NORME METODOLOGICE din 22 decembrie 2005de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 6 februarie 2006 Notă
  Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 1.872 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 6 februarie 2006.


  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1

  Prezentele norme metodologice reglementează modul de aplicare a dispozițiilor Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare lege.


  Articolul 2
  (1) Obiectivele îmbunătățirilor funciare se realizează prin desfășurarea activităților de îmbunătățiri funciare de către proprietarii și utilizatorii de terenuri, individual sau prin organizațiile de îmbunătățiri funciare, denumite în continuare organizații, și federațiile de organizații de îmbunătățiri funciare, denumite în continuare federații, prin care se asigură exploatarea, întreținerea și reparațiile amenajărilor de îmbunătățiri funciare situate pe terenurile pe care le dețin.(2) Statul intervine prin Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare, denumită în continuare Administrația, și prin alocarea de fonduri de la bugetul de stat în completarea surselor proprii ale Administrației sau ale beneficiarilor amenajărilor de îmbunătățiri funciare declarate de utilitate publică, în cazurile în care proprietarii sau utilizatorii de terenuri nu pot desfășura ei înșiși activități de îmbunătățiri funciare.


  Capitolul II Organizațiile de îmbunătățiri funciare

  Articolul 3

  Organizațiile se constituie, se organizează și funcționează potrivit legii și procedurii reglementate de prezentele norme metodologice, pentru desfășurarea activităților de îmbunătățiri funciare prevăzute de lege.


  Articolul 4

  În cazul a două sau mai multe organizații învecinate, teritoriile acestora vor fi bine delimitate, fără suprapuneri de suprafețe.


  Articolul 5
  (1) Organizațiile prestează servicii de îmbunătățiri funciare oricărui deținător de terenuri situate în cadrul teritoriului organizației.(2) Pentru serviciile prestate de organizație, persoanele care nu au calitatea de membru al acesteia vor achita tarife care să acopere integral costul exploatării, întreținerii și reparațiilor infrastructurii de îmbunătățiri funciare aflate în patrimoniul organizației, inclusiv cheltuielile generale de administrare, cele cu asigurarea pazei infrastructurii de îmbunătățiri funciare și amortismentele. Membrii organizației pot beneficia de tarife diminuate, în care cheltuielile generale de administrare sau alte asemenea cheltuieli ce se acoperă prin plata cotizației pot fi eliminate sau pot fi parțial cuprinse.


  Articolul 6
  (1) Pentru tarifele și cotizațiile restante datorate organizației, aceasta poate percepe penalități și majorări sau poate institui garanții în conformitate cu hotărârea adunării generale. Garanțiile se pot institui prin încheierea unor convenții-angajament între organizație și membrii săi, potrivit cărora membrii organizației depun lunar în unul sau mai multe conturi de depozit ale organizației, pe termen de cel puțin 6 luni, o sumă de bani până la concurența unei sume-plafon stabilite prin hotărâre a adunării generale în funcție de media anuală a contravalorii serviciilor de îmbunătățiri funciare prestate de organizație. Accesul organizației la sumele din aceste conturi se poate face numai în baza hotărârii adunării generale.(2) Statutul unei organizații poate prevedea că tarifele și cotizațiile restante, datorate organizației de membri și persoanele care nu sunt membre ale acesteia, se pot recupera pe baza angajamentelor de plată semnate de aceștia, care constituie titluri executorii.(3) Excedentul, calculat ca diferență între veniturile anuale și cheltuielile efectuate pentru realizarea acelor venituri, rămâne la dispoziția organizației și se distribuie, în condițiile legii, pentru constituirea fondurilor de rezervă sau este folosit pentru finanțarea activității din anii următori.(4) Organizațiile pot constitui rezerve conform aprobării adunării generale a organizației. Pentru reconstrucția în caz de accidente neprevăzute, organizațiile pot constitui o rezervă de până la 20% din valoarea activului patrimonial aflat în proprietatea organizației, prin alocarea a 5% din excedent în fiecare an. Fondurile utilizate din această rezervă se vor completa până la reîntregirea acesteia.


  Articolul 7
  (1) Calitatea de membru al unei organizații se dobândește prin voința liber exprimată a persoanei care îndeplinește condițiile prevăzute de lege și se evidențiază prin înscrierea în registrul membrilor a datelor de identificare ale persoanei și a suprafeței de teren deținute, în baza adeziunii completate și semnate.(2) Calitatea de membru al unei organizații a utilizatorilor de apă pentru irigații se dobândește la sfârșitul sezonului de irigații, cu excepția cazului preluării calității de membru prin succesiune, în situația în care statutul nu prevede altfel.


  Articolul 8

  Membrii unei organizații au următoarele drepturi:
  a) să beneficieze de serviciile prestate de organizație;
  b) în cazul unei organizații de utilizatori de apă pentru irigații, să beneficieze de o cotă echitabilă din apa aflată la dispoziția organizației, potrivit prevederilor statutului;
  c) să propună candidați, să candideze la alegeri și să îi aleagă dintre membrii organizației pe membrii organelor de conducere și ai comisiilor, să ia parte la dezbateri și să voteze în ședințele adunărilor generale ale organizației;
  d) să facă propuneri privind ordinea de zi a adunărilor generale ale organizației;
  e) să consulte registrele și înregistrările organizației și să se informeze asupra gestiunii acesteia;
  f) să fie despăgubiți de organizație pentru daunele cauzate culturilor sau terenului lor ca urmare a unor accidente sau deficiențe apărute în desfășurarea activităților organizației pe terenul acestora;
  g) să adreseze cereri președintelui comisiei de conciliere în condițiile art. 20 din lege;
  h) să se retragă din organizație în condițiile legii;
  i) să exercite orice alte drepturi conform legislației în vigoare.


  Articolul 9
  (1) Membrii unei organizații au următoarele îndatoriri:
  a) să respecte prevederile statutului și ale regulamentelor interne aprobate de adunarea generală;
  b) să plătească la termen cotizațiile și tarifele datorate organizației;
  c) să ia măsurile de prevenire a deteriorării bunurilor din patrimoniul organizației;
  d) să plătească costurile de reparație sau de înlocuire a utilajelor, instalațiilor și echipamentelor deteriorate de către aceștia sau prin fapte care atrag răspunderea acestora;
  e) să furnizeze organizației informații privind utilizarea terenurilor deținute de aceștia și gospodărirea apei prin servicii de îmbunătățiri funciare prestate pentru terenurile deținute de aceștia;
  f) să permită personalului organizației accesul pe parcelele de teren deținute, în vederea desfășurării activităților organizației.
  (2) Organizația va încheia convenții cu persoanele care nu au calitatea de membru al acesteia și care dețin în proprietate ori în folosință suprafețe de teren situate pe teritoriul organizației, prin care se va reglementa dreptul de acces al personalului organizației pe terenurile acestora.


  Articolul 10
  (1) Orice membru poate solicita retragerea din organizație. În cazul organizațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații acest drept poate fi exercitat la sfârșitul sezonului de irigații.(2) Persoana care se retrage din organizație va fi obligată la despăgubiri pentru cheltuielile efectuate în considerarea calității de membru al acesteia.


  Articolul 11

  Încetarea calității de membru al unei organizații se evidențiază prin radierea datelor de identificare ale persoanei din registrul membrilor. Calitatea de membru încetează în următoarele cazuri:
  a) prin voința părților;
  b) lichidarea sau falimentul persoanei juridice;
  c) excluderea din organizație;
  d) retragerea din organizație potrivit prevederilor art. 10 și ale statutului propriu.


  Articolul 12

  Coproprietarii unei parcele de teren situate în cadrul teritoriului organizației desemnează dintre ei un reprezentant care se va înscrie în registrul membrilor și va vota în numele lor în ședințele adunării generale, informând consiliul de administrație al organizației despre aceasta.


  Articolul 13
  (1) Pentru încălcarea prevederilor statutului sau ale regulamentelor sale interne, o organizație poate aplica sancțiuni materiale sau administrative unui membru al acesteia, potrivit prevederilor statutului.(2) În cazul nerespectării obligației de plată a tarifelor către organizație, aceasta va suspenda prestarea serviciilor de îmbunătățiri funciare.(3) Excluderea din organizație se poate hotărî pentru următoarele motive:
  a) întârzierile nejustificate la plata cotizațiilor sau refuzul de a plăti cotizațiile pentru o perioadă de peste 3 luni de la scadență;
  b) refuzul nejustificat de a repara bunurile deteriorate sau de a plăti pentru daunele provocate bunurilor aflate în proprietatea sau folosința organizației;
  c) refuzul de a permite accesul personalului organizației pe terenul deținut, pentru desfășurarea activităților acesteia, în condițiile statutului;
  d) alte încălcări ale statutului sau ale regulamentelor interne ale organizației.


  Articolul 14
  (1) În vederea dobândirii personalității juridice, persoanele care și-au manifestat voința de a deveni membre ale organizației încheie actul constitutiv și statutul organizației în formă autentică, sub sancțiunea nulității absolute.(2) Actul constitutiv cuprinde cel puțin următoarele:
  a) datele de identificare a membrilor: numele sau denumirea și domiciliul ori sediul acestora;
  b) suprafețele de teren deținute de membri, situate în cadrul teritoriului organizației pentru care se solicită prestarea de servicii de îmbunătățiri funciare;
  c) exprimarea voinței de participare ca membru în cadrul organizației și de realizare a scopului propus;
  d) denumirea organizației;
  e) sediul organizației;
  f) durata de funcționare a organizației - pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului sau, după caz, pe termen nedeterminat;
  g) patrimoniul inițial al organizației este alcătuit din: aport în bani în valoare de cel puțin echivalentul în lei a 1 euro pentru fiecare hectar de teren deservit de infrastructura de îmbunătățiri funciare și deținut de persoanele care și-au manifestat voința de a deveni membre ale organizației la data constituirii acesteia sau aport în natură constând în echipamente, instalații, utilaje ori alte asemenea bunuri, precum și, după caz, în infrastructură de îmbunătățiri funciare;
  h) componența nominală a organelor de conducere și a comisiilor organizației;
  i) persoana sau persoanele împuternicite să desfășoare procedura de dobândire a personalității juridice;
  j) semnăturile membrilor conform listei anexate la actul constitutiv.
  (3) Statutul organizației cuprinde cel puțin următoarele:
  a) elementele prevăzute la alin. (2), cu excepția celor prevăzute la lit. h), i) și j);
  b) identificarea teritoriului organizației conform unui plan de situație, cu indicarea suprafeței totale conform perimetrului definit și a suprafeței ce poate fi deservită de infrastructura de îmbunătățiri funciare, specificându-se suprafețele deservite de fiecare punct de livrare a apei pentru irigații sau de fiecare punct de evacuare a apei din sistemele de desecare și drenaj;
  c) patrimoniul organizației, cu descrierea fizică și valorică a activului patrimonial, inclusiv a infrastructurii de îmbunătățiri funciare situate pe teritoriul organizației;
  d) scopul și obiectivele organizației;
  e) modul de dobândire și de pierdere a calității de membru;
  f) drepturile și obligațiile membrilor;
  g) categoriile de venituri ale organizației;
  h) structura și atribuțiile organelor de conducere și ale comisiilor organizației;
  i) procedura de convocare a adunărilor generale;
  j) regulile de numire, de funcționare și de încetare a mandatului organelor de conducere și comisiilor;
  k) stabilirea categoriilor de tarife și a cotizațiilor percepute de organizație;
  l) reorganizarea, dizolvarea și lichidarea organizației;
  m) destinația bunurilor, în cazul dizolvării, cu excepția bunurilor obținute conform prevederilor legii, precum și a celor achiziționate ori edificate din bani publici de către organizații, după preluarea în proprietate a infrastructurii secundare de irigații aparținând domeniului privat al statului, care urmează procedura prevăzută de lege.
  (la 07-10-2016, Litera m) din Articolul 14 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 716 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 07 octombrie 2016 )
  (4) Modelul-cadru al actului constitutiv și cel al statutului organizațiilor sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.


  Articolul 15
  (1) Pentru inițierea procedurii de constituire, cel puțin 5 persoane dintre cele care intenționează să devină membre ale organizației formează un comitet constitutiv.(2) În sensul prezentelor norme metodologice, membri potențiali sunt acele persoane care, în condițiile art. 6 alin. (1) din lege, pot să adere la prevederile statutului acelei organizații.(3) Comitetul constitutiv delimitează preliminar teritoriul organizației, identifică activitățile pe care organizația urmează să le desfășoare și notifică Oficiului de reglementare a organizațiilor de îmbunătățiri funciare, denumit în continuare Oficiul de reglementare, inițierea procedurii de constituire.(4) Pe baza recomandărilor Oficiului de reglementare, comitetul constitutiv stabilește preliminar teritoriul organizației.


  Articolul 16
  (1) Identificarea teritoriului unei organizații se face cu respectarea prevederilor normelor metodologice privind stabilirea teritoriului organizațiilor de îmbunătățiri funciare și al federațiilor de organizații de îmbunătățiri funciare, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, denumit în continuare ordin al ministrului.
  (la 07-10-2016, sintagma: ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale a fost înlocuită de Punctul 14, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 716 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 07 octombrie 2016 )
  (2) Teritoriul unei organizații a utilizatorilor de apă pentru irigații este o suprafață distinctă hidraulic care poate primi apă prin unul sau mai multe puncte de livrare a apei pentru irigații.(3) Teritoriul unei organizații de desecare și drenaj include întreaga suprafață de teren pe care este situat sistemul de desecare și drenaj sau o parte a unui sistem de desecare și drenaj care poate funcționa autonom, ce va fi exploatat de viitoarea organizație.(4) Teritoriul unei organizații de apărare împotriva inundațiilor include întreaga suprafață de teren ce poate fi protejată de lucrările de apărare împotriva inundațiilor care vor fi întreținute și reparate de viitoarea organizație.(5) Teritoriul unei organizații de combatere a eroziunii solului include întreaga suprafață de teren continuă al cărei sol este posibil să fie sau a fost afectat de factori de degradare ori suprafața de teren aferentă bazinului hidrografic torențial sau perimetrului de ameliorare.


  Articolul 17

  Comitetul constitutiv convoacă adunarea constitutivă și îndeplinește următoarele atribuții:
  a) redactează proiectul actului constitutiv și al statutului;
  b) întocmește lista membrilor potențiali, cu referire la terenurile deținute de aceștia;
  c) propune sistemul de reprezentare în cazul participării în adunarea constitutivă prin reprezentare și validează desemnarea reprezentanților;
  d) organizează și convoacă ședința adunării constitutive;
  e) solicită asistență din partea Oficiului de reglementare.


  Articolul 18
  (1) Membrii potențiali participă personal la ședința adunării constitutive.(2) În cazul în care teritoriul sau numărul membrilor potențiali este atât de mare încât prezența tuturor la ședința adunării constitutive nu este posibilă, membrii potențiali care dețin terenuri situate într-o zonă delimitată pe criterii funcționale, denumită în continuare zonă de reprezentare, desemnează dintre ei unul sau mai mulți reprezentanți, cu majoritate de voturi. În acest caz, numărul voturilor deținute de fiecare membru potențial este în funcție de suprafața de teren pe care o deține în cadrul acelei zone de reprezentare.(3) Fiecare reprezentant votează în adunarea constitutivă și încheie acte juridice în numele membrilor potențiali reprezentați. Reprezentanții cumulează voturile membrilor potențiali reprezentați.(4) Zonele de reprezentare, criteriile de desemnare a numărului reprezentanților pe fiecare zonă de reprezentare și procedura de lucru în adunarea zonei de reprezentare, de desemnare și de înlocuire a reprezentanților se stabilesc prin hotărâre a adunării constitutive, cu respectarea normelor metodologice ce se aprobă prin ordin al ministrului.


  Articolul 19
  (1) Data, ora și locul adunării constitutive se anunță prin afișare în locuri autorizate și prin publicarea într-un cotidian local sau printr-un mijloc electronic de comunicare în masă. Dezbaterile și hotărârile adoptate cu respectarea condițiilor de validitate a acestor hotărâri se înscriu în procesul-verbal al adunării constitutive, ce se semnează de președintele consiliului de administrație și de persoanele care au redactat procesul-verbal.(2) Adunarea constitutivă adoptă actul constitutiv și statutul organizației.(3) Statutul organizației este adoptat cu majoritatea simplă a voturilor participanților la adunarea constitutivă, cu condiția ca acești participanți să dețină în proprietate, în administrare sau în folosință cel puțin jumătate din suprafața de teren a teritoriului organizației și să fie de acord să preia răspunderea asupra exploatării, întreținerii și reparațiilor întregii infrastructuri de îmbunătățiri funciare situate pe teritoriul organizației. Răspunderea asupra infrastructurii de îmbunătățiri funciare preluate în folosință se transmite în baza unui protocol care prevede condițiile folosinței neîntrerupte pe toată durata de funcționare a organizației ori până la preluarea în proprietate a acestei infrastructuri pe bază de protocol, în condițiile prezentelor norme metodologice.(4) Dacă statutul nu este adoptat, adunarea constitutivă va fi reconvocată la o dată ulterioară. Dacă nici la a doua convocare nu se îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (3), mandatul comitetului constitutiv încetează.(5) Adunarea constitutivă alege membrii consiliului de administrație, ai comisiei de cenzori și ai comisiei de conciliere.


