LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 (*actualizată*)
privind venitul minim garantat
(actualizată până la data de 7 decembrie 2011*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ---------------
  *) Forma actualizata a acestui act normativ până la data de 7 decembrie 2011 este realizata de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificarilor şi completarilor aduse de către: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 30 ianuarie 2002; ORDONANŢA DE URGENTA nr. 121 din 25 septembrie 2002; HOTĂRÂREA nr. 1.037 din 19 septembrie 2002**); LEGEA nr. 2 din 9 ianuarie 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 20 februarie 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 18 septembrie 2003; HOTĂRÂREA nr. 1.431 din 4 decembrie 2003**); HOTĂRÂREA nr. 1.508 din 18 decembrie 2003; ORDONANŢA nr. 55 din 29 iulie 2004; LEGEA nr. 404 din 11 octombrie 2004; HOTĂRÂREA nr. 2.302 din 14 decembrie 2004**); HOTĂRÂREA nr. 776 din 14 iulie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 143 din 18 octombrie 2005; HOTĂRÂREA nr. 1.666 din 14 decembrie 2005; HOTĂRÂREA nr. 1.700 din 21 decembrie 2005**); HOTĂRÂREA nr. 1.770 din 22 decembrie 2005; LEGEA nr. 115 din 4 mai 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 30 august 2006; RECTIFICAREA nr. 57 din 30 august 2006; LEGEA nr. 466 din 12 decembrie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 13 decembrie 2006; HOTĂRÂREA nr. 5 din 10 ianuarie 2007**); HOTĂRÂREA nr. 1.197 din 4 octombrie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 31 octombrie 2007; HOTĂRÂREA nr. 11 din 9 ianuarie 2008**); LEGEA nr. 51 din 19 martie 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.664 din 10 decembrie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 27 mai 2009; LEGEA nr. 276 din 24 decembrie 2010; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 110 din 6 decembrie 2011.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamt şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  **) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Conform art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 1.037 din 19 septembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 26 septembrie 2002, prevederile acestui act normativ se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2003.
  Conform art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 1.431 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 13 decembrie 2003, prevederile acestui act normativ se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2004.
  Conform art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 2.302 din 14 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.271 din 29 decembrie 2004, prevederile acestui act normativ se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2005.
  Conform art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 1.770 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.182 din 28 decembrie 2005, prevederile acestui act normativ se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2006.
  Conform art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 5 din 10 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 2007, prevederile acestui act normativ se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2007.
  Conform art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 11 din 9 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 14 ianuarie 2008, prevederile acestui act normativ se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2008.

  ***) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Conform pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 276 din 24 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010, în tot cuprinsul legii, sintagma "direcţiile generale de muncă şi solidaritate socială judeţene, respectiv Direcţia generală de muncă şi solidaritate socială a municipiului Bucureşti" se înlocuieşte cu sintagma "agenţiile teritoriale".
  Art. II din LEGEA nr. 276 din 24 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010 prevede:
  "Art. II
  (1) Plata drepturilor de ajutor social aferente lunii decembrie 2010, precum şi a drepturilor restante până la 31 decembrie 2010 se efectuează de către agenţiile teritoriale.
  (2) În vederea asigurării plăţii drepturilor prevăzute la alin. (1), primarii transmit agenţiilor teritoriale situaţia privind beneficiarii de ajutor social şi sumele cuvenite acestora, întocmită potrivit modelului aprobat prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi, până la 25 ianuarie 2011.
  (3) Situaţia prevăzută la alin. (2) reprezintă document de plată, se semnează de către primar şi se transmite obligatoriu agenţiei teritoriale atât în scris, cât şi în format electronic. Răspunderea asupra corectitudinii datelor înscrise revine în integralitate primarului şi personalului care a întocmit situaţia.
  (4) Situaţia prevăzută la alin. (2) va cuprinde şi solicitările de ajutor social depuse în perioada noiembrie-decembrie 2010, pentru care primarii au emis dispoziţii de acordare."

  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Capitolul I


  Secţiunea 1 Dispoziţii generale


  Articolul 1

  (1) Familiile şi persoanele singure, cetăţeni români, au dreptul la un venit minim garantat ca forma de asistenţa socială.
  (2) Venitul minim garantat se asigura prin acordarea ajutorului social lunar, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.
  (3) Instituirea venitului minim garantat se întemeiază pe principiul solidarităţii sociale, în cadrul unei politici naţionale de asistenţă socială.
  --------------
  Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 115 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.


