ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021pentru modificarea și completarea Legii nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților și pentru modificarea altor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021
  Având în vedere faptul că Fondul de garantare a asiguraților efectuează plăți de indemnizații/despăgubiri rezultate din contractele de asigurare facultative și obligatorii, în condițiile legii, în cazul constatării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a stării de insolvență a unui asigurător, precum și împrejurările excepționale manifestate pe piața asigurărilor generate de iminența falimentului unui asigurător cu cotă de piață ridicată pe segmentul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto sunt necesare demersurile de adoptare a prezentei ordonanțe de urgență pentru a se asigura o protecție reală a creditorilor de asigurări.
  Luarea acestor măsuri în regim de urgență se impune în considerarea faptului că există riscul ca, în actuala conjunctură, disfuncționalitățile în obținerea de către păgubiți a resurselor necesare aferente costurilor reparațiilor să genereze tensiuni sociale și să determine propagarea efectelor negative ale falimentului iminent din sectorul asigurărilor în alte ramuri ale economiei naționale, precum industria auto, dar și să submineze încrederea populației în protecția oferită de asigurări și, în special, de asigurările obligatorii de răspundere civilă auto, cu riscul scăderii gradului de cuprindere în asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și de tramvaie la nivel național.
  Pentru evitarea unor astfel de efecte, ordonanța de urgență reglementează reducerea considerabilă a termenului de la care Fondul de garantare a asiguraților este îndreptățit să efectueze plăți către creditorii de asigurări, la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a deciziei de retragere a autorizației de funcționare a asigurătorului, comparativ cu situația actuală în care creditorii de asigurări trebuie să aștepte o perioadă semnificativă de timp, respectiv până la momentul rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii de faliment, implicit până la soluționarea unei eventuale căi de atac împotriva sentinței de deschidere a procedurii de faliment.
  Neadoptarea cu celeritate a prezentei ordonanțe de urgență va avea consecințe negative asupra unui număr însemnat de păgubiți pentru care se estimează că sunt necesar a fi efectuate plăți de către Fond și care să le permită acestora repararea prejudiciilor suferite, consecințe care ar putea consta în disfuncționalități în obținerea de către păgubiți a resurselor necesare aferente costurilor reparațiilor și despăgubirilor.
  Ținând cont de situațiile expuse mai sus, ce vizează un interes public și constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea prezentei ordonanțe de urgență.
  În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul I

  Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 550 din 24 iulie 2015, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 1
  (1) Fondul de garantare a asiguraților, denumit în continuare Fondul, se constituie ca persoană juridică de drept public care își exercită atribuțiile și competențele potrivit prevederilor prezentei legi; organizarea și funcționarea Fondului se stabilesc prin statut propriu aprobat de către Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară, la propunerea Consiliului de administrație al Fondului, iar statutul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.(2) Sediul principal al Fondului este în municipiul București; în vederea exercitării atribuțiilor prevăzute de lege, Fondul poate avea unul sau mai multe puncte de lucru.
  2. La articolul 2, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins:(2^1) Pentru a facilita demersurile creditorilor de asigurări rezidenți în alte state membre de a obține despăgubiri de la Fond, acesta poate mandata birouri naționale auto, incluzând Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România, denumit în continuare BAAR, și/sau corespondenți desemnați de acestea să gestioneze dosarele de daună, ținând cont de acordurile încheiate de birourile naționale auto în cadrul sistemului Carte verde, în condițiile în care dreptul creditorilor de asigurare la despăgubiri implică un element de extraneitate.(2^2) Prin excepție de la prevederile art. 14 alin. (1), BAAR poate solicita Fondului plata sumelor achitate în conformitate cu prevederile acordurilor încheiate de birourile naționale auto în cadrul sistemului Carte verde, într-un termen de maximum 90 de zile de la data la care a efectuat plata către birourile naționale din străinătate.3. La articolul 2, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Fondul protejează creditorii de asigurări prin plata de creanțe de asigurări, rezultate din contractele de asigurare facultative și obligatorii încheiate, în cazul constatării de către ASF a insolvenței unui asigurător, după parcurgerea de către creditorul de asigurări a procedurii administrative reglementate de prezenta lege, cu respectarea plafonului de garantare prevăzut în prezenta lege și în limita resurselor financiare disponibile la momentul plății, prevăzute la art. 5; în cazul în care disponibilitățile Fondului nu sunt suficiente pentru acoperirea cuantumului sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, creanțele acestora vor fi onorate pe măsura alimentării Fondului cu resursele financiare prevăzute de prezenta lege.4. La articolul 2, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) și (3^2), cu următorul cuprins:(3^1) Executarea silită pentru titlurile executorii obținute împotriva asigurătorului nu poate fi demarată împotriva Fondului; în acest caz creditorul de asigurări depune o cerere de plată motivată, în condițiile art. 14 alin. (1), cu respectarea procedurii și a plafonului stabilite prin prezenta lege.(3^2) Sunt excluse de la aplicarea prezentei legi orice obligații decurgând din contractele de reasigurare încheiate de asigurătorul în insolvență.5. La articolul 2, alineatul (4) se abrogă.6. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 2^1
  (1) Fondul poate îndeplini funcția de administrator special în procedura de redresare financiară a asigurătorilor ori de lichidator în procedura de lichidare voluntară a asigurătorilor, în condițiile prevăzute de Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea și lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 503/2004.(2) Fondul poate îndeplini funcția de administrator interimar la un asigurător, potrivit prevederilor alin. (4)-(7) și (9).(3) Fondul este numit pentru funcțiile prevăzute la alin. (1) și (2) de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, prin decizie motivată.(4) La data la care Autoritatea de Supraveghere Financiară retrage autorizația de funcționare a unui asigurător, potrivit legislației în domeniul asigurărilor, și totodată constată existența indiciilor stării de insolvență a acestuia, astfel cum această stare este definită la art. 5 pct. 31 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 85/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară poate numi Fondul ca administrator interimar al asigurătorului în cauză având atribuțiile prevăzute la alin. (5).(5) În calitate de administrator interimar, Fondul asigură administrarea și conducerea asigurătorului și adoptă măsurile necesare pentru împiedicarea diminuării activului și sporirii pasivului asigurătorului, concomitent cu conservarea bunurilor acestuia; la data numirii lichidatorului judiciar, mandatul de administrator interimar încetează de drept.(6) De la data comunicării deciziei de numire a Fondului ca administrator interimar și până la încetarea mandatului acestuia, atribuțiile conducerii asigurătorului se suspendă de plin drept, cu excepția atribuției de introducere a acțiunii prevăzute la art. 250 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 și a atribuției de predare a evidențelor conform dispozițiilor art. 122 pentru a căror îndeplinire rămâne răspunzătoare.(7) Cheltuielile legate de administrarea interimară se suportă de către asigurătorul la care a fost numit; onorariul administratorului este stabilit de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin decizia de numire, fără a depăși remunerația acordată conducerii asigurătorului.(8) Fondul administrează Fondul de rezoluție pentru asigurători, ale cărui surse financiare, funcții și atribuții sunt stabilite prin Legea nr. 246/2015 privind redresarea si rezoluția asigurătorilor; în acest sens, Fondul constituie, în cadrul structurii sale organizatorice, o direcție cu funcții specifice în vederea punerii în aplicare a atribuțiilor stabilite prin prezenta lege și prin Legea nr. 246/2015.(9) Dacă asigurătorul a fost supus Legii nr. 246/2015, iar administrator temporar sau administrator de rezoluție este Fondul, acesta îndeplinește în continuare atribuțiile administratorului interimar.
  7. La articolul 4 alineatul (1), literele a), b), d) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  a) creanța de asigurări - creanțele creditorilor de asigurări, indiferent de momentul nașterii acestora raportat la data deschiderii procedurii de faliment, care rezultă dintr-un contract de asigurare, inclusiv sumele rezervate pentru acești creditori atunci când unele elemente ale datoriei nu sunt cunoscute încă; se consideră creanțe de asigurări sumele achitate creditorilor de asigurări din disponibilitățile Fondului, reprezentând despăgubiri/indemnizații și primele datorate de către asigurătorul debitor pentru perioada în care riscul nu a fost acoperit de acesta, ca urmare a încetării contractelor de asigurare;
  b) creditorii de asigurări, deținători ai uneia sau mai multor creanțe de asigurare sunt, după caz:(i) persoana asigurată - persoana fizică sau juridică aflată în raporturi juridice cu asigurătorul debitor prin încheierea contractului de asigurare;(ii) beneficiarul asigurării - persoana definită la art. 1 alin. (2) pct. 7 din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 237/2015;(iii) terța persoană păgubită - persoana îndreptățită să primească despăgubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a producerii unui risc acoperit printr-un contract de asigurare de răspundere civilă, inclusiv asigurătorul îndreptățit în baza legii să recupereze de la asigurătorul în insolvență sume plătite acestei persoane prin subrogare, regres sau acțiune directă;