  Articolul 20
  (1) Consiliul de administrație depune la Oficiul de reglementare o cerere de avizare și autorizare a constituirii organizației și de înregistrare în Registrul național al organizațiilor de îmbunătățiri funciare.(2) Cererea de avizare, autorizare și înregistrare va fi însoțită de:
  a) actul constitutiv și statutul organizației;
  b) dovada sediului organizației;
  c) dovada constituirii patrimoniului organizației;
  d) lista membrilor organizației și/sau a reprezentanților ori împuterniciților acestora, cu indicarea suprafețelor de teren deținute de aceștia pe teritoriul organizației pentru care se solicită prestarea de servicii de îmbunătățiri funciare.


  Articolul 21
  (1) În situația în care Oficiul de reglementare constată că s-au respectat procedura de constituire și prevederile art. 14-20, precum și că sunt îndeplinite condițiile de preluare a infrastructurii de îmbunătățiri funciare de către organizație, în termen de 15 zile de la data depunerii cererii emite avizul de constituire a organizației și întocmește referatul de aprobare și proiectul ordinului de autorizare a constituirii.(2) În cazul în care Oficiul de reglementare solicită completarea documentației, termenul prevăzut la alin. (1) se prelungește cu 15 zile.(3) În situațiile în care condițiile prevăzute la alin. (1) nu sunt îndeplinite, Oficiul de reglementare întocmește un referat de respingere a cererii.


  Articolul 22
  (1) În termen de 15 zile de la data emiterii avizului sau a înaintării referatului de respingere a cererii de către Oficiul de reglementare, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, denumit în continuare ministrul, emite un ordin de autorizare a constituirii organizației și de înregistrare a acesteia sau respinge motivat cererea. Oficiul de reglementare înregistrează organizațiile nou-constituite, în termen de 5 zile de la data emiterii ordinului de autorizare a constituirii și de înregistrare a organizației. După înregistrarea noii organizații sau după respingerea cererii, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, denumit în continuare ministerul, comunică organizației ordinul de autorizare și înregistrare sau de respingere a cererii. Ordinul ministrului va fi făcut public de organizație prin:
  (la 07-10-2016, sintagma: Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale a fost înlocuită de Punctul 14, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 716 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 07 octombrie 2016 )

  a) afișare la sediul primăriei localității sau primăriilor localităților pe a căror rază teritorială este situat în întregime sau în parte teritoriul organizației;
  b) publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;
  c) depunere a unei copii la unitatea locală a autorității fiscale județene sau a municipiului București în a cărei rază teritorială se află sediul organizației.(2) Organizația va comunică Oficiului de reglementare dovada îndeplinirii procedurii de publicitate prevăzute la alin. (1).


  Articolul 23

  Organizația dobândește personalitate juridică pe data înregistrării sale în Registrul național al organizațiilor de îmbunătățiri funciare.


  Articolul 24
  (1) Organizațiile se organizează și funcționează în condițiile legii și ale prezentelor norme metodologice, precum și în conformitate cu statutul propriu și cu regulamentele interne.(2) Organizațiile au organele de conducere și comisiile prevăzute la art. 15 alin. (1) din lege.


  Articolul 25
  (1) Adunarea generală este organul de conducere al organizației, prin care membrii organizației sau reprezentanții acestora își exercită dreptul de participare la adoptarea hotărârilor privind activitatea organizației și dreptul de control asupra celorlalte organe alese ale acesteia.(2) Adunarea generală se întrunește de două ori pe an, în prima ședință până la data de 31 martie și în a doua până la data de 30 septembrie ale fiecărui an, sau ori de câte ori este necesar.(3) Membrii organizației participă la ședințele adunărilor generale cu respectarea prevederilor art. 18, referirea la adunarea constitutivă înlocuindu-se cu cea la adunarea generală.(4) Ședințele adunării generale se convoacă de consiliul de administrație din proprie inițiativă sau ca urmare a solicitării scrise a cel puțin un sfert din numărul membrilor organizației ori a reprezentanților acestora sau de Oficiul de reglementare.


  Articolul 26
  (1) Adunarea generală adoptă hotărâri privind:
  a) stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale organizației;
  b) alegerea și eliberarea din funcție a membrilor consiliului de administrație, comisiei de cenzori și comisiei de conciliere și, după caz, stabilirea indemnizației acestora;
  c) aprobarea regulamentelor interne ale organizației;
  d) aprobarea situațiilor financiare anuale și a raportului de gestiune anual al consiliului de administrație;
  e) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pe exercițiul financiar următor, a necesarului de personal și a planului de exploatare, întreținere și reparații ale infrastructurii de îmbunătățiri funciare;
  f) aprobarea tarifelor pentru serviciile de îmbunătățiri funciare prestate de organizație, precum și a nivelului cotizației și a oricăror alte tarife;
  g) vânzarea ori ipotecarea oricărui teren asupra căruia organizația are un drept de proprietate și/sau vânzarea, ipotecarea sau gajarea infrastructurii de îmbunătățiri funciare deținute în proprietate de organizație, cu avizul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
  (la 07-10-2016, sintagma: Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale a fost înlocuită de Punctul 14, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 716 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 07 octombrie 2016 )

  h) efectuarea de investiții și reabilitarea infrastructurii de îmbunătățiri funciare;
  i) modificarea și completarea statutului organizației;
  j) fuziunea organizației cu alte organizații, divizarea acesteia și dobândirea calității de membru al unei federații;
  k) dizolvarea și lichidarea organizației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;
  l) soluționarea oricăror probleme pentru care este cerută aprobarea adunării generale.
  (2) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale este necesară prezența membrilor sau a reprezentanților acestora care dețin cel puțin jumătate din numărul total de voturi, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenți sau reprezentați, dacă statutul sau legea nu prevede o majoritate mai mare.(3) În situația în care adunarea generală nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (2), aceasta se întrunește după o a doua convocare și poate să delibereze asupra problemelor puse pe ordinea de zi a celei dintâi adunări generale, cu majoritatea voturilor membrilor sau a reprezentanților acestora prezenți.(4) Hotărârile adunărilor generale privind vânzarea sau ipotecarea oricărui teren asupra căruia organizația are un drept de proprietate și/sau vânzarea, ipotecarea ori gajarea infrastructurii de îmbunătățiri funciare deținute în proprietate de organizație, fuziunea organizației cu alte organizații, divizarea acesteia sau transmiterea unei părți a activităților sale către altă organizație și dobândirea calității de membru al unei federații, dizolvarea, lichidarea ori reorganizarea organizației, modificarea statutului acesteia sau orice altă problemă prevăzută de statut în acest sens se iau cu o majoritate de două treimi din numărul voturilor membrilor sau ale reprezentanților acestora.


  Articolul 27
  (1) Statutul unei organizații fără sistem de reprezentare va menționa modalitatea de alocare a voturilor fiecărui membru, proporțional cu mărimea suprafeței de teren deținute sau pe o altă bază echitabilă care să protejeze interesele fiecărui membru.(2) Un membru al organizației sau un reprezentant desemnat în una ori mai multe zone de reprezentare poate deține cel mult două cincimi din numărul total de voturi. În cazul în care numărul de voturi deținute de un membru al organizației sau de un reprezentant depășește cota maximă legală, excedentul de voturi se repartizează celorlalți membri ori reprezentanți proporțional cu numărul de voturi deținut de aceștia.(3) Membrilor restanți la plata tarifelor, a cotizațiilor și a penalităților datorate organizației li se poate suspenda dreptul de vot, ca măsură prealabilă excluderii din organizație.


  Articolul 28
  (1) Cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării generale, data, ora și locul acesteia se aduc la cunoștință membrilor organizației fie personal prin comunicare scrisă, fie prin afișare în locuri autorizate și prin publicarea într-un cotidian local ori într-un mijloc electronic de comunicare în masă. Anunțul ședințelor adunării generale va fi însoțit de un proiect al ordinii de zi.(2) Membrii organizației sau reprezentanții acestora pot înainta consiliului de administrație propuneri pentru a fi înscrise pe ordinea de zi, cu cel puțin 10 zile înainte de data ținerii adunării generale.(3) Ședințele adunărilor generale sunt prezidate de președintele consiliului de administrație sau de vicepreședinte, după caz. La fiecare ședință a adunării generale se redactează procesul-verbal în care se consemnează îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, membrii sau reprezentanții prezenți, numărul voturilor pe care le dețin sau le cumulează în calitate de reprezentant, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate și, la cererea membrilor ori a reprezentanților, propunerile făcute de aceștia în ședință. Procesele-verbale se semnează de președinte și de persoanele care le-au redactat și se trec în registrul adunărilor generale ale organizației.(4) Persoanele care nu sunt membre ale organizației pot fi invitate să ia parte la ședințele adunărilor generale și pot participa la dezbateri numai pe baza hotărârii adunării generale, fără drept de vot.


  Articolul 29
  (1) Orice membru al organizației care, într-o anumită problemă supusă aprobării adunării generale, este în conflict de interese cu organizația, personal sau prin soțul, rudele ori afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv, nu poate lua parte la deliberare și nici la vot.(2) Hotărârile adunării generale sunt obligatorii și pentru membrii care nu au fost prezenți sau care au votat împotrivă.


  Articolul 30
  (1) Consiliul de administrație asigură punerea în executare a hotărârilor adunărilor generale, fiind alcătuit dintr-un număr cuprins între 3 și 7 membri sau reprezentanți ai membrilor organizației aleși de adunarea generală pentru un mandat de până la 3 ani și care pot fi realeși.(2) Într-o organizație cu sistem de reprezentare, fiecare membru al consiliului de administrație reprezintă o anumită zonă de reprezentare sau un grup de zone de reprezentare.


  Articolul 31

  Consiliul de administrație îndeplinește următoarele atribuții:
  a) îl angajează în și îl eliberează din funcție pe directorul organizației;
  b) aprobă, la propunerea directorului, structura organizatorică și statul de funcții, în conformitate cu necesarul de personal aprobat de adunarea generală;
  c) convoacă ședințele adunărilor generale și pregătește proiectul ordinii de zi și documentația aferentă;
  d) supune aprobării adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, situațiile financiare anuale și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și cel al programului de activitate al organizației, precum și alte proiecte de regulamente, planuri și programe;
  e) elaborează propuneri de tarife pentru serviciile de îmbunătățiri funciare prestate de organizație și propune nivelul cotizațiilor sau al altor tarife;
  f) împuternicește președintele consiliului de administrație să semneze în numele organizației contractele, convențiile sau angajamentele stabilite de adunarea generală;
  g) stabilește limitele de competență ale directorului;
  h) soluționează orice alte probleme date în sarcina sa.


  Articolul 32
  (1) Membrii consiliului de administrație aleg prin vot secret dintre ei un președinte și un vicepreședinte.(2) Consiliul de administrație se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui ori la cererea unei treimi din numărul membrilor săi.(3) Consiliul de administrație deliberează valabil în prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor săi. Deciziile consiliului de administrație se iau cu votul majorității absolute a membrilor prezenți, fiecare membru deținând un vot. În caz de egalitate de voturi, votul președintelui este decisiv.(4) Consiliul de administrație întocmește propriul regulament de funcționare.(5) La fiecare ședință a consiliului de administrație se întocmește procesul-verbal care cuprinde ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesele-verbale se semnează de președinte și de persoanele care le-au întocmit și se trec în registrul de procese-verbale ale consiliului de administrație.


  Articolul 33
  (1) Atribuțiile președintelui sunt:
  a) să convoace, să organizeze și să conducă ședințele consiliului de administrație și ale adunării generale;
  b) să semneze contractele, convențiile și alte angajamente stabilite de adunarea generală;
  c) să elibereze certificate privind calitatea de membru al organizației și situația membrilor cotizanți;
  d) să reprezinte organizația în relațiile cu terții.
  (2) Vicepreședintele va îndeplini atribuțiile președintelui în cazul delegării acestora sau al imposibilității președintelui de a le îndeplini.(3) Președintele și vicepreședintele sunt eliberați din funcție prin votul majorității membrilor consiliului de administrație. Persoanele eliberate din funcția de președinte și vicepreședinte își păstrează calitatea de membru al consiliului de administrație.


  Articolul 34
  (1) Comisia de cenzori asigură controlul financiar intern al organizației, fiind alcătuită din 3 sau mai mulți cenzori și tot atâția supleanți aleși de adunarea generală dintre membrii sau reprezentanții membrilor organizației, cu excepția cenzorilor contabili. Durata mandatului lor este de 3 ani și pot fi realeși. Numărul cenzorilor este impar.(2) Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat în condițiile legii sau expert contabil, în acest sens putând fi desemnată și o persoană care nu este membră a organizației.


  Articolul 35
  (1) Comisia de cenzori supraveghează modul de gestionare a patrimoniului organizației, verifică modul de utilizare a sumelor primite de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, verifică dacă situațiile financiare sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele și dacă acestea sunt regulat ținute, dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut regulamentar potrivit situațiilor financiare și dacă s-a întocmit inventarul potrivit legii. Cenzorii efectuează controale inopinate ale casei organizației, convoacă adunarea generală, dacă nu a fost convocată de consiliul de administrație, și iau parte la adunările generale, putând propune probleme pe ordinea de zi. Cenzorii efectuează controale cel puțin de două ori pe an sau ori de câte ori este necesar, pe baza hotărârii adunării generale sau la cererea unei treimi din numărul membrilor consiliului de administrație, în baza cărora întocmesc rapoarte pe care le prezintă adunării generale.(2) Comisia de cenzori alege dintre membrii săi un președinte și întocmește propriul regulament de funcționare.


  Articolul 36
  (1) Comisia de conciliere are atribuțiile și funcționează potrivit prevederilor art. 19 și 20 din lege.(2) Comisia de conciliere este compusă din cel puțin 5 membri sau reprezentanți ai membrilor organizației aleși de adunarea generală pentru o perioadă de până la 4 ani. Această comisie îl alege pe unul dintre membrii săi ca președinte.(3) Procedura de lucru a comisiilor de conciliere ale organizațiilor de îmbunătățiri funciare și ale federațiilor de organizații de îmbunătățiri funciare se reglementează prin norme ce se aprobă prin ordin al ministrului.


  Articolul 37
  (1) Membrii consiliului de administrație, ai comisiei de cenzori și ai comisiei de conciliere pot beneficia de:
  a) decontarea cheltuielilor de deplasare, de cazare și a oricăror alte asemenea cheltuieli efectuate pentru îndeplinirea mandatului lor, potrivit hotărârii adunării generale;
  b) plata de indemnizații lunare de până la 20% din cuantumul salariului directorului organizației, stabilite prin statut sau prin hotărâre a adunării generale.
  (2) Decontarea cheltuielilor și plata indemnizațiilor prevăzute la alin. (1) se fac din fondurile atrase prin plata cotizației.


  Articolul 38

  O persoană nu poate face parte în același timp din consiliul de administrație, comisia de cenzori și comisia de conciliere.


  Articolul 39

  Membrilor consiliului de administrație, ai comisiei de cenzori și ai comisiei de conciliere le sunt aplicabile corespunzător prevederilor art. 29 alin. (1).


  Articolul 40

  Adunarea generală îl poate revoca pe oricare dintre membrii consiliului de administrație, ai comisiei de cenzori sau ai comisiei de conciliere pentru grava încălcare a îndatoririlor ce îi revin potrivit statutului.


  Articolul 41

  Directorul asigură conducerea activității curente a organizației, potrivit deciziilor consiliului de administrație, fiind angajat de acest consiliu, care îi stabilește salariul și orice ale asemenea drepturi.


  Articolul 42

  Directorul are următoarele atribuții:
  a) să pregătească proiectul documentației ce urmează să fie analizată de consiliul de administrație în conformitate cu instrucțiunile acestuia;
  b) să ia măsurile pentru asigurarea exploatării, întreținerii și reparațiilor infrastructurii de îmbunătățiri funciare aflate în proprietatea sau folosința organizației, precum și pentru executarea contractelor și convențiilor la care aceasta este parte;
  c) să întocmească fișele de post, să selecteze, să angajeze și să concedieze personalul organizației în limitele împuternicirii date de consiliul de administrație;
  d) să ia măsurile necesare pentru organizarea și conducerea contabilității, ținerea la zi a registrelor, evidențelor și situațiilor financiare, potrivit legii;
  e) să emită și să comunice salariaților instrucțiuni obligatorii pentru aceștia;
  f) să asigure efectuarea operațiunilor prin conturile bancare ale organizației;
  g) să propună adunării generale alocarea excedentului către fonduri sau rezerve ori către recuperarea pierderilor;
  h) să soluționeze orice alte probleme date în sarcina sa.


  Articolul 43

  Directorul angajează organizația în raporturile cu terții, precum și în actele emise în executarea atribuțiilor sale.


  Articolul 44

  Directorul participă la ședințele consiliului de administrație fără drept de vot.


