LEGE nr. 249 din 9 iunie 2004
privind pensiile ocupaţionale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 5 iulie 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  (1) Prezenta lege stabileşte:
  a) principiile înfiinţării schemelor facultative de pensii ocupaţionale şi a fondurilor de pensii ocupaţionale;
  b) principiile organizării şi funcţionării administratorilor, precum şi coordonarea activităţii altor entităţi implicate în acest domeniu;
  c) reglementarea şi supravegherea prudenţială a sistemului pensiilor ocupaţionale.
  (2) Dreptul de a propune o schemă facultativă de pensii ocupaţionale aparţine:
  a) angajatorului şi sindicatului sau, după caz, reprezentanţilor salariaţilor, prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, grup de unităţi sau ramură;
  b) angajatorului, singur sau prin asociere cu alţi angajatori, în lipsa unui contract colectiv de muncă şi/sau în lipsa sindicatului.
  (3) Angajatorii, agenţi economici care înregistrează obligaţii bugetare neachitate la scadenţă la sfârşitul anului faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi fondurile sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, la furnizorii de energie şi combustibil de orice fel, precum şi instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, nu pot contribui la scheme facultative de pensii ocupaţionale.
  (4) Schemele facultative de pensii ocupaţionale sunt furnizate de administratori.
  (5) Administratorii colectează contribuţii, investesc resursele financiare ale fondului de pensii ocupaţionale şi plătesc pensii ocupaţionale.


  Articolul 2

  (1) În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
  1. activele financiare reprezintă fonduri monetare, acţiuni, obligaţiuni, titluri de valoare şi valori mobiliare;
  2. activul personal reprezintă suma din contul unui participant care cuprinde contribuţiile plătite şi veniturile rezultate din investirea sumelor, diminuate cu comisioanele legale şi reactualizate potrivit prevederilor legale;
  3. activul net reprezintă valoarea care se obţine prin deducerea valorii obligaţiilor din valoarea activelor;
  4. actul de aderare este un contract scris între participant şi administrator, încheiat în baza prevederilor contractului de administrare în vederea înscrierii la o schemă facultativă de pensii ocupaţionale;
  5. administratorul este o societate pe acţiuni constituită în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei comerciale şi cu prevederile prezentei legi, care are ca obiect exclusiv de activitate colectarea, administrarea şi investirea resurselor financiare ale unui fond de pensii ocupaţionale, precum şi plata pensiilor ocupaţionale;
  6. angajatorul reprezintă persoana fizică sau juridică, care poate, potrivit legii, să angajeze forţă de muncă pe bază de contract individual de muncă sau organizaţii patronale constituite potrivit legii;
  7. participantul reprezintă angajatul care a aderat la o schemă facultativă de pensii ocupaţionale, în numele căruia s-au plătit contribuţii la un fond de pensii ocupaţionale şi care are un drept prezent sau viitor la o pensie ocupaţională;
  8. beneficii colaterale reprezintă orice avantaje, precum facilităţi băneşti sau cadouri, altele decât cele care rezultă din calitatea de participant sau de beneficiar al unei pensii ocupaţionale;
  9. Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, denumită în continuare Comisia, este autoritatea de reglementare şi supraveghere prudenţială în domeniul pensiilor ocupaţionale;
  10. Consiliul de coordonare este organul de reprezentare a participanţilor la fondul de pensii ocupaţionale în relaţia cu administratorul;
  11. contractul de administrare este contractul semnat între Consiliul de coordonare şi administrator, în vederea administrării fondului de pensii ocupaţionale;
  12. contribuţiile la o schemă facultativă de pensii ocupaţionale reprezintă sume plătite de angajatorii şi angajaţii care participă la schema respectivă;
  13. conturile participanţilor reprezintă suma unităţilor de cont;
  14. depozitarul reprezintă o bancă, persoană juridică română sau o sucursală a unei instituţii de credit străine, autorizată să funcţioneze pe teritoriul României;
  15. fondul de pensii ocupaţionale reprezintă fondul constituit prin contract de societate civilă, încheiat între toţi participanţii la schema facultativă de pensii ocupaţionale, în conformitate cu prevederile Codului civil referitoare la societatea civilă particulară şi cu dispoziţiile prezentei legi;
  16. beneficiarul reprezintă moştenitorii participantului definiţi conform prevederilor Codului civil;
  17. plătitorul reprezintă angajatorul care virează contribuţii către un fond de pensii ocupaţionale;
  18. pensia ocupaţională reprezintă suma plătită periodic, pe viaţă, unui participant în mod suplimentar şi distinct de cea furnizată de sistemul public;
  19. normele reprezintă reglementările emise de Comisie în aplicarea prezentei legi, care sunt obligatorii pentru schemele de pensii ocupaţionale, fondurile de pensii ocupaţionale, administratori şi depozitari;
  20. schema facultativă de pensii ocupaţionale reprezintă un sistem de termene, condiţii şi reguli pe baza căruia administratorul colectează, investeşte resursele financiare ale fondului de pensii ocupaţionale şi plăteşte pensii ocupaţionale;
  21. sindicatul reprezintă acele organizaţii definite potrivit Legii sindicatelor nr. 54/2003, precum şi, după caz, reprezentanţii aleşi ai angajaţilor organizaţi potrivit legii;
  22. transferul de disponibilităţi reprezintă trecerea activului personal din contul unui participant la un fond de pensii ocupaţionale către un alt fond de pensii ocupaţionale;
  23. unitatea de cont reprezintă o parte proporţională din activul financiar net al fondului de pensii ocupaţionale;
  24. data de transfer reprezintă data la care se efectuează transferul de disponibilităţi aflate în contul unui participant, de la un fond de pensii ocupaţionale la altul;
  25. data de convertire reprezintă data la care se convertesc în unităţi de cont contribuţiile participanţilor şi sumele ce fac obiectul transferului de disponibilităţi, în conformitate cu valoarea unităţilor de cont la acea dată;
  26. rata de rentabilitate a unui fond de pensii ocupaţionale este raportul dintre diferenţa dintre valoarea medie a unei unităţi de cont în ultima zi a trimestrului şi valoarea acelei unităţi în ultima zi lucrătoare care precedă perioada de
  24 de luni şi, respectiv, valoarea acelei unităţi de cont în ultima zi lucrătoare care precedă perioada de 24 de luni, exprimată în procente;
  27. ponderea fondului la o anumită dată este raportul dintre valoarea activului net al fondului şi valoarea activelor nete ale tuturor fondurilor de pensii ocupaţionale, calculate la aceeaşi dată;
  28. rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor pentru ultimele 24 de luni este suma produselor dintre rata de rentabilitate a fiecărui fond şi ponderea medie a fondului în totalul fondurilor de pensii ocupaţionale;
  29. ponderea medie a fondului în totalul fondurilor de pensii ocupaţionale este media aritmetică dintre ponderea fondului în ultima zi lucrătoare care precedă perioada de 24 de luni şi ponderea fondului în ultima zi lucrătoare din perioada de 24 de luni;
  30. rata de rentabilitate minimă a tuturor fondurilor reprezintă cea mai mică valoare dintre rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor în perioada respectivă, diminuată cu patru puncte procentuale şi 50% din rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor în perioada respectivă;
  31. acţionar semnificativ este acea persoană fizică sau juridică, care, nemijlocit şi singură ori prin intermediul sau în legătură cu alte persoane fizice ori juridice, acţionând în mod concertat, exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, fie ar reprezenta cel puţin 5% din capitalul social al administratorului, fie ar conferi cel puţin 5% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală, sau care dau posibilitatea să exercite o influenţă semnificativă asupra conducerii administratorului.
  (2) Persoana afiliată, în raport cu o persoană fizică sau juridică, numită prima entitate, reprezintă:
  a) un acţionar sau un grup de acţionari care deţine mai mult de 10% din acţiunile emise de prima entitate ori care, deşi deţine un procent mai mic, poate influenţa, direct sau indirect, deciziile luate de prima entitate;
  b) orice entitate în care prima entitate deţine, direct sau indirect, mai mult de 10% din acţiunile emise ori care, deşi deţine un procent mai mic, poate influenţa, direct sau indirect, deciziile luate de respectiva entitate;
  c) orice altă entitate în care un acţionar deţine, direct sau indirect, mai mult de 30% din acţiunile emise şi, în acelaşi timp, deţine, direct sau indirect, mai mult de 30% din totalul acţiunilor emise de prima entitate;
  d) orice persoană care poate determina, direct sau indirect, deciziile primei entităţi;
  e) orice membru al consiliului de administraţie sau al altui organ de conducere ori supraveghere al respectivei entităţi;
  f) soţul/soţia sau o rudă până la gradul al treilea ori un afin până la gradul al doilea inclusiv al oricărei persoane prevăzute la lit. a)-e).


  Capitolul II Schemele facultative de pensii ocupaţionale


  Articolul 3

  (1) Schema facultativă de pensii ocupaţionale trebuie să conţină cuantumul şi periodicitatea contribuţiilor, modul de împărţire a acestora între angajat şi angajator, regulile de investire a activelor, precum şi metodele pentru efectuarea plăţii pensiilor ocupaţionale, a frecvenţei, duratei şi actualizării acestor plăţi.
  (2) Comisia emite norme privind schemele facultative de pensii ocupaţionale.
  (3) Încadrarea în muncă a unei persoane sau dobândirea calităţii de membru de sindicat nu poate fi condiţionată de participarea sau continuarea participării la o schemă facultativă de pensii ocupaţionale şi nu se pot face reţineri din salariu pentru contribuţii la o astfel de schemă fără acordul scris al persoanei respective.


  Articolul 4

  (1) Angajatorul şi sindicatul pot propune angajaţilor, de comun acord, participarea la o schemă facultativă de pensii ocupaţionale, prin contractul colectiv de muncă.
  (2) În situaţia în care nu există contract colectiv de muncă, schemele facultative de pensii ocupaţionale pot fi propuse de angajator şi sindicat în baza unui protocol.
  (3) În situaţia în care nu există sindicat, schemele facultative de pensii ocupaţionale pot fi propuse de angajator cu consultarea angajaţilor.


  Articolul 5

  (1) Angajatorul reţine şi virează contribuţiile angajaţilor săi care au calitatea de participant la o schemă facultativă de pensii ocupaţionale şi răspunde penal de neplata contribuţiilor sau de plată lor incompletă conform termenelor, condiţiilor şi regulilor schemei cu privire la plata contribuţiilor.
  (2) Determinarea valorii obligaţiei financiare care rezultă din neplata contribuţiilor sau din plata lor incompletă este reglementată de Comisie.
  (3) Administratorul este obligat să notifice plătitorului, Consiliului de coordonare şi participantului neîndeplinirea obligaţiei faţă de fondul de pensii ocupaţionale.
  (4) În vederea recuperării obligaţiei financiare prevăzute la alin. (2), administratorul schemei respective poate solicita aplicarea măsurilor de executare silită asupra angajatorului, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă.


  Capitolul III Autorizarea schemelor facultative de pensii ocupaţionale


  Articolul 6

  (1) Schemele facultative de pensii ocupaţionale trebuie să obţină autorizarea prealabilă a Comisiei.
  (2) Procedura de autorizare şi modificare a schemelor facultative de pensii ocupaţionale este prevăzută în normele Comisiei.


