ORDIN nr. 104 din 20 septembrie 1991
al Departamentului Protecţiei Muncii privind autorizarea funcţionarii unităţilor din punct de vedere al protecţiei muncii
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE - DEPARTAMENTUL PROTECŢIEI MUNCII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 22 iulie 1992  Secretarul de stat, şeful Departamentului Protecţiei Muncii,
  avînd în vedere:
  - Hotărîrea Guvernului nr. 954/11.08.1990 privind numirea secretarilor de stat din Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale;
  - Hotărîrea Guvernului nr. 962/11.08.1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale;
  - Legea nr. 10/1972 (Codul muncii), art. 140 alin. (2) referitor la autorizarea funcţionarii unităţilor din punct de vedere al protecţiei muncii, emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice privind autorizarea funcţionarii unităţilor din punct de vedere al protecţiei muncii.


  Articolul 2

  Direcţiile generale din Departamentul Protecţiei Muncii şi inspectoratele de stat teritoriale pentru protecţia muncii vor aduce la îndeplinire prezentul ordin.


  Articolul 3

  Ordinul comun nr. 51/145/1977 al Ministerului Muncii şi Ministerului Sănătăţii se abroga.
  Secretar de stat,
  şeful Departamentului Protecţiei Muncii,
  Dan Andreescu