  Articolul 45
  (1) Organizația poate angaja un secretar, un contabil și unul sau mai mulți specialiști, în funcție de specificul activităților desfășurate de organizație.(2) Contabilul organizației este angajat de consiliul de administrație, la propunerea directorului.(3) Numărul și categoriile de personal, precum și salarizarea acestora se stabilesc anual de directorul organizației, cu încadrarea în necesarul de personal și în bugetul organizației, aprobate de adunarea generală.


  Capitolul III Federațiile de organizații de îmbunătățiri funciare

  Articolul 46

  Federațiile se constituie potrivit procedurii de înființare și înregistrare a organizațiilor prevăzute la art. 14-23, cu excepțiile stabilite prin prezentul capitol, pentru desfășurarea activităților de îmbunătățiri funciare prevăzute de lege.


  Articolul 47

  Federația îndeplinește următoarele atribuții:
  a) încheierea de contracte cu Agenția pentru asigurarea unui nivel optim al apei pentru irigații la stațiile de punere sub presiune și alte puncte de livrare pentru care se solicită funcționarea. Cheltuielile, cu excepția costului apei și a costului energiei electrice pentru pomparea apei pentru irigații în aducțiunea principală, vor fi suportate de către federații. Cheltuielile privind costul apei și al energiei electrice se suportă de către Agenție, care va încheia contracte pentru resursele de apă și energie electrică cu prestatorii de servicii în cauză, după rezilierea de către federații a abonamentelor de utilizare/exploatare a resurselor de apă și a contractelor de vânzare-cumpărare de energie electrică încheiate cu alți prestatori de servicii de irigații;
  (la 03-04-2019, Litera a) din Articolul 47 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 174 din 29 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 03 aprilie 2019 )

  b) încheierea de contracte cu furnizorul de energie electrică sau termică pentru livrarea energiei necesare exploatării unei părți autonome funcțional ori a întregii amenajări de îmbunătățiri funciare aflate în administrarea sa;
  c) prestarea de servicii de îmbunătățiri funciare către organizațiile membre și alți beneficiari, pe bază de tarife;
  d) angajarea personalului calificat necesar;
  e) achiziționarea, închirierea, înlocuirea, exploatarea și întreținerea instalațiilor și echipamentului de îmbunătățiri funciare;
  f) deschiderea de conturi bancare și efectuarea de operațiuni financiare prin aceste conturi;
  g) organizarea de instruiri ale reprezentanților organizațiilor membre, prin specialiștii proprii sau prin servicii prestate de terți;
  h) aprobarea regulamentelor interne obligatorii pentru organizațiile membre, reprezentanții organizațiilor membre participanți la activitatea federației, precum și pentru angajații federației;
  i) înaintarea de propuneri privind reabilitarea și modernizarea infrastructurii de îmbunătățiri funciare din cadrul teritoriului său;
  j) angajarea de experți și consultanți pentru asigurarea sporirii eficienței funcționării federației sau a organizațiilor membre;
  k) contractarea de studii de cercetare și de teren pentru extinderea amenajării de îmbunătățiri funciare existente, realizarea de noi sisteme, lucrări sau amenajări și dezvoltarea activității federației.


  Articolul 48

  Veniturile federațiilor se constituie din următoarele surse:
  a) tarifele percepute organizațiilor membre pentru serviciile prestate;
  b) cotizația anuală, calculată în funcție de suprafața teritoriului fiecărei organizații membre;
  c) penalitățile percepute organizațiilor membre;
  d) donațiile, legatele și sponsorizările, în condițiile legislației în vigoare;
  e) subvențiile acordate de la bugetul de stat, în condițiile legii.


  Articolul 49

  Fiecare federație constituie și utilizează rezervele aprobate de consiliul de administrație al acesteia.


  Articolul 50

  Organizațiile ale căror teritorii sunt situate în cadrul aceleiași amenajări de îmbunătățiri funciare și cărora li se pot presta servicii de îmbunătățiri funciare de federația care exploatează, întreține și repară o parte autonomă funcțional din acea amenajare de îmbunătățiri funciare sau întreaga amenajare pot dobândi calitatea de membru al unei federații.


  Articolul 51

  În situația în care organizațiile membre nu își respectă obligațiile de plată a tarifelor și a cotizațiilor datorate federației din care fac parte, prevederile art. 13 alin. (2) se aplică corespunzător.


  Articolul 52

  Tarifele și cotizațiile restante, datorate federației de către organizațiile membre și de către ceilalți beneficiari, se pot recupera pe baza angajamentelor de plată semnate de organizațiile debitoare, care constituie titlu executoriu.


  Articolul 53

  Federația nu este răspunzătoare pentru obligațiile asumate de organizațiile membre.


  Articolul 54
  (1) Federația se constituie prin adoptarea hotărârii de constituire consemnate în actul constitutiv și prin adoptarea statutului, în condițiile legii.(2) Modelul actului constitutiv și cel al statutului federațiilor sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.


  Articolul 55
  (1) Membrii potențiali ai federațiilor sunt organizațiile care pot beneficia de serviciile de îmbunătățiri funciare prestate de federație, iar teritoriul federației este suprafața de teren deservită de o parte de amenajare autonomă funcțional sau de întreaga amenajare de îmbunătățiri funciare exploatată, întreținută și reparată de acea federație. În cazul preluării în folosință a unei părți dintr-o amenajare, teritoriile federațiilor constituite în cadrul aceleiași amenajări nu se suprapun.(2) Patrimoniul inițial al federației este alcătuit din aport în bani în valoare de cel puțin echivalentul în lei a 1 euro pentru fiecare hectar de teren al teritoriului organizațiilor membre.(3) Participarea la adoptarea deciziilor în cadrul federației se face numai prin reprezentare, potrivit dispozițiilor art. 18 care se aplică corespunzător.


  Articolul 56

  Statutul se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor organizațiilor participante la adunarea constitutivă, cu îndeplinirea următoarelor condiții:
  a) teritoriile organizațiilor participante să reprezinte cel puțin jumătate din suprafața de teren a teritoriului federației;
  b) organizațiile participante să fie de acord să preia răspunderea asupra exploatării, întreținerii și reparațiilor întregii infrastructuri de îmbunătățiri funciare situate pe teritoriul federației și în afara teritoriilor membrilor potențiali.


  Articolul 57

  Federațiile au următoarele organe de conducere și comisii:
  a) adunarea reprezentanților organizațiilor membre;
  b) consiliul de administrație;
  c) comisia de cenzori;
  d) comisia de conciliere.


  Articolul 58
  (1) Adunarea reprezentanților organizațiilor membre, denumită în continuare adunarea reprezentanților, este compusă din reprezentanți ai organizațiilor membre, într-un număr proporțional cu suprafața teritoriului fiecărei organizații reprezentate.(2) Adunarea reprezentanților îndeplinește următoarele atribuții:
  a) alegerea, înlocuirea, revocarea și eliberarea din funcție a membrilor consiliului de administrație, ai comisiei de cenzori și ai comisiei de conciliere;
  b) aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a federației și a regulamentului de funcționare a consiliului de administrație;
  c) aprobarea rapoartelor consiliului de administrație și ale comisiilor federației.
  (3) Repartizarea voturilor, participarea la ședințe, convocarea, desfășurarea dezbaterilor și modalitatea de adoptare a hotărârilor în cadrul adunării reprezentanților se stabilesc prin statutul federației.


  Articolul 59

  Consiliul de administrație este compus din câte unul sau mai mulți reprezentanți ai organizațiilor membre și se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui acestuia sau la solicitarea scrisă a cel puțin unei pătrimi din numărul membrilor săi ori la solicitarea Oficiului de reglementare.


  Articolul 60

  Consiliul de administrație are următoarele atribuții:
  a) stabilirea strategiei și obiectivelor generale ale federației;
  b) aprobarea regulamentelor interne ale federației, cu excepția celor date în competența adunării reprezentanților;
  c) aprobarea situațiilor financiare și a raportului de activitate întocmit de director;
  d) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pe exercițiul financiar următor, a necesarului de personal și a planului de exploatare, întreținere și reparații;
  e) aprobarea tarifului pentru serviciile de îmbunătățiri funciare prestate de federație potrivit legii, precum și a nivelului cotizației și al altor contribuții;
  f) modificarea și completarea statutului federației;
  g) reorganizarea, fuziunea sau divizarea, dizolvarea și lichidarea federației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare.


  Articolul 61

  Comisia de cenzori și comisia de conciliere ale federației se constituie, se organizează și funcționează în aceleași condiții ca și comisiile organizațiilor, membrii acestor comisii fiind reprezentanți ai organizațiilor membre.


  Articolul 62

  Conducerea activității curente a federației este asigurată de director, care este numit, demis și își îndeplinește atribuțiile în aceleași condiții ca și directorul unei organizații.


  Capitolul IV Dispoziții comune aplicabile organizațiilor de îmbunătățiri funciare și federațiilor de organizații de îmbunătățiri funciare

  Articolul 63

  În afară de evidențele cerute de lege, organizațiile vor ține următoarele evidențe:
  a) un registru al membrilor, care conține o descriere a dimensiunilor și a vecinătăților terenului deținut de fiecare membru, datele înscrise fiind actualizate la fiecare 6 luni;
  b) un plan de situație al teritoriului organizației, cu infrastructura de îmbunătățiri funciare;
  c) evidența infrastructurii de îmbunătățiri funciare aflate în exploatarea și întreținerea organizației;
  d) un registru al persoanelor care nu sunt membre ale organizației, cărora aceasta le prestează servicii de îmbunătățiri funciare;
  e) un registru al serviciilor de îmbunătățiri funciare prestate organizației de către Administrație sau de către alți prestatori de servicii;
  f) un registru al serviciilor de îmbunătățiri funciare prestate atât membrilor, cât și persoanelor care nu sunt membre ale organizației;
  g) un registru al tarifelor și cotizațiilor datorate și plătite;
  h) câte un registru al proceselor-verbale ale ședințelor adunării generale, consiliului de administrație, comisiei de cenzori și ale comisiei de conciliere;
  i) un registru al convențiilor și contractelor încheiate;
  j) un registru al inspecțiilor și intervențiilor la infrastructura de îmbunătățiri funciare exploatată, întreținută sau reparată de organizație.


  Articolul 64

  În afară de evidențele prevăzute de lege și de cele menționate la art. 63 lit. b), c), g), i) și j), federațiile vor ține următoarele registre:
  a) un registru al membrilor federației, conținând informații referitoare la dimensiunile și amplasarea teritoriului fiecărei organizații membre, a cărui actualizare se face în condițiile art. 63 lit. a);
  b) un registru al serviciilor de îmbunătățiri funciare prestate organizațiilor membre;
  c) un registru al proceselor-verbale ale ședințelor consiliului de administrație.


  Articolul 65

  Modelul registrelor ce se vor ține de organizații și federații se stabilește prin ordin al ministrului.


  Articolul 66

  Fiecare organizație și federație organizează și conduce contabilitatea potrivit legislației în vigoare.


  Articolul 67
  (1) Situațiile financiare anuale ale fiecărei organizații și federații se supun auditului de către auditori externi independenți, potrivit legii, la solicitarea adunării generale, în cazul organizațiilor, sau a consiliului de administrație, în cazul federațiilor, ori a Oficiului de reglementare.(2) În termen de 90 de zile de la încheierea exercițiului financiar, organizațiile și federațiile:
  a) depun o situație sintetică tehnico-economică a performanțelor anuale la Oficiul de reglementare, în forma stabilită prin ordin al ministrului, care va preciza suprafața de teren deținută de membri, suprafețele de teren pe care s-au aplicat irigații, volumele de apă livrate, valoarea subvențiilor de la bugetul de stat alocate și acordate, principalele culturi irigate, cuantumul tarifelor pentru serviciile de îmbunătățiri funciare prestate de organizație sau de federație către membrii și persoanele care nu au calitatea de membru și al cotizațiilor, precum și gradul de colectare a cotizațiilor, împreună cu o copie a situațiilor financiare auditate;
  b) depun un exemplar al situațiilor financiare auditate la autoritatea fiscală locală.
  (3) Membrii consiliului de administrație răspund de îndeplinirea obligațiilor prevăzute la alin. (1) și (2).


  Articolul 68
  (1) Oficiul de reglementare poate să solicite copii ale situațiilor financiare ale organizației sau federației împreună cu copii ale registrelor și evidențelor ținute în conformitate cu legea și cu prevederile art. 63-65.(2) Oficiul de reglementare, printr-un specialist abilitat, poate efectua verificări ale registrelor și evidențelor unei organizații sau federații:
  a) dacă organizația sau federația nu a depus la termen situația veniturilor;
  b) dacă, la examinarea situației veniturilor și a situațiilor financiare auditate, constată nereguli sau încălcări ale prevederilor legislației în domeniu.
  (3) În situația în care, în urma controlului efectuat potrivit alin. (2), Oficiul de reglementare constată încălcări ale prevederilor legale, acesta poate solicita, în condițiile art. 25 alin. (4) sau ale art. 59, convocarea adunării generale a organizației ori a consiliului de administrație al federației, după caz, în care se vor prezenta constatările controlului efectuat și se vor propune măsuri de remediere.


  Articolul 69
  (1) Organizațiile și federațiile se dizolvă:
  a) de drept;
  b) prin hotărâre judecătorească.
  (2) Organizațiile și federațiile se dizolvă de drept prin:
  a) imposibilitatea desfășurării activităților pentru care au fost constituite pe o perioadă de 3 ani, constatată prin hotărârea adunării generale sau a consiliului de administrație al federației;
  b) apariția unei situații care face ca existența organizației sau federației să nu mai fie necesară, aprobată prin hotărârea adunării generale sau a consiliului de administrație al federației;
  c) imposibilitatea constituirii adunării generale a organizației sau a consiliului de administrație al federației, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, organele de conducere trebuiau constituite. În acest caz, constatarea dizolvării se realizează la cererea oricărei persoane interesate, prin ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale de aprobare a dizolvării, în baza avizului Oficiului de reglementare;
  d) alte cauze prevăzute de lege sau statut.
  (3) Înainte de convocarea adunării generale a organizației sau consiliului de administrație al federației pentru aprobarea dizolvării de drept, prevăzută la alin. (2) lit. a) și b), consiliul de administrație înaintează Oficiului de reglementare documentația de justificare a îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (2) și o propunere de lichidare. Declanșarea dizolvării și lichidării se va face pe baza avizului Oficiului de reglementare.(4) În cazurile de dizolvare prevăzute la alin. (1) lit. b), lichidatorii numiți prin hotărâre judecătorească depun această hotărâre la Oficiul de reglementare pentru înscrierea în Registrul național al organizațiilor de îmbunătățiri funciare, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.(5) În cazul dizolvării prevăzute de alin. (1) lit. a), lichidatorii numiți prin hotărârea adunării generale a organizației/federației depun această hotărâre la Oficiul de reglementare pentru înscrierea în Registrul național al organizațiilor de îmbunătățiri funciare, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.(6) Lichidatorii numiți fac inventarul și încheie un bilanț în care se constată situația exactă a activului și pasivului organizației/federației, imediat după intrarea lor în funcție.(7) Lichidatorii sunt obligați să primească și să păstreze registrele și orice alte acte ale organizației/federației până la radierea organizației din Registrul național al organizațiilor de îmbunătățiri funciare. De asemenea, ei țin un registru cu toate operațiunile lichidării în ordinea datei acestora.(8) Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.(9) Încheierea procesului de lichidare se face cu avizul Oficiului de reglementare. Lichidatorii depun documentația care atestă finalizarea procesului de lichidare a organizației sau federației, necesară pentru emiterea ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale de aprobare a lichidării, cu respectarea prevederilor art. 22.(10) Oficiul de reglementare va radia organizația/federația din Registrul național al organizațiilor de îmbunătățiri funciare în termen de 5 zile de la data emiterii ordinului de aprobare a lichidării.
  (la 07-10-2016, Articolul 69 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 716 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 07 octombrie 2016 )


  Articolul 70
  (1) Cu condiția avizului prealabil scris al Oficiului de reglementare, două sau mai multe organizații pot fuziona și constitui o nouă organizație în conformitate cu prevederile statutelor lor. Adunarea generală a fiecăreia dintre organizațiile care fuzionează aprobă statutul noii organizații care se constituie prin fuziune.(2) Noua organizație rezultată prin fuziune se constituie și se înregistrează în condițiile prevăzute de lege și de art. 14-23.


  Articolul 71
  (1) Cu condiția avizului prealabil scris al Oficiului de reglementare, o organizație poate transmite o parte dintre activitățile sale, precum și activele utilizate pentru desfășurarea acestor activități unei alte organizații și se poate diviza în mai multe organizații.(2) Noile organizații rezultate din divizare se constituie și se înregistrează în condițiile prevăzute de lege și de art. 14-23.


  Articolul 72

  Cu condiția avizului prealabil scris al Oficiului de reglementare, o organizație sau o federație poate să își modifice și/sau să își completeze statutul prin acte adiționale care vor respecta aceleași condiții de formă ca și actul constitutiv și statutul și care se autorizează, se înregistrează și se publică cu respectarea prevederilor art. 21 și 22.