  ..................................................................................................
  d) despăgubire/indemnizație - suma pe care Fondul o plătește fiecărui creditor de asigurare al asigurătorului în insolvență, în limita plafonului de garantare și în condițiile prevăzute de prezenta lege;
  e) plafon de garantare - nivelul maxim al garantării pentru o creanță de asigurare datorată în temeiul unui contract de asigurare încheiat de asigurătorul aflat în insolvență.
  8. La articolul 4, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Termenii și expresiile utilizați/utilizate în cuprinsul prezentei legi și care nu au fost definiți/definite la alin. (1) au semnificația prevăzută la art. 5 din Legea nr. 85/2014, art. 2 dinLegea nr. 246/2015, art. 1 alin. (2) din Legea nr. 237/2015 și la art. 2 din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, denumită în continuare Legea nr. 132/2017.(3) Sunt exceptați din categoria creditorilor de asigurări persoanele din conducerea asigurătorului aflat în insolvență, astfel cum sunt definite la art. 1 alin. (2) pct. 33 din Legea nr. 237/2015.9. La articolul 5 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:
  d^1) sume provenite din dobânzile legale aferente împrumuturilor acordate Fondului de rezoluție pentru asigurători, administrat de Fond;
  10. La articolul 5 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:
  g) dobânzi sau taxe în legătură cu orice împrumuturi sau garanții furnizate asigurătorului supus rezoluției, conform prevederilor art. 59 lit. b) dinLegea nr. 246/2015.
  11. La articolul 5, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Disponibilitățile Fondului astfel constituite pot fi plasate în instrumente purtătoare de dobândă, la instituții de credit, în instrumente ale pieței monetare, în titluri de stat sau titluri ale administrației publice locale, precum și în alte plasamente, inclusiv în valută.12. La articolul 6, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Pentru acoperirea obligațiilor generate de aplicarea prezentei legi, Autoritatea de Supraveghere Financiară poate majora în cursul anului cota procentuală luată în calcul la stabilirea contribuției, cu respectarea limitei prevăzute la alin. (2).13. La articolul 7, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 7
  (1) Contribuția datorată Fondului de către asigurători se virează lunar în contul Fondului, în moneda națională - leu, conform reglementărilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară.
  14. La articolul 8, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 8
  (1) Asigurătorii întocmesc și transmit lunar Fondului, conform reglementarilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară, raportările privind modul de constituire și de virare a contribuției datorate, distinct pe cele două categorii de asigurări, respectiv asigurări generale și asigurări de viață.
  15. La articolul 9, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 9
  (1) Actul prin care se stabilește și se individualizează obligația de plată a unui asigurător la Fond, inclusiv pentru sumele datorate la Fondul de rezoluție pentru asigurători, este întocmit de Fond și constituie titlu de creanță; titlul de creanță cuprinde suma restantă totală datorată de către asigurător drept contribuție la Fond și eventualele dobânzi și penalități de întârziere, precum și termenul maxim de 30 de zile care curge începând cu data comunicării actului prin care se individualizează obligația de plată, în care acesta poate plăti obligația de bunăvoie.
  16. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 10
  (1) Resursele financiare ale Fondului se utilizează pentru:
  a) plata despăgubirilor/indemnizațiilor rezultate din contractele de asigurare facultative și obligatorii încheiate cu asigurătorul aflat în insolvență;
  b) plata sumelor cuvenite creditorilor de asigurări a fi plătite de către Fond, în situația încetării contractelor de asigurare;
  c) suportarea cheltuielilor Fondului aferente constatării, instrumentării și lichidării dosarelor de daună, precum și a cheltuielilor aferente organizării, administrării și funcționării Fondului în exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege.
  (2) Plata sumelor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se efectuează din disponibilitățile Fondului, numai după parcurgerea procedurii administrative, necontencioase, prevăzută de prezenta lege; din suma cuvenită creditorului de asigurări se rețin sumele datorate de către creditor asigurătorului, calculate conform contractului de asigurare încheiat între părți.(3) Prin derogare de la prevederile art. 145 alin. (1) dinLegea nr. 246/2015, cheltuielile directe ale Fondului pentru activitatea de administrare a Fondului de rezoluție pentru asigurători sunt suportate, cu prioritate, din veniturile Fondului de rezoluție pentru asigurători, în măsura în care acestea sunt suficiente pentru acoperirea acestor cheltuieli; în lipsa acestora, se pot folosi celelalte resurse financiare ale Fondului.
  17. La articolul 12, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 12
  (1) Orice persoană care invocă vreun drept de creanță împotriva asigurătorului ca urmare a producerii unor riscuri acoperite printr-o poliță de asigurare valabilă, între data publicării în Monitorul Oficial al României a deciziei Autorității de Supraveghere Financiară de retragere a autorizației de funcționare și constatare a existenței indiciilor stării de insolvență a asigurătorului și data încetării contractelor de asigurare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data pronunțării hotărârii de deschidere a procedurii falimentului, poate solicita deschiderea dosarului de daună printr-o cerere adresată Fondului; în vederea încasării indemnizațiilor/despăgubirilor cuvenite de la Fond, acesta va formula o cerere de plată motivată, în condițiile art. 14.
  18. La articolul 12, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:(1^1) Pentru daunele avizate la asigurători înainte de data publicării în Monitorul Oficial al României a deciziei Autorității de Supraveghere Financiară de retragere a autorizației de funcționare și constatare a existenței indiciilor stării de insolvență a asigurătorului și pentru care asigurătorul nu a procedat la deschiderea dosarului de daună, Fondul procedează la deschiderea dosarului, la solicitarea scrisă a petentului la sediu sau prin poștă, prin poșta electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului.(1^2) În situația în care sunt necesare constatări suplimentare pentru dosarele deja deschise de asigurător, Fondul procedează la efectuarea acestora, pe baza unei solicitări scrise depuse în acest sens de către petent, la sediu sau prin poștă, prin poșta electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului.19. La articolul 12, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Sumele stabilite conform alin. (3) și acceptate la plată de comisia specială, constituită conform dispozițiilor prezentei legi, se plătesc din disponibilitățile Fondului, în condițiile și cu respectarea prevederilor prezentei legi și ale reglementărilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară și/sau de către Fond în aplicarea acesteia.20. După articolul 12 se introduc trei noi articole, articolele 12^1-12^3, cu următorul cuprins:

