LEGE nr. 164 din 9 noiembrie 1999
privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 54/1998 pentru finalizarea procesului de privatizare cu titlu gratuit
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 11 noiembrie 1999  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 54 din 23 decembrie 1998 pentru finalizarea procesului de privatizare cu titlu gratuit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 28 decembrie 1998, cu următoarele modificări şi completări:
  1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - (1) Procesul de regularizare a cotelor de capital social, deţinute la societăţile comerciale de către Fondul Proprietăţii de Stat şi de fiecare dintre societăţile de investiţii financiare, se va finaliza până la data de 30 septembrie 1999."
  2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - Fondul Proprietăţii de Stat poate prelua, în cadrul procesului de regularizare a cotelor de capital social, acţiunile pe care societăţile de investiţii financiare le deţin la societăţile comerciale aflate în restructurare/lichidare."
  3. La articolul 4 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:
  "a) unor disfunctionalitati apărute în desfăşurarea procesului de privatizare cu titlu gratuit;"
  4. La articolul 4 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:
  "(3) Ca urmare a operaţiunilor de compensare-regularizare, prevăzute la alin. (1), sau a achiziţiilor de valori mobiliare, societăţile de investiţii financiare pot deţine orice participare în capitalul social al unui emitent, astfel cum este definit prin Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori, cu condiţia ca valoarea participării sa nu depăşească 10% din valoarea activului societăţii de investiţii financiare, ambele calculate potrivit reglementărilor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare."
  5. Alineatul (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:
  "Art. 6. - (1) Agenţia Română de Dezvoltare va întocmi şi va transmite Institutului de Management şi Informatica, în termen de 25 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, din proprie iniţiativă sau/şi pe baza sesizarilor îndreptăţite, listele cuprinzând cetăţenii care au depus sesizări la prefecturile judeţene, respectiv la Agenţia Română de Dezvoltare."
  6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
  "Art. 7. - Societăţile de investiţii financiare vor transmite Institutului de Management şi Informatica, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, toate modificările operate în registrele acţionarilor proprii, primite de la Institutul de Management şi Informatica, şi vor certifica, în scris, Agenţiei Române de Dezvoltare finalizarea acestei operaţiuni."
  7. Alineatul (2) al articolului 9 va avea următorul cuprins:
  "(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către Agenţia Română de Dezvoltare, respectiv de către Ministerul Finanţelor, în cazul nerespectării prevederilor art. 8 alin. (2) din prezenta ordonanţă de urgenţă."
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 5 octombrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  ULM NICOLAE SPINEANU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 5 octombrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI
  DEPUTAŢILOR,
  ACSINTE GASPAR
  -----