ORDIN nr. 1.445 din 22 iunie 2020pentru modificarea și completarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordonate
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 26 iunie 2020
  În temeiul art. 3 alin. (13) și art. 9 alin. (17) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

  Articolul I

  Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordonate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 10 ianuarie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Neplata tarifului corespunzător serviciilor solicitate se soluționează prin respingerea cererii.2. La articolul 2, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) Tarifarea incompletă constatată după înregistrarea cererii atrage emiterea unei note de completare cu privire la diferența de tarif. Dacă după emiterea notei de completare se constată că nu s-a completat tariful în termenul acordat, cererea se respinge.3. La articolul 2, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Tarifele plătite pentru cererile respinse nu se restituie. Cererile respinse pot fi redepuse o singură dată, în limita cererii inițiale cu privire la obiectul și serviciul solicitate, fără plata unui tarif suplimentar, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării respingerii cererii, și cu plata unui tarif suplimentar de 60 de lei, după expirarea acestui termen. În cazul cererilor respinse conform alin. (5^1), dovada plății diferenței de tarif se va atașa cererii în momentul redepunerii.4. La articolul 8 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) serviciile prevăzute la cap. 1 și 2 din anexă, solicitate atât în regim normal, cât și în regim de urgență de către autoritățile și instituțiile din administrația publică centrală și locală, cu privire la imobilele aflate în patrimoniul statului și al unităților administrativ-teritoriale. Intabularea dreptului de administrare sau de folosință cu titlu gratuit este scutită de tarif, atât în regim normal, cât și în regim de urgență;
  5. La articolul 8 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:
  b^1) cererile de înscriere a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale formulate de către notarii publici în temeiul certificatelor de vacanță succesorală eliberate de către aceștia;
  6. La articolul 8 alineatul (1), litera c) se abrogă.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
  Alexandru Laurențiu Blaga

  București, 22 iunie 2020.
  Nr. 1.445.