NORME TEHNICE din 28 iulie 2004
privind modul de completare a certificatelor de concediu medical
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 6 august 2004  Dispoziţii generale

  Articolul 1

  Acordarea concediului medical se face pe baza certificatului de concediu medical, de către medicii cu autorizaţie de liberă practică valabilă, din unităţile sanitare de stat sau private.


  Articolul 2

  Perioadele pentru care se pot acorda certificate de concediu medical sunt cele prevăzute în anexa nr. 3 la ordin.


  Articolul 3

  (1) Certificatele de concedii medicale se completează în 3 exemplare, pe hârtie autocopiantă, cu elemente de securizare.
  (2) Primele două exemplare ale certificatului de concediu medical se înmânează pacientului sau, după caz, persoanei care îl reprezintă.
  (3) Exemplarul 3 al certificatului de concediu medical va rămâne arhivat la medicul care îl eliberează şi nu se desprinde din cotorul carnetului de certificate de concediu medical.
  (4) Exemplarul 2 al tuturor certificatelor de concediu medical pe baza cărora au fost înregistrate indemnizaţiile în "Declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat" va fi depus lunar de către angajator, la casa teritorială de pensii, o dată cu această declaraţie sau, după caz, o dată cu declaraţia nominală rectificativă corespunzătoare lunii pentru care au fost acordate.
  (5) Exemplarul 1 rămâne la angajator, ataşat la fişa angajatului, şi va fi vizat, după caz, de medicul de întreprindere, în cazul asiguraţilor salariaţi.
  (6) În cazul în care se beneficiază de concediu medical de la doi sau mai mulţi angajatori, primele două exemplare originale ale certificatului de concediu medical se prezintă spre calcul angajatorului la care asiguratul are venitul cel mai mare, iar la celălalt/ceilalţi angajatori se prezintă cele două exemplare în copie. Şi în aceste situaţii angajatorii plătitori au obligaţia respectării prevederilor alin. (4).


  Articolul 4

  În situaţia în care, în interiorul carnetului de certificate de concediu medical, există formulare greşit tipărite, incomplete sau completate greşit de către medic, se va scrie "Anulat" pe formular şi nu va fi decupat din carnet. Aceste file vor fi pliate, rămânând în carnet. Pe verso-ul ultimei file a carnetului de certificate de concediu medical se va preciza: acest carnet conţine ... file (în cifre şi în litere) de la numărul ... la numărul ... şi .... file anulate.


  Articolul 5

  Certificatele de concediu medical vor fi broşate în carnete.


