PROTOCOL ADIȚIONAL din 20 februarie 2008privind scrisoarea electronică de însoțire, adoptat la Geneva la 20 februarie 2008, la Convenția referitoare la contractul de transport rutier internațional de mărfuri pe șosele (CMR), încheiată la Geneva la 19 mai 1956
EMITENT
 • ACT INTERNAȚIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 23 ianuarie 2019 Notă
  Aprobat prin Legea nr. 29 din 10 ianuarie 2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 61 din 23 ianuarie 2019.

  Părțile acestui protocol,
  părți la Convenția referitoare la contractul de transport rutier internațional de mărfuri pe șosele (CMR), încheiată la Geneva la data de 19 mai 1956,
  dorind să completeze Convenția pentru a facilita întocmirea opțională a scrisorii de însoțire (scrisorii de trăsură) prin procedurile utilizate pentru înregistrarea și prelucrarea electronică a datelor,
  convin după cum urmează:

  Articolul 1

  Definiții
  În sensul prezentului protocol,
  "Convenție" se referă la Convenția referitoare la contractul de transport rutier internațional de mărfuri pe șosele (CMR);
  "comunicare electronică" se referă la informația generată, trimisă, primită sau stocată pe suport electronic, optic, digital sau similar, astfel încât informațiile comunicate să fie accesibile pentru a fi utilizate în cazul unei trimiteri ulterioare;
  "scrisoare de însoțire" („scrisoarea electronică de trăsură“) se referă la o scrisoare de însoțire (trăsură) emisă prin comunicare electronică de către transportator, expeditor sau orice altă parte interesată de executarea unui contract de transport căruia i se aplică Convenția, inclusiv elemente asociate logic cu comunicarea electronică prin atașamente sau în alt mod legat de comunicarea electronică, simultan sau ulterior eliberării sale, astfel încât să devină parte a scrisorii electronice de însoțire (trăsură);
  "semnătura electronică" se referă la datele în format electronic care sunt atașate sau asociate logic cu alte date electronice și care servesc ca metodă de autentificare.


  Articolul 2

  Domeniul de aplicare și efectele scrisorii electronice de însoțire (trăsură)(1) Sub rezerva dispozițiilor prezentului protocol, scrisoarea de însoțire (trăsură) menționată în Convenție, precum și orice cerere, declarație, instrucțiune, solicitare, rezervare sau altă comunicare referitoare la executarea unui contract de transport căruia i se aplică Convenția pot fi realizate prin comunicare electronică.(2) O scrisoare electronică de însoțire (trăsură) care respectă dispozițiile prezentului protocol este considerată echivalentă cu scrisoarea de însoțire (trăsură) menționată în Convenție și, prin urmare, are aceeași valoare probatorie și produce aceleași efecte ca și scrisoarea de însoțire (trăsură).


  Articolul 3

  Autentificarea scrisorii electronice de însoțire (trăsură)(1) Scrisoarea electronică de însoțire (trăsură) este autentificată de către părțile la contractul de transport prin intermediul unei semnături electronice autentice, care asigură legătura acesteia cu scrisoarea electronică de însoțire (trăsură). Autenticitatea unei semnături electronice este presupusă, dacă nu se dovedește altfel, dacă semnătura electronică:
  (a) este în mod unic legată de semnatar;
  (b) este capabilă să identifice semnatarul;
  (c) este creată cu ajutorul mijloacelor pe care semnatarul le poate menține sub controlul său unic; și
  (d) este legată de datele la care se referă, în așa fel încât orice schimbare ulterioară a datelor este detectabilă.
  (2) Comanda electronică poate fi autentificată și prin orice altă metodă de autentificare electronică permisă de legea țării în care a fost întocmită scrisoarea electronică de însoțire (trăsură).(3) Informațiile conținute în scrisoarea electronică de însoțire (trăsură) sunt accesibile oricărei părți în drept.


  Articolul 4

  Condiții de întocmire a scrisorii electronice de însoțire (trăsură)(1) Scrisoarea electronică de însoțire (trăsură) conține aceleași indicații ca și scrisoarea de însoțire (trăsură) menționată în Convenție.(2) Procedura utilizată pentru emiterea scrisorii electronice de însoțire (trăsură) trebuie să asigure integritatea informațiilor conținute de aceasta, din momentul în care a fost generată prima dată în forma sa finală. Există integritate atunci când datele au rămas complete și nemodificate, în afară de orice adăugare sau schimbare care apare în cursul normal al comunicării, stocării și afișării.(3) Informațiile conținute în scrisoarea electronică de însoțire (trăsură) pot fi completate sau modificate în cazurile autorizate de Convenție.
  Procedura utilizată pentru completarea sau modificarea scrisorii electronice de însoțire (trăsură) trebuie să permită detectarea ca atare a oricărui supliment sau a unui amendament la scrisoarea electronică de însoțire (trăsură) și să păstreze datele care figurează inițial în aceasta.


