosforice
  (6)N, N-Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amidofosfați de dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr)
  (7)Triclorură de arsen(7784-34-1)
  (8)Acid benzilic: Acid 2,2-difenil-2-hidroxiacetic(76-93-7)
  (9)Chinuclidinol-3-ol(1619-34-7)
  (10)N, N-Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr)-2-cloroetilamine și sărurile protonate corespunzătoare
  (11)
  N, N-Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amino-2-etanoli și sărurile protonate corespunzătoare
  Excepții: N, N-Dimetilaminoetanol și sărurile protonate corespunzătoare N, N-Dietilaminoetanol și sărurile protonate corespunzătoare
  (108-01-0) (100-37-8)
  (12)N, N-Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amino-2-etantioli și sărurile protonate corespunzătoare
  (13)Tiodiglicol: Bis (2-hidroxietil)-sulfură(111-48-8)
  (14)Alcoolpinacolilic: 3,3-Dimetilbutan-2-ol(464-07-3)

  Lista nr. 3

  Cod substanțe chimice

  A. Substanțe chimice toxice

  (Numărul CAS)

  (1)

  Fosgen: Diclorură de carbonil

  (75-44-5)

  (2)

  Clorcian: Clorură de cianogen

  (506-77-4)

  (3)

  Acid cianhidric: Cianură de hidrogen

  (74-90-8)

  (4)

  Cloropicrină: Tricloronitrometan

  (76-06-2)

  (5)

  Oxiclorură de fosfor: Clorură de fosforil

  (10025-87-3)

  (6)

  Triclorură de fosfor

  (7719-12-2)

  (7)

  Pentaclorură de fosfor

  (10026-13-8)

  (8)

  Fosfit de trimetil

  (121-45-9)

  (9)

  Fosfit de trietil

  (122-52-1)

  (10)

  Fosfit de dimetil

  (868-85-9)

  (11)

  Fosfit de dietil

  (762-04-9)

  (12)

  Monoclorură de sulf

  (10025-67-9)

  (13)

  Diclorură de sulf

  (10545-99-0)

  (14)

  Clorură de tionil

  (7719-09-7)

  (15)

  Etildietanolamină

  (139-87-7)

  (16)

  Metildietanolamină

  (105-59-9)

  (17)

  Trietanolamină

  (102-71-6)

  (la 14-08-2022, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 25, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )


  Anexa nr. 2

  DEFINIȚII
  ale noțiunilor tehnice1. Producerea unei substanțe chimice înseamnă obținerea ei printr-o reacție chimică.2. Prelucrarea unei substanțe chimice înseamnă un proces fizic, cum ar fi: condiționare, extracție sau purificare, prin care substanța respectivă nu este transformată într-o altă substanță chimică.3. Consum al unei substanțe chimice înseamnă transformarea acesteia într-o altă substanță, prin reacție chimică.4. Număr CAS înseamnă numărul din Registrul Chemical Abstracts Service, corespunzător fiecărei substanțe chimice identificabile prin denumirea și formula chimică structurală.5. Substanță chimică organică definită înseamnă orice substanță chimică, aparținând clasei de compuși chimici care cuprinde toți compușii carbonului, cu excepția oxizilor și sulfurilor acestuia, precum și a carbonaților metalici, și care poate fi identificată prin denumirea chimică, formula structurală (dacă se cunoaște) și numărul CAS (dacă este atribuit).6. Mandat de inspecție înseamnă instrucțiunile emise de Organizație pentru echipa de inspecție, în vederea desfășurării unei anumite inspecții.7. Asistent de inspecție înseamnă o persoană desemnată de Organizație pentru a-i ajuta pe inspectori să efectueze o inspecție sau o vizită, cum ar fi: medic, personal medical auxiliar, agent de securitate, agent administrativ sau interpret.8. Instalație se referă la oricare dintre obiectivele industriale definite mai jos:
  a) Platformă (combinat, uzină, fabrică) reprezintă un complex integrat local, constând din una sau mai multe instalații, având niveluri administrative intermediare, aflate sub o singură conducere și dispunând de o infrastructură comună, cum ar fi:(i) birouri administrative și alte birouri;(ii) ateliere de reparații și întreținere;(iii) cabinet medical;(iv) utilități;(v) laborator analitic central;(vi) laboratoare de cercetare și dezvoltare;(vii) stație de epurare centrală;(viii) magazii de depozitare.
  b) Instalație (instalație de producție, atelier) reprezintă o zonă, structură sau clădire relativ autonomă, conținând una sau mai multe unități, cu infrastructura auxiliară și asociată, cum ar fi:(i) un mic sector administrativ;(ii) spații de depozitare și manipulare a materiilor prime și a produselor;(iii) stație de epurare;(iv) laborator de control analitic;(v) serviciu de prim ajutor/cabinet medical specific;(vi) evidență cu privire la intrările, mișcările interioare și ieșirile de substanțe declarabile și de materii prime sau de produse formate din acestea, după caz.
  c) Unitate (unitate productivă, unitate de proces) reprezintă combinația de echipamente (utilaje), inclusiv vasele de reacție și instalațiile aferente acestora, necesare pentru producerea, prelucrarea sau consumarea unei substanțe.
  9. Dobândire înseamnă operațiunea de import, respectiv introducerea, definitivă sau temporară, pe teritoriul României, inclusiv acțiunea necomercială de primire din afara teritoriului național, precum și primirea de la o persoană de pe teritoriul național.10. Transfer înseamnă operațiunea de export, respectiv scoaterea, definitivă sau temporară, de pe teritoriul României, inclusiv acțiunea necomercială de trimitere în afara teritoriului național, precum și trimiterea către o persoană de pe teritoriul național.


