ORDIN nr. 4 din 14 august 2020privind modificarea și completarea Ordinului Băncii Naționale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităților ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naționale a României
EMITENT
 • BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 17 august 2020
  Având în vedere prevederile art. 153 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 54 din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 103 alin. (1) din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare, ale art. 41 alin. (1) și art. 43 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative și ale art. 39 și 42 din Legea nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică,
  în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. a) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 420 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 73 alin. (1) din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 129 din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare, ale art. 243 alin. (1) din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative, ale art. 116 alin. (1) din Legea nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică și ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României,
  Banca Națională a României emite următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul Băncii Naționale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităților ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naționale a României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 570 din 10 august 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
  a) instituțiilor de credit prevăzute la art. 3 lit. a)-e) din Ordinul Băncii Naționale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit, republicat; și
  2. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 3

  Prezentul ordin se aplică începând cu raportarea contabilă semestrială întocmită pentru data de raportare 30.06.2020.
  3. Anexa - Sistemul de raportare contabilă semestrială aplicabil entităților ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naționale a României se modifică și se completează potrivit prevederilor cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

  Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,
  Mugur Constantin Isărescu

  București, 14 august 2020.
  Nr. 4.

  ANEXĂ

  MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI
  ale anexei „Sistemul de raportare contabilă semestrială aplicabil entităților ce intră în sfera de reglementare contabilă
  a Băncii Naționale a României“ la Ordinul Băncii Naționale a României nr. 10/2012 pentru
  aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităților ce intră în sfera de reglementare contabilă
  a Băncii Naționale a României, cu modificările și completările ulterioare
  1. La capitolul I „Norme metodologice privind întocmirea, semnarea, verificarea și depunerea raportărilor contabile semestriale“, punctul 3 „Termenul pentru depunerea raportărilor contabile semestriale“, după subpunctul 3.1 se introduce un nou subpunct, subpunctul 3.1^1, cu următorul cuprins: 3.1^1. Prin derogare de la subpunctul 3.1, depunerea raportărilor contabile semestriale întocmite pentru data de 30.06.2020 la Direcția supraveghere din cadrul Băncii Naționale a României și la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice se efectuează până cel târziu la data de 15.09.2020.2. La capitolul I „Norme metodologice privind întocmirea, semnarea, verificarea și depunerea raportărilor contabile semestriale“, punctul 4 „Informații privind completarea raportărilor contabile semestriale“, subpunctul 4.1 se modifică și va avea următorul cuprins: 4.1. Completarea raportărilor contabile semestriale ale instituțiilor de credit se efectuează folosind Planul de conturi aplicabil instituțiilor de credit, prevăzut la cap. VII din Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 27/2010, republicat, precum și cu respectarea prevederilor corespunzătoare din Normele metodologice privind întocmirea situațiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile instituțiilor de credit în scopuri de supraveghere prudențială, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 9/2017, cu modificările și completările ulterioare.3. Capitolul II „Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile instituțiilor de credit“ se modifică după cum urmează: 3.1. Formatul formularului de raportare contabilă semestrială cod 10 - „Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii“ se modifică și va avea următorul cuprins:
  SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30 iunie ...

  10


  - lei -

  10.01 - ACTIVE

  CodPoziție

  Sold la:

  începutul anului

  sfârșitul perioadei

  A

  B

  1

  2

  Numerar, solduri de numerar la bănci centrale și alte depozite la vedere (poz. 020 + 030 + 040)

  010  Numerar

  020  Solduri de numerar la bănci centrale

  030  Alte depozite la vedere

  040  Active financiare deținute în vederea tranzacționării (poz. 060 + 070 + 080 + 090)

  050  Instrumente financiare derivate

  060  Instrumente de capital

  070  Titluri de datorie

  080  Credite și avansuri

  090  Active financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere (poz. 097 + 098 + 099)

  096  Instrumente de capital

  097  Titluri de datorie

  098  Credite și avansuri

  099  Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (poz. 120 + 130)

  100  Titluri de datorie

  120  Credite și avansuri

  130  Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (poz. 142 + 143 + 144)