  Articolul 7

  Administratorul procedează la publicitatea schemei şi la încasarea de contribuţii numai după autorizarea schemei facultative de pensii ocupaţionale, sub sancţiunea retragerii autorizaţiei de funcţionare a administratorului.


  Articolul 8

  (1) Administratorul transmite Comisiei documentaţia necesară în vederea autorizării fiecărei scheme facultative de pensii ocupaţionale.
  (2) Conţinutul documentaţiei se stabileşte prin normele Comisiei şi conţine obligatoriu următoarele date şi reguli:
  a) numele şi sediul administratorului;
  b) numele şi sediul angajatorului sau angajatorilor şi denumirea şi sediul sindicatului sau sindicatelor, după caz, care au propus schema respectivă;
  c) condiţiile de eligibilitate a participanţilor pentru aderarea la schema facultativă de pensii ocupaţionale;
  d) principiile investiţionale ale schemei facultative de pensii ocupaţionale;
  e) dreptul de proprietate al participanţilor la schema facultativă de pensii ocupaţionale asupra sumei existente în conturile lor;
  f) condiţiile începerii şi periodicitatea plăţii pensiilor ocupaţionale;
  g) condiţiile de acordare a pensiei ocupaţionale de invaliditate;
  h) metoda da actualizare a pensiilor ocupaţionale;
  i) nivelul comisioanelor plătite administratorului;
  j) periodicitatea şi procedura de raportare către participanţi;
  k) condiţiile şi procedurile de încetare a participării şi de transfer la o altă schemă facultativă de pensii ocupaţionale;
  l) suma fixă prevăzută în normele Comisiei, potrivit art. 72 alin. (1) şi (2);
  m) forma de garantare a contribuţiilor şi a pensiilor ocupaţionale.
  (3) În termen de 30 de zile de la depunerea documentaţiei, Comisia emite autorizaţia sau respinge cererea de autorizare, după caz.
  (4) Administratorii informează participanţii despre datele şi regulile prevăzute la alin. (2) în momentul aderării, precum şi despre modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la autorizarea lor.


  Articolul 9

  (1) Modificarea schemei facultative de pensii ocupaţionale se face de comun acord între administrator şi Consiliul de coordonare a fondului respectiv, fără a aduce atingere drepturilor participanţilor.
  (2) Modificările devin aplicabile numai după autorizarea lor de către Comisie.


  Articolul 10

  (1) Comisia poate retrage autorizaţia unei scheme facultative de pensii ocupaţionale, dacă se dovedeşte că au fost încălcate dispoziţiile prezentei legi, ale normelor Comisiei sau dacă retragerea autorizaţiei este în interesul participanţilor la respectiva schemă.
  (2) Înainte de a proceda la retragerea autorizaţiei, Comisia notifică administratorului şi Consiliului de coordonare a fondului respectiv, cu cel puţin 30 de zile înainte, intenţia şi motivele retragerii.
  (3) În termen de 30 de zile de la data primirii notificării Comisiei, administratorul are obligaţia să răspundă acestei notificări şi, dacă este cazul, să propună un plan de remediere.
  (4) Comisia poate aproba planul de remediere propus şi acordă un termen de punere în aplicare.
  (5) În cazul în care Comisia nu primeşte răspuns în termenul prevăzut la alin. (3) sau dacă răspunsul primit ori planul de remediere propus nu este satisfăcător, procedează la retragerea autorizaţiei.
  (6) Administratorul schemei facultative de pensii ocupaţionale poate ataca decizia Comisiei de retragere a autorizaţiei la instanţa judecătorească competentă, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare privind contenciosul administrativ.


  Articolul 11

  Retragerea autorizaţiei unei scheme facultative de pensii ocupaţionale conduce automat la retragerea autorizaţiei fondului de pensii ocupaţionale de către Comisie.


  Articolul 12

  De la data retragerii autorizaţiei unei scheme facultative de pensii ocupaţionale de către Comisie se aplică următoarele dispoziţii:
  a) administratorul schemei facultative de pensii ocupaţionale nu mai acceptă contribuţii şi nu mai percepe comisioane, sub sancţiunea retragerii autorizaţiei de funcţionare a administratorului;
  b) Comisia desemnează un administrator special al schemei facultative de pensii ocupaţionale, care nu poate fi persoană afiliată administratorului, angajatorului, sindicatului sau depozitarului;
  c) Comisia emite norme cu privire la administratorul special, atribuţiile acestuia, precum şi procedurile de selectare şi plată ale administratorilor speciali;
  d) administratorul special evaluează activele şi pasivele fondului de pensii ocupaţionale şi trimite Comisiei şi Consiliului de coordonare rapoarte preliminare;
  e) în termen de 3 luni de la desemnare, administratorul special transmite Comisiei şi Consiliului de coordonare raportul final al evaluării prevăzute la lit. d), auditat de un auditor financiar, avizat de Comisie, precum şi o propunere de lichidare a schemei facultative de pensii ocupaţionale; propunerea de lichidare prevede modalitatea şi programul transferului de disponibilităţi către alt administrator de fonduri de pensii ocupaţionale;
  f) în perioada de evaluare administratorul special poate efectua transferuri de disponibilităţi la date pe care le stabileşte, cu excepţia cazului în care constată că acestea nu sunt în interesul participanţilor;
  g) angajatorul, Consiliul de coordonare şi sindicatul, după caz, pot transmite Comisiei obiecţii la propunerea de lichidare prevăzută la lit. e), în termen de 30 de zile de la primirea acesteia;
  h) Comisia analizează propunerea de lichidare şi obiecţiile formulate şi se pronunţă în termen de 60 de zile de la primirea acesteia;
  i) în situaţia respingerii propunerii de lichidare, Comisia poate cere administratorului special o nouă propunere de lichidare, în termen de 30 de zile de la data respingerii, pe baza recomandărilor din decizia de respingere;
  j) Comisia analizează noua propunere de lichidare şi decide în termen de 30 de zile de la primirea acesteia;
  k) după aprobarea propunerii, administratorul special procedează la lichidarea schemei facultative de pensii ocupaţionale şi înştiinţează Comisia despre finalizarea operaţiunilor, printr-un raport.


  Articolul 13

  (1) Comisia emite norme referitoare la procedura de lichidare a schemei facultative de pensii ocupaţionale şi la conţinutul rapoartelor obligatorii.
  (2) Comisia emite norme privind condiţiile transferurilor de disponibilităţi de la retragerea autorizaţiei până la momentul aprobării planului de lichidare.


  Articolul 14

  Activele personale nu pot reveni angajatorului, sindicatului, administratorului sau depozitarului, actele de atribuire către oricare dintre aceştia fiind nule de drept.


  Capitolul IV Transferurile între schemele facultative de pensii ocupaţionale


  Articolul 15

  (1) Schemele facultative de pensii ocupaţionale conţin reguli privind transferul la altă schemă facultativă de pensii ocupaţionale.
  (2) În condiţiile în care participantul a aderat la o nouă schemă facultativă de pensii ocupaţionale, acesta poate:
  a) să-şi transfere conturile individuale de la vechile fonduri de pensii ocupaţionale la noul fond;
  b) să-şi păstreze calitatea de participant la toate schemele facultative de pensii ocupaţionale, urmând a le cumula la momentul deschiderii dreptului de pensie.


  Articolul 16

  (1) Dacă participantul doreşte să transfere activul personal la o altă schemă facultativă de pensii ocupaţionale, este obligat să înştiinţeze administratorul fostei scheme facultative de pensii ocupaţionale şi să îi transmită o copie a actului de aderare.
  (2) Comisia emite norme referitoare la:
  a) forma şi conţinutul documentului prin care participantul înştiinţează administratorul despre aderarea la o altă schemă facultativă de pensii ocupaţionale;
  b) procedurile de aderare la noua schemă facultativă de pensii ocupaţionale.


  Articolul 17

  (1) În termen de 30 de zile calendaristice de la înştiinţare, administratorul fostei scheme facultative de pensii ocupaţionale efectuează un transfer de disponibilităţi către administratorul noii scheme.
  (2) Transferul de disponibilităţi cuprinde activul personal, calculat la ultima dată de evaluare, mai puţin deducerile legale.
  (3) Administratorul fostei scheme facultative de pensii ocupaţionale notifică administratorului noii scheme toate informaţiile referitoare la contribuţiile făcute în contul participantului, precum şi despre transferurile de disponibilităţi cu privire la contul acelui participant.


  Capitolul V Participanţi şi contribuţii


  Articolul 18

  (1) Tuturor participanţilor la o schemă facultativă de pensii ocupaţionale li se aplică un tratament nediscriminatoriu, având aceleaşi drepturi şi obligaţii raportat la fondul de pensii ocupaţionale.
  (2) Participanţii şi beneficiarii la o schemă facultativă de pensii ocupaţionale au dreptul la egalitate de tratament şi în cazul schimbării locului de muncă, domiciliului sau reşedinţei într-o altă ţară, stat membru al Uniunii Europene sau stat aparţinând Spaţiului Economic European.
  (3) Aderarea la o schemă facultativă de pensii ocupaţionale este facultativă.


  Articolul 19

  (1) Actul de aderare este un contract scris, încheiat direct între persoana fizică şi administratorul schemei respective şi conţine principalele prevederi ale schemei facultative de pensii ocupaţionale, ale contractului de administrare, riscurile financiare, tehnice sau de altă natură şi modul de repartizare a acestora, precum şi referiri la contribuţii, pensii ocupaţionale, investiţii şi nivelul comisioanelor.
  (2) Administratorul nu poate refuza semnarea actului de aderare nici unei persoane care are dreptul de a participa la acea schemă.
  (3) Forma actului de aderare este aceeaşi pentru toţi participanţii la acea schemă.
  (4) Forma-cadru a actului de aderare este stabilită de către Comisie, prin norme.
  (5) Administratorul poate modifica acest act numai cu autorizaţia Comisiei, caz în care actul de aderare trebuie refăcut.
  (6) În termen de 30 de zile de la aderare, administratorul transmite participanţilor o copie semnată a actului de aderare.


  Articolul 20

  (1) Contribuţiile la un fond de pensii ocupaţionale se stabilesc conform regulilor acelei scheme facultative de pensii ocupaţionale şi se virează o dată cu contribuţiile de asigurări sociale obligatorii.
  (2) Contribuţia participantului la fondul de pensii ocupaţionale, de până la echivalentul în lei a 200 euro pe an din venitul salarial anual, în procedura de definitivare a impunerii anuale se deduce din venitul salarial brut al acestuia în completarea deducerii contribuţiilor de asigurări sociale datorate potrivit legii.
  (3) Cheltuielile angajatorului cu contribuţiile datorate de acesta la fondul de pensii ocupaţionale, în sumă de până la echivalentul în lei a 200 euro pe an pentru fiecare participant, sunt deductibile la calculul profitului impozabil.
  (4) Participanţii pot, în orice moment, să modifice, cu respectarea nivelului prevăzut la alin. (2), să suspende sau să înceteze contribuţiile la o schemă facultativă de pensii ocupaţionale, fără nici un fel de sancţiune, înştiinţând în scris administratorul şi angajatorul cu cel puţin 30 de zile înainte de data suspendării sau încetării contribuţiilor.
  (5) Înştiinţarea prevăzută la alin. (4) nu va afecta în nici un fel activul personal şi dă dreptul angajatorului să suspende sau să înceteze obligaţia contractuală.