  NORME METODOLOGICE

  privind autorizarea funcţionarii unităţilor din punct de vedere al protecţiei muncii
  1. Unităţile din sectoarele public şi privat pot funcţiona numai dacă sînt autorizate, din punct de vedere al protecţiei muncii, de organele de specialitate ale Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale - Departamentul Protecţiei Muncii.
  2. Autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii se emite de către inspectoratele de stat teritoriale pentru protecţia muncii şi atesta ca în unitatea respectiva, la data expertizarii şi autorizării, sînt asigurate măsurile tehnice şi organizatorice, stabilite prin reglementările legale în vigoare, astfel încît să fie prevenite accidentele de muncă sau/şi imbolnavirile profesionale.
  3. Obţinerea de către unităţile din sectoarele public şi privat a autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii este obligatorie la punerea în funcţiune a obiectivului, respectiv la realizarea parametrilor din proiect.
  4. Autorizaţia de funcţionare se eliberează de către inspectoratul de stat teritorial pentru protecţia muncii, pe raza căruia se afla amplasata unitatea, la solicitarea acesteia.
  5. Unităţile aflate în funcţiune şi neautorizate din punct de vedere al protecţiei muncii la data emiterii Ordinului şefului Departamentului Protecţiei Muncii nr. 104/20.IX.1991, prin care se aproba prezentele norme metodologice, sînt obligate să solicite aceasta autorizaţie în termen de cel mult 12 luni de la apariţia ordinului menţionat.
  Pînă la autorizarea funcţionarii unităţilor respective din punct de vedere al protecţiei muncii, consiliile de administraţie sau reprezentanţii legali ai acestora vor răspunde, potrivit reglementărilor în vigoare, de asigurarea tuturor condiţiilor de securitate a muncii, prin adoptarea de măsuri corespunzătoare, stabilite cu consultarea organizaţiilor sindicale.
  6. Pentru autorizarea funcţionarii unităţilor din punct de vedere al protecţiei muncii, unitatea solicitanta va inainta inspectoratului de stat teritorial pentru protecţia muncii un dosar, cu următoarele documente:
  - cerere pentru autorizarea funcţionarii, semnată de conducătorul unităţii, în care se vor preciza: denumirea unităţii, adresa, obiectul de activitate, ramura economică. Solicitantul va menţiona obligatoriu ca sînt respectate normele generale şi specifice de protecţie a muncii, în vigoare la data depunerii cererii;
  - memoriu tehnic, explicativ, care va cuprinde date referitoare la: denumirea proiectantului, numărul şi data proiectului, descrierea succintă a procesului tehnologic, factorii de risc potenţial de accidentare sau imbolnavire profesională - generati de mijloacele de producţie, procesul şi mediul de munca; organizarea activităţii şi măsurile de asigurare a protecţiei muncii, în condiţiile respective de risc. Se vor nominaliza obligatoriu substantele toxice şi periculoase care se folosesc sau se degaja în procesul de producţie, precum şi concentratiile acestora în mediul de lucru, determinate conform metodelor reglementate prin standarde;
  - cîte o copie de pe avizele sau autorizaţiile date, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi profilul unităţii, de centrul teritorial de medicina preventivă, pompieri, I.S.C.R.I.R, Institutul de Securitate Miniera Petrosani, Întreprinderea de electricitate, Întreprinderea de gaze etc.
  7. Actele necesare autorizării se vor trimite de unitatea solicitanta la inspectoratul de stat teritorial pentru protecţia muncii cu 30 de zile înainte de termenul de punere în funcţiune.
  8. (1) Inspectoratul de stat teritorial pentru protecţia muncii este obligat să efectueze expertizarea unităţii solicitante în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii de autorizare.
  (2) În situaţiile în care documentaţia prezentată de unitate este incompleta, termenul de expertizare se decaleaza cu perioada de timp necesară completării dosarului, conform prevederilor de la pct. 6.
  9. La expertizarea unităţilor, inspectoratul de stat teritorial pentru protecţia muncii va ţine seama de următoarele criterii, care condiţioneaza acordarea autorizaţiei de funcţionare:
  - soluţiile tehnice şi măsurile aplicate să fie în conformitate cu prevederile standardelor şi ale normelor generale şi specifice de protecţie a muncii, în vigoare la data solicitării autorizaţiei, şi să asigure desfăşurarea activităţii fără riscuri de accidentare şi imbolnavire profesională;
  - instalaţiile, maşinile şi utilajele din producţia interna şi din import să fie dotate cu dispozitive de protecţie, aparatura de măsura şi control al parametrilor tehnologici, precum şi de avertizare a starilor de pericol;
  - instalaţiile şi sistemele pentru captarea, reţinerea şi neutralizarea substanţelor nocive, degajate în desfăşurarea proceselor tehnologice, să fie în funcţiune şi eficiente.
  10. Pentru autorizarea funcţionarii unităţii din punct de vedere al protecţiei muncii se vor folosi formularele din anexele nr. 1 şi 2 la prezentele norme metodologice.
  Autorizaţiile de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii se vor emite în dublu exemplar, din care originalul se va preda unităţii autorizate, iar pe exemplarul rămas în evidenta inspectoratului va semna de primire reprezentantul unităţii.
  11. Autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii se poate acorda:
  (1) întregii unităţi (formularul din anexa nr. 1); nu se autorizeaza grupuri de întreprinderi, asociaţii etc.;
  (2) unor subunitati - autorizaţie de funcţionare parţială ( formularul din anexa nr. 2) - care au funcţionalitate independenta din punct de vedere al condiţiilor de protecţie a muncii - atelier, sector, secţie etc.
  Autorizaţiile de funcţionare parţială se acordă numai dacă întreaga unitate nu îndeplineşte condiţiile pentru autorizare totală.
  Nu se vor autoriza separat o instalatie, un sistem de ventilaţie, un loc de muncă dintr-un atelier etc.
  În situaţia în care toate subunitatile unui obiectiv economic întrunesc condiţii de autorizare, se va proceda la eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru întregul obiectiv.
  12. În cazurile în care, cu ocazia expertizarii, inspectoratul de stat teritorial pentru protecţia muncii constata că nu sînt întrunite condiţiile de autorizare, va comunică unităţii solicitante refuzul de autorizare, în care se vor specifică în detaliu deficientele şi, totodată, se va cere conducerii unităţii sa ia măsurile necesare remedierii acestora.
  În funcţie de gravitatea pericolului, inspectoratul de stat teritorial pentru protecţia muncii va lua măsuri de oprire totală sau parţială a acesteia pînă la asigurarea condiţiilor de protecţie a muncii.
  13. La expertizare, în vederea autorizării, vor putea fi folosiţi specialişti din alte sectoare de activitate (organe sanitare, institute de cercetare-proiectare de ramura etc.), în vederea verificării condiţiilor de prevenire a accidentelor de muncă şi imbolnavirilor profesionale.
  14. Unităţile sînt obligate să solicite inspectoratelor de stat teritoriale pentru protecţia muncii revizuirea autorizaţiei de protecţie a muncii în cazul modificării condiţiilor iniţiale în care s-a emis aceasta, ca urmare a lucrărilor de extindere a capacităţii, retehnologizării etc.
  Inspectoratele de stat teritoriale pentru protecţia muncii, în urma reanalizarii condiţiilor din unităţi, vor proceda la menţinerea sau retragerea autorizaţiilor de funcţionare.
  15. Autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii poate fi revizuită sau retrasă de către inspectoratul de stat teritorial pentru protecţia muncii emitent, în toate cazurile în care se constata nerespectarea condiţiilor în care aceasta a fost obţinută.
  16. Inspectoratele de stat teritoriale pentru protecţia muncii vor tine într-un registru evidenta: autorizaţiilor solicitate şi eliberate, a unităţilor neautorizate (parţial sau total), precum şi a unităţilor oprite ca urmare a neasigurarii condiţiilor de securitate a muncii, conform normelor în vigoare.
  17. Situaţia autorizaţiilor eliberate şi retrase, precum şi a unităţilor neautorizate (parţial sau total) se va raporta trimestrial Departamentului Protecţiei Muncii de către inspectoratele de stat teritoriale pentru protecţia muncii.