  Anexa nr. 3

  PRIVILEGII ȘI IMUNITĂȚI
  acordate inspectorilor și asistenților de inspecție*)
  *) Conform secțiunii B din partea a II-a a anexei la convenție privind verificarea.1. Pentru a-și exercita funcțiile în mod eficace, inspectorilor și asistenților de inspecție li se vor acorda privilegii și imunități, după cum se precizează la lit. a)-i). Privilegiile și imunitățile vor fi acordate membrilor echipei de inspecție în numele convenției și nu pentru beneficiul personal al persoanelor respective. Aceste privilegii și imunități le vor fi acordate pe întreaga perioadă dintre sosirea și plecarea de pe teritoriul României, iar după aceea, ținând seama de actele efectuate anterior în exercitarea funcțiilor lor oficiale.
  a) Membrilor echipei de inspecție li se va acorda inviolabilitatea de care se bucură agenții diplomatici în aplicarea art. 29 din Convenția de la Viena, din 18 aprilie 1961, privind relațiile diplomatice.
  b) Locuințelor și sediilor birourilor, ocupate de echipa de inspecție care efectuează activități de inspecție în aplicarea convenției, li se vor acorda inviolabilitatea și protecția acordată sediilor agenților diplomatici în aplicarea art. 30 alin. 1 din Convenția de la Viena privind relațiile diplomatice.
  c) Documentele și corespondența, inclusiv înregistrările echipei de inspecție, se vor bucura de inviolabilitatea acordată tuturor documentelor și corespondenței agenților diplomatici în aplicarea art. 30 alin. 2 din Convenția de la Viena privind relațiile diplomatice. Echipa de inspecție va avea dreptul să folosească coduri pentru comunicațiile sale cu Secretariatul tehnic al Organizației.
  d) Probele și echipamentul aprobat, aduse de membrii echipei de inspecție, vor fi inviolabile, în condițiile prevederilor conținute în convenție, și vor fi exceptate de la plata oricăror taxe vamale. Probele periculoase vor fi transportate în conformitate cu reglementările specifice.
  e) Membrilor echipei de inspecție li se vor acorda imunitățile acordate agenților diplomatici în aplicarea art. 31 alin. 1, 2 și 3 din Convenția de la Viena privind relațiile diplomatice.
  f) Membrilor echipei de inspecție, care efectuează activități ordonate în aplicarea convenției, li se va acorda scutirea de impozite și taxe, acordată agenților diplomatici în aplicarea art. 34 din Convenția de la Viena privind relațiile diplomatice.
  g) Membrilor echipei de inspecție li se va permite să introducă pe teritoriul României, fără plata vreunei taxe vamale sau a altor taxe similare, articole de uz personal, cu excepția articolelor al căror import sau export este interzis prin lege sau controlat prin reglementări de carantină.
  h) Membrilor echipei de inspecție li se vor acorda aceleași facilități valutare și de schimb care sunt acordate reprezentanților guvernelor străine, aflați în misiuni oficiale temporare.
  i) Membrii echipei de inspecție nu se vor angaja, pe teritoriul României, în nici o activitate profesională sau comercială, în scopul de a obține profit personal.
  2. Atunci când tranzitează teritoriul României, membrilor echipelor de inspecție li se vor acorda privilegiile și imunitățile de care se bucură agenții diplomatici în aplicarea art. 40 alin. 1 din Convenția de la Viena privind relațiile diplomatice. Documentelor și corespondenței, inclusiv înregistrărilor, precum și probelor și echipamentului aprobat, aduse de aceștia, li se vor acorda privilegiile și imunitățile prevăzute la alin. 1 lit. c) și d).3. Fără lezarea privilegiilor și imunităților, membrii echipei de inspecție vor fi obligați să respecte legile și reglementările în vigoare pe teritoriul României și, în măsura în care acest lucru este în acord cu mandatul de inspecție, să nu intervină în afacerile interne ale statului român. Dacă autoritățile române consideră că s-a abuzat de privilegiile și imunitățile precizate în prezenta anexă, între ANCEX și directorul general al Organizației vor avea loc consultări pentru a se stabili dacă acest abuz a avut loc și, dacă se stabilește acest lucru, pentru a se evita repetarea unui asemenea abuz.
  (la 14-08-2022, sintagma: Agenție a fost înlocuită de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 14 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022 )
  4. Directorul general al Organizației poate renunța la imunitatea de jurisdicție a membrilor echipei de inspecție, dacă este de părere că imunitatea ar împiedica cursul justiției și că se poate renunța la aceasta fără prejudicii pentru aplicarea prevederilor convenției. Renunțarea trebuie să fie întotdeauna expresă.5. Observatorilor li se vor acorda aceleași privilegii și imunități care se acordă inspectorilor în aplicarea prezentei anexe, cu excepția acelora care se acordă în aplicarea alin. 1 lit. d).
  ------------