  Articolul 21

  (1) Dacă un participant încetează plata contribuţiei, acesta îşi păstrează drepturile, conform regulilor schemei facultative de pensii ocupaţionale, cu excepţia cazului în care a solicitat un transfer de disponibilităţi către alt fond de pensii ocupaţionale.
  (2) Participantul la o schemă facultativă de pensii ocupaţionale din România, care a fost detaşat într-o altă ţară, are dreptul la continuarea plăţii contribuţiilor la acea schemă pe durata detaşării sale.
  (3) Dacă un participant devine incapabil de a presta o muncă, ca urmare a invalidităţii, acesta va avea dreptul să folosească activul personal, în conformitate cu normele Comisiei.
  (4) Dacă un participant decedează înainte de pensionare, activele personale evaluate la acea dată se distribuie beneficiarilor, conform actului de succesiune şi normelor Comisiei.
  (5) În cazul schimbării locului de muncă, a domiciliului sau reşedinţei în altă ţară, stat membru al Uniunii Europene sau stat aparţinând Spaţiului Economic European, participantul şi beneficiarul păstrează dreptul la pensia ocupaţională câştigată în cadrul schemelor facultative de pensii ocupaţionale din România şi aceasta se plăteşte în acel stat, în cuantumul rămas după scăderea tuturor taxelor şi cheltuielilor aferente plăţii.


  Capitolul VI Conturile participanţilor şi evaluarea activelor


  Articolul 22

  (1) Participantul este proprietarul activului personal din contul său.
  (2) Activul personal este insesizabil, neputând face obiectul nici unei măsuri de executare silită.
  (3) Activul personal nu poate fi gajat sau cesionat, sub sancţiunea nulităţii.


  Articolul 23

  (1) Contribuţiile se colectează pe baza codului numeric personal în conturile individuale ale participanţilor.
  (2) Contribuţiile la un fond de pensii ocupaţionale şi transferurile de disponibilităţi se convertesc în unităţi de cont şi diviziuni ale acestora.
  (3) Valoarea totală a unităţilor de cont ale unui fond de pensii ocupaţionale este întotdeauna egală cu valoarea totală a activelor fondului.
  (4) Comisia emite norme care definesc activul net, principiile de evaluare a activelor şi pasivelor fondurilor de pensii ocupaţionale.
  (5) Activele şi pasivele fondului de pensii ocupaţionale sunt evidenţiate şi ţinute separat de cele ale administratorului.


  Articolul 24

  (1) Contribuţiile şi transferul de disponibilităţi la un fond de pensii ocupaţionale se convertesc în unităţi de cont numai la anumite date, denumite date de convertire, conform valorii unităţilor de cont la acea dată.
  (2) Până la convertire, contribuţiile şi transferul de disponibilităţi se înscriu într-un cont separat al fondului de pensii ocupaţionale, dobânda generată de acest cont constituind venit al fondului.
  (3) Comisia prevede, prin norme, datele de convertire şi periodicitatea lor.
  (4) La prima dată de convertire care urmează plăţii primei contribuţii la fondul de pensii ocupaţionale, valoarea unei unităţi de cont va fi de 100.000 lei.
  (5) Comisia poate reactualiza valoarea unităţii de cont, pe baza principiilor de evaluare a activelor fondurilor de pensii ocupaţionale.


  Articolul 25

  (1) Valoarea activelor nete şi valoarea unităţii de cont ale unui fond de pensii ocupaţionale, calculate de către depozitar la fiecare dată de evaluare, se comunică administratorului şi Comisiei în aceeaşi zi.
  (2) Calculele menţionate la alin. (1) sunt făcute de depozitar şi sunt supuse auditării unui auditor independent avizat de Comisie.
  (3) Auditorul financiar nu poate fi persoană afiliată angajatorului, sindicatului, administratorului sau depozitarului.
  (4) Evaluarea are loc cel puţin o dată pe lună la datele stabilite prin normele Comisiei.


  Articolul 26

  Administratorul care a primit contribuţii pe o perioadă de cel puţin 24 de luni calculează, în ultima zi lucrătoare a fiecărui trimestru, rata de rentabilitate a fiecărui fond de pensii ocupaţionale pentru ultimele 24 de luni şi o comunică Comisiei.


  Articolul 27

  Comisia emite norme cu privire la:
  a) regulile de calcul al rentabilităţii fondurilor de pensii ocupaţionale, inclusiv regulile de rotunjire a valorilor obţinute;
  b) data la care depozitarul trebuie să informeze Comisia şi Consiliul de coordonare despre valoarea activelor nete ale fondului de pensii ocupaţionale, valoarea unei unităţi de cont, rentabilitatea fondului, precum şi metoda prin care se face această înştiinţare;
  c) forma şi data publicării ratei medii ponderate de rentabilitate a tuturor fondurilor;
  d) procedura de avizare a auditorului financiar;
  e) metodologia de calcul al activului net şi al unităţilor de cont.


  Capitolul VII Înfiinţarea şi autorizarea fondurilor de pensii ocupaţionale


  Articolul 28

  (1) Resursele fondului de pensii ocupaţionale se constituie din sumele provenite din contribuţiile făcute şi din sumele provenite din investirea acestora.
  (2) Ponderea în fondul de pensii ocupaţionale a participantului este determinată de activul său personal.


  Articolul 29

  Un fond de pensii ocupaţionale trebuie să aibă minimum 100 de participanţi.


  Articolul 30

  (1) Un fond de pensii ocupaţionale poate fi administrat numai de un administrator având autorizare de funcţionare pentru fondurile de pensii ocupaţionale, eliberată de Comisie, care îl reprezintă în raporturile cu terţii, inclusiv în faţa instanţelor judecătoreşti.
  (2) Acţiunile şi cererile introduse de participanţi sau alte instituţii publice la instanţele judecătoreşti în legătură cu administrarea fondului de pensii ocupaţionale sunt scutite de taxa judiciară de timbru.


  Articolul 31

  (1) Sediul fondului de pensii ocupaţionale va fi acelaşi cu cel al administratorului.
  (2) Denumirea fondului de pensii ocupaţionale conţine sintagma "fond de pensii ocupaţionale".


  Articolul 32

  (1) Conţinutul contractului-cadru de societate civilă, prin care se constituie un fond de pensii ocupaţionale, este stabilit prin normele Comisiei.
  (2) Comisia aprobă contractul de societate civilă.
  (3) Un fond de pensii ocupaţionale nu poate fi declarat în stare de faliment.


  Articolul 33

  (1) Consiliul de conducere reprezintă fondul de pensii ocupaţionale în relaţiile cu administratorul, negociază şi semnează contractul de administrare.
  (2) Consiliul de coordonare este format din participanţi aleşi, candidaţii fiind propuşi, în mod paritar, de angajator şi sindicat sau de reprezentanţi ai salariaţilor, după caz; componenţa sa este indicată în conţinutul contractului de societate civilă.
  (3) Administratorul este obligat să informeze Consiliul de coordonare despre activitatea desfăşurată, în modalităţile prevăzute în contractul de administrare şi în normele Comisiei.


  Articolul 34

  (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de coordonare prevede numărul de reprezentanţi, condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească, drepturile, obligaţiile, durata mandatului, procedurile alegerii, temeiurile pentru revocare, clauze de confidenţialitate şi alte dispoziţii referitoare la aceştia.
  (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de coordonare prevede procedura de convocare a participanţilor la şedinţele Consiliului de coordonare.
  (3) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de coordonare este elaborat de Comisie, după consultarea Consiliului Economic şi Social.


  Articolul 35

  (1) Comisia elaborează contractul-cadru de administrare, care conţine obligatoriu:
  a) părţile contractante;
  b) principiile schemei facultative de pensii ocupaţionale;
  c) principalele drepturi şi obligaţii ale părţilor şi modalitatea de implementare;
  d) administrarea;
  e) modalităţile de control, exercitate de către auditori;
  f) obligaţiile de informare a administratorului faţă de Consiliul de coordonare a fondului de pensii ocupaţionale, participanţi şi autorităţi;
  g) evidenţele administratorului referitoare la participanţi, contribuţii, investiţii şi pensii ocupaţionale;
  h) modalităţile specifice de constatare, reclamare şi remediere a deficienţelor;
  i) răspunderea părţilor contractante;
  j) sancţiunile;
  k) durata contractului de administrare, modalităţile de modificare şi încetare a contractului de administrare;
  l) informaţii privind depozitarul fondului de pensii ocupaţionale.
  (2) Actul de aderare se constituie ca anexă a contractului de administrare.
  (3) Secţiunea privind părţile contractante prevăzute la alin. (1) lit. a) trebuie să cuprindă:
  a) elementele de identificare a fondului de pensii ocupaţionale, a administratorului şi a Consiliului de coordonare;
  b) actul constitutiv şi regulamentele interne.
  (4) Principiile schemei facultative de pensii ocupaţionale, prevăzute la alin. (1) lit. b), trebuie să precizeze:
  a) cuantumul contribuţiei, cotele aferente angajatului şi angajatorului, precum şi modalitatea de plată;
  b) modalitatea de împărţire a profitului între participanţi;
  c) tipurile de pensii ocupaţionale şi condiţiile de eligibilitate.
  (5) Principalele drepturi şi obligaţii ale părţilor şi modalitatea de implementare, prevăzute la alin. (1) lit. c), trebuie să precizeze:
  a) obiectul de activitate;
  b) principalele operaţii desfăşurate de administrator în contul fondului de pensii ocupaţionale: colectarea contribuţiilor, investirea lor, plata pensiilor ocupaţionale;
  c) comisionul acordat administratorului.
  (6) Administrarea prevăzută la alin. (1) lit. d) trebuie să cuprindă:
  a) principiile de conducere şi de investiţii ale fondului de pensii ocupaţionale;
  b) competenţele, drepturile şi restricţiile acesteia;
  c) metoda de calcul şi de percepere a comisioanelor;
  d) declaraţia privind politica de investiţii.
  (7) Obligaţiile de informare a administratorului, prevăzute la alin. (1) lit. f), trebuie să cuprindă:
  a) informările generale;
  b) raportările financiar-contabile.
  (8) Contractul de administrare poate fi modificat numai cu aprobarea prealabilă a Comisiei.


  Articolul 36

  (1) Fondul de pensii ocupaţionale trebuie autorizat, în prealabil, de Comisie.
  (2) Autorizaţia se eliberează în baza unei cereri formulate de administratorul care urmează să administreze fondul de pensii ocupaţionale, la care se anexează următoarele documente:
  a) actul constitutiv al administratorului;
  b) proiectul contractului de administrare;
  c) proiectul contractului de depozitare;
  d) contractul de societate civilă încheiat între participanţii iniţiali ai fondului de pensii ocupaţionale;
  e) proiectul actului individual de aderare la fondul de pensii ocupaţionale;
  f) dovada plăţii taxei pentru cererea de autorizare;
  g) alte documente cerute de normele Comisiei.