  Anexa 1

  MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
  DEPARTAMENTUL PROTECŢIEI MUNCII
  Inspectoratul de stat teritorial
  pentru protecţia muncii
  Judeţul ...............
  AUTORIZAŢIE DE FUNCŢIONARE DIN PUNCT DE VEDERE AL PROTECŢIEI MUNCII
  Nr. ................. / ................
  Avînd în vedere cererea ..........nr. ........ din ....., înregistrată la Inspectoratul de stat teritorial pentru protecţia muncii ............... sub nr. ..... din ......,
  în baza prevederilor art. 140 alin. (2) din Legea nr. 10/1972 (Codul muncii), se autorizeaza funcţionarea unităţii .................................
  ...............................................................................
  cu profil de .................................................................. din localitatea ..........., str. ............ nr. ......., subordonata .......
  Data eliberării Inspector şef,
  ....................... ..................


  Anexa 2

  MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
  DEPARTAMENTUL PROTECŢIEI MUNCII
  Inspectoratul de stat teritorial
  pentru protecţia muncii
  Judeţul .....................
  AUTORIZAŢIE PARŢIALĂ DE FUNCŢIONARE DIN PUNCT DE VEDERE AL
  PROTECŢIEI MUNCII
  Nr. ........ din ..............
  Avînd în vedere cererea ............nr. ...... din ........ , înregistrată la Inspectoratul de stat teritorial pentru protecţia muncii ................... ..................... sub nr. ..... din ...............,
  în baza prevederilor art. 140 alin. (2) din Legea nr. 10/1972 (Codul muncii), se autorizeaza funcţionarea subunitatii (obiectiv, sector, secţie, atelier etc.) ................................................................ ..............................................................................
  cu profil de ................................................................., din localitatea ................., str. .......... nr. .................., componenta a unităţii solicitante, subordonata ............................
  Prezenta autorizaţie parţială din punct de vedere al protecţiei muncii va fi valabilă pînă la obţinerea autorizaţiei pentru întreaga activitate.
  Data eliberării Inspector şef,
  ........................ ....................
  -------------