ORDIN nr. 36 din 7 septembrie 2015
pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Judiciare, aprobat prin Ordinul inspectorului-şef al Inspecţiei Judiciare nr. 24/2012
EMITENT
 • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - INSPECŢIA JUDICIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 septembrie 2015  În temeiul dispoziţiilor art. 65 alin. (2), art. 66 alin. (3) şi ale art. 69 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  inspectorul-şef al Inspecţiei Judiciare emite următorul ordin:

  Articolul I

  Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Judiciare, aprobat prin Ordinul inspectorului-şef al Inspecţiei Judiciare nr. 24/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 692 din 9 octombrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 12, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (2^1), (2^2) şi (2^3), cu următorul cuprins:
  "(2^1) Convocarea adunării generale şi comunicarea ordinii de zi se fac prin secretariatul acesteia, cu cel puţin o zi înainte de data şedinţei. Comunicarea ordinii de zi se face şi către personalul din aparatul propriu al Inspecţiei Judiciare, prin afişare într-un loc accesibil acestuia sau prin publicare în reţeaua intranet proprie. Secretariatul adunării generale este asigurat de persoana desemnată de inspectorul-şef din cadrul secretariatului Inspecţiei Judiciare.
  (2^2) În funcţie de problemele supuse dezbaterii, la şedinţele adunării generale pot fi invitate şi alte persoane, care nu au drept de vot.
  (2^3) Şedinţele adunării generale nu sunt publice."
  2. La articolul 12, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:
  "(6) Punctele de vedere ale membrilor prezenţi asupra problemelor aflate pe ordinea de zi, dezbaterile şi hotărârile adunării generale se consemnează într-un proces-verbal, încheiat de secretariatul adunării şi semnat de persoana care a prezidat lucrările acesteia. Hotărârile adunării generale se aduc la cunoştinţă celor interesaţi.
  (7) Procesele-verbale încheiate potrivit alin. (6) se păstrează într-o mapă specială de secretariatul adunării generale."
  3. La capitolul III "Structura organizatorică şi funcţională a Inspecţiei Judiciare", denumirea secţiunii a 4-a se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "SECŢIUNEA a 4-a
  Direcţia sinteze, contencios şi registratură"
  4. La articolul 30, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
  "(4) În cadrul direcţiei, cele două servicii sunt conduse de şefi de serviciu ale căror atribuţii sunt stabilite prin fişa postului."
  5. La articolul 31, după litera o^1) se introduce o nouă literă, litera o^2), cu următorul cuprins:
  "o^2) emite dispoziţii obligatorii pentru tot personalul din subordine, în conformitate cu prevederile legale;"
  6. La articolul 41, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 41. - (1) Inspectorul-şef al Inspecţiei Judiciare numeşte purtătorul de cuvânt şi pe înlocuitorul acestuia din rândul inspectorilor judiciari, judecătorilor sau procurorilor detaşaţi în funcţii de specialitate juridică în aparatul propriu al Inspecţiei Judiciare ori al consilierilor juridici asimilaţi magistraţilor; de asemenea, poate fi numit purtător de cuvânt, prin concurs, un absolvent al unei facultăţi de jurnalistică sau un specialist în comunicare."
  7. La articolul 46, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Stabilirea obiectului şi a complexităţii sesizării se face de către directorul direcţiei de specialitate sau de către o altă persoană desemnată de inspectorul-şef, în baza unui nomenclator care cuprinde o clasificare a complexităţii în funcţie de obiect, stabilit prin ordin al inspectorului-şef."


  Articolul II

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispoziţii contrare se abrogă.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Inspectorul-şef al

  Inspecţiei Judiciare,

  Lucian Netejoru

  Bucureşti, 7 septembrie 2015.
  Nr. 36.
  ----