  Articolul 37

  (1) Comisia poate solicita Consiliului de coordonare alte documente şi informaţii, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii de autorizare a fondului de pensii ocupaţionale.
  (2) Comisia poate verifica orice aspect legat de cererea de autorizare a fondului de pensii ocupaţionale, fiind îndreptăţită:
  a) să se adreseze autorităţilor competente;
  b) să solicite documente şi informaţii din alte surse.


  Articolul 38

  Comisia analizează cererea de autorizare a unui fond de pensii ocupaţionale şi procedează, în termen de 30 de zile de la data primirii ultimului set de documente şi informaţii de la Consiliul de coordonare, fie la aprobarea, fie la respingerea cererii.


  Articolul 39

  Comisia respinge cererea de autorizare a unui fond de pensii ocupaţionale, dacă:
  a) cererea nu este conformă cu dispoziţiile prezentei legi sau ale altor legi cu incidenţă în domeniu;
  b) organizarea fondului de pensii ocupaţionale nu este conformă cu dispoziţiile prezentei legi şi ale celorlalte legi cu incidenţă în domeniu;
  c) documentele prezentate în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) şi ale art. 37 conţin clauze sau, dimpotrivă, nu conţin anumite clauze, fapt ce poate avea ca efect prejudicierea intereselor participanţilor la fondul de pensii ocupaţionale sau nu protejează în mod adecvat interesele participanţilor;
  d) există posibilitatea ca administrarea fondului de pensii ocupaţionale să nu fie desfăşurată în conformitate cu practica administrării solide şi prudente a fondurilor de pensii ocupaţionale, potrivit normelor Comisiei.


  Articolul 40

  În cazul respingerii cererii de autorizare a unui fond de pensii ocupaţionale, Comisia informează administratorul care a formulat cererea despre motivele respingerii, cu excepţia situaţiei în care Comisia doreşte să protejeze sursele confidenţiale de informaţie.


  Articolul 41

  Consiliul de coordonare şi administratorul încheie contractul de administrare în forma aprobată de Comisie şi fondul de pensii ocupaţionale primeşte contribuţiile participanţilor numai după ce administratorul a primit autorizaţia de funcţionare şi fondului de pensii ocupaţionale i-a fost acordată autorizaţia.


  Articolul 42

  (1) Comisia poate retrage autorizaţia unui fond de pensii ocupaţionale în următoarele situaţii:
  a) schemei facultative de pensii ocupaţionale i s-a retras autorizaţia;
  b) numărul de participanţi a scăzut sub minimul legal;
  c) este în interesul participanţilor, apreciat de Comisie.
  (2) Administratorul nu mai poate investi activele fondului de pensii ocupaţionale din momentul retragerii autorizaţiei acestuia.
  (3) De la data la care Comisia retrage autorizaţia unui fond de pensii ocupaţionale, se aplică prevederile art. 12 referitoare la retragerea autorizaţiei unei scheme facultative de pensii ocupaţionale.


  Capitolul VIII Investiţiile fondurilor de pensii ocupaţionale


  Articolul 43

  (1) Investiţiile fondurilor de pensii ocupaţionale se efectuează în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi şi cu normele Comisiei, cu respectarea regulilor schemei facultative de pensii ocupaţionale şi ale contractului de administrare, în scopul maximizării veniturilor şi în beneficiul exclusiv al participanţilor.
  (2) Principiile de investiţie sunt:
  a) prudenţialitatea, inclusiv asigurarea securităţii activelor;
  b) diversificarea investiţiilor în vederea evitării concentrării excesive a investiţiilor pe o anumită clasă de active, emitenţi sau grup de emitenţi;
  c) menţinerea unei lichidităţi adecvate stipulate în normele Comisiei;
  d) calitatea şi profitabilitatea investiţiilor.
  (3) Declaraţia privind politica de investiţii respectă principiile de investire şi conţine:
  a) strategia de investire a activelor, în raport cu natura şi durata obligaţiilor;
  b) metode de măsurare a riscului investiţiilor;
  c) procedurile de management al riscului;
  d) metoda de revizuire a principiilor de investiţie;
  e) persoanele responsabile de luarea deciziilor şi realizarea investiţiilor, procedurile pentru luarea deciziilor.
  (4) Administratorul revizuieşte şi completează declaraţia privind politica de investiţii o dată la 3 ani sau ori de câte ori intervine o schimbare importantă în politica de investiţii, cu acordul Comisiei şi al Consiliului de coordonare.


  Articolul 44

  Cu respectarea dispoziţiilor art. 43, administratorul investeşte în:
  a) instrumente ale pieţei monetare, inclusiv conturi şi depozite în lei la o bancă, persoană juridică română, sau la o sucursală a unei instituţii de credit străine autorizate să funcţioneze pe teritoriul României şi care nu se află în procedură de supraveghere specială ori administrare specială sau a cărei autorizaţie nu este retrasă;
  b) titluri de stat emise de Ministerul Finanţelor Publice;
  c) obligaţiuni şi alte valori mobiliare emise de autorităţile administraţiei publice locale din România;
  d) valori mobiliare tranzacţionate pe o piaţă reglementată şi supravegheată de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare;
  e) obligaţiuni şi alte valori mobiliare emise de alte state, care îndeplinesc cerinţele prevăzute de normele Comisiei;
  f) obligaţiuni şi alte valori mobiliare ale organismelor străine neguvernamentale, dacă aceste instrumente sunt cotate la burse de valori autorizate şi îndeplinesc cerinţele de rating şi alte cerinţe prevăzute de normele Comisiei;
  g) titluri de participare emise de organisme de plasament colectiv în valori mobiliare din România sau din alte ţări, care îndeplinesc cerinţele de rating şi alte cerinţe prevăzute de normele Comisiei;
  h) alte forme de investiţii prevăzute de normele Comisiei, în condiţiile art. 94 alin. (1) lit. i).


  Articolul 45

  (1) Investiţiile în categoriile de active prevăzute la art. 44 se supun următoarelor condiţii:
  a) în cazul activelor prevăzute la art. 44 lit. a), nu poate fi investit un procent mai mare de 20% din valoarea totală a activelor fondului;
  b) în cazul activelor prevăzute la art. 44 lit. b), nu poate fi investit un procent mai mare de 70% din valoarea totală a activelor fondului;
  c) în cazul activelor prevăzute la art. 44 lit. c), nu poate fi investit un procent mai mare de 30% din valoarea totală a activelor fondului;
  d) în cazul activelor prevăzute la art. 44 lit. d), nu poate fi investit un procent mai mare de 50% din valoarea totală a activelor fondului;
  e) în cazul activelor prevăzute la art. 44 lit. e), nu poate fi investit un procent mai mare de 10% din valoarea totală a activelor fondului;
  f) în cazul activelor prevăzute la art. 44 lit. f), nu poate fi investit un procent mai mare de 10% din valoarea totală a activelor fondului;
  g) în cazul activelor prevăzute la art. 44 lit. g), nu poate fi investit un procent mai mare de 5% din valoarea totală a activelor fondului.
  (2) Investiţiile în categoriile de active prevăzute la art. 44 lit. e)-g) şi în procentele prevăzute la alin. (1) lit. e)-g) se fac cu respectarea prevederilor privind operaţiunile valutare, conform reglementărilor în vigoare ale Băncii Naţionale a României.
  (3) Comisia poate diminua temporar procentul maxim al activelor care poate fi investit în categoriile de active prevăzute la art. 44.
  (4) Procentele maxime admise sunt:
  a) 5% din activele unui fond pot fi investite într-o singură societate comercială sau în fiecare categorie de active ale acesteia;
  b) 5% din activele unui fond pot fi investite în activele unui singur emitent, grup de emitenţi şi persoanele afiliate lor;
  c) 10% din activele unui singur emitent pot face obiectul investiţiilor unui fond.


  Articolul 46

  (1) Administratorul exercită, în numele fondului, dreptul de vot în adunările generale ale acţionarilor societăţilor comerciale în care s-au investit activele fondului de pensii ocupaţionale.
  (2) Votul este exercitat exclusiv în beneficiul participanţilor la fondul de pensii ocupaţionale.


  Articolul 47

  Administratorul nu poate investi activele fondului de pensii ocupaţionale în:
  a) active care nu pot fi înstrăinate prin lege;
  b) acţiuni, obligaţiuni şi alte valori mobiliare emise de acţionarii administratorului;
  c) acţiuni, obligaţiuni şi alte valori mobiliare emise de administrator, dacă este cazul;
  d) acţiuni, obligaţiuni şi alte valori mobiliare emise de angajator;
  e) acţiuni, obligaţiuni şi alte valori mobiliare emise de depozitar;
  f) acţiuni, obligaţiuni şi alte valori mobiliare emise de orice persoană afiliată în raport cu entităţile prevăzute la lit. b)-e);
  g) orice alte active stabilite prin normele Comisiei.


  Articolul 48

  (1) Administratorul este obligat să ia măsuri pentru adaptarea activităţii de investiţii în situaţia în care prevederile strategiei financiare nu sunt respectate, ca urmare a:
  a) schimbării preţurilor de piaţă, care constituie baza de evaluare a activelor;
  b) modificării ratelor de schimb valutar;
  c) modificării relaţiilor organizatorice sau economice dintre entităţile în care au fost investite activele;
  d) oricăror alte circumstanţe care nu pot fi controlate imediat de către administrator.
  (2) Adaptarea activităţii de investiţii trebuie să aibă loc în termen de cel mult 6 luni de la data apariţiei situaţiilor prevăzute la alin. (1).
  (3) La cererea administratorului, în cazuri bine justificate, Comisia poate, dacă protejarea intereselor participanţilor la schema facultativă de pensii ocupaţionale o impune, să prelungească termenul prevăzut la alin. (2) până la 12 luni.


  Articolul 49

  (1) Administratorul nu poate înstrăina activele fondului de pensii ocupaţionale:
  a) sie însuşi;
  b) depozitarului;
  c) angajatorului sau sindicatului care propune schema facultativă de pensii ocupaţionale;
  d) persoanelor afiliate în raport cu oricare dintre entităţile prevăzute la lit. a)-c).
  (2) Activele fondului de pensii ocupaţionale nu pot constitui garanţii şi nu pot fi utilizate pentru acordarea de credite, sub sancţiunea nulităţii.


  Articolul 50

  (1) Comisia poate prevedea restricţii suplimentare pentru investiţii, în scopul protejării intereselor participanţilor.
  (2) Nerespectarea prevederilor privind investiţiile fondurilor de pensii ocupaţionale duce la retragerea autorizaţiei de funcţionare a administratorului.