  Articolul 2

  (1) În sensul prezentei legi, termenul familie desemnează soţul şi soţia sau soţul, soţia şi copiii lor necăsătoriţi, aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc şi gospodăresc împreună.
  ---------------
  Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 276 din 24 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010.
  (2) Se consideră familie şi persoana care locuieşte şi gospodăreşte împreună cu copiii aflaţi în întreţinerea sa şi se află în una dintre următoarele situaţii:
  a) este necăsătorită;
  b) este văduvă;
  c) este divorţată;
  d) al cărei soţ/soţie este declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească;
  e) nu a împlinit vârsta de 18 ani şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-d).
  ---------------
  Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 276 din 24 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010.
  (3) Se consideră familie şi fraţii fără copii, care gospodăresc împreună şi care nu au domiciliul sau reşedinţa comună cu părinţii.
  (4) În sensul alin. (1) se asimilează termenului familie bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc şi gospodăresc împreună.
  ---------------
  Alin. (4) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 276 din 24 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010.
  (5) Prin termenul copil se înţelege copilul provenit din căsătoria soţilor, copilul unuia dintre soţi, copilul adoptat, precum şi copilul dat în plasament familiei sau persoanei ori pentru care s-a instituit tutela sau curatela, potrivit legii.
  (6) Prin termenul persoană singură se înţelege persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, care locuieşte singură şi nu se mai află în întreţinerea părinţilor.
  ---------------
  Alin. (6) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 276 din 24 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010.
  (7) Beneficiază de reglementările prezentei legi şi familiile sau persoanele singure, cetăţeni ai altor state sau apatrizi, care au reşedinţa sau, după caz, domiciliul în România, în condiţiile legislaţiei române.
  --------------
  Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 115 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.


  Articolul 3

  (1) Au dreptul la venitul minim garantat, în condiţiile prezentei legi, şi soţii despărţiţi în fapt, dacă ancheta socială atestă situaţia existentă şi justifică acordarea acestuia.
  (2) Beneficiază de reglementările prezentei legi şi persoanele fără domiciliu sau reşedinţă şi fără locuinţă, aflate în situaţie de nevoie, pe baza declaraţiei pe propria răspundere că nu au solicitat ajutorul social de la alte primării.
  (3) Persoanele fără locuinţă beneficiază de ajutor social numai pe perioada în care se află în evidenţa serviciilor publice de asistenţă socială din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale în care trăiesc.
  --------------
  Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 115 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.


  Secţiunea a 2-a Nivelul venitului minim garantat


  Articolul 4

  (1) Nivelul lunar al venitului minim garantat este de*):
  a) 125 lei pentru persoana singură;
  b) 225 lei pentru familiile formate din 2 persoane;
  c) 313 lei pentru familiile formate din 3 persoane;
  d) 390 lei pentru familiile formate din 4 persoane;
  e) 462 lei pentru familiile formate din 5 persoane;
  f) câte 31 lei pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din familie, în condiţiile prezentei legi.
  (2) Nivelurile venitului minim garantat prevăzute la alin. (1) se indexează anual prin hotărâre a Guvernului, în raport cu evoluţia preţurilor de consum.
  ---------------
  Art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009.
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009, nivelul lunar al venitului minim garantat prevăzut la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se aplică începând cu drepturile aferente lunii iulie 2009.


  Secţiunea a 3-a Stabilirea cuantumului ajutorului social


  Articolul 5

  (1) Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţa între nivelurile prevăzute la art. 4 şi venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure.
  (2) Dacă din calcul rezultă un ajutor social mai mic de 10 lei, se acordă 10 lei.
  ---------------
  Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009.


  Articolul 6

  (1) Familiile şi persoanele singure cu venituri nete lunare până la nivelul venitului minim garantat beneficiază de o majorare cu 15% a cuantumului ajutorului social pe familie, în cazul în care cel puţin un membru al familiei face dovada că lucrează pe bază de contract individual de muncă, are statut de funcţionar public sau prestează o activitate, realizând venituri cu caracter salarial.
  (2) Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor prezentei legi, una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară are obligaţia de a presta lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de securitate şi igienă a muncii.
  (3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) familiile pentru care ajutorul social rezultat din calcul este de până la 50 lei/lună; pentru acestea orele de muncă se stabilesc trimestrial şi se efectuează în prima lună de plată.
  (4) Orele de muncă prevăzute la alin. (2) se calculează proporţional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază familia sau persoana singură, cu un tarif orar corespunzător salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, raportat la durata medie lunară a timpului de muncă.
  (5) Numărul zilelor de lucru, limitate la norma lunară de 21,25, se stabileşte prin împărţirea orelor de muncă calculate la 8 ore/zi. Fracţiile se întregesc în plus.
  (6) Obligaţia de a presta acţiunile sau lucrările de interes local prevăzute la alin. (2) poate fi transferată altor persoane din familie, cu acordul primarului, în situaţia în care persoana nominalizată să efectueze acţiunile sau lucrările de interes local se află în incapacitate temporară de muncă sau şi-a pierdut total ori parţial capacitatea de muncă.
  (7) Primarii au obligaţia să întocmească un plan de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prevăzute la alin. (2), să ţină evidenţa efectuării acestor ore şi să asigure instructajul privind normele de tehnică a securităţii muncii pentru toate persoanele care prestează acţiuni ori lucrări de interes local. Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărâre a consiliului local. În funcţie de solicitările venite din partea instituţiilor partenere în organizarea şi evidenţa orelor de muncă, planul de acţiuni sau de lucrări de interes local poate fi reactualizat pe parcursul anului şi aprobat prin hotărâre a consiliului local.
  ---------------
  Alin. (7) al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 276 din 24 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010.
  (8) Primarul are obligaţia să afişeze planul de acţiuni sau de lucrări de interes local prevăzut la alin. (7), lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social, precum şi persoanele care urmează să efectueze acţiuni sau lucrări de interes local.
  ---------------
  Alin. (8) al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 276 din 24 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010.
  (9) Documentele prevăzute la alin. (8) se transmit agenţiilor pentru prestaţii sociale judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în luna următoare aprobării acestora prin hotărâre a consiliului local.
  ---------------
  Alin. (9) al art. 6 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 276 din 24 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010.
  --------------
  Art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 115 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.