  Articolul 12^1

  Dreptul creditorilor de asigurări de a solicita plata sumelor cuvenite de la Fond se naște la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a deciziei Autorității de Supraveghere Financiară prin care se constată existența indiciilor stării de insolvență a asigurătorului și imposibilitatea redresării acestuia.


  Articolul 12^2
  (1) În termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a deciziei Autorității de Supraveghere Financiară de retragere a autorizației de funcționare și constatare a existenței indiciilor stării de insolvență a asigurătorului, acesta predă Fondului evidența contractelor de asigurare în vigoare la data comunicării deciziei mai sus menționate, evidența completă a dosarelor de daună, precum și evidențele tehnico-operative și contabile aferente acestor contracte și dosare, în vederea publicării listei potențialilor creditori de asigurări; răspunderea pentru neîndeplinirea sau pentru îndeplinirea necorespunzătoare a obligației revine conducerii asigurătorului.(2) Asigurătorul predă evidențele prevăzute la alin. (1) atât în format letric, cât și, dacă există, în format electronic/digital; odată cu acestea, asigurătorul predă Fondului toate contractele de asigurare în vigoare, dosarele de daună nelichidate, bazele de date, registrele, corespondența, orice document referitor la dosare, la contracte în vigoare, precum și orice alte evidențe deținute în legătură cu acestea.(3) Asigurătorul transmite Fondului orice documente sau informații referitoare la contractele de asigurare și dosare de daună, solicitate de Fond în vederea analizării cererilor de plată depuse de potențialii creditori.(4) Pe baza evidențelor și documentelor preluate de la asigurător, Fondul întocmește lista potențialilor creditori de asigurări și asigură publicarea acesteia pe site-ul propriu.(5) În situația în care instanța competentă respinge cererea de deschidere a procedurii de faliment, Fondul procedează la restituirea evidențelor și documentelor preluate de la asigurător, în termen de maximum 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii prin care s-a respins cererea de deschidere a procedurii de faliment.(6) În situația în care instanța competentă respinge definitiv cererea de deschidere a procedurii de faliment, asigurătorul este obligat la plata tuturor sumelor achitate/suportate de Fond în gestionarea atât a dosarelor de daună preluate de la acesta, cât și a celor deschise de Fond, în aplicarea dispozițiilor art. 12, inclusiv despăgubirile/indemnizațiile suportate de către Fond aferente creanțelor deținute de creditorii de asigurări ai asigurătorului.(7) În aplicarea prevederilor alin. (6), în vederea recuperării sumelor suportate de fond, Fondul emite un act prin care stabilește și individualizează obligația de plată a asigurătorului, care constituie titlu de creanță; titlul de creanță cuprinde suma datorată de asigurător Fondului și un termen maxim de plată, de 30 de zile, care curge începând cu data comunicării actului prin care se individualizează obligația de plată, în care acesta poate plăti obligația de bunăvoie.(8) Dacă la data scadenței stabilită la alin. (7) suma menționată în titlul de creanță nu este plătită, acesta devine titlu executoriu, în baza căruia Fondul va declanșa procedura de executare silită a creanțelor, conform Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 12^3
  (1) Fondul desemnează o comisie specială, formată din șapte membri din cadrul Fondului, cu următoarea componență:
  a) directorul general;
  b) 2 reprezentanți ai Direcției economice, cu experiență de cel puțin 3 ani în domeniul financiar;
  c) 2 reprezentanți ai Direcției tehnice despăgubiri, cu experiență de cel puțin 3 ani în materie de instrumentare/ lichidare de daune;
  d) 2 reprezentanți ai Direcției juridice, cu experiență de cel puțin 3 ani în domeniul juridic.
  (2) Comisia specială deliberează în mod valabil în prezența a cel puțin cinci dintre membrii acesteia; în caz de paritate, votul președintelui sau înlocuitorului acestuia este decisiv.(3) Directorul general al Fondului are calitatea de președinte al comisiei speciale, iar în lipsa acestuia, atribuțiile sunt preluate de către unul dintre membrii comisiei desemnat de către acesta.(4) Secretariatul comisiei asigură cel puțin pregătirea listelor creditorilor de asigurări cu propuneri de aprobare a sumelor solicitate, precum și a listelor cuprinzând cererile de plată cu propunere de respingere a sumelor solicitate, convocatorului, a ordinii de zi și a proceselor-verbale ale ședințelor comisiei speciale.
  21. La articolul 13, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 13
  (1) În termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a deciziei Autorității de Supraveghere Financiară de retragere a autorizației de funcționare și constatare a existenței indiciilor stării de insolvență a asigurătorului, Fondul este în drept să efectueze plăți din disponibilitățile sale, în vederea achitării sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, cu respectarea dispozițiilor legale, după parcurgerea de către creditorul de asigurări a procedurii administrative de plată reglementate de prezenta lege.(2) Fondul publică pe site-ul propriu informații referitoare la demersurile necesare pentru obținerea de la Fond a sumelor cuvenite creditorilor de asigurări potrivit prezentei legi.
  22. La articolul 13, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) În caz de vătămare a integrității corporale sau a sănătății ori de deces rezultate în urma unui accident de vehicule, stabilirea despăgubirii reprezentând daune morale se face cu respectarea principiului echității, prin raportare la consecințele negative suferite în plan fizic și psihic, ținându-se cont de criterii obiective și rezonabile.23. La articolul 13, alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) Aprobarea sau, după caz, respingerea sumelor pretinse de petenți este de competența comisiei speciale, constituite conform art. 12^3; comisia specială poate dispune suspendarea soluționării cererii de plată, în condițiile art. 16 alin. (3).