  Capitolul IX Constituirea, autorizarea şi funcţionarea administratorilor


  Articolul 51

  (1) Administratorul trebuie să obţină autorizaţie de funcţionare de la Comisie pentru a putea administra un fond de pensii ocupaţionale.
  (2) Denumirea administratorului va conţine sintagma "societate de administrare a fondurilor de pensii".
  (3) Dacă un administrator nu face cerere pentru autorizaţia de funcţionare în termen de 30 de zile de la primirea autorizaţiei de constituire sau dacă Comisia nu îi acordă autorizaţia de funcţionare, acesta este obligat să-şi schimbe în cel mai scurt timp denumirea, în sensul eliminării sintagmei prevăzute la alin. (2).
  (4) Administrarea unui fond de pensii ocupaţionale desemnează serviciile prestate exclusiv de administratorul unui fond prin care se asigură:
  a) gestionarea operaţiunilor zilnice ale fondului de pensii ocupaţionale;
  b) gestionarea, depozitarea şi arhivarea tuturor documentelor privind fondul şi participanţii la acesta;
  c) transferul de disponibilităţi şi decontarea cheltuielilor privind operaţiunile fondului de pensii ocupaţionale;
  d) colectarea contribuţiilor participanţilor, transformarea lor în unităţi de cont şi actualizarea informaţiilor din conturile acestora;
  e) administrarea activelor fondului de pensii ocupaţionale;
  f) furnizarea documentelor privind participarea la fond, notificarea, informarea periodică şi retragerea participanţilor de la fond;
  g) gestionarea relaţiilor cu depozitarul şi cu Fondul de garantare a pensiilor ocupaţionale;
  h) calculul şi plata pensiilor ocupaţionale şi a celorlalte drepturi ce revin participanţilor conform prezentei legi;
  i) elaborarea, prezentarea, depunerea, publicarea şi distribuirea rapoartelor prevăzute de normele Comisiei;
  j) alte activităţi reglementate de Comisie.
  (5) Un administrator poate administra mai multe scheme facultative de pensii ocupaţionale.
  (6) Activele şi pasivele fiecărui fond de pensii ocupaţionale sunt organizate, evidenţiate şi administrate distinct, separat de celelalte activităţi şi de contabilitatea proprie, fără posibilitatea transferului între ele.


  Articolul 52

  (1) Administratorul trebuie să acţioneze numai în interesul participanţilor şi să aplice principii prudenţiale în activitate.
  (2) Administratorul nu poate fi o persoană afiliată angajatorului, sindicatului sau depozitarului.


  Articolul 53

  (1) Acţiunile unui administrator sunt nominative şi nu pot fi transformate în acţiuni la purtător.
  (2) Administratorul nu poate emite acţiuni preferenţiale.
  (3) Angajatorul şi sindicatul sau reprezentanţii salariaţilor, după caz, care au înfiinţat o schemă facultativă de pensii ocupaţionale, nu pot fi acţionari la administratorul fondului de pensii ocupaţionale corespondent acestei scheme.
  (4) Actul constitutiv al administratorului trebuie să prevadă că acţionarii nu pot beneficia de drepturi preferenţiale sau de alte privilegii şi că este interzisă limitarea drepturilor sau impunerea de obligaţii suplimentare.
  (5) O persoană fizică sau juridică poate fi acţionar la un singur administrator.
  (6) Participaţia cumulată a persoanelor fizice nu poate depăşi 5% din capitalul social al administratorului.
  (7) Calitatea acţionarilor trebuie să răspundă nevoii garantării unei gestiuni prudente şi sănătoase a fondului de pensii ocupaţionale şi să permită realizarea unei supravegheri eficiente în scopul protejării intereselor participanţilor şi beneficiarilor.
  (8) Acţionarii administratorului trebuie să îndeplinească cel puţin următoarele condiţii:
  a) să dispună de o situaţie financiară stabilă, aptă să susţină entitatea în caz de necesitate;
  b) să justifice, în mod satisfăcător, provenienţa fondurilor destinate participaţiei la capitalul social;
  c) să furnizeze toate informaţiile necesare pentru identificarea relaţiilor de afiliere cu alte persoane; persoanele juridice să funcţioneze de minimum 3 ani, cu excepţia celor rezultate din fuziunea sau divizarea unei persoane juridice aflate în funcţiune de minimum 3 ani.


  Articolul 54

  (1) Capitalul social minim pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii ocupaţionale este echivalentul în lei, calculat la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României la data constituirii, a sumei de 2 milioane euro.
  (2) Capitalul social al administratorului este subscris şi vărsat integral, exclusiv în numerar, la momentul constituirii acestuia.
  (3) Capitalul social al administratorului nu poate fi constituit şi nici majorat prin subscripţie publică.
  (4) Capitalul social al administratorului nu poate proveni din împrumuturi sau credite şi nu poate fi grevat de sarcini.
  (5) La constituire, aportul de capital trebuie vărsat într-un cont deschis la o bancă, persoană juridică română, sau la o sucursală a unei bănci străine autorizate să funcţioneze pe teritoriul României.


  Articolul 55

  (1) Membrii consiliului de administraţie trebuie să îndeplinească condiţiile cerute de legislaţia privind societăţile comerciale, precum şi următoarele condiţii:
  a) să fie absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior;
  b) să aibă experienţă profesională de cel puţin 2 ani în domeniul financiar, bancar sau de asigurări;
  c) să aibă onorabilitatea necesară pentru funcţia pe care urmează să o îndeplinească.
  (2) Cel puţin o treime din numărul membrilor consiliului de administraţie trebuie să fie licenţiaţi în ştiinţe economice sau juridice.


  Articolul 56

  (1) Membrii consiliului de administraţie nu pot fi membri în consiliul de administraţie al:
  a) unui alt administrator sau persoanelor afiliate;
  b) depozitarului sau persoanelor afiliate.
  (2) Interdicţia prevăzută la alin. (1) se aplică şi persoanelor care au raporturi de muncă, relaţii comerciale sau alte raporturi similare cu persoanele prevăzute la alin. (1).


  Articolul 57

  (1) Înfiinţarea unui administrator este supusă autorizării prealabile de către Comisie.
  (2) Administratorul nu poate fi înmatriculat la registrul comerţului fără autorizaţia de constituire emisă de Comisie.
  (3) Cererile unui administrator de fonduri de pensii ocupaţionale pentru autorizarea de constituire şi pentru autorizaţia de funcţionare se adresează Comisiei, în conformitate cu prevederile prezentei legi şi cu normele emise de Comisie.


  Articolul 58

  (1) Cererea de autorizare de constituire este întocmită de către fondatorii administratorului şi este însoţită de următoarele documente:
  a) proiectul actului constitutiv al administratorului;
  b) declaraţia de intenţie a fondatorilor pentru constituirea administratorului;
  c) proiectul regulamentului de organizare a administratorului;
  d) documentaţia din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 1 alin. (3);
  e) regulile de bază ale schemelor facultative de pensii ocupaţionale propuse;
  f) lista acţionarilor, care cuprinde informaţii referitoare la eventuala lor calitate de persoane afiliate, la natura legăturilor dintre ei, documente referitoare la statutul lor juridic şi la provenienţa resurselor financiare constituite ca aport la capitalul social al societăţii;
  g) lista candidaţilor pentru consiliul de administraţie şi, dacă este cazul, pentru comitetul de direcţie, precum şi un curriculum vitae în care să se specifice calificarea şi experienţa profesională a fiecăruia;
  h) cazierele judiciare şi cazierele fiscale ale acţionarilor societăţii, după caz;
  i) un plan organizatoric şi financiar al activităţilor administratorului pentru următorii 5 ani;
  j) documentaţia referitoare la depozitarul fondului de pensii ocupaţionale;
  k) dovada plăţii taxei pentru cererea de autorizare de constituire;
  l) orice alte documente prevăzute în normele Comisiei.
  (2) Listele prevăzute la alin. (1) lit. f) şi g) se dau publicităţii.


  Articolul 59

  (1) În termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii de autorizare de constituire, Comisia poate solicita fondatorilor documente şi informaţii suplimentare, pe care aceştia trebuie să le transmită în maximum 30 de zile de la data solicitării.
  (2) Comisia poate verifica orice aspect legat de cererea de autorizare de constituire, fiind îndreptăţită:
  a) să se adreseze altor autorităţi competente în domeniu;
  b) să solicite documente şi informaţii din alte surse.


  Articolul 60

  Comisia analizează cererea de autorizare de constituire şi procedează, în termen de maximum 45 de zile de la data primirii ultimului set de documente, fie la aprobarea cererii de autorizare de constituire, fie la respingerea acesteia.


  Articolul 61

  Comisia aprobă cererea de autorizare de constituire, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
  a) fondatorii dovedesc că pot respecta obligaţia de vărsare a capitalului social, în conformitate cu normele Comisiei;
  b) calitatea acţionarilor corespunde nevoii garantării unei gestiuni sănătoase şi prudente;
  c) candidaţii pentru consiliul de administraţie şi pentru comitetul de direcţie, dacă este cazul, au onorabilitatea, pregătirea şi experienţa profesională necesare pentru ocuparea funcţiei pe care urmează să o îndeplinească;
  d) regulile schemelor facultative de pensii ocupaţionale asigură o gestiune sănătoasă a pensiilor ocupaţionale;
  e) fondatorii demonstrează că au făcut sau că vor face, înainte de începerea administrării fondului de pensii ocupaţionale, toate demersurile necesare pentru organizarea şi conducerea contabilităţii;
  f) denumirea propusă pentru administrator nu este de natură să inducă în eroare participanţii fondului de pensii ocupaţionale sau orice altă persoană;
  g) alte condiţii stabilite prin normele Comisiei.


  Articolul 62

  (1) Comisia respinge cererea de autorizare de constituire, dacă constată neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 61.
  (2) Comisia informează fondatorii care au formulat cererea de autorizare de constituire despre respingere şi motivele acesteia.


  Articolul 63

  (1) În termen de 3 luni de la primirea autorizaţiei de constituire, fondatorii înregistrează administratorul la registrul comerţului, în conformitate cu documentele menţionate în cererea de autorizare de constituire.
  (2) Depăşirea termenului de 3 luni duce la pierderea valabilităţii autorizaţiei de constituire.


  Articolul 64

  (1) În termen de 30 de zile de la data înmatriculării, administratorul depune la Comisie copii ale ultimelor versiuni ale documentelor prevăzute la art. 58 şi orice alte documente prevăzute de normele Comisiei.
  (2) În situaţia existenţei unor modificări sau neconcordanţe în cererea de autorizare de funcţionare, faţă de cererea de autorizare de constituire, altele decât cele cu privire la constituirea administratorului, Comisia poate reevalua cererea de autorizare de funcţionare şi poate aplica, după caz, în mod corespunzător, prevederile art. 59.
  (3) În situaţia în care nu există modificări şi neconcordanţe între cererea de autorizare de funcţionare şi cererea de autorizare de constituire, Comisia acordă autorizaţie de funcţionare în termen de 30 de zile de la primirea ultimului set de documente şi informaţii, obţinute conform prezentului articol.
  (4) Comisia informează imediat administratorul asupra deciziei privind cererea de autorizare de funcţionare.
  (5) Administratorul poate începe activitatea de administrare de fonduri de pensii ocupaţionale de la data emiterii autorizaţiei de funcţionare.