  Articolul 7

  (1) Persoanele apte de muncă, ce nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi, se iau în considerare la stabilirea numărului membrilor de familie pentru determinarea nivelului de venit pe familie numai dacă fac dovada faptului că sunt în evidenţa agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, pentru încadrare în muncă, şi nu au refuzat un loc de muncă ori participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de aceste agenţii.
  (2) Agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă va transmite primarilor, în prima zi a fiecărei luni, tabelul nominal cu persoanele care sunt în căutarea unui loc de muncă ori au participat la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de aceste agenţii.
  ---------------
  Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 276 din 24 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010.
  --------------
  Art. 7 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 115 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.


  Articolul 7^1

  (1) Prin persoană aptă de muncă se înţelege persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
  a) are vârsta cuprinsă între 16 ani şi vârsta standard de pensionare;
  b) nu urmează o formă de învăţământ cursuri de zi prevăzută de lege;
  c) are starea de sănătate şi capacitatea fizică şi psihică corespunzătoare, care o fac aptă pentru prestarea unei munci.
  (2) Incapacitatea fizică şi psihică este dovedită cu acte eliberate în condiţiile legii.
  --------------
  Art. 7^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 115 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.


  Articolul 7^2

  Face excepţie de la îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 6 alin. (2) şi a condiţiei prevăzute la art. 7 alin. (1) persoana aptă de muncă şi care se află în una dintre următoarele situaţii:
  a) asigură creşterea şi îngrijirea, potrivit legii, a unuia sau a mai multor copii în vârstă de până la 7 ani şi până la 18 ani în cazul copilului cu handicap grav sau accentuat, dovedit prin certificat eliberat de Comisia pentru protecţia copilului;
  ---------------
  Litera a) a art. 7^2 a fost modificată de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 276 din 24 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010.
  b) asigură îngrijirea uneia sau a mai multor persoane cu handicap grav ori accentuat sau persoane vârstnice dependente care nu beneficiază de asistent personal sau îngrijitor la domiciliu, în condiţiile legii;
  ---------------
  Litera b) a art. 7^2 a fost modificată de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 276 din 24 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010.
  c) participă la un program de pregătire profesională;
  d) este încadrată în muncă.
  --------------
  Art. 7^2 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 115 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.


  Articolul 8

  (1) La stabilirea venitului net lunar al familiei şi, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, obligaţii legale de întreţinere, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent şi alte creanţe legale, cu excepţia burselor de studiu şi a burselor sociale, precum şi a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004
  privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", cu modificările şi completările ulterioare.
  ---------------
  Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de articolului unic din LEGEA nr. 51 din 19 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 25 martie 2008.
  (2) În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate numai categoriile de bunuri cuprinse în lista bunurilor considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale, aceasta beneficiază de ajutor social, luându-se în calcul veniturile prevăzute la alin. (1).
  (3) În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale, aceasta nu beneficiază de ajutor social.
  (4) În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate bunuri ce depăşesc cantitativ bunurile cuprinse în lista prevăzută la alin. (2), la stabilirea venitului net lunar al familiei sau persoanei singure se iau în considerare veniturile potenţiale provenite din valorificarea bunurilor respective, stabilite potrivit unor limite minime şi maxime, aprobate la nivel naţional.
  (5) Listele prevăzute la alin. (2) şi (3), precum şi limitele prevăzute la alin. (4) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
  (6) Consiliile locale, în funcţie de condiţiile specifice, pot aproba şi alte criterii proprii de evaluare a veniturilor potenţiale, prevăzute la alin. (4).
  (7) Listele prevăzute la alin. (2) şi (3), precum şi limitele prevăzute la alin. (4) se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului. Consiliile locale, în funcţie de condiţiile specifice, au obligaţia de a aproba listele prevăzute la alin. (2)-(4).
  ---------------
  Alin. (7) al art. 8 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 276 din 24 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010.
  (8) În cazul familiei sau al persoanei singure care locuieşte şi gospodăreşte împreună cu alte familii sau persoane singure şi contribuie împreună la achiziţionarea sau realizarea unor bunuri şi a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora, la stabilirea cuantumului ajutorului social se iau în considerare atât veniturile nete lunare proprii, cât şi partea ce îi revine de drept din veniturile lunare nete, realizate în comun de persoanele din gospodărie.
  --------------
  Art. 8 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 115 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.