  Capitolul V Dreptul de proprietate și de folosință asupra infrastructurii de îmbunătățiri funciare și a terenului

  Articolul 73
  (1) Organizațiile constituite potrivit legii pot formula cereri de transmitere a dreptului de proprietate asupra infrastructurii secundare de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției, administrarea societăților, institutelor de cercetare și producție agricolă, unităților de învățământ agricol și silvic, precum și a altor instituții publice, cu respectarea condițiilor prevăzute de art. 27 din lege.
  (la 03-04-2019, Alineatul (1) din Articolul 73 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 174 din 29 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 03 aprilie 2019 )
  (2) Predarea-preluarea infrastructurii secundare de irigații aparținând domeniului privat al statului se face pe bază de protocol încheiat între reprezentantul proprietarului infrastructurii, pe de o parte, și organizație, pe de altă parte. Conținutul minim al protocolului de transmitere a dreptului de proprietate, precum și protocoalele încheiate în baza acestui conținut minim se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, la propunerea Agenției.
  (la 07-10-2016, Articolul 73 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 716 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 07 octombrie 2016 )


  Articolul 74

  Infrastructura de îmbunătățiri funciare, aparținând domeniului privat al unităților administrativ-teritoriale, se poate transmite, la cerere, cu sau fără extras de carte funciară, în proprietatea organizațiilor ori a federațiilor prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București, sub condițiile rezolutorii prevăzute la art. 27 alin. (1) din lege. Predarea-preluarea infrastructurii de îmbunătățiri funciare aparținând domeniului privat al unităților administrativ-teritoriale se face pe bază de protocol încheiat între reprezentantul proprietarului infrastructurii, pe de o parte, și organizație sau federație, pe de altă parte.
  (la 03-04-2019, Articolul 74 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 174 din 29 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 03 aprilie 2019 )


  Articolul 75

  Abrogat.
  (la 07-10-2016, Articolul 75 din Capitolul V a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 716 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 07 octombrie 2016 )


  Articolul 76
  (1) Suprafețele de teren aferente infrastructurii de îmbunătățiri funciare din domeniul public și privat al statului se compun din suprafața ocupată efectiv de bunurile care alcătuiesc infrastructura și din suprafața zonelor de protecție ale acestei infrastructuri.(2) Stabilirea zonelor de protecție adiacente infrastructurii de îmbunătățiri funciare se face prin ordin al ministrului, la propunerea Administrației, în funcție de diversele tipuri și grade de infrastructură, precum și de amplasarea acestora în cadrul amenajărilor.(3) Odată cu trecerea în proprietate a infrastructurii secundare de irigații aparținând domeniului privat al statului se transmite și terenul aferent acesteia, inclusiv suprafața zonelor de protecție ale acestei infrastructuri, în condițiile prevăzute de lege.
  (la 07-10-2016, Alineatul (3) din Articolul 76 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 716 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 07 octombrie 2016 )


  Articolul 77

  În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, infrastructura de îmbunătățiri funciare aparținând domeniului privat al statului, din amenajările declarate de utilitate publică, situată pe terenurile cu destinație agricolă deținute în exploatare de societățile comerciale cu capital majoritar de stat, se transmite în administrare Administrației și se înregistrează în patrimoniul acesteia.


  Articolul 78

  Organizațiile au obligația de a notifica Oficiului de reglementare cu privire la intenția de înstrăinare a infrastructurii de îmbunătățiri funciare dobândite în proprietate cu titlu gratuit din proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale.


  Articolul 79
  (1) Scoaterea din circuitul agricol a terenurilor deservite de infrastructura de îmbunătățiri funciare aparținând domeniului public și privat al statului sau persoanelor fizice, pentru realizarea obiectivelor de investiții, se face în condițiile art. 34 din lege.(2) În vederea obținerii avizului tehnic prealabil aprobării scoaterii din circuitul agricol a suprafețelor de teren prevăzute la alin. (1), beneficiarul investiției înaintează documentația sucursalei Administrației sau, după caz, direcției pentru agricultură și dezvoltare rurală județene sau a municipiului București în a cărei rază teritorială se află terenul. Avizul tehnic în vederea aprobării scoaterii din circuitul agricol se emite, după caz:
  a) de către Administrație, pentru terenurile deservite de infrastructura de îmbunătățiri funciare aparținând domeniului public sau privat al statului din cadrul amenajărilor de îmbunătățiri funciare aflate în administrarea acesteia și pentru terenurile situate pe teritoriile unora dintre organizațiile sau federațiile constituite în cadrul unor amenajări complexe de îmbunătățiri funciare și care nu au preluat sau au preluat parțial în proprietate infrastructura de îmbunătățiri funciare situată pe teritoriile acestora;
  b) de către direcțiile pentru agricultură și dezvoltare rurală județene și a municipiului București, pentru terenurile situate în cadrul teritoriilor organizațiilor care au preluat în proprietate întreaga infrastructură de îmbunătățiri funciare situată pe teritoriul acestora sau care sunt deservite de infrastructura de îmbunătățiri funciare deținută de alte persoane fizice sau juridice.


  Capitolul VI Amenajările de îmbunătățiri funciare declarate de utilitate publică

  Articolul 80
  (1) O amenajare de îmbunătățiri funciare sau o parte autonomă funcțional a unei amenajări de îmbunătățiri funciare se declară de utilitate publică, în condițiile legii.(2) O amenajare de îmbunătățiri funciare sau o parte autonomă funcțional a unei amenajări de îmbunătățiri funciare este declarată de utilitate publică potrivit următoarelor criterii, care se îndeplinesc cumulativ:
  a) deservește o colectivitate de proprietari sau de utilizatori de teren ori asigură unei suprafețe de teren calitățile necesare utilizării potrivit destinației sale sau protejează o suprafață de teren împotriva factorilor distructivi, condiții care fără intervenția Agenției nu ar putea fi realizate;
  b) este din punct de vedere tehnic în stare de funcționare sau poate fi repusă în stare de funcționare în baza proceselor-verbale de constatare a situației din teren, emise de Agenție;
  c) exploatarea, întreținerea și reparațiile amenajărilor contribuie la protecția mediului înconjurător și a obiectivelor sociale și economice;
  d) încheierea de către federații, organizații, exploatații agricole cu Agenția a contractelor pentru prestări de servicii în cadrul amenajărilor de îmbunătățiri funciare.
  (3) Reacordarea recunoașterii de utilitate publică a unei amenajări de îmbunătățiri funciare sau a unei părți autonome funcțional a unei amenajări de îmbunătățiri funciare se face pe baza criteriilor prevăzute la alin. (2).(4) Odată cu întocmirea planurilor anuale de exploatare, întreținere și reparații ale amenajărilor de îmbunătățiri funciare declarate de utilitate publică, Agenția evaluează îndeplinirea criteriilor prevăzute la alin. (2) și înaintează ministerului propuneri în vederea retragerii statutului de utilitate publică sau reacordării recunoașterii de utilitate publică, potrivit art. 39 din lege. Pe baza propunerilor ministerului, în condițiile legii, se aprobă lista amenajărilor de îmbunătățiri funciare sau a părților de amenajare declarate de utilitate publică, lista acelora cărora se retrage statutul de utilitate publică și lista acelora cărora li se reacordă recunoașterea de utilitate publică. În termen de 60 de zile de la data retragerii recunoașterii de utilitate publică, Agenția înaintează ministerului propuneri fundamentate de aplicare a măsurilor prevăzute în lege cu privire la trecerea în conservare. Până la aplicarea prevederilor legii cu privire la trecerea în conservare, Agenția asigură paza amenajărilor de îmbunătățiri funciare, cheltuielile aferente fiind suportate din bugetul Agenției.
  (la 03-04-2019, Articolul 80 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 174 din 29 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 03 aprilie 2019 )


  Capitolul VII Serviciile de îmbunătățiri funciare

  Articolul 81
  (1) Administrația livrează apă pentru irigații la solicitarea beneficiarilor, pe bază de contracte multianuale sau de contracte sezoniere, în condițiile legii.(2) Contractele de prestări de servicii de irigații vor conține prevederi referitoare la:
  a) descrierea punctelor de livrare a apei pentru irigații menționate în contract;
  b) perioada de realizare a lucrărilor de întreținere și reparații;
  c) durata sezonului de irigații;
  d) procedura de solicitare a livrării de apă în timpul sezonului de irigații;
  e) debitul maxim de apă sau volumul de apă ce poate fi livrat organizației ori federației în timpul sezonului de irigații;
  f) măsurile de gospodărire durabilă a apei, de repartiție echitabilă a acesteia și de reducere a impactului asupra mediului înconjurător.
  (3) În baza contractelor prevăzute la alin. (2), cheltuielile, în cotă de până la 50%, aferente consumului de energie electrică necesar funcționării agregatelor sau a echipamentelor pentru irigații, se suportă din bugetul Agenției, în limita sumelor alocate cu această destinație din bugetul ministerului.
  (la 14-12-2021, Articolul 81 din Capitolul VII a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.251 din 10 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1182 din 14 decembrie 2021 )
  (4) Valoarea maximă a plafonului sumelor alocate anual de la bugetul ministerului pentru decontarea cheltuielilor, în cotă de până la 50%, aferente consumului de energie electrică necesar funcționării agregatelor sau a echipamentelor pentru irigații pentru care se asigură apa pentru irigații în baza contractelor multianuale/sezoniere, se stabilește după aprobarea legilor bugetare anuale.
  (la 14-12-2021, Articolul 81 din Capitolul VII a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.251 din 10 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1182 din 14 decembrie 2021 )
  (5) Prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la data încheierii sezonului de irigații, astfel cum este definit în anexa nr. 1 la lege, se stabilește cota de până la 50% pentru decontarea cheltuielilor aferente consumului de energie electrică necesar funcționării agregatelor sau a echipamentelor pentru irigații, în funcție de valoarea maximă a plafonului prevăzut la alin. (4), în baza propunerilor transmise de către Agenție.
  (la 08-02-2024, Alineatul (5) , Articolul 81 , Capitolul VII a fost modificat de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 78 din 8 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 8 februarie 2024 ) Notă
  Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 78 din 8 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 8 februarie 2024 prevede:
  Articolul II
  (1) Pentru anul 2023, decontarea cotei aferente cheltuielilor pentru consumul de energie electrică pentru irigații se realizează până la data de 29 februarie 2024, în limita sumelor alocate cu această destinație din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
  (2) În termen de cinci zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se emite ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru stabilirea cotei aferente cheltuielilor pentru consumul de energie electrică pentru irigații, în baza situației centralizatoare a cheltuielilor cu energia electrică pentru irigații aferentă anului 2023, transmisă de Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare.
  (3) În termen de cinci zile de la aprobarea ordinului prevăzut la alin. (2), Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare transmite solicitarea de deschidere a creditelor bugetare către Direcția generală buget, finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în vederea deschiderii creditelor bugetare necesare efectuării plăților către beneficiari.
  (6) Abrogat.
  (la 06-09-2022, Alineatul (6) din Articolul 81 , Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 31 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 06 septembrie 2022 )
  (7) Procedura privind decontarea cheltuielilor, în cotă de până la 50%, aferente consumului de energie electrică necesar funcționării agregatelor sau a echipamentelor pentru irigații, pentru care se asigură apa pentru irigații în baza contractelor multianuale/sezoniere, este prevăzută în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.
  (la 14-12-2021, Articolul 81 din Capitolul VII a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.251 din 10 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1182 din 14 decembrie 2021 )


  Articolul 81^1
  (1) Cheltuielile, în cotă de până la 50%, aferente consumului de energie electrică necesar funcționării sistemelor de irigații locale, independente de infrastructura de îmbunătățiri funciare aparținând domeniului public sau privat al statului sau sistemelor amplasate în afara unui teritoriu distinct hidraulic pentru care se asigură apă pentru irigații prin unul sau mai multe puncte de livrare a apei prin intermediul infrastructurii de îmbunătățiri funciare aparținând domeniului public sau privat al statului, se suportă din bugetul Agenției, în limita sumelor alocate cu această destinație din bugetul ministerului, în condițiile prevăzute la art. 81 alin. (4) și (5).(2) Procedura privind decontarea cheltuielilor, în cotă de până la 50%, aferente consumului de energie electrică necesar funcționării sistemelor prevăzute la alin. (1) este stabilită în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice.
  (la 06-09-2022, Capitolul VII a fost completat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 31 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 06 septembrie 2022 )
  Notă
  Reproducem mai jos prevederile art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 31 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 06 septembrie 2022:
  Articolul II
  (1) Prin derogare de la prevederile art. 81 alin. (5) și ale art. 81^1 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, în anul 2022 decontarea cotei aferente cheltuielilor pentru consumul de energie electrică pentru irigații se realizează astfel:
  a) până la data de 30 septembrie 2022, pentru cheltuielile aferente consumului de energie electrică pentru irigații în perioada de până la 30 iunie 2022, care se suportă din bugetul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, în limita sumelor alocate cu această destinație din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
  b) până la data de 15 decembrie 2022, pentru cheltuielile aferente consumului de energie electrică pentru irigații realizat în perioada 1 iulie-30 octombrie 2022, care se suportă din bugetul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, în limita sumelor alocate cu această destinație din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

  (2) Pentru decontarea cotei aferente cheltuielilor pentru consumul de energie electrică pentru irigații, în condițiile prevăzute la alin. (1) lit. a), se procedează potrivit prevederilor alin. (3)-(6).
  (3) În termen de zece zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, beneficiarii transmit către filialele teritoriale ale Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare facturile pentru contravaloarea consumului de energie electrică pentru irigații până la data de 30 iunie 2022, însoțite de următoarele documente:
  a) declarația pe propria răspundere prin care confirmă faptul că sumele care se vor solicita spre decontare reprezintă cheltuieli aferente consumului de energie electrică necesar funcționării acestor sisteme, la aplicarea primei udări;
  b) comanda de apă înregistrată la filialele teritoriale ale Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, după caz;
  c) proces-verbal pentru stabilirea cantității de energie electrică consumată pentru irigații pentru fiecare loc de consum/punct de livrare pentru care a fost emisă factura, încheiat între beneficiari și reprezentanții filialelor teritoriale ale Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare.

  (4) În două zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (3), Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare transmite situația centralizată a cheltuielilor cu energia electrică pentru irigații cu propunerea privind valoarea cotei procentuale la direcția de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în vederea emiterii ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru stabilirea cotei aferente cheltuielilor pentru consumul de energie electrică pentru irigații, în limita sumei alocate cu această destinație din bugetul ministerului.
  (5) În 5 zile de la aprobarea ordinului prevăzut la alin. (4), beneficiarii transmit documentele justificative privind sumele facturate/refacturate potrivit cotei stabilite.
  (6) În 15 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (4), Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare transmite centralizatorul general către Direcția generală buget, finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în vederea deschiderii creditelor bugetare necesare efectuării plăților către beneficiari.
  (7) Pentru decontarea cotei aferente cheltuielilor pentru consumul de energie electrică pentru irigații, în condițiile prevăzute la alin. (1) lit. b), se procedează potrivit prevederilor alin. (8)-(11).
  (8) Până la data de 20 noiembrie 2022, beneficiarii transmit către filialele teritoriale ale Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare facturile pentru contravaloarea consumului de energie electrică pentru irigații până la data de 30 octombrie 2022, însoțite de următoarele documente:
  a) declarația pe propria răspundere prin care confirmă faptul că sumele care se vor solicita spre decontare reprezintă cheltuieli aferente consumului de energie electrică necesar funcționării acestor sisteme, la aplicarea primei udări;
  b) comanda de apă înregistrată la filialele teritoriale ale Agenției, după caz;
  c) proces-verbal pentru stabilirea cantității de energie electrică consumată pentru irigații pentru fiecare loc de consum/punct de livrare pentru care a fost emisă factura, încheiat între beneficiari și reprezentanții filialelor teritoriale ale Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare.

  (9) Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare transmite către direcția de specialitate din cadrul Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, până la data de 25 noiembrie 2022, situația centralizată a cheltuielilor cu energia electrică pentru irigații, în vederea emiterii ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru stabilirea cotei, în limita sumei alocate cu această destinație din bugetul ministerului.
  (10) În 5 zile de la aprobarea ordinului prevăzut la alin. (9), beneficiarii transmit documentele justificative privind sumele facturate/refacturate potrivit cotei stabilite.
  (11) În 7 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (10), Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare transmite centralizatorul general către Direcția generală buget, finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în vederea deschiderii creditelor bugetare necesare efectuării plăților către beneficiari.