  Articolul 65

  (1) Comisia poate să suspende sau să retragă autorizaţia de funcţionare a administratorului:
  a) pentru aceleaşi motive pentru care respinge o cerere de autorizare de constituire pentru administrarea de fonduri de pensii ocupaţionale;
  b) dacă interesele participanţilor nu sunt protejate în mod corespunzător;
  c) dacă administratorul nu are angajat cel puţin un actuar autorizat;
  d) dacă constată încălcarea gravă a obligaţiilor administratorului.
  (2) Procedura de suspendare sau retragere a autorizaţiei de funcţionare se stabileşte prin normele Comisiei.
  (3) În situaţia retragerii autorizaţiei de funcţionare pentru administrarea de fonduri de pensii ocupaţionale, se aplică prevederile art. 12 referitoare la retragerea autorizaţiei unei scheme facultative de pensii ocupaţionale.


  Articolul 66

  (1) Un administrator poate dobândi, parţial sau integral, capitalul social al unui alt administrator numai cu acordul prealabil scris al Comisiei şi cu respectarea dispoziţiilor legale privind concurenţa.
  (2) Comisia aprobă tranzacţia, cu excepţia situaţiilor în care:
  a) nu este în interesul participanţilor;
  b) administratorii nu îndeplinesc cerinţele prezentei legi sau ale altor dispoziţii legale.


  Articolul 67

  (1) Administratorul este obligat să păstreze documentele şi evidenţele referitoare la fondurile de pensii ocupaţionale, în conformitate cu prevederile legale privind arhivarea şi normele Comisiei.
  (2) Administratorul fondurilor de pensii ocupaţionale are obligaţia organizării sistemului de control intern şi a activităţii de audit intern, potrivit prevederilor legale în vigoare.


  Capitolul X Finanţarea activităţii administratorilor


  Articolul 68

  Administratorul utilizează aceeaşi metodă de calcul şi de percepere a comisioanelor pentru toţi participanţii la acelaşi fond de pensii ocupaţionale.


  Articolul 69

  (1) Veniturile administratorului se constituie din comisioane percepute:
  a) prin deducerea unui cuantum din contribuţiile plătite, dar nu mai mult de 5%, cu condiţia ca această deducere să fie făcută înainte de convertirea contribuţiilor în unităţi de cont;
  b) prin deducerea unui procent negociat din profitul rezultat din investirea activelor fondului de pensii ocupaţionale, dar nu mai mult de 5%.
  (2) Prin normele Comisiei se stabileşte modalitatea de calcul şi de plată a comisioanelor.


  Capitolul XI Plata pensiilor ocupaţionale


  Articolul 70

  (1) Activul personal este folosit numai pentru obţinerea unei pensii ocupaţionale viagere.
  (2) Dreptul la pensia ocupaţională se deschide, la cererea participantului, cu îndeplinirea următoarelor condiţii cumulative:
  a) vârsta de pensionare prevăzută în Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) dacă au fost plătite minimum 60 de contribuţii lunare;
  c) activul personal este cel puţin egal cu suma necesară obţinerii pensiei ocupaţionale minime prevăzute prin normele Comisiei.


  Articolul 71

  Se exceptează de la prevederile art. 70 situaţiile în care:
  a) participantul nu îndeplineşte una dintre condiţiile prevăzute la art. 70 alin. (2) lit. b) şi c), caz în care primeşte suma existentă în contul său ca plată unică sau plăţi eşalonate în rate pe o durată de maximum 5 ani, la alegerea sa;
  b) participantul este pensionat de invaliditate pentru afecţiuni care nu mai permit reluarea activităţii definite potrivit Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, caz în care poate obţine:
  1. suma existentă în contul său ca plată unică sau plăţi eşalonate în rate pe o durată de maximum 5 ani, dacă nu îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 70 alin. (2) lit. c), conform normelor Comisiei;
  2. o pensie ocupaţională, ale cărei condiţii şi termene sunt stabilite prin lege specială privind organizarea şi funcţionarea sistemului de plată a pensiilor ocupaţionale, dacă îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 70 alin. (2) lit. c);
  c) decesul participantului a survenit înainte de depunerea cererii pentru obţinerea unei pensii ocupaţionale, caz în care suma din cont se plăteşte beneficiarilor în condiţiile şi cuantumul stabilite prin actul de aderare şi actul de succesiune;
  d) decesul participantului a survenit după deschiderea dreptului la pensia ocupaţională şi acesta a ales un tip de pensie ocupaţională cu componentă de supravieţuitor, caz în care sumele aferente se plătesc către persoana nominalizată.


  Articolul 72

  (1) Suma totală cuvenită pentru pensia ocupaţională nu poate fi mai mică decât valoarea contribuţiilor plătite, ajustate cu indicele de consum al preţurilor intervenit între data plăţii contribuţiei respective şi data retragerii şi a transferurilor de disponibilităţi către contul participantului, care se diminuează cu comisioanele percepute de administrator şi se majorează cu un profit minim anual real, stabilit de Comisie, care nu poate fi mai mic de 1%.
  (2) Comisia emite norme care să prevadă modul de stabilire şi modificare a profitului minim în funcţie de performanţa investiţională, suma necesară pentru obţinerea unei pensii ocupaţionale minime, costurile pe care un participant trebuie să le suporte, modul de plată şi consecinţele decesului unui participant.
  (3) În termen de 3 ani de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, se adoptă legea specială privind organizarea şi funcţionarea sistemului de plată a pensiilor ocupaţionale.


  Articolul 73

  Pensia ocupaţională se supune reglementărilor legale privind impozitarea pensiilor şi executarea silită.


  Capitolul XII Fondul de rezervă


  Articolul 74

  (1) Fondul de rezervă este înfiinţat de administrator în scopul asigurării solvabilităţii fondurilor de pensii ocupaţionale administrate.
  (2) Neconstituirea fondului de rezervă sau neactualizarea lui, după caz, este sancţionată de către Comisie cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a administratorului.
  (3) Reglementarea fondurilor de rezervă se face de către Comisie.


  Articolul 75

  (1) Fondul de rezervă trebuie să aibă un nivel prudenţial, care să acopere cel puţin pensiile ocupaţionale în plată şi cele previzibile pe termen mediu, obligaţiile de majorare a acestor drepturi, precum şi pentru asigurarea profitului minim anual stabilit de Comisie.
  (2) Fondul de rezervă se plasează în activele prevăzute la art. 44 lit. a), b) şi c).
  (3) Fondul de rezervă se recalculează anual de către un actuar şi este supus auditării de către un auditor financiar avizat de Comisie.
  (4) Avizarea auditorului financiar se face potrivit normelor Comisiei.


  Articolul 76

  (1) Veniturile fondului de rezervă sunt finanţate din resursele administratorului.
  (2) Cheltuielile fondului de rezervă acoperă în principal lichidităţile necesare plăţii pensiilor ocupaţionale şi diferenţa dintre suma la care are dreptul participantul şi activul său personal în cazul transferului la un alt fond de pensii ocupaţionale.


  Articolul 77

  (1) Fondul de rezervă nu poate fi afectat de obligaţii care aduc atingere capacităţii lui de a respecta obligaţiile legale.
  (2) Comisia verifică periodic nivelul şi modul de utilizare a fondului de rezervă şi ia măsuri pentru intrarea în legalitate a administratorilor.


  Capitolul XIII Interdicţii


  Articolul 78

  (1) Este interzisă oferirea de beneficii colaterale unei persoane cu scopul de a o convinge să adere sau să rămână participant la o schemă facultativă de pensii ocupaţionale.
  (2) Este interzisă oferirea de beneficii colaterale unui angajator sau unor persoane afiliate acelui angajator, cu scopul de a-l recompensa sau de a-l determina să convingă ori să solicite angajaţilor săi să adere la o anumită schemă facultativă de pensii ocupaţionale.
  (3) Este interzisă oferirea de beneficii colaterale unui sindicat sau altei entităţi colective ori unor persoane afiliate acelui sindicat sau entităţi, cu scopul de a-l răsplăti sau de a-l determina să convingă ori să solicite membrilor săi să adere la o anumită schemă facultativă de pensii ocupaţionale.
  (4) Este interzisă oferirea de beneficii colaterale fundaţiilor, asociaţiilor de orice tip, partidelor politice, patronatelor sau oricăror structuri asociative.


  Articolul 79

  (1) Administratorilor, depozitarilor, angajatorilor, sindicatelor, precum şi persoanelor afiliate lor le este interzis:
  a) să transmită informaţii false, înşelătoare sau care pot crea o impresie falsă, să emită pretenţii ori să facă afirmaţii, inclusiv prin publicitate sau alte forme promoţionale ori în informaţiile scrise care sunt distribuite participanţilor sau potenţialilor participanţi, despre o schemă facultativă de pensii ocupaţionale sau administratorul acesteia;
  b) să facă în faţa participanţilor sau potenţialilor participanţi afirmaţii ori previziuni despre evoluţia investiţiilor unei scheme facultative de pensii ocupaţionale altfel decât în forma şi modul prevăzute în normele Comisiei.
  (2) În cazul în care Comisia constată că informaţiile sunt susceptibile de a induce în eroare, aceasta poate interzice publicarea şi distribuirea acestora şi obligă la publicarea rectificării în termen de 30 de zile de la constatare.


  Articolul 80

  (1) Comisia emite norme cu privire la informaţiile conţinute în reclame sau materiale promoţionale în legătură cu schemele facultative de pensii ocupaţionale sau cu pensiile ocupaţionale.
  (2) Comisia emite norme care să prevadă orice alte obligaţii privind marketingul schemelor facultative de pensii ocupaţionale.


  Capitolul XIV Obligaţii de raportare şi transparenţă


  Articolul 81

  (1) Administratorul publică cel mai târziu la data de 31 mai a fiecărui an o broşură informativă cu informaţii corecte şi complete despre activitatea desfăşurată în anul calendaristic precedent.
  (2) Administratorul pune broşura la dispoziţie oricărei persoane care solicită dobândirea calităţii de participant la schema facultativă de pensii ocupaţionale, înainte ca aceasta să semneze actul de aderare.
  (3) Anual, administratorul pune broşura informativă la dispoziţie Comisiei, Consiliului de coordonare şi oricărui participant la schema facultativă de pensii ocupaţionale.


  Articolul 82

  Broşura informativă conţine următoarele informaţii cu privire la administrator şi la fondul de pensii ocupaţionale pe care îl administrează:
  a) componenţa consiliului de administraţie şi a comitetului de direcţie, dacă este cazul;
  b) numele şi adresa acţionarilor care deţin mai mult de 5% din totalul acţiunilor şi procentul deţinut de aceştia din totalul acţiunilor;
  c) denumirea şi sediul depozitarului;
  d) orice alte informaţii cerute de normele Comisiei.


  Articolul 83

  (1) Administratorul transmite lunar Comisiei un raport privind investiţiile fiecărui fond de pensii ocupaţionale.
  (2) Comisia elaborează raportul-cadru care trebuie să conţină cel puţin:
  a) structura portofoliului de investiţii din perioada de raportare;
  b) procentul activelor unui fond investit într-o singură societate comercială sau în fiecare clasă de active ale acesteia;
  c) procentul activelor unui fond investit, în cazul activelor unui singur emitent.