  Secţiunea a 4-a Stabilirea şi plata ajutorului social


  Articolul 9

  (1) Ajutorul social, în condiţiile prezentei legi, se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile membrilor acesteia.
  (2) Existenţa oricăror alte venituri decât cele care pot fi dovedite cu acte se menţionează în declaraţia pe propria răspundere a persoanei care solicită ajutorul social.
  (3) Cererea şi declaraţia pe propria răspundere, prevăzute la alin. (1), se semnează şi se înaintează de către reprezentantul familiei.
  (4) Reprezentantul familiei poate fi, după caz, unul dintre membrii familiei care are capacitate deplină de exerciţiu ori, în cazurile prevăzute de lege, tutorele sau curatorul persoanei îndreptăţite.
  (5) În situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (2), reprezentantul familiei este persoana care asigură creşterea şi îngrijirea copiilor, dacă aceasta are capacitate deplină de exerciţiu sau, după caz, reprezentantul legal al acesteia.
  (6) Titularul ajutorului social este reprezentantul familiei, iar beneficiarul ajutorului social este familia.
  --------------
  Art. 9 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 115 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.


  Articolul 10

  (1) Cererea de acordare a ajutorului social şi declaraţia pe propria răspundere se înregistrează la primarul localităţii în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa titularul.
  (2) În cazul cetăţenilor străini sau apatrizi, documentele prevăzute la alin. (1) se depun la primarul localităţii în a cărei rază teritorială aceştia îşi au reşedinţa sau, după caz, domiciliul.
  (3) În cazul persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (2), cererea se înregistrează la primarul localităţii sau, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti în a cărui rază teritorială trăiesc acestea.
  (4) Cererea şi declaraţia pe propria răspundere se întocmesc potrivit modelului prevăzut în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
  --------------
  Art. 10 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 115 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.


  Articolul 11

  (1) Cererea de acordare a ajutorului social se soluţionează în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării.
  (2) În vederea verificării îndeplinirii de către solicitant a condiţiilor de acordare a ajutorului social, primarul dispune în mod obligatoriu efectuarea anchetei sociale, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.
  (3) Ancheta socială se efectuează de personalul serviciului public de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de persoanele cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din aparatul propriu de specialitate al primarului.
  (4) Ancheta socială se întocmeşte potrivit modelului aprobat prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi şi constituie probă legală pentru instanţele judecătoreşti, în legătură cu deschiderea dreptului sau respingerea cererii.
  (5) Răspunderea asupra conţinutului anchetei sociale revine şi persoanelor care au efectuat şi au semnat ancheta socială.
  (6) În cazul în care solicitantul refuză să furnizeze informaţiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale, se consideră că familia acestuia nu îndeplineşte condiţiile de acordare a ajutorului social.
  --------------
  Art. 11 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 115 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.


  Articolul 12

  (1) Stabilirea dreptului la ajutorul social şi a cuantumului acestuia se face prin dispoziţie scrisă a primarului.
  (2) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea anchetei sociale, primarul are obligaţia să emită dispoziţia de acordare sau de respingere a cererii privind ajutorul social.
  (3) Dispoziţia primarului se comunică titularului ajutorului social, în termen de maximum 5 zile de la data emiterii.
  (4) Dreptul la ajutorul social se acordă începând cu luna următoare înregistrării cererii.
  (5) Primarul şi secretarul unităţii administrativ-teritoriale răspund, în condiţiile legii, de realitatea şi legalitatea operaţiunilor de stabilire a dreptului la ajutorul social, inclusiv a cuantumului acestuia.
  ---------------
  Alin. (5) al art. 12 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 276 din 24 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010.
  --------------
  Art. 12 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 115 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.


  Articolul 13

  (1) Schimbarea, la cerere sau din oficiu, a titularului ajutorului social se face prin dispoziţie a primarului şi se comunică atât noului titular al ajutorului social, cat şi celui înlocuit.
  (2) În cazul în care schimbarea titularului este cerută de membrii familiei, dispoziţia primarului se comunică şi acestora.


  Articolul 13^1

  (1) Plata ajutorului social se asigură de către agenţiile pentru prestaţii sociale judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale, prin decizie a directorului.
  (2) Emiterea deciziei prevăzute la alin. (1) are la bază dispoziţia primarului privind acordarea dreptului, însoţită de copia cererii de acordare a ajutorului social şi a declaraţiei pe propria răspundere, precum şi de copia fişei de calcul. Modelul deciziei se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
  (3) Până la data de 5 a fiecărei luni, primarul are obligaţia de a transmite la agenţia teritorială, pentru luna anterioară, următoarele:
  a) documentele prevăzute la alin. (2), pentru noile drepturi de ajutor social stabilite, pe bază de borderou, al cărui model este prevăzut în normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi;
  b) situaţia centralizatoare privind titularii ajutorului social şi sumele de plată;
  c) documentele privind situaţia lunară cu activităţile realizate din planul de acţiuni sau de lucrări de interes local.
  (4) Situaţia centralizatoare prevăzută la alin. (3) lit. b) reprezintă document de plată şi se transmite atât în original, semnat de primar, cât şi în format electronic. Modelul situaţiei centralizatoare este prevăzut în normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
  ---------------
  Art. 13^1 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 276 din 24 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010.