  141  Instrumente de capital

  142  Titluri de datorie

  143  Credite și avansuri

  144  Active financiare evaluate la cost amortizat (poz. 182 + 183)

  181  Titluri de datorie

  182  Credite și avansuri

  183  Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire

  240  Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii

  250  Investiții în filiale, asocieri în participație și entități asociate (poz. 261 + 262 + 263)

  260  Titluri de participare contabilizate la cost

  261  Titluri de participare evaluate la valoareajustă prin profit sau pierdere

  262  Titluri de participare evaluate la valoareajustă prin alte elemente ale rezultatului global

  263  Imobilizări corporale (poz. 280 + 290)

  270  Imobilizări corporale

  280  Investiții imobiliare

  290  Imobilizări necorporale (poz. 310 + 320)

  300  Fond comercial

  310  Alte imobilizări necorporale

  320  Creanțe privind impozitele (poz. 340 + 350)

  330  Creanțe privind impozitul curent

  340  Creanțe privind impozitul amânat

  350  Alte active

  360  Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării

  370  TOTAL ACTIVE(poz. 010 + 050 + 096 + 100 + 141 + 181 + 240 + 250 + 260 + 270 + 300 + 330 + 360 + 370)

  380  10.02 - DATORII

  Cod Poziție

  Sold la:

  începutul anului

  sfârșitul perioadei

  A

  B

  1

  2

  Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării (poz. 020 + 030 + 040 + 050 + 060)

  010  Instrumente financiare derivate

  020  Poziții scurte

  030  Depozite

  040  Titluri de datorie emise

  050  Alte datorii financiare

  060  Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (poz. 080 + 090 + 100)

  070  Depozite

  080  Titluri de datorie emise

  090  Alte datorii financiare

  100  Datorii financiare evaluate la cost amortizat (poz. 120 + 130 + 140)

  110  Depozite

  120  Titluri de datorie emise

  130  Alte datorii financiare

  140  Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire

  150  Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii

  160  Provizioane (poz. 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230)

  170  Pensii și alte obligații privind beneficiile determinate post-angajare

  180  Alte beneficii pe termen lung pentru angajați

  190  Restructurare

  200  Aspecte juridice nesoluționate și litigii fiscale

  210  Angajamente și garanții date

  220  Alte provizioane

  230  Datorii privind impozitele (poz. 250 + 260)

  240  Datorii privind impozitul curent

  250  Datorii privind impozitul amânat

  260  Capital social rambursabil la cerere

  270  Alte datorii

  280  Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării

  290  TOTAL DATORII(poz. 010 + 070 + 110 + 150 + 160 + 170 + 240 + 270 + 280 + 290)

  300  10.03 - CAPITALURI PROPRII

  Cod Poziție

  Sold la:

  începutul anului

  sfârșitul perioadei

  A

  B

  1

  2

  Capital social (poz. 020 + 030)

  010  Capital vărsat

  020  Capital subscris nevărsat

  030  Prime de capital

  040  Instrumente de capital emise, altele decât capitalul social (poz. 060 + 070)

  050  Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse

  060  Alte instrumente de capital emise

  070  Alte capitaluri proprii

  080  Valoarea cumulată a altor elemente ale rezultatului global (poz. 095 + 128)

  090  Elemente care nu vor fi reclasificate în profit sau pierdere (poz. 100 + 110 + 120 + 122 + 320 + 330 + 360)

  095  Imobilizări corporale

  100  Imobilizări necorporale

  110  Câștiguri sau (-) pierderi actuariale din planurile de pensii cu beneficii determinate

  120  Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării

  122  Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global

  320  Valoarea ineficacității acoperirii valorii juste aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global

  330  Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [element acoperit]

  340  Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [instrument de acoperire]

  350  Modificări de valoare justă aferente datoriilor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere atribuibile modificărilor riscului de credit propriu

  360  Elemente care pot fi reclasificate în profit sau pierdere (poz. 130 + 140 + 150 + 155 + 165 + 170)

  128  Acoperirea unei investiții nete într-o operațiune din străinătate [partea eficace]

  130  Conversia valutară

  140  Instrumente financiare derivate de acoperire. Rezerva din operațiuni de acoperire a fluxurilor de trezorerie[partea eficace]

  150  Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global

  155  Instrumente de acoperire [elemente nedesemnate]

  165  Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării

  170  Rezultatul reportat

  190  Rezerve de reevaluare

  200  Alte rezerve

  210  (-) Acțiuni proprii

  240  Profit sau (-) pierdere aferent(ă) perioadei

  250  (-) Repartizarea profitului

  255  (-) Dividende interimare

  260  TOTAL CAPITALURI PROPRII (poz. 010 + 040 + 050 + 080 + 090 + 190 + 200 + 210 + 240 + 250 + 255 + 260)

  300  TOTAL DATORII ȘI CAPITALURI PROPRII

  310

  Administrator, . . . . . . . . . . (nume și prenume) Semnătura . . . . . . . . . .

  întocmit Numele și prenumele Calitatea Semnătura . . . . . . . . . . Nr. de înregistrare în organismul profesional . . . . . . . . . .

  Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.
  Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:– directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.
  Raportările contabile semestriale se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.
  3.2. Formatul formularului de raportare contabilă semestrială cod 20 - „Contul de profit sau pierdere“ se modifică și va avea următorul cuprins:
  CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERE la data de 30 iunie ...