  Articolul 84

  (1) Administratorul informează anual, în scris, pe fiecare participant, la ultima adresă comunicată, despre activul personal, despre transferurile de disponibilităţi şi datele la care s-au efectuat în perioada respectivă, precum şi despre convertirea contribuţiilor şi a transferurilor de disponibilităţi în unităţi de cont.
  (2) În cazul în care un participant la o schemă facultativă de pensii ocupaţionale din România îşi schimbă locul de muncă, domiciliul sau reşedinţa într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau stat aparţinând Spaţiului Economic European, administratorul îi va comunică, în scris, informaţii adecvate referitoare la drepturile sale de pensie ocupaţională şi opţiunile sale posibile în acest caz.
  (3) Administratorul informează anual Consiliul de coordonare despre valoarea şi procentul investiţiilor în diverse categorii de active corespunzătoare ultimei date de evaluare din ultima lună, incluzând referinţe despre emitenţii valorilor mobiliare care reprezintă cel puţin 1% din valoarea activelor financiare.


  Articolul 85

  Administratorul transmite, anual sau ori de câte ori este necesar, Comisiei şi Consiliului de coordonare:
  a) situaţiile activelor şi pasivelor, ale veniturilor şi cheltuielilor pentru fiecare fond de pensii ocupaţionale administrat, precum şi raportul unui auditor financiar avizat de Comisie;
  b) situaţiile activelor şi pasivelor şi contul de profit şi pierdere privind activitatea proprie;
  c) situaţia comisioanelor plătite pentru depozitar, administrator şi alte situaţii privind cheltuielile solicitate de Comisie;
  d) numărul de participanţi la fiecare schemă facultativă de pensii ocupaţionale;
  e) alte informaţii solicitate de Comisie.


  Capitolul XV Depozitarul activelor


  Articolul 86

  (1) Administratorul încheie contracte de depozitare cu un singur depozitar pentru toate fondurile de pensii ocupaţionale administrate.
  (2) Depozitarul poate încheia contracte de depozitare cu mai mulţi administratori, cu condiţia de a păstra separat activele, operaţiunile şi înregistrările fiecărui fond de pensii ocupaţionale de ale sale însuşi.


  Articolul 87

  (1) Depozitarul nu poate deţine acţiuni ale angajatorului sau ale oricărei entităţi afiliate angajatorului ori sindicatului, după caz, şi nu poate avea nici o relaţie de capital cu aceste entităţi.
  (2) Depozitarul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
  a) obiectul de activitate autorizat de Banca Naţională a României să cuprindă activităţi de depozitare a activelor financiare ale fondurilor de pensii ocupaţionale;
  b) să deţină avizul Comisiei pentru desfăşurarea activităţii de depozitare a fondurilor de pensii ocupaţionale;
  c) să nu se afle în procedură de supraveghere specială sau administrare specială;
  d) să îndeplinească alte cerinţe prevăzute în normele elaborate de Comisie, cu consultarea Băncii Naţionale a României;
  e) să nu aibă un contract de depozitare pentru active, altele decât cele aparţinând fondului de pensii ocupaţionale, cu un administrator căruia îi păstrează activele financiare;
  f) să nu acorde credite sub orice formă administratorului fondului de pensii ocupaţionale;
  g) să nu accepte sume rambursabile de la administrator, altele decât cele aparţinând fondului de pensii ocupaţionale.
  (3) Angajaţii sau membrii organelor de conducere ale depozitarului nu pot fi membri ai consiliului de administraţie sau angajaţi ai administratorului fondului de pensii ocupaţionale ale cărui active financiare le păstrează.


  Articolul 88

  În exercitarea atribuţiilor sale depozitarul este obligat:
  a) să primească şi să păstreze în siguranţă toate activele fondului de pensii ocupaţionale;
  b) să păstreze înregistrările referitoare la valorile mobiliare în formă dematerializată care constituie active financiare ale fondului de pensii ocupaţionale;
  c) să actualizeze înregistrările în conturi;
  d) să transmită administratorului informaţii privind activele depozitate ale fondurilor de pensii ocupaţionale;
  e) să respecte instrucţiunile administratorului;
  f) să transmită Comisiei informaţiile şi raportările privind activele depozitate ale fondului de pensii ocupaţionale, în condiţiile şi la termenele stabilite prin normele acesteia.


  Articolul 89

  (1) Contractul-cadru de depozitare, elaborat de Comisie, încheiat între administrator şi depozitar, cuprinde clauze privind:
  a) obligaţiile depozitarului şi ale administratorului;
  b) comisionul depozitarului şi modul de calcul al costurilor şi comisioanelor ce se suportă de administrator;
  c) alte cerinţe prevăzute în normele Comisiei.
  (2) Depozitarul este răspunzător pentru prejudiciile rezultate din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor sale.
  (3) Depozitarul nu este exonerat de răspundere şi răspunderea sa nu poate fi limitată prin încredinţarea obligaţiilor sale unei alte entităţi, sub sancţiunea nulităţii.
  (4) Comisia verifică respectarea conformităţii contractului de depozitare cu clauzele stabilite prin contractul-cadru de depozitare.
  (5) Comisia emite norme privind modificarea contractului-cadru de depozitare.


  Articolul 90

  Comisia poate obliga administratorul să înlocuiască depozitarul dacă situaţia financiară a acestuia s-a deteriorat substanţial sau dacă oricare dintre condiţiile prevăzute la art. 87 alin. (2) şi art. 88 nu mai este îndeplinită.


  Articolul 91

  În situaţia rezilierii contractului-cadru de depozitare, depozitarul transmite altui depozitar activele din depozitul său, precum şi copiile evidenţelor privind îndeplinirea obligaţiilor sale, în condiţiile legii, într-o perioadă stabilită de comun acord, aprobată de Comisie, cu asigurarea continuităţii îndeplinirii obligaţiilor contractuale.


  Articolul 92

  Activele financiare ale fondului de pensii ocupaţionale nu pot face obiectul executării silite împotriva depozitarului şi nici al unei tranzacţii.


  Capitolul XVI Supravegherea activităţii


  Articolul 93

  (1) Comisia reglementează, coordonează şi controlează activitatea entităţilor implicate în domeniul pensiilor ocupaţionale.
  (2) În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Comisia înfiinţează un departament distinct în vederea desfăşurării activităţii în conformitate cu prevederile prezentei legi.


  Articolul 94

  (1) Pentru desfăşurarea activităţii în conformitate cu prevederile prezentei legi, Comisia are următoarele atribuţii principale:
  a) acordarea sau retragerea autorizaţiilor, după caz, pentru schemele facultative de pensii ocupaţionale, fondurile de pensii ocupaţionale şi administratori;
  b) acordarea sau retragerea avizelor pentru depozitari şi auditori financiari;
  c) asigurarea unei bune funcţionări a schemelor facultative de pensii ocupaţionale şi a administratorilor;
  d) supravegherea prudenţială a activităţii fondurilor de pensii ocupaţionale şi a administratorilor;
  e) verificarea evidenţierii separate a activelor şi pasivelor fiecărui fond de pensii ocupaţionale de celelalte activităţi ale entităţilor implicate;
  f) informarea şi educarea populaţiei cu privire la scopurile şi principiile de funcţionare a schemelor facultative de pensii ocupaţionale, a fondurilor de pensii ocupaţionale şi a administratorilor;
  g) colaborarea cu Banca Naţională a României şi cu Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, precum şi cu alte organisme interne şi internaţionale, pentru a asigura cea mai eficientă supraveghere şi reglementare;
  h) emiterea de norme privind funcţionarea schemelor facultative de pensii ocupaţionale, a fondurilor de pensii ocupaţionale, a fondurilor de rezervă, a Consiliului de coordonare, a administratorilor, a activităţii depozitarilor şi a auditorilor financiari;
  i) emiterea de norme privind investiţiile şi evidenţierea contabilă distinctă pentru perioadele contributive şi cele de plată a pensiilor ocupaţionale;
  j) stabilirea profitului minim anual real, luat în considerare la determinarea sumei la care are dreptul participantul la terminarea perioadelor contributive;
  k) supravegherea şi controlul activităţii administratorilor;
  l) desfăşurarea altor activităţi prevăzute în prezenta lege.
  (2) Comisia are calitatea procesuală activă şi poate interveni în orice proces împotriva administratorilor, organisme sau persoane care se află într-o relaţie juridică cu aceştia, fie în mod direct, fie în mod indirect, atunci când o astfel de acţiune este necesară în scopul protejării participanţilor.
  (3) Comisia calculează şi publică:
  a) rata ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii ocupaţionale pentru ultimele 24 de luni ca sumă a produselor dintre rata de rentabilitate a fiecărui fond şi ponderea medie a fondului în piaţa fondurilor;
  b) ponderea fiecărui fond de pensii ocupaţionale în piaţa fondurilor ca medie aritmetică dintre ponderea fondului în ultima zi lucrătoare a lunii care precedă perioada de 24 de luni şi ponderea fondului în ultima zi lucrătoare a ultimei luni din perioada de 24 de luni.
  (4) În cazul în care rata de rentabilitate a unui fond de pensii ocupaţionale este mai mică decât rata de rentabilitate minimă a tuturor fondurilor, pentru 3 ani consecutivi, Comisia poate retrage autorizaţia de funcţionare administratorului fondului respectiv, aplicând procedura prevăzută la art. 12.


  Articolul 95

  (1) În exercitarea atribuţiilor de control al activităţilor administratorilor, Comisia are dreptul:
  a) să obţină de la administratori, angajatori, sindicate şi depozitari copii după toate documentele care privesc schema facultativă de pensii ocupaţionale respectivă;
  b) să obţină orice informaţie ori să chestioneze orice membru al Consiliului de administraţie sau pe oricare dintre angajaţii unui administrator ori ai depozitarului în legătură cu activităţile acestora.
  (2) Persoanele autorizate de preşedintele Comisiei vor avea drept de acces în sediile:
  a) unui administrator sau ale oricărei alte entităţi implicate, cu scopul de a verifica dacă activităţile sale sunt în conformitate cu prevederile prezentei legi, ale normelor Comisiei, cu regulile schemei facultative de pensii ocupaţionale respective şi cu prevederile contractului de administrare;
  b) unui angajator sau sindicat, cu scopul de a verifica dacă activităţile lor legate de schemele facultative de pensii ocupaţionale propuse sunt în conformitate cu prevederile prezentei legi şi cu normele Comisiei;
  c) depozitarului, cu scopul de a verifica dacă activităţile acestora în legătură cu schemele facultative de pensii ocupaţionale sunt în conformitate cu prezenta lege şi cu orice contract încheiat cu administratorul fondului de pensii ocupaţionale.
  (3) Scopul inspecţiei va fi indicat în autorizaţia emisă de preşedintele Comisiei.
  (4) Persoana autorizată care efectuează inspecţia are dreptul:
  a) să solicite şi să verifice orice registre, documente, fişiere informatice sau alte evidenţe privind schemele facultative de pensii ocupaţionale;
  b) să solicite eliberarea de copii după astfel de documente sau evidenţe;
  c) să solicite orice informaţii privind fondurile de pensii ocupaţionale, de la membrii organelor statutare de conducere şi de la angajaţii entităţilor la care se efectuează inspecţia.
  (5) Entitatea inspectată este obligată să se asigure că persoanei autorizate, care efectuează inspecţia, i se permite accesul la toate registrele, documentele şi alte evidenţe care privesc activităţile sale legate de obiectul inspecţiei.
  (6) Persoana care efectuează inspecţia redactează un raport pe care îl prezintă preşedintelui Comisiei, iar acesta înştiinţează entitatea la care s-a efectuat inspecţia despre neregulile constatate şi îi acordă un termen pentru corectarea acestora.