  Articolul 13^2

  (1) Plata ajutorului social se realizează, după caz, în funcţie de opţiunea beneficiarului, pe bază de mandat poştal, în cont curent personal sau în cont de card.
  (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru persoanele prevăzute la art. 3 alin. (2) se poate asigura plata ajutorului social prin stat de plată. Modul de organizare se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
  (3) În cazul plăţii dreptului de ajutor social prin mandat poştal, cheltuielile pentru transmiterea drepturilor se stabilesc în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 24/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul social şi al locuinţelor de serviciu, aprobată prin Legea nr. 206/2007.
  (4) În cazul achitării ajutorului social în cont curent personal sau în cont de card, agenţiile teritoriale efectuează plata prin unităţile bancare pe bază de borderou, cu plata unui comision bancar.
  (5) Comisionul bancar prevăzut la alin. (4) nu poate fi mai mare de 0,1% din dreptul achitat şi va fi stabilit prin negociere, la nivel teritorial, între agenţiile teritoriale şi unităţile bancare.
  (6) Fondurile necesare achitării cheltuielilor pentru transmiterea drepturilor şi a comisionului bancar pentru plata ajutorului social se suportă din bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din aceleaşi fonduri din care se suportă plata ajutorului social.
  ---------------
  Art. 13^2 a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 276 din 24 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010.


  Secţiunea a 5-a Obligaţiile beneficiarilor de ajutor social


  Articolul 14

  (1) Titularul ajutorului social are obligaţia să comunice primarului, în scris, orice modificare cu privire la domiciliu, venituri şi la numărul membrilor familiei, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea.
  (2) În cazul în care modificările nu conduc la majorări sau diminuări ale ajutorului social mai mari de 5 lei (RON) pe familie, ajutorul social stabilit anterior nu se modifică.
  (3) Modificarea cuantumului sau încetarea dreptului la ajutorul social se face prin dispoziţie scrisă a primarului, începând cu luna următoare celei în care au intervenit modificările.
  (4) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1), dispoziţiile art. 11 şi 12 se aplică în mod corespunzător.
  --------------
  Art. 14 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 115 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.


  Articolul 14^1

  (1) După stabilirea dreptului de ajutor social, titularul ajutorului social are obligaţia de a depune, din 3 în 3 luni, la primăria localităţii sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa, o declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia, însoţită de o adeverinţă eliberată de autoritatea competentă cu privire la veniturile realizate supuse impozitului pe venit. Modelul declaraţiei pe propria răspundere este prevăzut în normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
  (2) Personalul prevăzut la art. 11 alin. (3) verifică menţinerea condiţiilor de acordare a ajutorului social pe baza declaraţiei pe propria răspundere şi a adeverinţei eliberate de autoritatea competentă, precum şi a informaţiilor ce vor fi furnizate de serviciul de specialitate al primăriei cu privire la bunurile mobile şi imobile deţinute de familia beneficiară.
  (3) În vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a dreptului la ajutorul social, primarii dispun efectuarea de anchete sociale la interval de 3 luni sau ori de câte ori este nevoie.
  (4) În cazul în care solicitantul refuză să furnizeze informaţiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale prevăzute la alin. (3), devin aplicabile prevederile art. 11 alin. (6).
  (5) Neîndeplinirea de către titularul ajutorului social a obligaţiei prevăzute la alin. (1) atrage suspendarea dreptului la ajutorul social începând cu luna următoare celei în care s-a constatat neîndeplinirea obligaţiei, prin dispoziţie a primarului.
  (6) În cazul în care se constată situaţii ce conduc la modificarea cuantumului, suspendarea sau încetarea dreptului la ajutor social, primarul emite o nouă dispoziţie scrisă.
  ---------------
  Art. 14^1 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 276 din 24 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010.


  Articolul 15

  (1) Persoanele apte de muncă pentru care se acordă ajutorul social au obligaţia să dovedească cu acte, în fiecare lună, că îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1).
  (2) Agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă transmite primarilor, în fiecare lună, tabelul nominal cu persoanele din familiile beneficiare de ajutor social care s-au încadrat în muncă, au refuzat un loc de muncă oferit şi, respectiv, care au plecat cu contract de muncă în străinătate.
  (3) Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) atrage suspendarea dreptului la ajutorul social.
  ---------------
  Art. 15 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 276 din 24 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010.


  Articolul 16

  Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 6 alin. (2) atrage suspendarea dreptului la ajutorul social.
  ---------------
  Art. 16 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 276 din 24 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010.


  Articolul 17

  (1) Dispoziţiile primarului prevăzute la art. 13, art. 14 alin. (3) şi art. 14^1 alin. (5) şi (6) se comunică agenţiei teritoriale în termenul prevăzut la art. 13^1 alin. (3), pe bază de borderou.
  (2) Pe baza dispoziţiei primarului comunicate potrivit alin. (1), directorul agenţiei teritoriale emite, după caz, decizia de modificare a cuantumului ajutorului social, de modificare a titularului ajutorului, precum şi de suspendare a plăţii ajutorului social. Modelul deciziei se stabileşte prin normele metodologice.
  (3) Decizia prevăzută la alin. (2) se comunică titularului în termen de maximum 30 de zile de la data emiterii acesteia şi se aplică începând cu luna următoare emiterii.
  ---------------
  Art. 17 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 276 din 24 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010.


