ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 28 iunie 2016
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 29 iunie 2016  Având în vedere că la data de 9 februarie 2016 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2016 pentru suspendarea art. 96 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, potrivit căreia prevederea legală respectivă se suspendă până la data de 1 septembrie 2016,
  luând în considerare necesitatea clarificării de urgenţă a acestei situaţii şi constituirea unei baze legale certe şi previzibile în acest domeniu care a generat ample discuţii atât în rândul practicienilor dreptului, cât şi în rândul societăţii în general,
  ţinând cont de faptul că timpul rămas la dispoziţie până la epuizarea efectelor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2016 este limitat şi nu permite desfăşurarea de proceduri ordinare de promovare a unor intervenţii legislative la nivel de lege organică,
  luând în considerare faptul că neadoptarea în regim de urgenţă a prezentei ordonanţe ar conduce la menţinerea incertitudinii cu privire la cadrul legal aplicabil în materie, ce poate determina inclusiv forme de perpetuare a utilizării abuzive şi de deturnare a scopului reglementărilor respective,
  întrucât toate acestea constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu mai poate fi amânată, în sensul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, datorită amplorii fenomenului, constatată anterior, care reclamă o legiferare în procedură de urgenţă, prin care să se asigure o aplicare obiectivă şi eficientă a dispoziţiilor privind executarea pedepselor şi liberarea condiţionată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul I

  Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 514 din 14 august 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 96 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "f) în cazul elaborării de lucrări ştiinţifice publicate sau invenţii brevetate, se consideră 20 de zile executate, indiferent de numărul lucrărilor ştiinţifice sau al invenţiilor realizate, pentru întreaga durată a executării pedepsei, inclusiv în cazul pedepselor contopite."
  2. După articolul 96 se introduce un nou articol, articolul 96^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 96^1
  Procedura elaborării de lucrări ştiinţifice publicate sau invenţii brevetate
  (1) Caracterul ştiinţific al lucrărilor elaborate de către deţinuţi este stabilit, potrivit dispoziţiilor legale, de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice, denumit în continuare CNCS, cu sprijinul logistic al Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, denumită în continuare UEFISCDI.
  (2) Brevetarea invenţiilor se realizează, potrivit dispoziţiilor legale, de către Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, denumit în continuare OSIM.
  (3) Lucrările ştiinţifice sau invenţiile brevetate pot fi elaborate de către deţinuţi în condiţiile stabilite în prezenta lege şi prin regulamentul de aplicare a prezentei legi, care se completează, după caz, cu prevederile legale privind evaluarea lucrărilor ştiinţifice de către CNCS cu sprijinul logistic al UEFISCDI, respectiv procedurile efectuate de OSIM cu privire la cererile de brevet de invenţie.
  (4) Pe durata elaborării de lucrări ştiinţifice sau de invenţii pot fi desfăşurate activităţi lucrative, fără ca acestea să se suprapună şi fără ca, însumată, durata desfăşurării tuturor acestor activităţi să depăşească durata prevăzută de legislaţia muncii.
  (5) Lucrările ştiinţifice se pot elabora numai în domeniile şi specializările universitare stabilite de nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare.
  (6) În cazul lucrărilor ştiinţifice sau invenţiilor brevetate realizate în coautorat, numărul zilelor considerate ca executate se împarte proporţional la numărul de coautori. În cazul în care mai mulţi coautori sunt persoane private de libertate, procedura se aplică în mod individual fiecărui coautor.
  (7) Comisia pentru liberare condiţionată sesizată potrivit legii, în vederea analizării acordării zilelor considerate ca executate, ia la cunoştinţă de acordarea caracterului ştiinţific, respectiv brevetarea invenţiei, potrivit alin. (1) şi (2), şi verifică respectarea procedurii de elaborare a lucrării ştiinţifice publicate, respectiv invenţiei brevetate.
  (8) O nouă solicitare privind elaborarea unei lucrări ştiinţifice sau invenţii se poate formula doar după finalizarea lucrării anterioare."


  Articolul II

  (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 31 august 2016, cu excepţia prevederilor alin. (2) al prezentului articol, care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (2) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului articol, dar nu mai târziu de 31 august 2016, Guvernul adoptă procedura privind elaborarea de lucrări ştiinţifice publicate sau de invenţii brevetate de către persoanele private de libertate aflate în unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, prin hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 157/2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 11 aprilie 2016.


  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ----------------

  p. Ministrul justiţiei,

  Gabriela Scutea,

  secretar de stat

  Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

  Adrian Curaj

  Bucureşti, 28 iunie 2016.
  Nr. 24.
  -------