  Articolul 6

  (1) Carnetele de certificate de concediu medical, înseriate şi numerotate, vor fi distribuite de casele teritoriale de pensii, în funcţie de necesităţi, pentru o perioadă de cel mult 3 luni, fiecărei unităţi sanitare de stat sau private care are angajaţi medici cu autorizaţie de liberă practică valabilă.
  (2) Unităţile sanitare menţionate anterior îşi vor asigura contra cost şi la cerere carnetele respective de la casele teritoriale de pensii de pe raza judeţului unde îşi desfăşoară activitatea, având obligaţia de a-şi organiza evidenţa acestor imprimate cu regim special, potrivit normelor în vigoare, răspunzând de modul de gestionare, păstrare şi utilizare a acestora.
  Modul de completare a certificatelor de concediu medical
  A. Completarea rubricilor de către furnizorul de servicii medicale care acordă certificatul de concediu medical
  Luat în evidenţă de medicul de familie: în cazul în care certificatul de concediu medical a fost eliberat de către un alt medic din ambulatoriul de specialitate sau spital, medicul de familie va nota, în fişa pacientului şi în registrul de consultaţii, seria certificatului vizat.
  Urgenţă medico-chirurgicală, Boli infecto-contagioase din grupa "A": medicii care eliberează certificate de concediu medical vor semna şi vor aplica parafa numai pentru bolile şi urgenţele medico-chirurgicale şi vor completa numărul corespunzător din lista de urgenţe medico-chirurgicale şi boli infecto-contagioase din grupa A, aprobată prin hotărâre a Guvernului.
  Iniţial/ în continuare: se va indica de către medicul care eliberează certificatul de concediu medical dacă acesta este "iniţial" sau "în continuare", bifându-se cu "X" căsuţa corespunzătoare, după caz. Prin certificat de concediu medical iniţial se înţelege orice certificat de concediu medical care nu prelungeşte concediul anterior. Prin certificat de concediu medical în continuare se înţelege orice certificat care prelungeşte un concediu medical anterior neîntrerupt.
  În cazul în care asiguratul a avut un concediu medical pentru o anumită afecţiune şi, în continuare, la expirarea concediului medical respectiv, se îmbolnăveşte de o altă boală care necesită concediu medical, se va elibera un certificat nou, cu menţiunea "iniţial".
  Seria certificatului iniţial: se completează în cazul în care se acordă un certificat medical "în continuare" pentru aceeaşi afecţiune.
  Valabil pentru luna: se va înscrie luna în care se eliberează şi pentru care este valabil certificatul de concediu medical. Se va avea în vedere ca certificatul de concediu medical eliberat să nu depăşească luna în curs. În cazul în care durata concediului medical acordat pacientului depăşeşte luna în curs, pentru diferenţa de zile se va elibera un nou certificat medical, cu indicativul "în continuare" şi cu specificarea seriei certificatului de concediu medical ce se prelungeşte.
  Cod indemnizaţie: se va înscrie pentru fiecare diagnostic codul corespunzător al indemnizaţiei de asigurări sociale (1-15), în cifre şi litere, conform specificării de pe verso-ul certificatului de concediu medical.
  În cazul prelungirii unui concediu medical pentru acelaşi diagnostic, în luna în curs sau în luna următoare, pe noul certificat de concediu medical se va menţine codul indemnizaţiei înscris în certificatul de concediu medical iniţial.
  Se completează cu cod 08 - "sarcină şi lăuzie" numai pentru concediul de maternitate de 126 de zile calendaristice, nu şi alte afecţiuni apărute până în a 7-a lună de sarcină, care se codifică corespunzător cauzei incapacităţii de muncă (01 - boală obişnuită; 06, 07 urgenţă medico-chirurgicală, boală infecto-contagioasă din grupa A etc.).
  Se completează cu cod 15 "risc maternal" în cazul acordării concediului de risc maternal, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003, aprobată prin Legea nr. 25/2004.
  Numele şi prenumele: se vor înscrie numele şi prenumele persoanei asigurate - pacient.
  Cod numeric personal: se va înscrie codul numeric personal al pacientului.
  Nr. înreg. (f. obs.): se va înscrie numărul din registrul de consultaţii pentru pacienţii trataţi în ambulatoriu sau numărul foii de observaţie pentru pacienţii internaţi.
  Ambulator/internat în spital secţia: pentru consultaţia acordată în ambulatoriu se va bara internat. Pentru internarea în spital se va menţiona secţia din care a fost externat şi se va bara ambulatoriu. În cazul internării în mai multe secţii se vor trece prima zi de internare în spital şi data examinării, indiferent de secţie.
  Rubrica nu face obiectul concediului de risc maternal.
  Concediul medical la externare: se va înscrie numărul de zile de concediu medical acordat la ieşirea din spital, completându-se toate coloanele potrivit titulaturii acestora.
  Rubrica nu face obiectul concediului de risc maternal.
  Data acordării (zi/lună/an): se completează cu data (zi/lună/an) la care medicul completează şi eliberează certificatul de concediu medical.
  Nr. zile: se va înscrie numărul zilelor calendaristice de concediu medical, care include atât prima, cât şi ultima zi de concediu medical.
  De la (zi/lună/an)/ până la (zi/lună/an): se va înscrie data începerii şi terminării concediului medical. De exemplu: 1 iunie 2004-15 iunie 2004.
  Cod diagnostic: se va înscrie codul bolii care a determinat incapacitatea temporară de muncă sau necesitatea îngrijirii copilului bolnav. Codul diagnosticului se va înscrie în cifre şi în litere, conform Clasificaţiei Internaţionale a Maladiilor (CIM), Revizia a 10-a OMS (999 de diagnostice).