  Articolul 82

  Abrogat.
  (la 03-04-2019, Articolul 82 din Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 174 din 29 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 03 aprilie 2019 )


  Articolul 83

  Abrogat.
  (la 07-10-2016, Articolul 83 din Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 716 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 07 octombrie 2016 )


  Articolul 84
  (1) Elementele de calcul prevăzute la art. 63 alin. (1) din lege se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.(2) Abrogat.
  (la 03-04-2019, Alineatul (2) din Articolul 84 , Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 174 din 29 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 03 aprilie 2019 )
  (la 07-10-2016, Articolul 84 din Capitolul VII a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 716 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 07 octombrie 2016 )


  Articolul 85

  Abrogat.
  (la 07-10-2016, Articolul 85 din Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 716 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 07 octombrie 2016 )


  Articolul 86

  Abrogat.
  (la 03-04-2019, Articolul 86 din Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 174 din 29 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 03 aprilie 2019 )


  Articolul 87

  Abrogat.
  (la 07-10-2016, Articolul 87 din Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 716 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 07 octombrie 2016 )


  Articolul 88

  Abrogat
  (la 07-10-2016, Articolul 88 din Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 716 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 07 octombrie 2016 )


  Articolul 89

  Organizațiile și federațiile achită contribuția proprie la tariful anual pentru sezonul de irigații din anul următor, în termen de 10 zile de la data încheierii de noi contracte multianuale cu Administrația sau a prelungirii, printr-un act adițional, a contractelor existente, iar ceilalți beneficiari achită avansul la tariful anual la data semnării contractului, dar nu mai târziu de data de 30 septembrie a fiecărui an.


  Articolul 90

  Agenția calculează și percepe tarife pentru serviciile de evacuare a apei prin rețeaua de desecare, calculate conform legislației în vigoare pentru punerea în funcțiune a stațiilor de pompare de desecare la solicitarea beneficiarilor, cu excepția situațiilor în care stațiile de pompare sunt pornite prin situații de urgență, conform art. 4 alin. (1) lit. l) și alin. (1^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 199/2012, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 03-04-2019, Articolul 90 din Capitolul VII a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 174 din 29 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 03 aprilie 2019 )


  Articolul 91

  Abrogat.
  (la 07-10-2016, Articolul 91 din Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 716 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 07 octombrie 2016 )


  Articolul 92

  În rezolvarea problemelor majore de îmbunătățiri funciare, ministerul colaborează cu Comitetul Național Român pentru Irigații și Drenaje, care este organism consultativ în domeniu, cu unitățile de cercetare și de învățământ superior de profil, cu organizațiile guvernamentale și neguvernamentale din domeniu și, după caz, cu ministerele interesate.


  Articolul 93

  Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.
  (la 06-09-2022, Articolul 93 din Capitolul VII a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 31 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 06 septembrie 2022 )


  Anexa nr. 1

  la normele metodologice
  MODELUL-CADRU
  al actului constitutiv și al statutului organizațiilor
  ACTUL CONSTITUTIV
  al organizației ..........*1) "............."

  ---------
  *1) Se va trece tipul organizației, în funcție de activitatea principală: organizația utilizatorilor de apă pentru irigații, organizația de desecare și drenaj, organizația de apărare împotriva inundațiilor sau organizația de combatere a eroziunii solului.
  Având în vedere cele menționate în notificarea înaintată Oficiului de reglementare în data de .................. și cele stabilite în adunarea comitetului constitutiv din data de ............., în baza convocării adunării constitutive realizate prin ................................., subsemnații, personal sau prin reprezentanți, cu datele de identificare înscrise în lista anexată prezentului act constitutiv, întruniți în adunarea constitutivă din data de ..............., au hotărât următoarele:1. Se constituie organizația ................. "...................", în vederea desfășurării următoarelor activități:
  a) ..........;
  b) ..........;
  c) ..........*2);
  ---------
  *2) Se vor trece, după caz, livrarea apei pentru irigat, exploatarea, întreținerea și reparațiile sistemului de irigații din cadrul teritoriului organizației, exploatarea, întreținerea și reparațiile sistemului de desecare și drenaj din cadrul teritoriului organizației, întreținerea și reparațiile lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor, care protejează terenurile situate în cadrul teritoriului organizației, întreținerea și reparațiile lucrărilor de combatere a eroziunii solului și desfășurarea altor activități de îmbunătățiri funciare care protejează solul de pe terenurile situate în cadrul teritoriului organizației.
  2. Sediul organizației se află în localitatea/comuna/orașul .................., str. .................. nr. ...., bl. ....., ap. ...., județul ................ .3. Durata de funcționare a organizației este ...........*3).
  ---------
  *3) Se va menționa pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului sau, după caz, pe termen nedeterminat.
  4. Patrimoniul inițial al organizației este în valoare de .................. lei. Activul patrimonial, la data constituirii organizației, este alcătuit din următoarele aporturi ale membrilor organizației:5. în natură: ...................................;6. în mijloace financiare: ................................. .7. Consiliul de administrație este compus din ....... membri, aleși dintre membrii organizației, după cum urmează:
  a) .................. - președinte;
  b) .................. - membru;
  c) .................. - membru.
  Membrii consiliului de administrație au fost aleși pentru un mandat de 3 ani.
  8. Comisia de cenzori este compusă din ....... membri și tot atâția supleanți, aleși dintre membrii organizației sau confirmați dintre contabilii autorizați ori dintre experții contabili propuși de comitetul constitutiv, după cum urmează:
  a) .................. - președinte;
  b) .................. - membru;
  c) .................. - membru;
  d) .................. - membru supleant;
  e) .................. - membru supleant;
  f) .................. - membru supleant.
  Membrii comisiei de cenzori au fost aleși pentru un mandat de 3 ani.
  9. Comisia de conciliere este compusă din ..... membri, aleși dintre membrii organizației, după cum urmează:
  a) .................. - președinte;
  b) .................. - membru;
  c) .................. - membru;
  d) .................. - membru;
  e) .................. - membru.
  Membrii comisiei de consiliere au fost aleși pentru un mandat de 4 ani.
  10. Pentru îndeplinirea procedurii de dobândire de către organizație a personalității juridice se desemnează următorii:
  ....................;
  ....................;
  .................. .
  La prezentul act constitutiv se anexează lista membrilor organizației și/sau a reprezentanților ori împuterniciților acestora, cu indicarea suprafețelor de teren pentru care solicită prestarea de servicii de îmbunătățiri funciare, care face parte integrantă din actul constitutiv.

  STATUTUL
  organizației ...............*4) "........................"

  ---------
  *4) Se va trece tipul organizației, în funcție de activitatea principală: organizația utilizatorilor de apă pentru irigații, organizația de desecare și drenaj, organizația de apărare împotriva inundațiilor sau organizația de combatere a eroziunii solului.I. Dispoziții generale1. Organizația ................. "...................", denumită în continuare organizația, se constituie prin adoptarea prezentului statut ca organizație de îmbunătățiri funciare, în conformitate cu prevederile Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările ulterioare.2. Adresa sediului organizației este în localitatea/ comuna/orașul str. .................... nr. ...., bl. ...., ap. ..., județul ............., în incinta ...............*5).
  -----------
  *5) Conform contractului de închiriere, de comodat sau actului de proprietate asupra imobilului în care este situat sediul.
  3. Teritoriul organizației este în suprafață de .......... hectare, din care suprafața netă este de ......... hectare, situat în .........*6) , județul ..............., conform descrierii din planul anexat. Suprafața de teren cuprinsă în cadrul teritoriului organizației are următoarele vecinătăți:
  ----------
  *6) Se va menționa amenajarea sau, după caz, amenajarea complexă de irigații, amenajarea sau, după caz, amenajarea complexă de desecare și drenaj, lucrările de apărare împotriva inundațiilor sau lucrările de combatere a eroziunii solului.– la vest: ................;– la est: ..................;– la sud: .................;– la nord: .............. .
  4. Organizația are următorul obiect de activitate *7):
  --------
  *7) Se vor completa numai activitățile de îmbunătățiri funciare principale ce se vor desfășura în funcție de tipul organizației de îmbunătățiri funciare.
  a) exploatarea, întreținerea și reparațiile sistemului de irigații ..............................., care deservește terenurile situate pe raza teritorială a localității/localităților ..............................., pe o suprafață brută de ......... hectare și o suprafață netă de .......... hectare;
  b) exploatarea, întreținerea și reparațiile sistemului de desecare și drenaj care deservește terenurile situate pe raza teritorială a localității/localităților ..............................., pe o suprafață brută de ....... hectare și o suprafață netă de ....... hectare;
  c) întreținerea și reparațiile lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor, care protejează terenurile situate pe raza teritorială a localității/localităților .............................., pe o suprafață brută de ....... hectare și o suprafață netă de ......... hectare;
  d) întreținerea și reparațiile lucrărilor de combatere a eroziunii solului, care protejează terenurile situate pe raza teritorială a localității/localităților ..............................., pe o suprafață brută de ........ hectare și o suprafață netă de ........ hectare;
  e) desfășurarea altor activități de îmbunătățiri funciare *8) care protejează solul de pe terenurile situate pe teritoriul organizației, pe o suprafață brută de ......... hectare și o suprafață netă de .......... hectare.
  ----------
  *8) Aceste activități se vor aproba de adunarea generală a organizației și se vor înscrie în statut.
  5. Organizația prestează servicii de îmbunătățiri funciare persoanelor care au calitatea de membru, precum și celor care nu sunt membri ai acesteia, dar care au încheiat cu organizația un contract de prestări de servicii pe terenurile deținute, situate pe teritoriul organizației.
  II. Calitatea de membru al organizației6.1. Pot fi membre ale organizației orice persoane fizice sau juridice care dețin în baza unui titlu valabil de proprietate ori de folosință suprafețe de teren situate pe teritoriul organizației sau care au, în condițiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, în administrare ori în folosință astfel de terenuri sau infrastructură de îmbunătățiri funciare aflate în proprietatea publică ori privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale.6.2. Persoanele juridice care intenționează să devină membre ale organizației, odată cu depunerea adeziunii la prezentul statut, vor comunică în scris numele persoanei fizice care le reprezintă în raporturile cu organizația.7.1. Calitatea unei persoane de membru al organizației se probează prin înscrierea datelor de identificare ale acesteia în registrul membrilor. Datele de identificare se referă la numele sau, după caz, denumirea persoanei, adresa domiciliului ori a sediului, descrierea amplasamentului și mărimii în hectare a suprafeței de teren deținute, situată pe teritoriul organizației, precum și numele ori denumirea proprietarului de teren în cazul terenurilor deținute în administrare sau în folosință.7.2. Admiterea ca membru al organizației se face prin depunerea la sediul acesteia a unei adeziuni la statut și la hotărârile adunărilor generale adoptate până la acea dată, precum și prin plata contribuției de înscriere și a cotizației pe anul în curs *9).
  ----------
  *9) În cazul organizațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații, dreptul la dobândirea calității de membru nemijlocit este suspendat până la sfârșitul sezonului de irigații, cu excepția cazurilor în care petiționarul este succesorul unui fost membru.
  7.3. În cazul transmiterii proprietății, folosinței sau a dreptului de administrare asupra unei suprafețe de teren situate pe teritoriul organizației, noul dobânditor poate deveni membru, cu condiția achitării tuturor cotizațiilor, tarifelor sau altor obligații de plată datorate organizației de fostul deținător de teren.7.4. Dacă o suprafață de teren este deținută în coproprietate de mai multe persoane, acestea vor desemna dintre ele o persoană care să fie înscrisă ca membru al organizației și vor comunică în scris organizației datele de identificare ale acelei persoane.8. Membrii organizației au următoarele drepturi:
  a) să beneficieze de serviciile de îmbunătățiri funciare prestate de organizație pe terenurile pe care le dețin;
  b) să beneficieze de o cotă echitabilă din apa pentru irigații livrată de organizație;
  c) să aleagă membrii organelor de conducere, control și soluționare a litigiilor, să participe și să voteze la ședințele adunărilor generale ale organizației;
  d) să facă propuneri privind ordinea de zi a adunărilor generale ale organizației;
  e) să propună candidați pentru alegerea membrilor organelor de conducere, control și soluționare a litigiilor și să candideze la alegeri;
  f) să examineze registrele și înregistrările organizației;
  g) să solicite și să primească informații privind gestiunea organizației, putând consulta documentele prevăzute în prezentul statut;
  h) să fie despăgubiți de organizație pentru daunele cauzate culturilor sau terenului lor ca urmare a unor accidente ori deficiențe apărute în desfășurarea activităților organizației pe terenul acestora;
  i) să înainteze comisiei de conciliere spre soluționare toate neînțelegerile dintre ei și ceilalți membri, precum și dintre ei și organizație;
  j) să se retragă din organizație, în condițiile legii;
  k) să exercite orice alte drepturi prevăzute de prezentul statut sau de legislația în vigoare.
  9. Membrii unei organizații au următoarele îndatoriri:
  a) să respecte prevederile statutului și ale regulamentelor interne aprobate de adunarea generală;
  b) să plătească la termen cotizațiile și tarifele datorate organizației;
  c) să achite contravaloarea costurilor lucrărilor de întreținere a terenului sau infrastructurii de îmbunătățiri funciare aflate în proprietatea ori în folosința acestora, executate la cererea sau cu acordul lor;
  d) să ia măsurile necesare pentru a nu deteriora echipamentele aflate în proprietatea sau în folosința organizației și să plătească costurile de reparație ori de înlocuire a utilajelor, instalațiilor și echipamentelor deteriorate de aceștia;
  e) să furnizeze organizației informații privind utilizarea terenului și gospodărirea apei;
  f) să permită organizației să folosească infrastructura de îmbunătățiri funciare situată pe parcelele de teren pe care le dețin;
  g) să permită accesul personalului organizației pe terenul lor pentru executarea lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații ale infrastructurii de îmbunătățiri funciare.
  10.1. Accesul personalului organizației cu utilajele necesare pe terenul membrilor, pentru executarea lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații ale infrastructurii de îmbunătățiri funciare, se face cu respectarea următoarei proceduri:
  a) se notifică proprietarul de teren cu 24 de ore înainte de începerea executării lucrării;
  b) se stabilește cu proprietarul de teren suprafața de teren ce va fi ocupată de utilaje și lucrări, precum și modul de despăgubire în cazul în care este afectat teren ocupat de culturi agricole;
  c) în cazul nerealizării acordului cu proprietarul de teren, se convoacă de urgență comisia de conciliere care va hotărî definitiv.
  10.2. În caz de calamitate sau în alte cazuri urgente similare, personalul organizației sau al unor terți angajați de organizație, cu utilajele necesare, va intra pe terenurile proprietarilor de teren și va executa lucrările necesare fără notificarea prealabilă și fără stabilirea suprafeței de teren ocupate. Eventualele despăgubiri sau acorduri privind executarea lucrărilor se vor reglementa ulterior.
  III. Organele organizației11.1. Organele de conducere ale organizației sunt adunarea generală și consiliul de administrație. Controlul activității organizației se realizează de comisia de cenzori. Neînțelegerile din interiorul organizației se soluționează de comisia de conciliere.11.2. Hotărârile adunărilor generale sunt puse în aplicare de consiliul de administrație. Deciziile consiliului de administrație sunt puse în executare de director și de personalul tehnic și economic de execuție al organizației.12.1. Membrii consiliului de administrație, ai comisiei de cenzori și ai comisiei de conciliere nu sunt salariați ai organizației.12.2. Pentru exercitarea mandatului lor, membrii organelor de conducere și ai comisiilor prevăzute la alin. (1) au următoarele drepturi:
  a) să li se deconteze cheltuielile de deplasare, de cazare, precum și orice alte asemenea cheltuieli, în cuantumul și la termenele stabilite de adunarea generală;
  b) să li se plătească indemnizații lunare de ......% *10) din cuantumul salariului directorului organizației;
  ---------
  *10) Până la 20%.