  Articolul 5

  Punerea în aplicare a scrisorii electronice de însoțire (trăsură)(1) Părțile interesate de executarea contractului de transport trebuie să convină asupra procedurilor și a punerii lor în aplicare pentru a se conforma cerințelor prezentului protocol și ale Convenției, în special în ceea ce privește:
  (a) metoda de emitere și de livrare a scrisorii electronice de însoțire (trăsură) către partea destinată;
  (b) asigurarea că scrisoarea electronică de însoțire (trăsură) își păstrează integritatea;
  (c) modul în care partea care are dreptul la beneficiile care decurg din scrisoarea electronică de însoțire (trăsură) este în măsură să demonstreze acest drept;
  (d) modul în care se confirmă faptul că livrarea către destinatar a fost efectuată;
  (e) procedurile de completare sau de modificare a scrisorii electronice de însoțire (trăsură); și
  (f) procedurile de eventuală înlocuire a scrisorii electronice de însoțire (trăsură) cu o scrisoare de însoțire (trăsură) emisă prin diferite mijloace.
  (2) Procedurile prevăzute la alin. (1) trebuie menționate în scrisoarea electronică de însoțire (trăsură) și trebuie să poată fi verificate cu ușurință.


  Articolul 6

  Documentele care completează scrisoarea electronică de trăsură(1) Transportatorul trebuie să transmită expeditorului, la cererea acestuia, o confirmare de primire a mărfurilor și toate informațiile necesare pentru identificarea expedierii și pentru accesul la scrisoarea electronică de însoțire (trăsură) la care se referă prezentul protocol.(2) Documentele menționate la art. 6 alin. (2) lit. (g) și art. 11 din Convenție pot fi furnizate de către expeditor transportatorului sub forma unei comunicări electronice, dacă documentele există sub această formă și dacă părțile au convenit asupra procedurilor care permit stabilirea unei legături între aceste documente și scrisoarea electronică de însoțire (trăsură) la care face referire prezentul protocol, într-o manieră care să le asigure integritatea.

  Dispoziții finale

  Articolul 7

  Semnare, ratificare, aderare(1) Prezentul protocol este deschis spre semnare de către statele semnatare sau părți la Convenție și sunt fie membre ale Comisiei Economice pentru Europa, fie au fost admise în Comisie în calitate de state consultative, în temeiul pct. 8 din mandatul Comisiei.(2) Prezentul protocol este deschis spre semnare la Geneva, între 27 și 30 mai 2008 inclusiv și, după această dată, la sediul Organizației Națiunilor Unite la New York până la 30 iunie 2009 inclusiv.(3) Prezentul protocol face obiectul ratificării de către statele semnatare și este deschis spre aderare statelor semnatare, părți la Convenție, menționate la alin. (1) din prezentul articol.(4) Statele care participă la anumite activități ale Comisiei Economice pentru Europa în conformitate cu pct. 11 din mandatul Comisiei și care au aderat la Convenție pot deveni părți la prezentul protocol prin aderarea la acesta după intrarea sa în vigoare.(5) Ratificarea sau aderarea se efectuează prin depunerea unui instrument la secretarul general al Organizației Națiunilor Unite.(6) Orice instrument de ratificare sau de aderare, depus după intrarea în vigoare a unui amendament la prezentul protocol adoptat în conformitate cu dispozițiile art. 13 de mai jos, se consideră aplicabil protocolului modificat prin amendament.


  Articolul 8

  Intrare în vigoare(1) Prezentul protocol intră în vigoare în a nouăzecea zi după ce cele cinci state menționate la art. 7 alin. (3) din prezentul protocol au depus instrumentele de ratificare sau de aderare.(2) Pentru orice stat care ratifică sau aderă la acesta, ulterior depunerii de către cele cinci state care și-au depus instrumentele de ratificare sau de aderare, prezentul protocol intră în vigoare în a nouăzecea zi după depunerea instrumentului de ratificare sau de aderare de către statul menționat.


  Articolul 9

  Denunțare(1) Orice parte poate denunța prezentul protocol prin notificarea secretarului general al Organizației Națiunilor Unite.(2) Denunțarea produce efecte la 12 luni de la data primirii notificării de denunțare de către secretarul general.(3) Orice stat care încetează să mai fie parte la Convenție încetează să mai fie parte la prezentul protocol începând cu aceeași dată.


  Articolul 10

  Reziliere
  În cazul în care, după intrarea în vigoare a prezentului protocol, numărul de părți este redus la mai puțin de cinci ca rezultat al denunțărilor, prezentul protocol încetează să mai fie în vigoare începând cu data intrării în vigoare a ultimei astfel de denunțări. De asemenea, acesta încetează să mai fie în vigoare de la data la care Convenția încetează să mai fie în vigoare.


  Articolul 11

  Litigii
  Orice dispută între două sau mai multe părți privind interpretarea sau aplicarea prezentului protocol, pe care părțile nu o pot rezolva prin negociere sau prin alte mijloace, poate fi deferită spre soluționare, la cererea uneia dintre părțile implicate, Curții Internaționale de Justiție.