(5) În caz de respingere a sumelor pretinse se va emite o decizie de respingere, motivată; împotriva deciziei se poate formula contestație în termen de 30 zile de la comunicarea acesteia, sub sancțiunea decăderii, la instanțele civile de la sediul Fondului, potrivit normelor de competență generală din Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare.24. La articolul 13, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) Hotărârile judecătorești pronunțate potrivit alin. (5) sunt supuse căilor de atac prevăzute de Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare.25. La articolul 13, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Dreptul petenților la acțiune contra Fondului pentru plata creanțelor de asigurări, după înregistrarea de către aceștia a cererilor de plată, se prescrie în termen de 5 ani calculați de la data nașterii dreptului, dar nu înainte de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a deciziei Autorității de Supraveghere Financiară de retragere a autorizației de funcționare și constatare a existenței indiciilor stării de insolvență a asigurătorului, moment de la care Fondul este îndreptățit să efectueze plăți.26. La articolul 14, alineatele (1), (2), (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 14
  (1) Orice persoană care pretinde un drept de creanță de asigurări împotriva asigurătorului în stare de insolvență poate formula o cerere de plată motivată, adresată Fondului în condițiile prevăzute la art. 12^1 și alin. (4), dar nu mai târziu de 90 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului sau de la data nașterii dreptului de creanță, atunci când acesta s-a născut ulterior, sub sancțiunea decăderii din drept.(2) Cererea de plată prevăzută la alin. (1) se formulează în scris de către potențialul creditor și se comunică Fondului, direct sau prin mandatarii acestuia, la sediu sau prin poștă, prin poșta electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului, cu anexarea înscrisurilor justificative, în copie legalizată, din care să rezulte cu exactitate cuantumul sumelor solicitate; dacă cererea de plată privește mai multe dosare de daună sau contracte de asigurare, potențialul creditor de asigurare anexează o evidență conținând datele de identificare și sumele aferente fiecărui dosar de daună/contract de asigurare, precum și orice documente relevante, dacă este cazul.(3) În cazul imposibilității de prezentare a înscrisurilor justificative în copie legalizată, creditorul de asigurări poate prezenta fie copii ale acestora, fie o declarație pe propria răspundere, în sensul susținerii acestor documente justificative, în cerere se va preciza motivul imposibilității depunerii lor în copie legalizată; aceste documente vor fi verificate cu evidențele preluate de Fond de la asigurătorul în insolvență.(4) Cererea de plată conține cel puțin următoarele informații: datele de identificare și de contact ale petentului și, dacă este cazul, ale mandatarului acestuia, cuantumul sumei solicitate, datele de identificare ale contractului de asigurare și, dacă este cazul, ale dosarului de daună deschis de asigurător, modalitatea în care dorește să se efectueze plata; modelele cererilor de plată privind acordarea despăgubirilor/indemnizațiilor, respectiv privind acordarea restituirii de primă se stabilesc prin reglementări emise în aplicarea prezentei legi.
  27. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 15
  (1) Pe măsura înregistrării și analizării cererilor de plată ale petenților, împreună cu documentele anexate, se întocmește lista creditorilor de asigurări ale căror creanțe certe, lichide și exigibile urmează să fie plătite din disponibilitățile Fondului, precum și lista cererilor de plată care urmează să fie respinse parțial sau total; listele se înaintează comisiei speciale, cu propunerea de aprobare sau respingere la plată a sumelor solicitate, iar după aprobarea acestor liste de către comisia specială se efectuează plățile creanțelor de asigurări către creditorii de asigurări.(2) Plata de către Fond a creanțelor de asigurări stabilite ca fiind certe, lichide și exigibile se face în limita unui plafon de garantare de 500.000 lei stabilit conform art. 4 alin. (1) lit. e).(3) Plata se face în moneda națională - leu, iar în cazul creanțelor în valută, plata se poate face și în moneda creanței, prin deschiderea de conturi bancare corespunzătoare.(4) Sumele cuvenite creditorilor de asigurări se plătesc de către Fond prin poștă până la un nivel maxim stabilit prin reglementări emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară în aplicarea prezentei legi și/sau prin instituții de credit autorizate de Banca Națională a României; în vederea efectuării plății sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, Fondul poate să încheie convenții/contracte de prestări de servicii cu oricare dintre aceste entități.
  28. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 16
  (1) În toate cazurile în care consideră că este necesar, comisia specială poate solicita petenților completarea documentației și/sau precizarea ori furnizarea de informații suplimentare cu privire la cererea de plată a acestora; informațiile solicitate se transmit comisiei, sub sancțiunea respingerii cererii, în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii solicitării acesteia.(2) Pentru motive temeinice, la solicitarea petentului, termenul de depunere a documentației solicitate se poate prelungi, în situația în care petentul trebuie să completeze documentația depusă cu documente emise de alte entități publice sau private.(3) În situația prevăzută la alin. (2), Fondul poate emite o decizie de suspendare a soluționării cererii de plată până la stingerea motivelor care au condus la luarea unei astfel de măsuri.
  29. La articolul 18, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În condițiile alin. (1) și (2), Fondul este îndreptățit să înregistreze și să recupereze, în cadrul procedurii falimentului asigurătorului debitor, toate sumele achitate creditorilor, pe măsura plăților efectuate, ca urmare a producerii riscurilor asigurate după momentul deschiderii procedurii falimentului.30. La articolul 18, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Creanțele Fondului pot fi supuse verificării lichidatorului judiciar numai în ceea ce privește analiza plăților raportate la rezervele tehnice din evidențele asigurătorului în faliment; în susținerea declarațiilor de creanță, Fondul anexează ordinele de plată aferente plăților efectuate, o fișă a fiecărui dosar de daună care conține datele/informațiile relevante.31. După articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 18^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 18^1