  c) să aibă acces la orice registre și documente interne ale organizației.
  13. Un membru al organizației poate fi ales fie numai în consiliul de administrație, fie numai în comisia de cenzori, fie numai în comisia de conciliere.
  Adunarea generală14. Adunarea generală este organul de conducere al organizației, compus din membrii organizației sau din reprezentanții acestora.15. Membrii organizației participă personal la ședințele adunărilor generale. Membrii organizației pot fi reprezentați în adunările generale pe baza unei procuri speciale, autentificată *11).
  ----------
  *11) Se aplică adunărilor generale în care membrii participă nemijlocit la ședințe.
  16.1. Fiecare membru al organizației va avea un număr de voturi egal cu numărul hectarelor de teren deținute, situate pe teritoriul organizației, și cu care acesta figurează că s-a înscris în registrul membrilor. Pentru fracțiunile de hectar se alocă încă un vot pentru suprafețele de teren cuprinse între o jumătate de hectar și un hectar.16.2. Un membru al organizației poate deține cel mult două cincimi din numărul total de voturi.16.3. Membrilor restanți la plata tarifelor, a cotizațiilor și a penalităților datorate organizației li se va suspenda dreptul de vot până la achitarea acestor obligații. Suspendarea se va aplica după notificarea prealabilă de către organizație a persoanei în cauză cu cel puțin 15 zile înainte de data ținerii ședinței adunării generale. Dacă până la data ședinței adunării generale datornicul achită sumele datorate, măsura suspendării încetează, în caz contrar adunarea putând hotărî excluderea din organizație.17.1. Adunarea generală funcționează pe baza unui sistem de reprezentare *12).
  ----------
  *12) Se aplică adunărilor generale în care participarea la ședințe se face prin reprezentare.
  17.2. Fiecare reprezentant votează în adunarea generală și încheie acte juridice în numele membrilor organizației reprezentați, care dețin terenuri situate într-o zonă din cadrul teritoriului organizației din care se desemnează reprezentantul, denumită în continuare zonă de reprezentare.17.3. Zonele de reprezentare, modul de desemnare a reprezentanților și numărul acestora pe fiecare zonă de reprezentare sunt următoarele *13):
  ---------
  *13) Stabilirea zonelor de reprezentare, a modului de desemnare a reprezentanților și a numărului acestora pe fiecare zonă se face cu respectarea prevederilor Normelor metodologice privind stabilirea zonelor de reprezentare și a criteriilor de desemnare pe fiecare zonă de reprezentare din cadrul teritoriului organizațiilor de îmbunătățiri funciare, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 146 din 8 martie 2005.– .....;– .....;– ... .
  17.4. Membrii organizației care dețin terenuri situate într-o zonă de reprezentare instituie și țin la zi un registru de evidență a acestor membri. Registrul se actualizează anual.18.1. Membrii organizației deținători de terenuri în zona de reprezentare se întrunesc în ședințe care se convoacă de reprezentantul zonei, de consiliul de administrație sau de o pătrime din numărul membrilor deținători de terenuri în acea zonă, ori de câte ori este nevoie și obligatoriu înaintea ședințelor adunărilor generale ale organizației. Procedura de convocare a ședințelor adunărilor zonelor de reprezentare se stabilește de adunarea generală.18.2. Membrii organizației dintr-o zonă de reprezentare aleg dintre ei unul sau mai mulți reprezentanți care vor participa și vor vota în numele lor la ședințele adunărilor generale. Înainte de ținerea ședințelor adunărilor generale membrii organizației din zona de reprezentare iau în discuție problemele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale și adoptă propriile hotărâri, sens în care vor mandata reprezentantul. Membrii organizației, alții decât reprezentanții, pot participa personal la ședințele adunărilor generale, fără drept de vot, și li se pot pune la dispoziție procesele-verbale ale adunărilor generale și toate materialele însoțitoare.18.3. Reprezentanții dețin un număr de voturi egal cu numărul voturilor membrilor din zona de reprezentare pe care îi reprezintă. Înainte de participarea pentru prima dată în adunarea generală, reprezentanții prezintă consiliului de administrație o schiță a zonei de reprezentare, cu indicarea parcelelor de teren deținute de fiecare dintre membrii reprezentați și a identității acestora, precum și procesul-verbal al adunării zonei de reprezentare.18.4. Membrii organizației deținători de terenuri într-o zonă de reprezentare, care nu au achitat tarife, cotizații sau penalități datorate organizației, nu pot participa la alegerea reprezentantului în adunarea generală până ce nu achită aceste datorii.19. Reprezentantul sau reprezentanții dintr-o zonă de reprezentare sunt aleși pentru o perioadă de 3 ani, prin votul secret al majorității simple a membrilor organizației deținători de terenuri situate în zona de reprezentare, și pot fi realeși. În cazul în care la prima votare nici unul dintre candidați nu întrunește majoritatea de voturi, se procedează la un nou vot, în care reprezentantul este desemnat cu cel mai mare număr de voturi primite.20.1. Adunarea generală se întrunește cel puțin de două ori pe an, până la data de 31 martie și, respectiv, până la data de 30 septembrie ale fiecărui an. Aceasta este convocată de consiliul de administrație, la solicitarea scrisă a cel puțin unei pătrimi din numărul membrilor organizației sau al reprezentanților acestora ori la solicitarea Oficiului de reglementare al organizațiilor de îmbunătățiri funciare, denumit în continuare Oficiul de reglementare, sau a comisiei de cenzori, în condițiile de mai jos.20.2. Adunarea generală este statutar constituită dacă sunt prezenți membrii sau reprezentanții care dețin cel puțin jumătate din numărul total de voturi, hotărârile adoptându-se cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenți ori reprezentați, prin vot deschis sau secret, după caz.20.3. Dacă adunarea generală nu se poate întruni datorită neîndeplinirii condițiilor de prezență prevăzute la pct. 20.2, se convoacă o a doua adunare, care poate să delibereze cu majoritate, oricare ar fi numărul de voturi deținute de membrii sau de reprezentanții acestora prezenți.20.4. Pentru validitatea hotărârilor privind vânzarea sau ipotecarea oricărui teren asupra căruia organizația are un drept de proprietate și/sau vânzarea, ipotecarea ori gajarea infrastructurii de îmbunătățiri funciare deținute în proprietate de organizație, fuziunea organizației cu alte organizații, divizarea acesteia și dobândirea calității de membru al unei federații, dizolvarea, lichidarea sau reorganizarea organizației, precum și modificarea statutului acesteia, este necesară o majoritate de două treimi din numărul voturilor membrilor prezenți sau reprezentați.21.1. Ședințele adunărilor generale sunt convocate și conduse de către președintele consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia, de către vicepreședinte ori un alt membru al consiliului de administrație, după caz.21.2. Adunarea generală se convoacă cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii ședinței. În cazuri urgente, termenul de întrunire a adunării va fi de cel puțin 15 zile de la publicarea convocării. Convocarea va menționa data, ora și locul adunării generale, precum și proiectul ordinii de zi.21.3. Convocarea se face fie personal prin comunicare scrisă, fie prin afișare la sediul organizației și al primăriei în a cărei rază teritorială se află acest sediu, precum și prin publicarea într-un cotidian local sau printr-un mijloc electronic de comunicare în masă.21.4. Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului organizației, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.21.5. Membrii organizației sau reprezentanții acestora pot înainta consiliului de administrație propuneri pentru a fi înscrise pe ordinea de zi, cu cel puțin 10 zile înainte de data ținerii adunării.22. Adunarea generală are atribuțiile prevăzute de lege.23.1. Adunarea generală se desfășoară după cum urmează:
  a) se verifică prezența membrilor sau a reprezentanților acestora;
  b) se desemnează persoanele care vor întocmi procesul-verbal al ședinței și vor asigura secretariatul acesteia;
  c) se dă citire procesului-verbal al ședinței precedente și se ratifică sau, după caz, se modifică;
  d) se rezolvă problemele rămase nesoluționate de la vreuna dintre ședințele anterioare ale adunării generale;
  e) se aprobă ordinea de zi a ședinței;
  f) se supun dezbaterii adunării generale problemele înscrise pe ordinea de zi și se adoptă hotărârile de soluționare a acestor probleme.
  23.2. Lucrările adunării generale se consemnează în procese-verbale în care se fac mențiuni privind:
  a) îndeplinirea formalităților de convocare;
  b) data și locul adunării generale;
  c) situația prezenței membrilor sau a reprezentanților acestora;
  d) numărul voturilor pe care le dețin sau pe care le reprezintă participanții la ședință;
  e) dezbaterile în rezumat;
  f) hotărârile adoptate;
  g) declarațiile făcute în ședință de membrii sau de reprezentanții lor, la cererea acestora, ori opiniile separate.
  23.3. Procesele-verbale se semnează de președintele consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia, de persoana care a condus ședința și de persoanele care le-au redactat și se scriu în registrul adunărilor generale.23.4. La ședințele adunărilor generale pot fi invitate persoane care nu sunt membre ale organizației și care pot participa la dezbateri, fără drept de vot.24.1. Adunarea generală poate adopta un regulament de organizare și funcționare și alte regulamente interne ale organizației.24.2. Regulamentul de organizare și funcționare și celelalte regulamente interne ale organizației se emit în baza și în aplicarea prevederilor prezentului statut și produc aceleași efecte juridice ca acesta.
  Consiliul de administrație25.1. Consiliul de administrație este compus din .....*14) membri, din rândul cărora se va desemna președintele, trezorierul și secretarul organizației. Membrii consiliului de administrație se aleg de adunarea generală dintre membrii organizației, pentru un mandat de 3 ani, și pot fi realeși. Propunerile de persoane care să facă parte din consiliul de administrație se trimit secretarului organizației cu cel puțin 10 zile înainte de data ținerii adunării generale în care se aleg membrii consiliului.
  ---------
  *14) Numărul de membri ai consiliului de administrație este cuprins între 3 și 7.
  25.2. Adunarea generală hotărăște numărul reprezentanților din fiecare zonă de reprezentare sau grup de zone de reprezentare care vor face parte din consiliul de administrație *15).
  ---------
  *15) Prevedere aplicabilă numai organizațiilor cu sistem de reprezentare.
  25.3. Membrii organizației sau reprezentanții care au restanțe la plata tarifelor, cotizațiilor ori penalităților datorate organizației nu pot face parte din consiliul de administrație până la achitarea integrală a acestor datorii.26. Consiliul de administrație îndeplinește atribuțiile prevăzute de Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004.27. Consiliul de administrație se organizează și funcționează în condițiile legii și ale propriului regulament de funcționare.28.1. Adunarea generală poate revoca oricare dintre membrii consiliului de administrație înainte de expirarea mandatului pentru care au fost aleși, pentru motive de delapidare, incompetență, neglijență sau conflict de interese.28.2. În cazul revocării unui membru al consiliului de administrație, a unora dintre membrii consiliului sau a întregului consiliu de administrație, adunarea generală va desemna înlocuitori ai acestora în cadrul aceleiași ședințe în care s-a adoptat hotărârea de revocare.
  Comisia de cenzori29.1. Adunarea generală alege .....*16) cenzori și tot atâția supleanți.
  -----------
  *16) Cel puțin 3 cenzori și 3 supleanți, al căror număr trebuie să fie impar.
  29.2. Durata mandatului cenzorilor și condițiilor ce se cer îndeplinite de o persoană pentru a fi desemnată ca cenzor sunt cele prevăzute de lege.30.1. Comisia de cenzori îndeplinește atribuțiile prevăzute de lege.30.2. Cenzorii își exercită personal mandatul.30.3. Comisia de cenzori se organizează și funcționează potrivit legii și propriului regulament de funcționare.31.1. În caz de deces, împiedicare fizică sau juridică, încetare ori renunțare la mandat a unui cenzor, acesta va fi înlocuit după cum urmează:
  a) cenzorul contabil autorizat sau expertul contabil, de către supleantul care are aceleași pregătire și atestare profesională;
  b) cenzorul membru al organizației, de către supleantul desemnat de președintele comisiei de cenzori.
  31.2. Dacă aplicând prevederile pct. 31.1 nu se completează numărul cenzorilor prevăzut de prezentul statut, cenzorii rămași convoacă adunarea generală pentru alegerea comisiei de cenzori.31.3. În cazul împiedicării tuturor cenzorilor să își exercite mandatul încredințat, consiliul de administrație va convoca de urgență adunarea generală pentru alegerea comisiei de cenzori.32. În cazul neconvocării adunării generale de către consiliul de administrație cel puțin de două ori pe an la termenele prevăzute lege, adunarea generală va fi convocată de cenzori în procedură de urgență.
  Comisia de conciliere33.1. Comisia de conciliere are .....*17) membri aleși de adunarea generală dintre membrii organizației, pentru un mandat de ......*18) ani. Membrii comisiei de conciliere pot fi realeși.
  -----------
  *17) Cel puțin 5 membri.

  *18) Până la 4 ani.33.2. Nu pot fi aleși membri ai comisiei de conciliere, iar dacă au fost aleși decad din această funcție, membrii organizației care se află în una dintre următoarele situații:
  a) au fost condamnați pentru săvârșirea unei fapte penale sau execută o pedeapsă ca urmare a pronunțării unei condamnări penale cu suspendare, dovedită cu cazier judiciar;
  b) au restanțe la plata tarifelor, cotizațiilor sau penalităților datorate organizației;
  c) înstrăinează terenul situat pe teritoriul organizației.
  33.3. Membrii comisiei de conciliere aleg pe unul dintre ei în funcția de președinte.34.1. Comisia de conciliere are atribuțiile, se organizează și funcționează potrivit legii.34.2. În afară de excepțiile prevăzute de lege, activitatea comisiei de conciliere este reglementată de un regulament intern ce se aprobă de adunarea generală.35.1. Comisia de conciliere, în urma depunerii unei sesizări de către unul sau mai mulți membri ai organizației, stabilește dacă s-a săvârșit o încălcare a regulamentelor interne ale organizației și hotărăște conform regulilor procedurale din propriul regulament asupra aplicării de sancțiuni. Aplicarea sancțiunii poate fi contestată în adunarea generală sau în fața instanței judecătorești competente.35.2. Sancțiunile pot consta în obligarea la plata unor sume de bani cu titlu de majorări, penalități sau amenzi, interdicția de a i se livra apă pentru irigații sau a i se presta alte servicii de îmbunătățiri funciare, mergându-se până la excluderea din organizație.36.1. Membrii organizației pot fi excluși din aceasta pentru următoarele motive:
  a) întârzieri nejustificate sau refuzul de a plăti cotizațiile mai mult de 3 luni de la scadență;
  b) refuzul nejustificat de a repara sau de a plăti pentru daunele provocate bunurilor organizației;
  c) refuzul de permite accesul pe terenul lor a personalului organizației în vederea executării lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații ale infrastructurii de îmbunătățiri funciare, în condițiile stabilite de prezentul statut;
  d) alte încălcări ale statutului și regulamentelor interne ale organizației, stabilite prin hotărârea adunării generale.
  36.2. Propunerea de excludere se înaintează comisiei de conciliere care, după audierea persoanei în cauză, emite o decizie motivată ce se va supune aprobării adunării generale.37. Orice litigii de natura celor stabilite de lege ca fiind de competența comisiei de conciliere, apărute între membrii organizației sau între membrii și organizație, se înaintează spre soluționare instanțelor judecătorești numai după parcurgerea procedurii de conciliere prevăzute de prezentul statut.38. Comisia de conciliere se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile normelor privind procedura de lucru a comisiilor de conciliere ale organizațiilor de îmbunătățiri funciare și federațiilor de organizații de îmbunătățiri funciare, aprobate prin ordin al ministrului.
  IV. Evidențele și controlul activității organizației
  Evidențele și registrele39. Organizația ține evidențele și registrele prevăzute de lege.40. Organizația organizează și conduce contabilitatea potrivit legislației în vigoare.
  Auditul financiar41.1. Situațiile financiare anuale ale organizației se supun auditului financiar efectuat de către auditori financiari externi independenți, potrivit legii.41.2. Organizația depune la Oficiul de reglementare o situație a veniturilor anuale, care va conține informații privind suprafața de teren deținută în proprietate, în administrare sau în folosință, potrivit legii, de membrii organizației, precum și o copie a situațiilor financiare auditate la Oficiul de reglementare și la organul financiar local.41.3. Membrii consiliului de administrație răspund potrivit legii de îndeplinirea obligațiilor prevăzute la pct. 41.2, în termen de 90 de zile de la încheierea exercițiului financiar, de prezentarea oricăror documente sau înregistrări solicitate de Oficiul de reglementare, precum și de aplicarea măsurilor de remediere propuse de Oficiul de reglementare în cazul constatării unor încălcări ale legii.42. Organizația va constitui fondurile de rezervă prevăzute de lege.
  V. Dizolvarea, lichidarea, reorganizarea și modificarea statutului organizației43.1. Cu o majoritate de două treimi din numărul voturilor membrilor sau ale reprezentanților acestora, adunarea generală poate hotărî dizolvarea organizației în următoarele cazuri:
  a) imposibilitatea desfășurării activităților pentru care a fost constituită;
  b) apariția unei situații care face ca existența organizației să nu mai fie necesară;
  c) imposibilitatea constituirii adunării generale, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, aceasta trebuia întrunită;
  d) instituirea incapacității de plată constatate prin hotărârea adunării generale sau a instanței judecătorești competente.
  43.2. Hotărârea adunării generale de dizolvare a organizației cuprinde și numirea a doi sau mai mulți lichidatori. Hotărârea de dizolvare se comunică și se publică potrivit legii.43.3. După încheierea procesului de lichidare, adunarea generală va hotărî asupra utilizării, distribuirii sau valorificării activelor rămase, cu excepția bunurilor obținute conform prevederilor Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a celor achiziționate ori edificate din bani publici de către organizații după preluarea în proprietate a infrastructurii secundare de irigații aparținând domeniului privat al statului, care urmează destinația prevăzută de lege.
  (la 07-10-2016, Punctul 43.3 din Anexa 1 a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 716 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 07 octombrie 2016 )
  43.4. Activele rămase, cu excepția bunurilor obținute conform prevederilor Legii nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele achiziționate ori edificate din bani publici de către organizații, după preluarea în proprietate a infrastructurii secundare de irigații aparținând domeniului privat al statului, pot fi transmise către alte organizații sau federații, potrivit următoarei proceduri:
  a) după adoptarea hotărârii de dizolvare, lichidatorii vor prelua activele aflate în patrimoniul organizației printr-un protocol semnat cu consiliul de administrație;
  b) în cazul în care datoriile organizației depășesc valoarea disponibilului financiar și a creanțelor pe care organizația le are asupra altor debitori, se va face publicitate pentru scoaterea la vânzare prin licitație a activelor aflate în proprietatea organizației și se va organiza licitația propriu-zisă;
  c) în cazul în care datoriile organizației nu depășesc valoarea disponibilului financiar și a creanțelor, vor fi adresate organizațiilor care au teritorii învecinate sau federațiilor cereri de participare la preluarea în proprietate a activelor și a infrastructurii de îmbunătățiri funciare;
  d) în cazul lipsei de interes din partea vreunei organizații cu teritoriul învecinat sau a federației, activele se vor vinde prin licitație publică.
  (la 07-10-2016, Punctul 43.4 din Anexa 1 a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 716 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 07 octombrie 2016 )
  44.1. Organizația poate fuziona cu alte organizații prin hotărârea adunării generale adoptată cu o majoritate de două treimi din voturile deținute de membrii prezenți sau reprezentați.44.2. Cu aceeași majoritate de voturi prevăzută la alin. 1, organizația poate transmite o parte din activitățile sale, activele utilizate pentru desfășurarea acestor activități, precum și o parte din numărul membrilor săi unei alte organizații și se poate diviza în mai multe organizații, putând să își completeze și să își modifice statutul prin acte adiționale.
  VI. Dispoziții finale45. Prezentul statut se completează cu dispozițiile Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările ulterioare, și ale normelor metodologice de aplicare a acestei legi.46. Statutul a fost redactat în ... exemplare, din care ... exemplare revin organizației.
  Membrii organizației ... *19)
  ----------
  *19) Se va anexa un tabel cu toți membrii care au luat parte la adunarea constitutivă sau la adunarea generală care a adoptat măsura dizolvării și lichidării, fuziunii și divizării ori reorganizării și modificării corespunzătoare a statutului organizației.