  20

  - lei -

  Denumirea indicatorului

  Cod poziție

  Realizări aferente perioadei de raportare

  precedentă

  curentă

  A

  B

  1

  2

  Venituri din dobânzi (poz. 041 + 051 + 080 + 085)

  010  Venituri din dobânzi aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global

  041  Venituri din dobânzi aferente activelor financiare evaluate la cost amortizat

  051  Venituri din dobânzi aferente altor active

  080  Venituri din dobânzi aferente datoriilor

  085  (Cheltuieli cu dobânzile) (poz. l20 + 140 + 145)

  090  (Cheltuieli cu dobânzile aferente datoriilor financiare evaluate la cost amortizat)

  120  (Cheltuieli cu dobânzile aferente altor datorii)

  140  (Cheltuieli cu dobânzile aferente activelor)

  145  (Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere)

  150  Venituri din dividende (poz. 191 + 192)

  160  Venituri din dividende aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global

  191  Venituri din dividende aferente investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate (poz. 193 + 194)

  192  Venituri din dividende aferente titlurilor de participare contabilizate la cost

  193  Venituri din dividende aferente titlurilor de participare evaluate la valoareajustă prin alte elemente ale rezultatului global

  194  Venituri din taxe și comisioane

  200  (Cheltuieli cu taxe și comisioane)

  210  Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor și datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net (poz. 231 + 241 + 260 + 270)

  220  Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, net

  231  Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor financiare evaluate la cost amortizat, net

  241  Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea datoriilor financiare evaluate la cost amortizat, net

  260  Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea altor active și datorii financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net

  270  Câștiguri sau (-) pierderi aferente activelor și datoriilor financiare deținute în vederea tranzacționării, net

  280  Câștiguri sau (-) pierderi aferente activelor financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, net

  287  Câștiguri sau (-) pierderi aferente activelor și datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net

  290  Câștiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire, net

  300  Diferențe de curs de schimb [câștig sau (-) pierdere], net

  310  Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor nefinanciare, net

  330  Alte venituri din exploatare

  340  (Alte cheltuieli de exploatare)

  350  VENITURI TOTALE DINEXPLOATARE, NET (poz. 010-090-150 + 160 + 200-210 + 220 + 280 + 287 + 290 + 300 + 310 + 330 + 340-350)

  355  (Cheltuieli administrative) (poz. 370 + 380)

  360  (Cheltuieli cu personalul)

  370  (Alte cheltuieli administrative)

  380  (Contribuții în numerar la fondurile de rezoluție și la schemele de garantare a depozitelor) *)

  385  (Cheltuieli cu amortizarea) (poz. 400 + 410 + 420)

  390  (Cheltuieli cu amortizarea aferentă imobilizărilor corporale)

  400  (Cheltuieli cu amortizarea aferentă investițiilor imobiliare)

  410  (Cheltuieli cu amortizarea aferentă altor imobilizări necorporale)

  420  Câștiguri sau (-) pierderi din modificare, net (poz. 426 + 427)

  425  Câștiguri sau (-) pierderi din modificare, aferente activelor financiare evaluate la valoareajustă prin alte elemente ale rezultatului global, net

  426  Câștiguri sau (-) pierderi din modificare, aferente activelor financiare evaluate la cost amortizat, net

  427  (Cheltuieli cu provizioane sau (-) venituri din reluări de provizioane)(poz. 435 + 440 + 450)

  430  (Cheltuieli cu provizioane sau (-) venituri din reluări de provizioane pentru angajamente de plată la fondurile de rezoluție și la schemele de garantare a depozitelor) *)

  435  (Cheltuieli cu provizioane sau (-) venituri din reluări de provizioane pentru angajamente și garanții date)

  440  (Cheltuieli cu alte provizioane sau (-) venituri din reluări de alte provizioane)

  450  (Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere) (poz. 481 + 491)

  460  (Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global)

  481  (Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare evaluate la cost amortizat)

  491  (Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate)

  510  (Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor nefinanciare) (poz. 530 + 540 + 550 + 560 + 570)

  520  (Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea imobilizărilor corporale)

  530  (Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea investițiilor imobiliare)

  540  (Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea fondului comercial)

  550  (Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea altor imobilizări necorporale)

  560  (Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea altor active nefinanciare)

  570  Venituri reprezentând fond comercial negativ recunoscut în profit sau pierdere

  580  Profitul sau (-) pierderea din active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării, care nu pot fi considerate activități întrerupte

