ORDIN nr. 3.108 din 29 ianuarie 2018pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învățământ, domeniile și specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, precum și disciplinele pentru examenul național de definitivare în învățământ 2018
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 8 februarie 2018
  În conformitate cu prevederile art. 18, art. 94 alin. (1) și alin. (2) lit. n), art. 137-140, art. 244 alin. (5), art. 247, 248, 262 și 263 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
  în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,
  ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Centralizatorul privind disciplinele de învățământ, domeniile și specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, precum și disciplinele pentru examenul național de definitivare în învățământ 2018, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin, denumit în continuare Centralizator. Notă
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.


  Articolul 2
  (1) Candidații ale căror specializări nu se regăsesc în Centralizator vor primi acceptul de participare la etapele de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar, la concursurile de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar sau la examenul național de definitivare în învățământ, dacă profilul postului/catedrei coincide cu profilul specializării absolvite și dacă specializarea înscrisă pe diploma de studii a candidatului/ programul de studii finalizat de candidat poate fi asimilată uneia dintre specializările/asimilat unuia dintre programele de studii incluse în acest centralizator. În aceste situații, acceptul de participare la etapele de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar la concursurile de ocupare a posturilor didactice din învățământul preuniversitar sau la examenul național de definitivare în învățământ se acordă cu aprobarea Ministerului Educației Naționale, prin direcțiile generale/direcțiile de specialitate.(2) Includerea specializărilor, a programelor de studii universitare de licență sau a programelor de studii de masterat existente în Centralizator și pentru alte discipline/domenii din învățământul preuniversitar se realizează cu aprobarea Ministerului Educației Naționale, prin direcțiile generale/direcțiile de specialitate.


  Articolul 3

  Compatibilizarea domeniilor și specializărilor/ programelor de studii incluse în Centralizator cu probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, respectiv cu disciplinele pentru examenul național de definitivare în învățământ, se realizează de Direcția generală învățământ secundar superior și educație permanentă, iar transpunerea acestora în aplicațiile informatice specifice se realizează în colaborare cu Direcția tehnologia informației și comunicației din cadrul Ministerului Educației Naționale.


  Articolul 4

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.086/2017 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învățământ, domeniile și specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, precum și disciplinele pentru examenul național de definitivare în învățământ 2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 și 114 bis din 10 februarie 2017.


  Articolul 5

  Direcția generală învățământ secundar superior și educație permanentă, Direcția generală învățământ universitar, Direcția generală educație timpurie, învățământ primar și gimnazial, Direcția minorități, Direcția generală infrastructură din cadrul Ministerului Educației Naționale, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 6

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educației naționale,
  Liviu-Marian Pop

  București, 29 ianuarie 2018.
  Nr. 3.108.
  -----