  Fondul întreprinde demersuri împotriva persoanelor care au încasat necuvenit sume de la Fond, în vederea recuperării acestora, putând exercita astfel de acțiuni inclusiv împotriva persoanelor care îndeplinesc servicii de interes public și care au încasat necuvenit sume de la Fond în exercitarea acestor servicii.
  32. La articolul 19 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) 2 membri desemnați de Ministerul Finanțelor.
  33. La articolul 19, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Actul de desemnare/Propunerea de revocare a membrilor de către Ministerul Finanțelor, cu respectarea condițiilor prevăzute de prezenta lege, se comunică Autorității de Supraveghere Financiară; membrii Consiliului de administrație al Fondului prevăzuți la alin. (2) sunt revocați prin decizia Autorității de Supraveghere Financiară.34. La articolul 19, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) În caz de revocare, demisie, incompatibilitate sau imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului de către unul dintre membrii Consiliului de administrație al Fondului, numirea înlocuitorului se face pentru durata rămasă a mandatului; se consideră imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată de cel puțin 90 de zile consecutive.35. La articolul 20, literele a) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  a) să fie absolvenți de studii universitare de lungă durată cu diplomă de licență sau cu studii universitare de scurtă durată cu diplomă de licență și master;
  ..................................................................................................
  c) să aibă experiență profesională dovedită în domeniul financiar ori în cel de activitate de reglementare/supraveghere bănci, finanțe sau asigurări ori în activitatea didactică în învățământul superior din domeniul economic de minimum 8 ani.
  36. La articolul 21 alineatul (1), literele d) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  d) nu au fapte înscrise în cazierul judiciar;
  e) nu au înscrise în cazierul fiscal sancțiuni prevăzute de lege;
  37. La articolul 21 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
  f) nu sunt angajați ai Fondului.
  38. La articolul 21, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Membrii Consiliului de administrație al Fondului nu pot participa la luarea deciziilor privind un asigurător, în cadrul căruia o persoană cu care aceștia se află în una dintre relațiile enumerate la alin. (1) face parte din conducerea asigurătorului definită conform prevederilor art. 1 alin. (2) pct. 10 din Legea nr. 237/2015.39. După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 22^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 22^1

