HOTĂRÂRE nr. 812 din 14 iulie 2005 (*actualizată*)
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, atribuţiile şi finanţarea Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar
(actualizată până la data de 25 iulie 2011*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 25 iulie 2011 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 1.300 din 28 octombrie 2009; HOTĂRÂREA nr. 708 din 13 iulie 2011.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare şi certificarea în materie de siguranţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2004,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar este organizat şi funcţionează ca structură fără personalitate juridică în cadrul Consiliului Concurenţei.
  -----------
  Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 708 din 13 iulie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 25 iulie 2011.


  Articolul 3

  (1) Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar este constituit din 7 specialişti numiţi şi revocaţi prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei, dintre care 4 sunt din cadrul Consiliului Concurenţei şi 3 din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, la propunerea acestui minister.
  ------------
  Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 708 din 13 iulie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 25 iulie 2011.
  (2) Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar este condus de un preşedinte numit prin ordin de către preşedintele Consiliului Concurenţei dintre membrii plenului Consiliului Concurenţei, iar ceilalţi membri sunt specialişti cel puţin din domeniile: feroviar, afaceri europene, economic şi juridic.
  -------------
  Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 708 din 13 iulie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 25 iulie 2011.
  (3) Preşedintele şi membrii Consiliului de supraveghere trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, conform legislaţiei în vigoare:
  a) să fie cetăţeni români cu o experienţă de cel puţin 5 ani în unul dintre domeniile prevăzute la alin. (2);
  b) să nu deţină acţiuni sau părţi sociale, direct ori indirect, la administratorii infrastructurii feroviare, organismele de tarifare a infrastructurii feroviare, organismele de alocare a capacităţilor de infrastructură feroviară şi/sau la operatorii de transport feroviar;
  c) să nu facă parte din consiliul de administraţie şi/sau din adunarea generală a acţionarilor ale întreprinderilor prevăzute la lit. b);
  d) să nu aibă raporturi de muncă sau să nu desfăşoare activităţi remunerate pentru oricare dintre întreprinderile prevăzute la lit. b);
  e) să nu îndeplinească sarcini care au legătură cu atribuirea contractelor de servicii publice de transport feroviar.
  ------------
  Alin. (3) al art. 3 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.300 din 28 octombrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 775 din 12 noiembrie 2009.
  (4) Preşedintele şi membrii Consiliului de supraveghere care în momentul numirii sau pe parcursul mandatului se află în una dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (3) lit. c)-e) au la dispoziţie un termen de cel mult 3 luni pentru ieşirea din starea de incompatibilitate.
  ------------
  Alin. (4) al art. 3 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.300 din 28 octombrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 775 din 12 noiembrie 2009.
  (5) În caz de nerespectare a termenului de 3 luni prevăzut la alin. (4), mandatul preşedintelui şi al membrilor Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar încetează, urmând a fi desemnat, prin ordin, de către preşedintele Consiliului Concurenţei un alt preşedinte sau membru, după caz.
  ------------
  Alin. (5) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 708 din 13 iulie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 25 iulie 2011.
  (6) Prevederile alin. (3), (4) şi (5) reglementează regimul incompatibilităţilor în exercitarea atribuţiilor membrilor Consiliului de supraveghere, potrivit legii şi în acord cu art. 30 din Directiva 2001/14/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2001 privind alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare şi certificarea în materie de siguranţă.
  ------------
  Alin. (6) al art. 3 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.300 din 28 octombrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 775 din 12 noiembrie 2009.


  Articolul 4

  (1) În exercitarea atribuţiilor care îi revin, Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar este abilitat să solicite administratorului infrastructurii, solicitanţilor şi oricărei alte părţi interesate furnizarea informaţiilor necesare.
  (2) Administratorul infrastructurii, solicitanţii şi oricare altă parte interesată sunt obligaţi să prezinte fără întârziere informaţiile prevăzute la alin. (1).