  Articolul 18

  (1) În situaţia în care agenţia teritorială constată, pe baza documentelor transmise de primar prevăzute la art. 13^1 alin. (3), că s-a stabilit un cuantum eronat al ajutorului social sau că pe o perioadă de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate pentru titularul ajutorului social, plata ajutorului social se suspendă începând cu luna următoare celei în care s-a făcut constatarea, numai prin decizie a directorului.
  (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), directorul agenţiei teritoriale solicită primăriei în a cărei rază teritorială locuieşte familia sau persoana singură verificarea situaţiei.
  (3) După verificare, drepturile neridicate de către titular se achită acestuia, după caz, în acelaşi cuantum sau în cuantum modificat, pe bază de cerere înregistrată la agenţia teritorială, dacă cele constatate nu conduc la încetarea dreptului.
  ---------------
  Art. 18 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 276 din 24 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010.


  Articolul 19

  Prezentarea de către titular a dovezilor prevăzute la art. 14^1 alin. (1) şi art. 15 alin. (1), în luna următoare celei în care s-a produs suspendarea efectivă a plăţii, sau efectuarea obligaţiilor prevăzute la art. 6 alin. (2) are ca efect reluarea plăţii drepturilor începând cu luna următoare.
  ---------------
  Art. 19 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 276 din 24 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010.


  Articolul 20

  (1) Dreptul la ajutor social încetează în următoarele situaţii:
  a) în cazul în care beneficiarii nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege;
  b) în cazul în care dreptul la ajutor social, respectiv plata acestuia au fost suspendate şi, în termen de 3 luni de la data suspendării plăţii, nu au fost îndeplinite obligaţiile prevăzute la art. 6 alin. (2), art. 14^1 alin. (1) şi la art. 15 alin. (1);
  c) în cazul în care, după verificarea prevăzută la art. 18 alin. (2), se constată că beneficiarul ajutorului social nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege;
  d) în cazul în care, pe parcursul acordării dreptului la ajutor social, beneficiarii refuză să furnizeze informaţii cu privire la membrii familiei sau la veniturile realizate, potrivit prevederilor art. 14^1 alin. (4).
  (2) Încetarea dreptului la ajutor social se face prin dispoziţie scrisă a primarului.
  (3) În situaţia prevăzută la alin. (2), primarul, în termenul prevăzut la art. 13^1 alin. (3), transmite agenţiei teritoriale dispoziţiile de încetare a dreptului la ajutor social, pe bază de borderou.
  (4) Încetarea plăţii ajutorului social se face prin decizie a directorului agenţiei teritoriale, pe baza documentelor prevăzute la alin. (3), începând cu luna următoare celei în care s-au constatat situaţiile prevăzute la alin. (1).
  (5) Decizia directorului agenţiei teritoriale se comunică titularului în termen de 30 de zile de la data emiterii.
  ---------------
  Art. 20 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 276 din 24 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010.


  Articolul 20^1

  (1) În cazul în care se constată că dreptul la ajutorul social a fost stabilit pe baza unor date eronate privind componenţa familiei sau veniturile realizate ori pe parcursul acordării au intervenit modificări ale acestora, primarul emite dispoziţie de suspendare a dreptului pe care o transmite directorului agenţiei teritoriale în vederea emiterii deciziei de suspendare a plăţii ajutorului social şi verifică cauzele care au generat această situaţie.
  (2) În situaţia în care, în urma verificării prevăzute la alin. (1), se constată că familia sau persoana singură are dreptul în continuare la ajutorul social în cuantumul anterior stabilit, drepturile neridicate de către titular se achită acestuia, pe bază de cerere înregistrată la agenţia teritorială.
  (3) În cazul în care, în urma verificării prevăzute la alin. (1), se constată că familia sau persoana singură are dreptul la un ajutor social în sumă mai mare sau, după caz, mai mică, noul cuantum se stabileşte printr-o nouă dispoziţie scrisă a primarului.
  ---------------
  Art. 20^1 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 276 din 24 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010.


  Articolul 21

  (1) Sumele încasate necuvenit, cu titlu de ajutor social, se recuperează de la titularul dreptului ajutorului în termenul de prescripţie stabilit de lege pentru creanţele bugetare.
  (2) Recuperarea sumelor plătite necuvenit cu titlu de ajutor social se face de către agenţia teritorială, prin decizie a directorului, care se comunică debitorului în termen de 15 zile de la emitere.
  ---------------
  Alin. (2) al art. 21 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 276 din 24 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010.
  (3) Decizia de recuperare constituie titlu executoriu de la data comunicării.
  ---------------
  Alin. (3) al art. 21 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 276 din 24 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010.
  (4) Sumele încasate necuvenit ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni se recuperează integral de la autorii acesteia, în condiţiile legii.
  --------------
  Art. 21 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 115 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.