  Articolul 12

  Rezerve(1) Orice stat poate, la momentul semnării, ratificării sau aderării la prezentul protocol, printr-o notificare adresată secretarului general al Organizației Națiunilor Unite, să declare că nu se consideră obligat prin art. 11 al prezentului protocol. Alte părți nu vor fi obligate prin art. 11 din prezentul protocol în ceea ce privește orice parte care a formulat o astfel de rezervă.(2) Declarația menționată la alin. (1) al prezentului articol poate fi retrasă în orice moment printr-o notificare adresată secretarului general al Organizației Națiunilor Unite.(3) Nu se admite nicio altă rezervă la prezentul protocol.


  Articolul 13

  Modificări(1) După intrarea în vigoare a prezentului protocol, acesta poate fi modificat în conformitate cu procedura definită în prezentul articol.(2) Orice propunere de modificare a prezentului protocol prezentată de o parte la prezentul protocol este înaintată Grupului de lucru pentru transport rutier al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU), pentru examinare și decizie.(3) Părțile la prezentul protocol vor face toate eforturile posibile pentru a ajunge la un consens. În cazul în care, în pofida acestor eforturi, nu se ajunge la un consens cu privire la amendamentul propus, acesta va necesita, în ultimă instanță, adoptarea de către o majoritate de două treimi din părțile prezente și votante. Un amendament propus, adoptat fie prin consens, fie printr-o majoritate de două treimi a părților, va fi transmis Secretariatului Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite, către secretarul general, pentru a fi transmis spre aprobare tuturor părților la prezentul protocol, precum și către statele semnatare.(4) În termen de nouă luni de la data comunicării modificării propuse de secretarul general, orice parte poate informa secretarul general că are o obiecție față de amendamentul propus.(5) Se consideră că modificarea propusă a fost acceptată dacă, până la sfârșitul perioadei de nouă luni, prevăzută la alineatul precedent, nicio obiecție nu a fost notificată de o parte la prezentul protocol. Dacă se declară o obiecție, amendamentul propus nu are efect.(6) În cazul unei țări care devine parte contractantă la prezentul protocol între momentul notificării unei propuneri de modificare și sfârșitul perioadei de nouă luni prevăzute la alin. (4) din prezentul articol, Secretariatul Grupului de lucru pentru transportul rutier al Comisiei Economice pentru Europa va notifica noul stat parte cu privire la modificarea propusă cât mai curând posibil. Acesta din urmă poate să informeze secretarul general, înainte de expirarea acestei perioade de nouă luni, că are obiecții cu privire la amendamentul propus.(7) Secretarul general va notifica, cât mai curând posibil, tuturor părților obiecțiile ridicate în conformitate cu alin. (4) și (6) ale prezentului articol, precum și orice amendament acceptat în conformitate cu alin. (5) de mai sus.(8) Orice amendament considerat a fi acceptat va intra în vigoare la șase luni de la data notificării acceptării de către secretarul general părților.


  Articolul 14

  Convocarea unei conferințe diplomatice(1) După intrarea în vigoare a prezentului protocol, orice parte poate, prin notificarea secretarului general al Organizației Națiunilor Unite, să solicite convocarea unei conferințe în scopul revizuirii prezentului protocol. Secretarul general va notifica toate părțile cu privire la această solicitare și va convoca o conferință de revizuire dacă, în termen de patru luni de la data notificării de către secretarul general, cel puțin un sfert dintre părțile la prezentul protocol îl notifică cu privire la acceptarea solicitării.(2) În cazul în care o conferință este convocată în conformitate cu alineatul precedent, secretarul general notifică toate părțile și le invită să depună, în termen de trei luni, propunerile pe care le consideră necesar a fi discutate la conferință. Secretarul general transmite tuturor părților agenda/ordinea de zi provizorie a conferinței, împreună cu textele acestor propuneri, cu cel puțin trei luni înainte de data la care se va reuni conferința.(3) Secretarul general invită la conferință, conform prezentului articol, toate statele menționate la art. 7 alin. (1), (3) și (4) din prezentul protocol.


  Articolul 15

  Notificări către state
  Pe lângă notificările prevăzute la art. 13 și 14, secretarul general al Organizației Națiunilor Unite notifică statele menționate la art. 7 alin. (1) de mai sus și statele care au devenit părți la prezentul protocol în conformitate cu alin. (3) și (4) ale art. 7 cu privire la:
  (a) ratificări și aderări în temeiul art. 7;
  (b) datele de intrare în vigoare a prezentului protocol în conformitate cu art. 8;
  (c) denunțările prevăzute la art. 9;
  (d) rezilierea prezentului protocol în conformitate cu art. 10;
  (e) declarațiile și notificările primite în conformitate cu art. 12 alin. (1) și (2).


  Articolul 16

  Depozitar
  Originalul prezentului protocol va fi depus la secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, care va trimite copii certificate conforme tuturor statelor menționate la art. 7 alin. (1), (3) și (4) din prezentul protocol.
  Încheiat la Geneva, la douăzeci februarie două mii opt (20.02.2008), într-un singur exemplar, în limbile engleză și franceză, fiecare text fiind la fel de autentic.
  Drept care subsemnații, fiind autorizați corespunzător, au semnat prezentul protocol.

  ----