  Articolul 5

  (1) În exercitarea atribuţiilor care îi revin, Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar emite decizii.
  (2) Deciziile luate de Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar au caracter obligatoriu pentru toate părţile implicate, cu excepţia prevederilor art. 8.
  (3) Deciziile luate de Consiliul de supraveghere, emise în conformitate cu dispoziţiile alin. (1), vor respecta dispoziţiile art. 5^1 cu privire la conflictul de interese.
  -----------
  Alin. (3) al art. 5 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.300 din 28 octombrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 775 din 12 noiembrie 2009.


  Articolul 5^1

  (1) Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana care exercită funcţia de membru în Consiliul de supraveghere are un interes personal de natură patrimonială sau un interes care rezultă din calitatea de reprezentant al statului în cadrul organelor de conducere ale administratorilor infrastructurii feroviare din România şi/sau ale operatorilor de transport de călători ori de marfă, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin.
  (2) Fiecare membru al Consiliului de supraveghere are obligaţia de a nu lua nicio decizie şi de a nu participa la luarea unei decizii a Consiliului de supraveghere în următoarele situaţii:
  a) dacă se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1);
  b) dacă nu sunt respectate prevederile prezentei hotărâri;
  c) dacă nu este asigurată independenţa decizională a membrilor atât în sfera relaţională internă, faţă de relaţiile ierarhice, funcţionale sau de reprezentare, cât şi în sfera relaţională externă, faţă de administratorul infrastructurii feroviare publice din România, operatorii de transport feroviar ori autorităţi sau instituţii publice din domeniul transportului feroviar;
  d) dacă, ca urmare a luării unei decizii, ar rezultă un folos material necuvenit, pentru sine, soţ/soţie sau rudele de gradul I;
  e) dacă nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (3).
  (3) Încălcarea obligaţiilor prevăzute la alin. (2) atrage revocarea de către preşedintele Consiliului Concurenţei a mandatului acordat, precum şi răspunderea disciplinară, administrativă, civilă ori penală, după caz, potrivit legii.
  -----------
  Alin. (3) al art. 5^1 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 708 din 13 iulie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 25 iulie 2011.
  -----------
  Art. 5^1 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.300 din 28 octombrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 775 din 12 noiembrie 2009.


  Articolul 6

  (1) În scopul asigurării desfăşurării activităţii Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar, Secretariatul acestuia funcţionează sub forma unui compartiment cu caracter permanent în structura Consiliului Concurenţei.
  (2) Numărul maxim de posturi al Secretariatului Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar se stabileşte prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei şi se asigură în cadrul numărului maxim de posturi aprobat pentru Consiliul Concurenţei.
  -----------
  Art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 708 din 13 iulie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 25 iulie 2011.


  Articolul 7

  (1) Resursele financiare necesare în vederea funcţionării Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar se cuprind în bugetul Consiliului Concurenţei.
  (2) Pentru anul 2011, resursele financiare necesare în vederea funcţionării Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar se cuprind în bugetul Consiliului Concurenţei, prin diminuarea în mod corespunzător a bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, conform prevederilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2011 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului de supraveghere.
  -----------
  Art. 7 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 708 din 13 iulie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 25 iulie 2011.


  Articolul 8

  Contestaţiile împotriva deciziilor luate de Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar, prevăzute la art. 5, se soluţionează de instanţele judecătoreşti competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.


  Articolul 9

  (1) Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz, a celor vinovaţi, în condiţiile legii.
  (2) Constituie contravenţii şi se sancţionează următoarele fapte:
  a) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2), cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON);
  b) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (2), cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 20.000 lei (RON).
  (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (2) se fac de către personalul împuternicit prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei.
  ------------
  Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 708 din 13 iulie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 25 iulie 2011.
  (4) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (2), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.
  (5) Dispoziţiile prezentei hotărâri referitoare la contravenţii se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul transporturilor,
  construcţiilor şi turismului,
  Gheorghe Dobre
  Ministrul muncii,
  solidarităţii sociale şi familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul finanţelor publice,
  Ionel Popescu
  Bucureşti, 14 iulie 2005.
  Nr. 812.


  Anexă

  REGULAMENT 14/07/2005