  Capitolul II Ajutorul pentru încălzirea locuinţei


  Articolul 22

  -------------
  Cap. II a fost abrogat de litera a) a art. 26 din ORDONANŢA DE URGENŢA nr. 5 din 20 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 25 februarie 2003.


  Capitolul II^1 Ajutorul pentru încălzirea locuinţei în perioada ianuarie - 31 martie 2002


  Articolul 22^1-Articolul 22^12

  ---------------
  Cap. II^1 a fost abrogat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 276 din 24 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010.


  Capitolul III


  Articolul 23-Articolul 26

  -------------
  Cap. III a fost abrogat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 276 din 24 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010.


  Capitolul IV Dispoziţii tranzitorii şi finale


  Articolul 26^1

  (1) Persoana singură beneficiară de ajutor social, precum şi persoanele care fac parte din familiile beneficiare de ajutor social au dreptul la asigurare socială de sănătate, cu plata contribuţiei din alte surse, în condiţiile legii.
  (2) Contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele singure sau persoanele care fac parte din familiile beneficiare de ajutor social se plăteşte de către agenţiile teritoriale şi se stabileşte prin aplicarea cotei prevăzute de lege asupra cuantumului ajutorului social.
  (3) Agenţiile teritoriale au obligaţia, lunar, să vireze caselor de asigurări de sănătate teritoriale contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate şi să transmită evidenţa obligaţiilor de plată către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  ---------------
  Art. 26^1 a fost introdus de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 276 din 24 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010.


  Articolul 26^2

  (1) Începând cu anul 2011, prima obligatorie pentru asigurarea locuinţei în condiţiile Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, în cazul beneficiarilor de ajutor social, se plăteşte de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
  (2) Prima obligatorie se asigură din ajutorul social cuvenit, stabilit prin dispoziţie a primarului.
  (3) Procedura de plată a primei obligatorii se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
  ---------------
  Art. 26^2 a fost introdus de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 276 din 24 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010.


  Articolul 27

  (1) Fondurile necesare pentru plata ajutorului social, precum şi pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
  (2) Cheltuielile administrative pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor şi stabilirii dreptului la ajutorul social, inclusiv pentru activităţile prevăzute la art. 6 alin. (2), se suportă din veniturile proprii ale bugetelor locale.
  (3) Lunar, până la data de 15 a lunii, agenţiile teritoriale transmit Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale, pe baza borderourilor prevăzute la art. 13^1 alin. (3), fundamentarea necesarului de credite pentru plata ajutorului social.
  (4) Pe baza fundamentărilor prevăzute la alin. (3), Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale solicită Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, până la data de 20 a fiecărei luni, necesarul de credite bugetare centralizat.
  ---------------
  Art. 27 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 276 din 24 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010.


  Articolul 28

  (1) Guvernul, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, poate acorda ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum şi altor situaţii deosebite, stabilite prin hotărâre a Guvernului, care va cuprinde şi procedura şi/sau condiţiile de acordare.
  -----------
  Alin. (1) al art. 28 a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 110 din 6 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 7 decembrie 2011.
  (1^1) Ajutoarele de urgenţă acordate potrivit alin. (1) nu sunt supuse impozitului pe venit şi nu se iau în considerare la stabilirea altor drepturi de asistenţă socială.
  -----------
  Alin. (1^1) al art. 28 a fost introdus de pct. 2 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 110 din 6 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 7 decembrie 2011.
  (2) Primarii pot acorda ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente, precum şi pentru alte situaţii deosebite, stabilite prin hotărâre a consiliului local.
  (3) Primarii pot organiza acordarea ajutorului social în bani şi în natură prin plata unor cheltuieli de întreţinere şi încălzire a locuinţei, precum şi obligaţii faţă de bugetele locale, la preţurile şi tarifele stabilite potrivit legii.
  (4) Primarii pot dispune ca o parte din cheltuielile cu înmormântarea persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social să fie asigurate din fondurile alocate pentru plata ajutorului social.
  (5) Fondurile necesare pentru plata ajutorului de urgenţă acordat de primari, prevăzut la alin. (2), precum şi ajutoarele prevăzute la alin. (4) se suportă din bugetul local.
  (6) Fondurile necesare pentru plata ajutorului de urgenţă acordat de Guvern, prevăzut la alin. (1), se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.
  ---------------
  Art. 28 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 115 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.