  Anexa nr. 2

  la normele metodologice
  MODELUL-CADRU
  al actului constitutiv și al statutului federațiilor
  ACT CONSTITUTIV
  al federației organizațiilor ...............*1) " ...................."

  ------------
  *1) Se va completa tipul organizațiilor care constituie federația, astfel: federația organizațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații, federația organizațiilor de desecare și drenaj, federația organizațiilor de apărare împotriva inundațiilor sau federația organizațiilor de combatere a eroziunii solului.
  Având în vedere cele menționate în notificarea înaintată Oficiului de reglementare în data de ............... și cele stabilite în adunarea comitetului constitutiv din data de ..............., în baza convocării adunării constitutive, realizată prin ........................., subscrisele organizații de îmbunătățiri funciare, cu datele de identificare înscrise în lista anexată prezentului act constitutiv, întrunite în adunarea constitutivă din data de ................, am hotărât următoarele:1. Se constituie federația organizațiilor .................. " ..................", în vederea desfășurării următoarelor activități:
  a) ..........;
  b) ..........;
  c) ......... .
  2. Sediul federației este în localitatea/comuna/orașul ...................., str. ............... nr. ...., bl. ..., ap. ..., județul ................ .3. Durata de funcționare a federației este ........................*2).
  ---------
  *2) Se va menționa pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului sau, după caz, pe termen nedeterminat.
  4. Patrimoniul inițial al federației este în valoare de ......................... lei. Activul patrimonial, la data constituirii organizației, este alcătuit din următoarele aporturi aduse de membrii federației:5. în natură: ............................;6. în mijloace financiare ..................... .7. Consiliul de administrație este compus din ........... membri, având calitatea de reprezentant al organizațiilor membre, după cum urmează:
  a) .................. - președinte;
  b) .................. - membru;
  c) .................. - membru.
  Membrii consiliului de administrație au fost aleși pentru un mandat de 3 ani.
  8. Comisia de cenzori este compusă din .................. membri și tot atâția supleanți, având calitatea de reprezentant al organizațiilor membre sau contabil autorizat ori expert contabil, după cum urmează:
  a) .................. - președinte;
  b) .................. - membru;
  c) .................. - membru;
  d) .................. - membru supleant;
  e) .................. - membru supleant;
  f) .................. - membru supleant.
  Membrii comisiei de cenzori au fost aleși pentru un mandat de 3 ani.
  9. Comisia de conciliere este compusă din ... membri, având calitatea de reprezentant al organizațiilor membre, după cum urmează:
  a) .................. - președinte;
  b) .................. - membru;
  c) .................. - membru;
  d) .................. - membru;
  e) .................. - membru.
  Membrii comisiei de conciliere au fost aleși pentru un mandat de 4 ani.
  10. Pentru îndeplinirea procedurii de dobândire de către federație a personalității juridice se desemnează următorii:
  ....................;
  .................. .
  La prezentul act constitutiv se anexează lista organizațiilor membre, cu indicarea suprafețelor de teren pentru care solicită prestarea de servicii de îmbunătățiri funciare, care face parte integrantă din actul constitutiv.
  STATUTUL
  federației organizațiilor ..............*3) " ........................"

  ---------
  *3) Se va completa tipul organizației în funcție de activitatea principală: organizația utilizatorilor de apă pentru irigații, organizația de desecare și drenaj, organizația de apărare împotriva inundațiilor sau organizația de combatere a eroziunii solului.I. Dispoziții generale1. Federația organizațiilor ................. " .....................", denumită în continuare federația, se constituie prin adoptarea prezentului statut ca federație de organizații de îmbunătățiri funciare, în conformitate cu prevederile Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările ulterioare.2. Adresa sediului federației este în localitatea/comuna/orașul ................ str. .............. nr. ....., bl. ....., ap. ...., județul ............., în incinta ......................*4)
  -----------
  *4) Conform contractului de închiriere, de comodat sau actului de proprietate asupra imobilului în care este situat sediul.
  3. Teritoriul federației este în suprafață de ................. hectare, din care suprafața netă este de ............ hectare, situat în ........................*5), județul ................., conform descrierii din planul anexat. Suprafața de teren cuprinsă în cadrul teritoriului federației are următoarele vecinătăți:
  ------------
  *5) Se vor menționa amenajarea de irigații, amenajarea de desecare și drenaj, lucrările de apărare împotriva inundațiilor sau lucrările de combatere a eroziunii solului ori partea de amenajare pe care federația își ia răspunderea să o exploateze, să o întrețină sau să o repare.– la vest: ................;– la est: ..................;– la sud: ................;– la nord: ............... .
  4. Federația are următorul obiect de activitate *6):
  ---------
  *6) Se vor completa numai activitățile de îmbunătățiri funciare principale ce se vor desfășura în funcție de tipul organizației de îmbunătățiri funciare.
  a) exploatarea, întreținerea și reparațiile amenajării de îmbunătățiri funciare ........................ sau părții autonome funcțional din această amenajare care deservește terenurile situate pe raza teritorială a localității/localităților ...................... și care nu sunt situate pe teritoriul uneia dintre organizațiile de îmbunătățiri funciare membre, pe o suprafață brută de ...... hectare și o suprafață netă de ...... hectare;
  b) desfășurarea altor activități de îmbunătățiri funciare *7) care protejează solul de pe terenurile situate pe teritoriul federației;
  ----------
  *7) Aceste activități se vor aproba de consiliul de administrație și se vor înscrie în statut.

  c) ....................*8).
  ----------
  *8) Alte activități dintre cele prevăzute de lege a fi desfășurate de federațiile de îmbunătățiri funciare.
  5. Federația prestează servicii de îmbunătățiri funciare organizațiilor membre, precum și persoanelor care nu sunt membre ale acesteia, dar care au încheiat un contract de prestări de servicii cu federația.
  II. Calitatea de membru al federației6.1. Pot fi membre ale federației organizațiile care beneficiază de partea din amenajarea de îmbunătățiri funciare sau de întreaga amenajare pe care federația o exploatează, o întreține și o repară, ale căror teritorii sunt situate în cadrul amenajării de îmbunătățiri funciare și cărora li se pot presta servicii de îmbunătățiri funciare de către federație.6.2. Organizațiile care intenționează să devină membre ale federației vor comunică în scris numele persoanei fizice care le reprezintă în raporturile cu federația, odată cu depunerea adeziunii la prezentul statut.7.1. Calitatea de membru al federației se probează prin înscrierea datelor de identificare a organizației în registrul organizațiilor membre. Datele de identificare se referă la denumirea organizației, adresa sediului, descrierea amplasamentului și mărimii în hectare a suprafeței de teren care constituie teritoriul organizației membre, precum și la numele reprezentantului legal al acesteia.7.2. Admiterea unei organizații în calitate de membru al federației existente se face prin depunerea la sediul federației a unei adeziuni la statut și la hotărârile adunărilor reprezentanților și ale consiliului de administrație adoptate până la acea dată, precum și prin plata contribuției de înscriere și a cotizației pe anul în curs.7.3. În cazul transmiterii proprietății, folosinței sau a dreptului de administrare asupra infrastructurii de îmbunătățiri funciare situate pe teritoriul unei organizații membre, ca urmare a fuziunii, divizării, lichidării sau transmiterii în alt mod a acestor drepturi, noua organizație dobânditoare poate deveni membră a federației, cu condiția achitării tuturor cotizațiilor, tarifelor sau altor obligații de plată datorate federației de fosta deținătoare de infrastructură.8. Organizațiile membre ale federației au următoarele drepturi:
  a) să beneficieze de serviciile de îmbunătățiri funciare prestate de federație către acestea;
  b) să beneficieze de o cotă echitabilă din apa pentru irigații livrată de federație;
  c) să voteze prin reprezentanții desemnați în cadrul alegerii membrilor organelor de conducere și al comisiilor federației;
  d) să facă propuneri privind ordinea de zi a consiliului de administrație;
  e) să propună candidați pentru alegerea membrilor organelor de conducere și ai comisiilor federației;
  f) să examineze registrele și înregistrările federației;
  g) să solicite și să primească informații privind gestiunea federației, putând consulta documentele prevăzute în prezentul statut;
  h) să solicite și să li se plătească despăgubiri în condițiile legii, în cazul în care culturile sau terenurile situate pe teritoriul oricăreia dintre acestea suferă o pagubă ca urmare a activităților de exploatare, întreținere și reparații desfășurate de federație;
  i) să înainteze comisiei de conciliere spre soluționare toate neînțelegerile dintre ele și celelalte organizații membre, precum și dintre ele și federație;
  j) să se retragă din federație, în condițiile legii;
  k) să exercite orice alte drepturi prevăzute de prezentul statut sau de legislația în vigoare.
  9. Organizațiile membre ale unei federații au următoarele obligații:
  a) să respecte prevederile statutului și ale regulamentelor interne aprobate de consiliul de administrație;
  b) să plătească la termen cotizațiile și tarifele datorate federației;
  c) să achite federației contravaloarea costurilor lucrărilor de întreținere a terenului sau infrastructurii de îmbunătățiri funciare aflate în proprietatea lor, executate la cererea acestora sau cu acordul lor;
  d) să ia măsurile necesare pentru a nu deteriora instalațiile și echipamentele aflate în proprietatea sau folosința federației;
  e) să plătească costurile de reparație sau de înlocuire a utilajelor, instalațiilor și echipamentelor deteriorate de membrii ori salariații proprii;
  f) să furnizeze federației informații privind utilizarea terenurilor și gospodărirea apei pe teritoriul propriu;
  g) să permită accesul personalului federației pe terenurile situate în cadrul teritoriului organizației membre pentru executarea lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații ale infrastructurii de îmbunătățiri funciare.
  10.1. Accesul personalului federației cu utilajele necesare pe terenurile situate în cadrul teritoriilor organizațiilor membre pentru executarea lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații ale infrastructurii de îmbunătățiri funciare se face cu respectarea următoarei proceduri:
  a) se notifică organizația cu 24 de ore înainte de începerea executării lucrării;
  b) se stabilește cu organizația membră suprafața de teren ce va fi ocupată de utilaje și lucrări, precum și modul de despăgubire, în cazul în care este afectat teren ocupat cu culturi agricole;
  c) în cazul nerealizării acordului cu organizația membră, se convoacă de urgență comisia de conciliere, care va hotărî definitiv.
  10.2. În caz de calamitate sau alte cazuri urgente similare, personalul federației, cu utilajele necesare, va intra pe terenurile proprietarilor de teren și va executa lucrările de exploatare, întreținere și reparații ale infrastructurii de îmbunătățiri funciare fără notificarea prealabilă și stabilirea suprafeței de teren necesare cu proprietarul de teren. Eventualele despăgubiri sau acorduri privind executarea lucrărilor se vor reglementa ulterior.
  III. Organele federației11.1. Federația are ca organ de conducere consiliul de administrație. Controlul activității federației se realizează de comisia de cenzori. Neînțelegerile din interiorul federației se soluționează de comisia de conciliere.11.2. Deciziile consiliului de administrație sunt puse în executare de director și de personalul tehnic și economic de execuție al federației.12.1. Membrii consiliului de administrație, comisiei de cenzori și ai comisiei de conciliere nu sunt salariați ai federației.12.2. Pentru exercitarea mandatului lor, membrii consiliului de administrație și ai comisiilor prevăzute la pct. 12.1 au următoarele drepturi:
  a) să li se deconteze cheltuielile de deplasare, de cazare, precum și orice alte asemenea cheltuieli, în cuantumul și la termenele stabilite de adunarea reprezentanților organizațiilor membre;
  b) să li se plătească indemnizații lunare de ...% *9) din cuantumul salariului directorului federației;
  ----------
  *9) Până la 20%.

  c) să aibă acces la orice registre și documente interne ale federației.
  13. Un reprezentant al unei organizații membre poate fi ales fie numai în consiliul de administrație, fie numai în comisia de cenzori, fie numai în comisia de conciliere.
  Adunarea reprezentanților organizațiilor membre14. Adunarea reprezentanților organizațiilor membre, denumită în continuare adunarea reprezentanților, este organul deliberativ al federației, compus din reprezentanți ai organizațiilor membre, cu competențe limitate de desemnare, înlocuire, revocare sau eliberare din funcție a membrilor organelor federației.15. Organizațiile membre își desemnează la ședințele adunărilor reprezentanților un număr de membri proporțional cu suprafața teritoriului fiecăreia dintre acestea.16.1. Fiecare organizație membră va avea un număr de voturi proporțional cu suprafața de teren din cadrul teritoriului acelei organizații.16.2. O organizație membră poate deține cel mult două cincimi din numărul total de voturi.16.3. Organizațiilor membre restante la plata tarifelor, a cotizațiilor și a penalităților datorate federației li se va suspenda dreptul de vot până la achitarea acestor obligații. Suspendarea se va aplica după notificarea prealabilă cu cel puțin 15 zile înainte de data ținerii ședinței adunării reprezentanților. Dacă până la data ședinței adunării reprezentanților datornicul achită sumele datorate, măsura suspendării încetează, în caz contrar adunarea reprezentanților putând hotărî excluderea din organizație.17.1. Adunarea reprezentanților se întrunește o dată pe an, până la data de 31 martie a fiecărui an. Aceasta este convocată de consiliul de administrație, la solicitarea scrisă a cel puțin unei pătrimi din numărul organizațiilor membre sau la solicitarea Oficiului de reglementare al organizațiilor de îmbunătățiri funciare, denumit în continuare Oficiul de reglementare, ori a comisiei de cenzori.17.2. Adunarea reprezentanților poate lucra numai în prezența a cel puțin câte unui reprezentant al fiecărei organizații membre, care dețin cel puțin jumătate din numărul total de voturi, hotărârile adoptându-se cu majoritatea simplă a voturilor organizațiilor membre reprezentate, prin vot deschis sau secret, după caz.17.3. Dacă adunarea reprezentanților nu se poate întruni datorită neîndeplinirii condițiilor de prezență prevăzute la pct. 17.2, se convoacă o a doua adunare, care poate să delibereze cu majoritate, oricare ar fi numărul de voturi deținute de reprezentanții organizațiilor membre.18.1. Ședințele adunărilor reprezentanților sunt convocate și conduse de președintele consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia, de vicepreședinte ori un alt membru al consiliului de administrație, după caz. În cazul neconvocării adunării reprezentanților de către consiliul de administrație la termenele prevăzute de lege, adunarea reprezentanților va fi convocată de cenzori sau de Oficiul de reglementare.18.2. Adunarea reprezentanților se convoacă cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii ședinței. În cazuri urgente, termenul de întrunire a adunării va fi de cel puțin 15 zile de la publicarea convocării. Convocarea va menționa data, ora și locul adunării reprezentanților, precum și proiectul ordinii de zi.18.3. Convocarea se face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, adresată fiecăreia dintre organizațiile membre, și prin afișare la sediul federației, precum și prin publicarea într-un cotidian local sau printr-un mijloc electronic de comunicare în masă.19. Adunarea reprezentanților îndeplinește următoarele atribuții:
  a) alegerea, înlocuirea, revocarea și eliberarea din funcție a membrilor consiliului de administrație, comisiei de cenzori și ai comisiei de conciliere;
  b) aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a federației și a regulamentului consiliului de administrație;
  c) aprobarea rapoartelor organelor federației.
  20.1. Lucrările adunării reprezentanților se consemnează în procese-verbale.20.2. Procesele-verbale se semnează de președintele consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia, de persoana care a condus ședința și de persoanele care l-au redactat și se scriu în registrul adunărilor reprezentanților.
  Consiliul de administrație21.1. Consiliul de administrație este compus din .... *10) membri, din rândul cărora va fi desemnat președintele, trezorierul și secretarul federației. Adunarea reprezentanților stabilește numărul de persoane pe care fiecare dintre organizațiile membre îl poate desemna pentru a face parte din consiliul de administrație și alege membrii consiliului de administrație prin vot dintre persoanele desemnate de organizațiile membre, pentru un mandat de 3 ani, care pot fi realeși. Propunerile de persoane care să facă parte din consiliul de administrație se trimit secretarului federației cu cel puțin 10 zile înainte de data ținerii adunării reprezentanților de alegere a membrilor consiliului de administrație.
  ----------
  *10) Numărul de membri ai consiliului de administrație este cuprins între 3 și 7.
  21.2. Dreptul organizațiilor membre sau al reprezentanților organizațiilor membre, care au restanțe la plata tarifelor, cotizațiilor ori penalităților datorate federației, de a desemna persoane în calitate de membru al consiliului de administrație sau de a face parte din acest consiliu este suspendat până la achitarea integrală a acestor datorii.22. Consiliul de administrație îndeplinește următoarele atribuții:
  a) aprobarea regulamentelor interne ale federației;
  b) aprobarea situațiilor financiare anuale și a raportului de activitate întocmit de director;
  c) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate, a statului de funcții și a planului de exploatare, întreținere și reparații;
  d) aprobarea tarifului pentru serviciile de îmbunătățiri funciare prestate de federație, precum și a cuantumului cotizațiilor și oricăror altor tarife;
  e) reprezentarea organizațiilor membre pe baza unui mandat special la negocierile cu furnizorul de apă pentru irigații sau alte servicii de îmbunătățiri funciare, autoritățile publice, alte federații ori persoane juridice;
  f) elaborarea planurilor anuale și de perspectivă de dezvoltare a părții de amenajare sau întregii amenajări de îmbunătățiri funciare aflate în folosința sa gratuită;
  g) avizarea și înaintarea pentru aprobare de către organismele abilitate a planului de investiții;
  h) aprobarea vânzării, achiziției ori ipotecării oricărui teren sau oricărei infrastructuri de îmbunătățiri funciare aflate în proprietatea federației;
  i) modificarea și completarea statutului federației;
  j) fuziunea și divizarea federației, precum și participarea în calitate de membru în cadrul unor confederații sau uniuni;
  k) dizolvarea și lichidarea federației.
  23.1. Membrii consiliului de administrație aleg prin vot secret dintre ei un președinte și un vicepreședinte.
  Președintele și, în lipsa acestuia, vicepreședintele îndeplinesc următoarele atribuții:
  a) convocarea, organizarea și conducerea ședințelor consiliului de administrație;
  b) semnarea documentelor de înaintare către minister, Oficiul de reglementare și alți terți, precum și a contractelor și convențiilor prin care federația își asumă obligații peste valoarea de .............*11) lei (RON);
  -----------
  *11) Această valoare se va stabili de adunarea reprezentanților și va fi prevăzută în statutul federației.

