ORDIN nr. 5.181 din 30 august 2022privind acordarea autorizației de funcționare provizorie Asociației FII DIFERIT din satul Bogata, comuna Grădiștea, județul Călărași, pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița FII DIFERIT din satul Bogata, comuna Grădiștea, județul Călărași
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 3 octombrie 2022
  Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,
  luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație, cu modificările și completările ulterioare,
  având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcționare provizorie și a standardelor de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar, cu modificările ulterioare,
  având în vedere prevederile art. 11 lit. a), respectiv ale art. 15 lit. e) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar,
  luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 8 din 2.08.2022,
  având în vedere Referatul de aprobare nr. 5.656 din 12.08.2022 privind acordarea autorizației de funcționare provizorie Asociației FII DIFERIT din satul Bogata, comuna Grădiștea, județul Călărași, pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița FII DIFERIT din satul Bogata, comuna Grădiștea, județul Călărași,
  în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul educației emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se acordă autorizația de funcționare provizorie Asociației FII DIFERIT din satul Bogata, comuna Grădiștea, județul Călărași, pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița FII DIFERIT, cu sediul în calea Călărași nr. 62, satul Bogata, comuna Grădiștea, județul Călărași, pentru nivelul de învățământ „preșcolar“, limba de predare „română“, forma de învățământ „program normal“, începând cu anul școlar 2022-2023, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Autorizația de funcționare provizorie conferă Asociației FII DIFERIT din satul Bogata, comuna Grădiștea, județul Călărași, calitatea de furnizor de educație, respectiv dreptul de organizare și desfășurare a procesului de învățământ, pentru nivelul de învățământ „preșcolar“ din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Grădinița FII DIFERIT din satul Bogata, comuna Grădiștea, județul Călărași, menționate la art. 1.


  Articolul 3
  (1) Unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița FII DIFERIT din satul Bogata, comuna Grădiștea, județul Călărași, are următoarele obligații:
  a) de a angaja personal didactic de conducere și de predare, cu respectarea prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și a tuturor celorlalte reglementări legale în vigoare;
  b) de a solicita acreditarea în termen de maximum trei ani de la absolvirea primei promoții, conform prevederilor legale în vigoare, pentru nivelul de învățământ „preșcolar“, sub sancțiunea ridicării autorizației de funcționare provizorie;
  c) de a întocmi și înainta Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar raportul anual de evaluare internă a calității, până cel mai târziu la data de 15 octombrie a fiecărui an (https://calitatearacip.eu).
  (2) Proprietarul imobilului de la adresa menționată, în care se desfășoară activitățile de învățământ, are obligația de a asigura condițiile de funcționare, inclusiv obținerea și menținerea autorizației sanitare de funcționare și a autorizației de securitate la incendiu.(3) Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Călărași, va monitoriza punerea în aplicare a prevederilor prezentului articol.


  Articolul 4

  Unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița FII DIFERIT din satul Bogata, comuna Grădiștea, județul Călărași, este monitorizată și controlată periodic de Ministerul Educației, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar și de Inspectoratul Școlar Județean Călărași, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acordării autorizației de funcționare provizorie.


  Articolul 5

  Ministerul Educației, Asociația FII DIFERIT din satul Bogata, comuna Grădiștea, județul Călărași, unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița FII DIFERIT din satul Bogata, comuna Grădiștea, județul Călărași, Inspectoratul Școlar Județean Călărași și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 6

  Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat

  București, 30 august 2022.
  Nr. 5.181.

  ANEXĂ

  Județul Călărași
  Nr. crt.Denumirea unității de învățământ
  Hotărârea ARACIP
  de evaluare/data
  Denumirea persoanei juridice inițiatoare
  Adresa unității de învățământ,
  tel./fax, e-mail

  Nivelul de învățământ/
  Nivelul de calificare

  Domeniul/
  Profilul

  Domeniul pregătirii
  de bază
  Calificarea profesională/SpecializareaLimba de predareForma de învățământ
  1.
  Grădinița
  FII DIFERIT
  6/24.06.2022
  Asociația
  FII DIFERIT

  Comuna Grădiștea,
  satul Bogata,
  calea Călărași nr. 62,
  tel.: 0747/222220, romeoroberttc@yahoo.com
  Preșcolar
   

   

   
  RomânăPN
  Capacitate maximă de școlarizare: 3 formațiuni de studiu/1 schimb (maximum 3 formațiuni de studiu/schimbul 1)

  -----