  Articolul 28^1

  (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei următoarele fapte:
  a) nesesizarea primarului de către secretarul comunei, al oraşului, al municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti, după caz, a situaţiilor în care nu se respectă termenele prevăzute la art. 11 alin. (1) şi (2), art. 12 alin. (2) şi art. 14^1 alin. (3);
  b) neîndeplinirea de către primar a obligaţiilor prevăzute la art. 6 alin. (4) şi alin. (7)-(9), art. 8 alin. (4), art. 11 alin. (2), art. 12 alin. (2), art. 13^1 alin. (3) şi (4), art. 14^1 alin. (3), art. 17 alin. (1) şi art. 20 alin. (3).
  (2) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei următoarele fapte:
  a) neîntocmirea de către personalul serviciului public de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de persoanele cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din aparatul propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale a documentaţiilor specifice, inclusiv a proiectelor de dispoziţie, precum şi nedepunerea acestora, spre a fi semnate de primar, înainte de împlinirea termenelor prevăzute la art. 11 alin. (1) şi (2), art. 12 alin. (2) şi (3) şi art. 14^1 alin. (3), precum şi neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 8 alin. (4);
  b) neîndeplinirea de către agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă a obligaţiilor prevăzute la art. 7 alin. (2).
  (3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei neîndeplinirea de către titularul ajutorului social a obligaţiei prevăzute la art. 14 alin. (1) şi art. 14^1 alin. (1).
  (4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac după cum urmează:
  a) de către personalul anume împuternicit din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în cazul contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2);
  b) de către primari sau persoanele împuternicite în acest scop de aceştia, în cazul contravenţiei prevăzute la alin. (3).
  (5) Cuantumul amenzilor contravenţionale prevăzute la alin. (1)-(3) se actualizează prin hotărâre a Guvernului.
  (6) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1)-(3), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.
  (7) Dispoziţiile referitoare la contravenţii, prevăzute la alin. (1)-(3), se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001
  privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002
  , cu modificările şi completările ulterioare.
  (8) Procesele-verbale întocmite de către personalul anume împuternicit în condiţiile alin. (4) lit. a) vor fi depuse în fotocopie la primarul comunei, al oraşului, al municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti, după caz.
  ---------------
  Art. 28^1 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 276 din 24 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010.


  Articolul 28^2

  Declararea unui număr mai mare de membri de familie sau declararea unor venituri mai mici decât cele reale, în scopul de a obţine foloase materiale necuvenite, constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit dispoziţiilor Codului penal.
  ---------------
  Art. 28^2 a fost introdus de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 276 din 24 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010.


  Articolul 29

  (1) La stabilirea altor drepturi şi obligaţii nu se iau în considerare ajutoarele sociale şi alocaţiile prevăzute în prezenta lege, cu excepţia obligaţiei legale de întreţinere stabilite prin hotărâre a instanţelor judecătoreşti, în conformitate cu prevederile Codului familiei.
  (2) Ajutoarele sociale şi alocaţiile pentru copiii nounascuti, reglementate prin prezenta lege, pot fi supuse executării silite în condiţiile dispoziţiilor privind executarea silită a creanţelor bugetare, numai pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit cu acest titlu, precum şi pentru plata obligaţiilor legale de întreţinere stabilite prin hotărâre a instanţelor judecătoreşti, în conformitate cu prevederile Codului familiei.


  Articolul 30

  (1) Dispoziţia primarului privind acordarea, neacordarea, modificarea, suspendarea, încetarea drepturilor prevăzute de prezenta lege, schimbarea titularului acestora, precum şi deciziile corespunzătoare ale directorului executiv, inclusiv cele de recuperare a sumelor încasate necuvenit, se pot ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004
  , cu modificările şi completările ulterioare.
  ---------------
  Alin. (1) al art. 30 a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 276 din 24 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010.
  (2) Cererile, acţiunile şi căile de atac privind drepturile prevăzute în prezenta lege sunt scutite de taxa de timbru.

  ---------------
  Art. 31 a fost abrogat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 276 din 24 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010.

  Articolul 32

  La solicitarea persoanelor agenţiile teritoriale, precum şi consiliile locale acorda gratuit consultanţa de specialitate.
  ----------------
  Art. 32 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 276 din 24 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010, prin înlocuirea sintagmei "direcţiile generale de muncă şi solidaritate socială judeţene, respectiv Direcţia generală de muncă şi solidaritate socială a municipiului Bucureşti" cu sintagma "agenţiile teritoriale".


  Articolul 33

  (1) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale verifică respectarea prevederilor prezentei legi.
  (2) Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale monitorizează aplicarea prevederilor prezentei legi şi transmite Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale lunar raportul statistic privind numărul titularilor de ajutor social şi plăţile efectuate.
  (3) În baza controlului intern, Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale verifică, prin sondaj, la nivelul agenţiilor teritoriale, corectitudinea datelor, precum şi stabilirea plăţii ajutorului social. Neregulile constatate se sancţionează în condiţiile legii.
  ---------------
  Art. 33 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 276 din 24 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010.


  Articolul 34

  (1) Prezenta lege va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2002.
  (2) În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale va elabora normele metodologice de aplicare, care se aproba prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 35

  Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga: Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 29 iunie 1995; Hotărârea Guvernului nr. 125/1996 cu privire la stabilirea unor măsuri în legătură cu acordarea ajutorului social, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 67/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 55 din 15 martie 1996; art. 5 lit. b), art. 6, 7 şi 8 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 30 iunie 1999, cu modificările şi completările ulterioare; art. 10-23 din Normele metodologice de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 743/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 6 septembrie 2000; art. 5-13 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea preţului naţional de referinţa pentru energia termica furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, precum şi pentru acordarea de ajutoare băneşti pentru categoriile defavorizate ale populaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 29 octombrie 1999, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 21 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI
  DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 28 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VACAROIU
  ------------