  c) reprezentarea federației în relația cu autoritățile publice și sectorul privat.
  23.2. Consiliul de administrație se întrunește o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar.23.3. Consiliul de administrație se convoacă de președinte sau la cererea unei treimi din numărul membrilor săi. Când pe ordinea de zi figurează propuneri de modificare a statutului organizației, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor. Organizațiile membre pot înainta consiliului de administrație propuneri pentru a fi înscrise pe ordinea de zi, cu cel puțin 10 zile înainte de data ținerii ședinței.23.4. Consiliul de administrație poate decide valabil în prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor săi, cu votul majorității absolute a membrilor prezenți. Fiecare membru al consiliului de administrație deține un vot. În caz de egalitate de voturi, votul președintelui este decisiv.23.5. Pentru validitatea deciziilor privind vânzarea sau ipotecarea oricărui teren aflat în proprietatea federației și/sau vânzarea, ipotecarea sau gajarea infrastructurii de îmbunătățiri funciare deținute în proprietate de federație, fuziunea federației cu alte federații, divizarea acesteia și dobândirea calității de membru al unei confederații sau uniuni, dizolvarea, lichidarea sau reorganizarea federației, precum și modificarea statutului acesteia, este necesară o majoritate de două treimi din numărul voturilor organizațiilor membre.23.6. Consiliul de administrație adoptă propriul regulament de funcționare. Dezbaterile din cadrul ședințelor consiliului de administrație se consemnează în procese-verbale.24.1. Adunarea reprezentanților poate revoca pe oricare dintre membrii consiliului de administrație înainte de expirarea mandatului, pentru delapidare, incompetență, neglijență sau conflict de interese.24.2. În cazul revocării unui membru al consiliului de administrație, a unora dintre membrii consiliului sau a întregului consiliu de administrație, adunarea reprezentanților va desemna înlocuitori ai acestora în cadrul aceleiași ședințe în care s-a adoptat hotărârea de revocare.
  Comisia de cenzori25.1. Adunarea reprezentanților alege.... *12) cenzori și tot atâția supleanți.
  ------------
  *12) Cel puțin 3 cenzori și 3 supleanți, al căror număr trebuie să fie impar.
  25.2. Durata mandatului cenzorilor este de 3 ani și pot fi realeși.25.3. Cenzorii sunt reprezentanți ai organizațiilor membre, cu excepția a cel puțin unuia dintre aceștia care este contabil autorizat în condițiile legii sau expert contabil și poate să nu fie membru al vreuneia dintre organizațiile membre.26.1. Comisia de cenzori îndeplinește atribuțiile prevăzute de lege.26.2. Cenzorii își exercită personal mandatul.26.3. Comisia de cenzori întocmește rapoarte pe care le prezintă consiliului de administrație sau adunării reprezentanților, după caz.26.4. Comisia de cenzori alege dintre membrii săi un președinte și întocmește propriul regulament de funcționare.27.1. În caz de deces, împiedicare fizică sau juridică, încercare ori renunțare la mandat a unui cenzor, acesta va fi înlocuit după cum urmează:
  a) cenzorul contabil autorizat sau expertul contabil, de către supleantul care are aceleași pregătire și atestare profesională;
  b) cenzorul reprezentant al unei organizații membre, de către supleantul desemnat de președintele comisiei de cenzori.
  27.2. Dacă aplicând prevederile pct. 27.1 nu se completează numărul cenzorilor prevăzut de prezentul statut, cenzorii rămași convoacă adunarea reprezentanților pentru alegerea comisiei de cenzori.27.3. În cazul împiedicării tuturor cenzorilor să își exercite mandatul încredințat, consiliul de administrație va convoca de urgență adunarea reprezentanților pentru alegerea comisiei de cenzori.28. În cazul neconvocării adunării reprezentanților de către consiliul de administrație la termenele prevăzute de lege, adunarea reprezentanților va fi convocată de cenzori în procedură de urgență.
  Comisia de conciliere29.1. Comisia de conciliere are .... *13) membrii aleși de adunarea reprezentanților dintre cei desemnați de organizațiile membre, pentru un mandat de 4 ani. Membrii comisiei de conciliere pot fi realeși.
  -----------
  *13) Cel puțin 5 membri.
  29.2. Nu pot fi aleși membri ai comisiei de conciliere, iar dacă au fost aleși decad din această funcție, persoanele desemnate de organizațiile membre dintre membrii acestora, care se află în una dintre următoarele situații:
  a) au fost condamnate pentru săvârșirea unei fapte penale sau execută o pedeapsă ca urmare a pronunțării unei condamnări penale cu suspendare, dovedită cu cazier judiciar;
  b) au restanțe la plata tarifelor, cotizațiilor sau penalităților datorate organizației membre;
  c) înstrăinează terenul situat pe teritoriul organizației membre.
  29.3. Membrii comisiei de conciliere aleg dintre ei un președinte.30.1. Comisia de conciliere are atribuțiile, se organizează și funcționează potrivit legii *14).
  -------------
  *14) Comisia de conciliere se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile Normelor privind procedura de lucru a comisiilor de conciliere ale organizațiilor de îmbunătățiri funciare și ale federațiilor de organizații de îmbunătățiri funciare, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 185/2005.
  30.2. În cazurile în care legea nu distinge, activitatea comisiei de conciliere este reglementată de un regulament intern ce se aprobă de consiliul de administrație.31.1. Comisia de conciliere, în urma depunerii unei sesizări de către una sau mai multe dintre organizațiile membre ori de către unul dintre membrii acestor organizații împotriva organizației din care face parte, în cazul atacării deciziei emise de comisia de conciliere a organizației, stabilește dacă s-a săvârșit o încălcare a regulamentelor interne ale federației și hotărăște conform regulilor procedurale din propriul regulament asupra aplicării de sancțiuni. Aplicarea sancțiunii poate fi contestată în adunarea reprezentanților sau în fața instanței judecătorești competente.31.2. Sancțiunile pot consta în obligarea la plata unor sume de bani cu titlu de majorări, penalități și amenzi, interdicția de a se livra apă pentru irigații sau a se presta alte servicii de îmbunătățiri funciare, mergându-se până la excluderea din federație.32.1. Organizațiile membre pot fi excluse din federație pentru următoarele motive:
  a) întârzieri nejustificate sau refuzul de a plăti cotizațiile mai mult de 3 luni de la scadență;
  b) refuzul nejustificat de a repara sau de a plăti pentru daunele provocate bunurilor federației;
  c) refuzul de a permite accesul pe terenurile situate în cadrul teritoriului organizațiilor membre al personalului federației pentru executarea lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații ale infrastructurii de îmbunătățiri funciare, în condițiile stabilite de prezentul statut;
  d) alte încălcări ale statutului și regulamentelor interne ale federației, stabilite prin decizie a consiliului de administrație.
  32.3. Propunerea de excludere se înaintează comisiei de conciliere care, după audierea persoanei în cauză, emite o decizie motivată ce se va supune aprobării consiliului de administrație.33. Orice litigii de natura celor stabilite de lege ca fiind de competența comisiei de conciliere, apărute între organizațiile membre sau organizațiile membre și federație, se înaintează spre soluționare instanțelor judecătorești numai după parcurgerea procedurii de conciliere prevăzute de prezentul statut.
  IV. Evidențele și controlul activității organizației
  Evidențele și registrele34. Organizația ține următoarele evidențe și registre:
  a) un registru al organizațiilor membre ale federației, conținând informații referitoare la dimensiunile și amplasarea teritoriului fiecărei organizații. Datele din registru se actualizează la fiecare 6 luni;
  b) un plan de situație al teritoriului federației, cu poziționarea infrastructurii de îmbunătățiri funciare;
  c) inventarul bunurilor ce constituie infrastructura de îmbunătățiri funciare, aflate în folosința gratuită a federației;
  d) un registru al persoanelor și organizațiilor care nu sunt membre ale federației și care dețin terenuri sau au teritoriile situate pe teritoriul federației, cărora aceasta le prestează servicii de îmbunătățiri funciare;
  e) un registru al serviciilor de îmbunătățiri funciare prestate federației de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare sau de alți terți prestatori de servicii;
  f) un registru al serviciilor de îmbunătățiri funciare prestate organizațiilor membre;
  g) un registru al tarifelor și cotizațiilor datorate și plătite;
  h) câte un registru al proceselor-verbale ale ședințelor adunării reprezentanților consiliului de administrație, comisiei de cenzori și comisiei de conciliere;
  i) un registru al convențiilor și contractelor încheiate de federație cu terții;
  j) un registru al inspecțiilor și intervențiilor executate la infrastructura de îmbunătățiri funciare, gestionat de organizație.
  35. Federația organizează și conduce contabilitatea potrivit legislației în vigoare.
  Auditul financiar36.1. Situațiile financiare anuale ale federației se supun auditului financiar efectuat de către auditori financiari externi independenți, potrivit legii.36.2. Federația depune la Oficiul de reglementare o situație a veniturilor anuale, care va conține informații privind suprafața de teren deținută în proprietate, în administrare ori folosință potrivit legii de membrii organizațiilor membre și de alte persoane sau organizații care nu au calitatea de membru al federației, precum și o copie a situațiilor financiare auditate la Oficiul de reglementare și la organul financiar local.36.3. Membrii consiliului de administrație răspund potrivit legii de îndeplinirea obligațiilor prevăzute la pct. 36.2, în termen de 90 de zile de la încheierea exercițiului financiar, de prezentarea oricăror documente sau înregistrări solicitate de Oficiul de reglementare, precum și de aplicarea măsurilor de remediere propuse de Oficiul de reglementare în cazul constatării unor încălcări ale legii.37. Federația va constitui fondurile de rezervă prevăzute de lege.
  V. Dizolvarea, lichidarea, reorganizarea și modificarea statutului federației38.1. Cu o majoritate de două treimi din numărul voturilor deținute de organizațiile membre, consiliul de administrație poate hotărî dizolvarea federației în următoarele cazuri:
  a) imposibilitatea desfășurării activităților pentru care a fost constituită;
  b) apariția unei situații care face ca existența federației să nu mai fie necesară;
  c) imposibilitatea constituirii adunării reprezentanților sau a consiliului de administrație, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, organele de conducere trebuiau constituite;
  d) instituirea incapacității de plată constatate prin decizie a consiliului de administrație sau a instanței judecătorești competente.
  38.2. Decizia consiliului de administrație de dizolvare a federației cuprinde și numirea a doi sau mai mulți lichidatori. Decizia de dizolvare se comunică și se publică potrivit legii.38.3. După încheierea procesului de lichidare, consiliul de administrație va hotărî asupra utilizării, distribuirii sau valorificării activelor rămase, cu excepția bunurilor obținute conform prevederilor Legii nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a celor achiziționate ori edificate din bani publici de către federații după preluarea în proprietate a infrastructurii secundare de irigații aparținând domeniului privat al statului, care urmează destinația prevăzută de lege.
  (la 07-10-2016, Punctul 38.3 din Anexa 2 a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 716 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 07 octombrie 2016 )
  38.4. Activele rămase, cu excepția bunurilor obținute conform prevederilor Legii nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele achiziționate ori edificate din bani publici de către federații, după preluarea în proprietate a infrastructurii secundare de irigații aparținând domeniului privat al statului, pot fi transmise către alte federații, potrivit următoarei proceduri:
  a) după adoptarea hotărârii de dizolvare, lichidatorii vor prelua activele aflate în patrimoniul federației printr-un protocol semnat cu consiliul de administrație;
  b) în cazul în care datoriile federației depășesc valoarea disponibilului financiar și a creanțelor pe care federația le are asupra altor debitori, se va face publicitate pentru scoaterea la vânzare prin licitație a activelor aflate în proprietatea federației și se va organiza licitația propriu-zisă;
  c) în cazul în care datoriile federației nu depășesc valoarea disponibilului financiar și a creanțelor, se vor adresa federațiilor care au teritorii învecinate cereri de participare la preluare în proprietate sau în folosință a activelor și a infrastructurii de îmbunătățiri funciare;
  d) în cazul lipsei de interes din partea vreunei federații cu teritoriul învecinat, activele se vor vinde prin licitație publică.
  (la 07-10-2016, Punctul 38.4 din Anexa 2 a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 716 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 07 octombrie 2016 )
  39.1. Federația poate fuziona, în condițiile legii, cu alte federații prin decizie a consiliului de administrație adoptată cu o majoritate de două treimi din numărul voturilor deținute de membrii prezenți.39.2. Cu aceeași majoritate de voturi prevăzută la pct. 39.1, federația poate transmite, în condițiile legii, o parte din activitățile sale, activele utilizate pentru desfășurarea acestor activități, precum și o parte din numărul membrilor săi unei alte federații și se poate diviza în mai multe federații, putând să își completeze și să își modifice statutul prin acte adiționale.
  VI. Dispoziții finale40. Prezentul statut se completează cu dispozițiile Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ale normelor metodologice de aplicare a acestor legi.41. Statutul a fost redactat în ..... exemplare, din care ..... exemplare revin federației.
  Organizațiile membre ale federației .....................*15)
  ------------
  *15) Se va anexa un tabel cu toți membrii care au luat parte la adunarea constitutivă, la adunarea reprezentanților sau la consiliul de administrație care a adoptat măsura dizolvării și lichidării, fuziunii și divizării sau reorganizării și modificării corespunzătoare a statutului organizației.
  ----------


  Anexa nr. 3

  la normele metodologice
  PROCEDURĂ
  privind decontarea cheltuielilor, în cotă de până la 50%, aferente consumului de energie
  electrică necesar funcționării agregatelor sau a echipamentelor pentru irigații, pentru
  care se asigură apa pentru irigații în baza contractelor multianuale/sezoniere

  (la 14-12-2021, Actul a fost completat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.251 din 10 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1182 din 14 decembrie 2021 )


  Anexa nr. 4

  la normele metodologice
  PROCEDURĂ
  privind decontarea cheltuielilor, în cotă de până la 50%, aferente consumului de energie
  electrică necesar funcționării sistemelor de irigații locale, independente de infrastructura
  de îmbunătățiri funciare aparținând domeniului public sau privat al statului, sau sistemelor
  amplasate în afara unui teritoriu distinct hidraulic pentru care se asigură apă pentru
  irigații prin unul sau mai multe puncte de livrare a apei prin intermediul infrastructurii
  de îmbunătățiri funciare aparținând domeniului public sau privat al statului

  (la 06-09-2022, Actul a fost completat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 31 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 06 septembrie 2022 )