  Pentru înlăturarea incompatibilității care rezultă din prevederile prezentei legi, dacă este cazul, membrii Consiliului de administrație al Fondului au la dispoziție un termen de 30 de zile de la data numirii prin decizie a Autorității de Supraveghere Financiară.
  40. La articolul 23, alineatele (8) și (9) se modifică și vor avea următorul cuprins:(8) Hotărârile Consiliului de administrație al Fondului se iau cu votul majorității membrilor acestuia.(9) Procesul-verbal al ședinței, care conține ordinea deliberărilor, hotărârile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate, dacă este cazul, se semnează de către toți membrii prezenți la ședință.41. La articolul 24 litera a), punctele (iii) și (iv) se modifică și vor avea următorul cuprins:(iii) propunerile de numire în funcție pentru directorul general;(iv) desemnarea Fondului ca administrator special al asigurătorilor intrați în procedura de redresare financiară, administrator temporar sau de rezoluție;42. La articolul 24 litera a), după punctul (viii) se introduc două noi puncte, punctele (viii^1) și (viii^2), cu următorul cuprins:(viii^1) onorariul Fondului în aplicarea dispozițiilor Legii nr. 246/2015;(viii^2) strategia de investire a resurselor financiare ale Fondului de rezoluție pentru asigurători;43. La articolul 24 litera b), punctele (iii)-(v) semodifică și vor avea următorul cuprins:(iii) rapoartele întocmite de Fond, în calitate de administrator special, interimar, temporar sau de rezoluție sau lichidator în procedura de lichidare voluntară, conform prevederilor legale;(iv) raportul cu privire la selectarea auditorilor financiari;(v) sistemul de audit intern;44. La articolul 24 litera b), după punctul (v) se introduce un nou punct, punctul (v^1), cu următorul cuprins:(v^1) bugetul de venituri și cheltuieli;45. La articolul 25 alineatul (1), literele c) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  c) asigură organizarea și exercitarea auditului intern, în conformitate cu legislația în vigoare;
  d) aprobă prime și alte stimulente pentru conducerea executivă;
  46. La articolul 25, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Președintele Consiliului de administrație al Fondului, împreună cu directorul general, înaintează și prezintă, după caz, Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară documentele prevăzute la art. 24 lit. a).47. La articolul 26, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 26
  (1) Directorul general al Fondului conduce operativ activitatea curentă a acestuia, asigură îndeplinirea hotărârilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară și Consiliului de administrație al Fondului.
  48. La articolul 26 alineatul (2), literele a)-d) și j) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  a) reprezintă Fondul în raporturile cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu asigurătorii, cu instituțiile de credit, cu ministerele și cu alte organe de specialitate ale administrației publice, cu alte persoane fizice și juridice naționale sau internaționale, cu alte entități internaționale, precum și în fața instanțelor judecătorești și arbitrale;
  b) propune Consiliului de administrație al Fondului, spre avizare, respectiv spre aprobare, documentele prevăzute la art. 24;
  c) asigură plasarea disponibilităților Fondului, urmărind minimizarea riscului și lichiditatea plasamentelor ca obiective principale, precum și randamentul plasamentelor, ca obiectiv complementar, potrivit strategiei prevăzute la art. 5 alin. (3);
  d) coordonează efectuarea demersurilor necesare pentru plata creanțelor de asigurări prevăzute de lege;
  ..................................................................................................
  j) asigură organizarea și exercitarea controlului intern, în conformitate cu legislația în vigoare;
  49. Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 27
  (1) Constituie contravenție următoarele fapte:
  a) nerespectarea de către asigurători a obligațiilor privind plata contribuțiilor prevăzute la art. 3, 6 și 7;
  b) nerespectarea de către asigurători a obligației privind transmiterea raportării prevăzute la art. 8;
  c) nerespectarea de către persoanele care fac parte din conducerea asigurătorilor a obligațiilor de predare a evidențelor și documentelor către Fond, prevăzute la art. 12^2 alin. (1)-(3);
  d) nerespectarea de către Fond a obligațiilor de publicare prevăzute la art. 12^2 alin. (4) și art. 13 alin. (2);
  e) nerespectarea de către Consiliul de administrație al Fondului a obligațiilor prevăzute la art. 24;
  f) nerespectarea de către președintele Consiliului de administrație al Fondului a obligațiilor prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (2);
  g) nerespectarea de către directorul general al Fondului a obligațiilor prevăzute la art. 26 alin. (2) lit. b)-e) și lit. j).
  (2) Săvârșirea contravențiilor prevăzute la alin. (1) se sancționează cu avertisment scris sau amendă de la 1.000 lei la 50.000 lei.(3) Pe lângă sancțiunile contravenționale principale prevăzute la alin. (2), în funcție de natura și gravitatea faptei se pot aplica una sau mai multe sancțiuni contravenționale complementare:
  a) interzicerea temporară sau definitivă a exercitării activității de asigurare pentru una sau mai multe clase de asigurări;
  b) retragerea autorizației asigurătorilor;
  c) interzicerea dreptului de a ocupa funcții care necesită aprobarea Autorității de Supraveghere Financiară pentru o perioadă cuprinsă între unu și 5 ani de la comunicarea deciziei de sancționare sau la o altă dată menționată în mod expres în aceasta.
  (4) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (1) se face de către persoanele cu atribuții privind supravegherea și controlul din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară, iar sancțiunile se aplică de către Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară, în conformitate cu prevederile art. 21^2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare.(5) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, aplicarea sancțiunilor contravenționale prevăzute de prezenta lege se prescrie în termen de 3 ani de la data săvârșirii faptei.(6) Pentru asigurătorii prevăzuți la art. 3, Fondul aduce la cunoștința Autorității de Supraveghere Financiară nerespectarea prevederilor prezentei legi, pentru a lua măsurile ce se impun conform prevederilor prezentei legi și ale Legii nr. 237/2015.
  50. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 28

  Prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cazul constatării săvârșirii a două sau mai multe contravenții, când acestea au fost constatate prin același act, se aplică amenda prevăzută pentru contravenția cea mai gravă.
  51. Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 29

  În măsura în care prezenta lege nu dispune altfel, dispozițiile art. 27 și 28 referitoare la contravenții se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
  52. Articolul 30 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 30
  (1) Fondul și Autoritatea de Supraveghere Financiară, după caz, emit reglementări în aplicarea prezentei legi referitoare la activitatea Fondului.(2) Reglementările emise de Fond sunt sub formă de instrucțiuni, care se avizează de Autoritatea de Supraveghere Financiară și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  53. Articolul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 31

  Structura organizatorică, Statutul Fondului și nivelul de salarizare a personalului angajat din cadrul Fondului sunt aprobate prin hotărâre a Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară.
  54. Articolul 32 se abrogă.55. La articolul 35, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Raportul auditorului financiar, împreună cu opinia sa, se prezintă Consiliului de administrație al Fondului, respectiv Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, împreună cu situațiile financiare anuale.56. Articolul 36 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 36
  (1) Exercițiul financiar al Fondului începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an; primul exercițiu financiar începe la data înființării Fondului ca persoană juridică de drept public.(2) Fondul are obligația organizării și conducerii contabilității potrivit prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și reglementărilor contabile specifice acestuia, emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară.
  57. La articolul 39, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins:(4) Unitățile de poliție, inspectoratele județene pentru situații de urgență, unitățile medicale din cadrul sistemului medical public și privat, medicii de familie și celelalte autorități publice competente să cerceteze accidente de vehicule ori să evalueze starea de sănătate a victimelor unui astfel de eveniment, după caz, comunică, la cererea Fondului, în termen de cel mult 30 de zile de la solicitare, informațiile deținute cu privire la cauzele și împrejurările producerii riscurilor asigurate și la prejudiciile ori vătămările provocate, în vederea stabilirii și plății despăgubirilor cuvenite.(5) În scopul cuantificării corecte a despăgubirilor, unitățile de reparații a autovehiculelor furnizează, la solicitarea Fondului, date ori documente care au stat la baza stabilirii prețului unei reparații.(6) Acțiunile, cererile, obiecțiunile, contestațiile introduse la instanțele judecătorești în temeiul prezentei legi se taxează cu 200 lei.58. La articolul 40, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Cu excepția informațiilor pentru care Fondul are obligația de publicare, potrivit prezentei legi, informațiile legate de activitatea Fondului pot fi comunicate doar către Autoritatea de Supraveghere Financiară, precum și către organele judiciare în timpul procedurilor judiciare, procedurilor de insolvență ori al procedurilor de lichidare.


  Articolul II

  La articolul 262 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (3^2) se modifică și va avea următorul cuprins:(3^2) În termen de 90 de zile de la data pronunțării hotărârii de deschidere a procedurii de faliment, polițele de asigurare încheiate de societatea de asigurare/reasigurare încetează de drept; în aceleași condiții, se vor denunța și contractele de reasigurare.


  Articolul III
  (1) Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Prin excepție de la alin. (1), pct. 49-51 ale art. I cu referire la prevederile art. 27-29 din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, intră în vigoare la 30 de zile de la data prevăzută la alin. (1).(3) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prevăzută la alin. (1), se abrogă:
  a) art. 22 și 23 din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea și lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 23 iulie 2013, cu modificările ulterioare;
  b) art. 155 din Legea nr. 246/2015 privind redresarea și rezoluția asigurătorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 813 din 2 noiembrie 2015;
  c) art. 266 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul IV

  În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Fondul transmite spre aprobare Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară statutul prevăzut la art. 1 alin. (1) dinLegea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, în vederea publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a; la data publicării statutului aprobat potrivit prevederilor prezentului articol, statutul în vigoare până la această dată își încetează valabilitatea.


  Articolul V

  Membrii Consiliului de administrație al Fondului în funcție la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență își exercită atribuțiile până la data încetării calității de membru potrivit prevederilor art. 19 alin. (4)-(6) și ale art. 22 din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență.


  Articolul VI

  Procedurile administrative gestionate de Fondul de garantare a asiguraților pentru plata sumelor cuvenite creditorilor de asigurări ai asigurătorilor pentru care a fost deschisă deja procedura de faliment, proceduri care au fost începute anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, rămân supuse legii aplicabile la data începerii acestora.


  Articolul VII

  Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 550 din 24 iulie 2015, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor,
  Dan Vîlceanu


  București, 22 septembrie 2021.
  Nr. 102.
  ----