  600  PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERAȚIUNI CONTINUE ÎNAINTE DE IMPOZITARE (poz. 010-090-150 + 160 + 200-210 + 220 + 280 + 287 + 290 + 300 + 310 + 330 + 340-350-360-385-390 + 425-430460-510-520 + 580 + 600)

  610  (Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din operațiuni continue)

  620  PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERAȚIUNI CONTINUE DUPĂ IMPOZITARE (poz. 610-620)

  630  Profit sau (-) pierdere din activități întrerupte după impozitare (poz. 650-660)

  640  Profit sau (-) pierdere din activități

  650  întrerupte înainte de impozitare
  (Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul, legate de activități întrerupte)

  660  PROFIT SAU (-) PIERDERE AFERENT/Ă PERIOADEI (poz. 630 + 640)

  670

  Administrator, . . . . . . . . . . (nume și prenume) Semnătura . . . . . . . . . .

  Întocmit Numele și prenumele Calitatea Semnătura . . . . . . . . . . Nr. de înregistrare in organismul profesional . . . . . . . . . .

  *) Nu se completează pentru realizările aferente perioadei de raportare 01.01.2019 - 30.06.2019.
  Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.
  Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:– directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.
  Raportările contabile semestriale se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.
  4. Capitolul IV^1 „Corespondența cu planul de conturi aplicabil instituțiilor de credit“ se modifică și se completează după cum urmează: 4.1. Nota de subsol 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
  ^1 Corespondența conturilor prevăzută în prezentul capitol nu are caracter exhaustiv, aceasta putând fi adaptată în funcție de specificul operațiunilor, cu respectarea conținutului conturilor prevăzute de Ordinul Băncii Naționale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit, republicat.
  4.2. La punctul 1, corespondența cu planul de conturi a formularului „Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10)“, subformularul 10.03 - „Capitaluri proprii“ se completează cu corespondența aferentă unei noi poziții, poziția 260, cu următorul cuprins:
  Cod pozițieColoanaPlan de conturi
  „2601 și 2- 3553“
  4.3. La punctul 2, corespondența cu planul de conturi a formularului „Contul de profit sau pierdere (cod 20)“ se completează cu corespondența aferentă a două noi poziții, poziția 385 și poziția 435, cu următorul cuprins:
  Cod pozițieColoanaPlan de conturi
  „3851 și 2ex. 621
  4351 și 2ex. 6659-ex. 7659“
  4.4. La punctul 2, corespondența cu planul de conturi a unor poziții din formularul „Contul de profit sau pierdere (cod 20)“ se modifică și va avea următorul cuprins:
  Cod pozițieColoanaPlan de conturi
  „3601 și 26042 + 611 + 612 + 617 + ex. 621 + 632 + 634 + 635 + 641 + ex. 649
  .................................................................................................

  Cod pozițieColoanaPlan de conturi
  „3801 și 26042 + ex. 621 + 632 + 634 + 635 + 641 + ex. 649
  .................................................................................................
  4501 și 2ex. 6651 + 6652 + 6653 + 6654 + 6655 + ex. 6659 – ex. 7651 – 7652 – 7653 – 7654 – 7655 – ex. 7659“
  5. Capitolul V „Controlul raportărilor contabile semestriale ale instituțiilor de credit“ se modifică după cum urmează: 5.1. La punctul 1, subpunctul 1.3 se modifică și va avea următorul cuprins:1.3. Capitaluri proprii (cod 10.03)
  010 = 020 + 030
  050 = 060 + 070
  090 = 095 + 128
  095 = 100 + 110 + 120 + 122 + 320 + 330 + 360
  128 = 130 + 140 + 150 + 155 + 165 + 170
  300 = 010 + 040 + 050 + 080 + 090 + 190 + 200 + 210 + 240 + 250 + 255 + 260.
  5.2. Punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:2. Contul de profit și pierdere (20)
  010 = 041 + 051 + 080 + 085
  090 = 120 + 140 + 145
  160 = 191 + 192
  192 = 193 + 194
  220 = 231 + 241 + 260 + 270
  355 = 010 – 090 – 150 + 160 + 200 – 210 + 220 + 280 + 287 + 290 + 300 + 310 + 330 + 340 – 350
  360 = 370 + 380
  390 = 400 + 410 + 420
  425 = 426 + 427
  430 = 435 + 440 + 450
  460 = 481 + 491
  520 = 530 + 540 + 550 + 560 + 570
  610 = 010 – 090 – 150 + 160 + 200 – 210 + 220 + 280 + 287 + 290 + 300 + 310 + 330 + 340 – 350 – 360 – 385 – 390 + 425 – 430 – 460 – 510 – 520 + 580 + 600
  630 = 610 – 620
  640 = 650 – 660
  670 = 630 + 640

  ----