  Articolul 96

  (1) Comisia ţine Registrul fondurilor de pensii ocupaţionale şi al administratorilor, denumit în continuare Registru.
  (2) Registrul cuprinde:
  a) denumirea şi natura fondului de pensii ocupaţionale;
  b) denumirea, sediul, numărul de ordine în registrul comerţului şi codul unic de înregistrare ale administratorului;
  c) lista membrilor Consiliului de administraţie al administratorului;
  d) denumirea, sediul, numărul de ordine în registrul comerţului şi codul unic de înregistrare ale depozitarului;
  e) codul autorizaţiei fondului de pensii ocupaţionale, codul autorizaţiei administratorului şi codul avizului depozitarului;
  f) alte informaţii prevăzute în normele Comisiei.
  (3) Comisia emite norme privind actualizarea informaţiilor din Registru.


  Articolul 97

  (1) Comisia publică, în termen de 6 luni de la sfârşitul fiecărui an calendaristic, un raport privind piaţa pensiilor ocupaţionale din România.
  (2) Raportul conţine date despre piaţa pensiilor ocupaţionale, o prezentare a modului de aplicare a legislaţiei pensiilor ocupaţionale, o prezentare a activităţilor Comisiei, alte aspecte privind schemele facultative de pensii ocupaţionale, administratorii şi depozitarii, precum şi rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor şi ponderea medie a fiecărui fond.


  Articolul 98

  (1) Preşedintele, membrii Consiliului Comisiei şi angajaţii Comisiei sunt obligaţi să păstreze stricta confidenţialitate a oricărei informaţii obţinute în cursul sau ca urmare a exercitării funcţiei ori prerogativelor lor pe perioada exercitării mandatului, respectiv contractului de muncă, precum şi pe o perioadă de 2 ani de la data încetării mandatului sau contractului de muncă la Comisie.
  (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) situaţiile în care informaţia este divulgată în exerciţiul unei funcţii sau prerogative legate de activitatea Comisiei ori în alte cazuri prevăzute de lege.


  Articolul 99

  Preşedintele Comisiei, membrii Consiliului Comisiei şi personalul de specialitate al Comisiei, în timpul activităţii, sunt obligaţi:
  a) să nu accepte nici un fel de plată, post sau funcţie, să nu presteze servicii şi să nu deţină acţiuni la un administrator, un sindicat, un depozitar, după caz, precum şi la persoanele afiliate acestora;
  b) să nu exercite altă profesie ori să nu ocupe o funcţie publică, privată sau de demnitate publică, cu excepţia activităţii didactice în învăţământul superior;
  c) să nu adere la un fond de pensii ocupaţionale.


  Articolul 100

  (1) Veniturile bugetului Comisiei se completează cu:
  a) taxe pentru cereri de autorizare a schemei facultative de pensii ocupaţionale, în cuantum de 10.000.000 lei;
  b) taxe pentru cereri de autorizare a fondului de pensii ocupaţionale, în cuantum de 10.000.000 lei;
  c) taxe pentru cereri de autorizare a administratorului, în cuantum de 200.000.000 lei;
  d) taxe pentru cereri de avizare a depozitarului, în cuantum de 50.000.000 lei;
  e) taxe lunare plătite de administratori din fonduri proprii, în cuantum de 0,7% din contribuţiile brute încasate.
  (2) În cazul respingerii cererii de avizare sau de autorizare, taxa percepută nu se restituie.
  (3) Taxele prevăzute la alin. (1) sunt suportate de solicitant, iar modalitatea de plată a acestora este stabilită prin normele Comisiei.
  (4) Prin proiectul anual al bugetului propriu, Comisia poate modifica nivelul taxelor prevăzut la alin. (1) lit. a)-d), în funcţie de indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică.
  (5) Pentru nevirarea la termen a taxei prevăzute la alin. (1) lit. e), Comisia va calcula majorări de întârziere, în conformitate cu reglementările în vigoare referitoare la sumele nevirate la termen la bugetul de stat.


  Articolul 101

  Până la termenul de intrare în vigoare a legii, pentru cheltuielile de întreţinere, dotare şi funcţionare a departamentului prevăzut la art. 93 alin. (2), Comisia va apela, cu titlu de împrumut rambursabil, la disponibilul din Fondul de protejare a asiguraţilor, constituit în baza art. 60 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi completările ulterioare. Împrumutul se va rambursa de către autoritatea de reglementare şi supraveghere a fondurilor de pensii în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, potrivit art. 115, împreună cu dobândă egală cu cea practicată de trezoreria statului.


  Articolul 102

  (1) În primii 5 ani de la înfiinţare, Comisia colaborează cu un consultant cu experienţă internaţională în supravegherea şi administrarea fondurilor de pensii ocupaţionale.
  (2) Comisia stabileşte condiţiile şi criteriile de selectare a consultantului.


  Articolul 103

  (1) Un participant sau un fost participant la o schemă facultativă de pensii ocupaţionale poate depune la Comisie plângere împotriva administratorului dacă consideră că activitatea acestuia nu se conformează prevederilor legale în vigoare cu privire la schemele facultative de pensii ocupaţionale.
  (2) Plângerile formulate conform prevederilor alin. (1) se adresează preşedintelui Comisiei.
  (3) În termen de 30 de zile de la primirea sesizării, preşedintele Comisiei este obligat să răspundă petentului.
  (4) Răspunsul preşedintelui Comisiei la plângerea formulată poate fi contestat la instanţa judecătorească competentă, conform prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la contenciosul administrativ.


  Capitolul XVII Fondul de garantare a pensiilor ocupaţionale


  Articolul 104

  (1) Drepturile cuvenite participanţilor sunt garantate.
  (2) În caz de neplată a drepturilor datorate participanţilor de către entităţile implicate, plăţile vor fi efectuate din Fondul de garantare a pensiilor ocupaţionale, până la reluarea plăţilor de către entităţile implicate.


  Articolul 105

  (1) Scopul Fondului de garantare a plăţilor ocupaţionale este acela de a proteja drepturile participanţilor câştigate în cadrul schemelor facultative de pensii ocupaţionale.
  (2) Fondul de garantare a plăţilor ocupaţionale se constituie din cotizaţiile administratorilor.
  (3) Sumele din Fondul de garantare a plăţilor ocupaţionale se pot investi în depozite bancare şi titluri de stat.
  (4) În termen de până la un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va elabora proiectul legii speciale privind organizarea, funcţionarea şi administrarea Fondului de garantare a pensiilor ocupaţionale.


  Capitolul XVIII Răspunderea juridică


  Articolul 106

  (1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz.
  (2) Administratorul sau angajatorul, după caz, răspunde faţă de participanţi de prejudiciile rezultate din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor ce le revin, cu excepţia cazului fortuit sau forţei majore.
  (3) Comisia retrage autorizaţia administratorului sau avizul depozitarului, după caz, dacă constată:
  a) administrarea sau modificarea neautorizată a schemelor facultative de pensii ocupaţionale;
  b) administrarea unui fond de pensii ocupaţionale neautorizat;
  c) neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor depozitarului;
  d) depăşirea plafoanelor prevăzute la art. 45;
  e) investirea în categoriile de active prevăzute la art. 47;
  f) nerespectarea prevederilor art. 54 alin. (4);
  g) nerespectarea prevederilor art. 78.


  Articolul 107

  (1) Constituie contravenţii următoarele fapte:
  a) condiţionarea încadrării în muncă sau dobândirea calităţii de membru de sindicat de participarea ori continuarea participării la o schemă facultativă de pensii ocupaţionale, prevăzută la art. 3 alin. (3);
  b) nerespectarea obligaţiei administratorului, prevăzută la art. 5 alin. (3);
  c) nerespectarea obligaţiei administratorului de informare a participanţilor, prevăzută la art. 8 alin. (4);
  d) nerespectarea unuia dintre termenele prevăzute la art. 17 alin. (1), art. 19 alin. (6), art. 48 alin. (2), art. 81 alin. (1), art. 83 alin. (1), art. 84 alin. (1) şi art. 85;
  e) nerespectarea obligaţiei administratorului de a furniza informaţii Consiliului de coordonare, prevăzută la art. 33 alin. (3);
  f) nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 51 alin. (3);
  g) nerespectarea prevederilor art. 68 privind metoda de calcul şi de percepere a comisioanelor;
  h) nerespectarea prevederilor art. 99 lit. c) privind incompatibilitatea preşedintelui, a membrilor Consiliului Comisiei şi a angajaţilor Comisiei de a fi participanţi la un fond de pensii ocupaţionale.
  (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează:
  a) cea prevăzută la lit. e), cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei;
  b) cele prevăzute la lit. b), d), g) şi h), cu amendă de la 30.000.000 lei la 70.000.000 lei;
  c) cele prevăzute la lit. a) şi f), cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei;
  d) cea prevăzută la lit. c), cu amendă de 1.000.000 lei pentru fiecare act de aderare încheiat.
  (3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesuluiverbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (2), constatatorul făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.
  (4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul împuternicit de Comisie.
  (5) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.


  Articolul 108

  Fapta persoanei care dispune utilizarea în alte scopuri şi nevirarea contribuţiilor reţinute de la participanţi constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.


  Articolul 109

  Nerespectarea prevederilor art. 79 alin. (1) constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor drepturi.


  Articolul 110

  (1) Litigiile în legătură cu aplicarea prezentei legi şi a normelor emise în aplicarea acesteia se soluţionează de instanţele judecătoreşti competente, potrivit legii.
  (2) Cererile participanţilor îndreptate împotriva administratorului sau angajatorului se adresează instanţei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul reclamantul şi sunt scutite de taxa de timbru.


  Articolul 111

  Decizia de respingere a cererilor de autorizare sau de avizare poate fi atacată la instanţa judecătorească competentă, în condiţiile contenciosului administrativ.


  Capitolul XIX Dispoziţii tranzitorii şi finale


  Articolul 112

  Comisia emite norme în aplicarea prezentei legi.


  Articolul 113

  Prevederile prezentei legi se completează cu:
  a) legislaţia privind societăţile comerciale;
  b) legislaţia privind societatea civilă particulară fără personalitate juridică;
  c) legislaţia privind raporturile de muncă;
  d) legislaţia privind asigurările;
  e) legislaţia privind activitatea bancară;
  f) legislaţia privind tranzacţionarea valorilor mobiliare;
  g) legislaţia privind contenciosul administrativ.


  Articolul 114

  De la data aderării României la Uniunea Europeană, poate fi depozitar în sensul prezentei legi şi o bancă cu sediul social pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene sau stat aparţinând Spaţiului Economic European.


  Articolul 115

  Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu excepţia art. 93 alin. (2).
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  Bucureşti, 9 iunie 2004.
  Nr. 249.
  ______________