  Codificarea diagnosticului devine obligatorie şi unitară pentru toţi furnizorii de servicii medicale din momentul intrării în vigoare a prezentelor norme tehnice.
  La înscrierea codului diagnosticului se va trece forma clinică a bolii acute, subacute sau cronice.
  În cazul prelungirii unui concediu medical pentru acelaşi diagnostic, în luna în curs sau în luna următoare, pe noul certificat de concediu medical se va menţine codul diagnosticului înscris în certificatul de concediu medical iniţial.
  Pe certificatul medical pentru acordarea concediului de risc maternal nu se înscrie codul diagnosticului. În caseta Cod diagnostic se menţionează: "Concediu de risc maternal".
  Medic/semnătură/parafă: cuprinde semnătura şi parafa medicului care a acordat certificatul de concediu medical.
  Medicul şef secţie/semnătură/parafă: cuprinde semnătura şi parafa medicului şef de secţie din secţia de spital de unde a fost externat pacientul pentru situaţiile prevăzute în prezentul ordin.
  Cod parafă: se completează, în mod obligatoriu, de către medicul care a semnat şi a parafat. În cazul în care parafa nu conţine codul şi calitatea medicului, (de exemplu: medic de medicină generală, medic specialist, medic primar, medic de familie), acestea se vor înscrie citeţ.
  Unitatea sanitară emitentă: se va trece unitatea care a eliberat certificatul de concediu medical (cabinete medicale, ambulatorii de specialitate, centre de diagnostic şi tratament, ambulatorii de spital, spital, sanatoriu) şi se va aplica ştampila unităţii.
  CUI: codul unic de înregistrare al unităţii care a eliberat certificatul de concediu medical.
  B. Completarea rubricilor de către plătitor
  Viza plătitorului: semnătura plătitorului privind acceptul la plată a concediului medical. În cazul când nu se plăteşte concediul medical, se menţionează pe scurt motivul refuzului la plată.
  Plătitor: se va înscrie denumirea completă a plătitorului.
  Plătitor al indemnizaţiilor de asigurări sociale este, după caz, angajatorul persoană juridică sau fizică, asimilatul acestuia, agenţia teritorială de ocupare a forţei de muncă sau casa teritorială de pensii.
  Sediul: se înscrie adresa completă a plătitorului.
  CUI: se înscrie codul unic de înregistrare al plătitorului.
  Număr angajaţi: se înregistrează numărul de salariaţi (asimilaţi angajaţilor) din luna acordării certificatului de concediu medical.
  Tip contract (cu timp normal de lucru sau cu timp parţial de lucru): se bifează căsuţa corespunzătoare numărului de ore pentru program normal de lucru sau pentru program cu timp parţial de lucru.
  Tip asigurat: se va bifa, după caz, situaţia în care se încadrează asiguratul. În cazul acordării concediului de risc maternal, se bifează fie rubrica "Salariat", fie rubrica "Funcţionar public".
  Procent plată: se bifează rubrica corespunzătoare procentului ce se utilizează, conform legii, la calculul indemnizaţiei de asigurări sociale acordate în baza certificatului de concediu medical. Rubrica "Prevenire" se bifează în cazul indemnizaţiei pentru reducerea timpului de lucru cu o pătrime din durata normală, în cazul trecerii temporare în altă muncă sau în cazul indemnizaţiei pentru carantină. În cazul acestei din urmă indemnizaţii, în afara rubricii "Prevenire", se bifează şi rubrica "75%".
  Baza de calcul a indemnizaţiei de asigurări sociale reprezintă media veniturilor (inclusiv cele corespunzătoare perioadelor asimilate stagiului de cotizare) din lunile din care se constituie, conform legii, baza de calcul.
  Zile bază de calcul: se înregistrează numărul de zile lucrătoare din perioada luată în considerare la stabilirea bazei de calcul a indemnizaţiei de asigurări sociale.
  Media zilnică a bazei de calcul a indemnizaţiei de asigurări sociale se completează cu valoarea ce rezultă din raportul dintre "baza de calcul" şi "zile bază de calcul".
  Cuantumul indemnizaţiei de asigurări sociale reprezintă produsul dintre "media zilnică a bazei de calcul" şi procentele prevăzute de lege, multiplicat cu numărul de zile lucrătoare din concediul medical.
  Indemnizaţie fond angajator/indemnizaţie din bugetul asigurărilor sociale de stat: se completează cu numărul de zile lucrătoare, respectiv cu cuantumul indemnizaţiei, în funcţie de fondul din care se suportă, conform legii, concediul medical.
  Salariul la noul loc de muncă: se completează numai în cazul acordării indemnizaţiei pentru reducerea timpului de lucru cu o pătrime din durata normală sau în cazul indemnizaţiei pentru trecerea temporară în altă muncă.
  C. Completarea casetelor referitoare la avizele pentru situaţii speciale
  Aviz peste 90 de zile
  Peste 90 de zile: Se va completa de către medicul care eliberează certificatul de concediu medical, care va înscrie numărul şi data avizului dat de medicul expert al asigurărilor sociale în cazul concediilor medicale care depăşesc 90 de zile calendaristice. Totodată se vor menţiona şi numele, prenumele/codul de parafă al medicului expert care a avizat.
  Avizul inspectoratului teritorial de muncă (accidente de muncă) şi avizul direcţiei de sănătate publică (boli profesionale) se obţin prin grija plătitorilor.
  Aviz concediu de risc maternal: se înscriu numele medicului de medicina muncii, semnătura şi codul de parafă ale medicului de medicina muncii care a participat la evaluarea locului de muncă şi care vizează cu privire la imposibilitatea îndeplinirii de către angajator a obligaţiilor prevăzute de lege şi la motivul pentru care nu a putut fi evitată acordarea acestei prestaţii.
  ------------