ORDIN nr. 113 din 27 aprilie 2007
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile pentru combaterea febrei aftoase
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 15 iunie 2007  Văzând Referatul de aprobare nr. 17.354 din 26 aprilie 2007, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
  având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
  preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Norma sanitară veterinară privind măsurile pentru combaterea febrei aftoase, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
  ---- Notă *) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 402 bis în afară abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.


  Articolul 2

  Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, institutele veterinare centrale şi direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 43/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile pentru controlul febrei aftoase, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 217 şi 217 bis din 9 martie 2006, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 2003/85/CE.


  Articolul 4

  Prezentul ordin transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 2003/85/CE privind măsurile comunitare pentru combaterea febrei aftoase, care abrogă Directiva 85/511/CEE, şi deciziile 89/531/CEE şi 91/665/CEE şi amendează Directiva 92/46/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) nr. L 306 din 22 noiembrie 2003, p. 1-87, aşa cum a fost modificată ultima dată de Directiva Consiliului 2006/104/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) nr. L 363 din 20 decembrie 2006, p. 352-367.


  Articolul 5

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intră în vigoare la 10 zile de la publicare.
  p. Preşedintele Autorităţii Naţionale
  Sanitare Veterinare
  şi pentru Siguranţa Alimentelor,
  Cheţan Radu Roatiş
  Bucureşti, 27 aprilie 2007.
  Nr. 113.


  Anexă

  NORMA 27/04/2007