ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 120 din 21 decembrie 2006pentru modificarea și completarea art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 28 decembrie 2006
  (la 23-04-2007, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 95 din 16 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 20 aprilie 2007 )
  Având în vedere faptul că autoritățile administrației publice locale din orașele cu un număr redus de locuitori, în care funcționează unități medico-sociale înființate în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 70/2002, s-au confruntat cu probleme în ceea ce privește asigurarea resurselor necesare pentru susținerea desfășurării activității unităților respective în condiții normale, se impune crearea cadrului legal pentru trecerea unităților medico-sociale de natura celor în discuție, înființate în orașele care au mai puțin de 5.000 de locuitori, în responsabilitatea administrativă și financiară a consiliilor județene, dacă consiliile locale respective nu hotărăsc altfel, asumându-și obligațiile de finanțare.
  Întrucât dezideratul de referință este impus de importanța deosebită și de urgența finanțării activității acestor unități și este determinat de impactul social al activităților derulate la nivelul acestora, iar asigurarea premiselor necesare pentru funcționarea, începând cu anul 2007, a unităților medico-sociale din orașele care au mai puțin de 5.000 de locuitori, fără a se crea presiuni asupra bugetelor locale ale orașelor respective, care nu pot fi rezolvate în condițiile existenței unor resurse financiare anuale insuficiente, vizează interesul public și constituie o situație excepțională, a cărei reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul I

  Articolul 5 din Ordonanța Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 31 august 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 99/2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Alineatul (6) va avea următorul cuprins:(6) Unitățile de asistență medico-socială înființate prin hotărâri ale consiliilor locale din comune, precum și cele înființate prin hotărâri ale consiliilor locale din orașele care au mai puțin de 5.000 de locuitori trec în responsabilitatea administrativă și financiară a consiliilor județene, dacă consiliile locale respective nu hotărăsc altfel.2. După alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (7) și (8), cu următorul cuprins:(7) Pentru susținerea cheltuielilor pe care le implică preluarea de către consiliile județene a centrelor medico-sociale care fac obiectul prezentei ordonanțe, la propunerea consiliilor județene și a prefectului din județele respective, Ministerul Finanțelor Publice va promova până la data de 15 aprilie 2007 o hotărâre a Guvernului prin care se vor aloca fondurile necesare pentru anul 2007.(8) Începând cu anul 2008, consiliile județene își vor realiza prevederi bugetare care să permită finanțarea necesară pentru desfășurarea corespunzătoare a activității în centrele medico-sociale preluate.
  (la 23-04-2007, Articolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 95 din 16 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 20 aprilie 2007 )


  Articolul II

  Ordonanța Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 31 august 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 99/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificarea adusă prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul administrației și internelor,
  Mircea Nicu Toader,
  secretar de stat
  Ministrul sănătății publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

  București, 21 decembrie 2006.
  Nr. 120.
  --------