HOTĂRÂRE nr. 494 din 17 iulie 2013
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 26 iulie 2013  Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013,
  în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministerului Finanţelor Publice.
  (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul transporturilor, interimar,
  Cristian Ghibu,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanţelor publice,
  Daniel Chiţoiu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Ministrul muncii, familiei,
  protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,
  Mariana Câmpeanu
  Bucureşti, 17 iulie 2013.
  Nr. 494.


  Anexa
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.
  Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti
  Codul unic de înregistrare: 11054529
  BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2013
                                                                         mii lei
  INDICATORI Nr. rd. Propuneri an curent 2013
  0 1 2 3 4
  I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) 1 4.422.069,00
  1 Venituri din exploatare 2 3.766.247,00
  2 Venituri financiare 3 655.822,00
  3 Venituri extraordinare 4 0,00
  II. CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18) 5 4.422.069,00
  1 Cheltuieli de exploatare, din care: 6 3.720.306,00
  A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 7 836.240,90
  B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 8 62.660,00
  C. cheltuieli cu personalul, din care: 9 827.661,75
  C1 ch. cu salariile 10 631.761,62
  C2 bonusuri 11 11.980,14
  C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 12 0,00
  cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 13
  C4 cheltuieli aferente contractului de mandat 14 1.788,95
  C5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale 15 182.131,04
  D. alte cheltuieli de exploatare 16 1.993.743,35
  2 Cheltuieli financiare 17 701.763,00
  3 Cheltuieli extraordinare 18
  III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 19 0,00
  IV. IMPOZIT PE PROFIT 20
  V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 21
  1 Rezerve legale 22
  2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 23
  3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 24
  4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 25
  5 Alte repartizări prevăzute de lege 26
  6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25, şi 26 27
  7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 28
  8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 29
  a) - dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz 30
  9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22-Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 31
  VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 32
  VII. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: 33
  a) cheltuieli materiale 34
  b) cheltuieli cu salariile 35
  c) cheltuieli privind prestările de servicii 36
  d) cheltuieli cu reclama şi publicitate 37
  e) alte cheltuieli 38
  VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 39 3.200.045,00
  1 Alocaţii de la buget 40 144.241,00
  alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 40 bis 2.218,00
  IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 41 3.154.650,00
  X. DATE DE FUNDAMENTARE 42
  1 Nr. de personal prognozat la finele anului 43 22.900
  2 Nr. mediu de salariaţi total 44 22.900
  3 Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care: 45 643.741,76
  a) cheltuieli cu salariile 46 631.761,62
  b) bonusuri 47 11.980,14
  4 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000 48 2.298,99
  5 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură (Rd. 45/Rd.44)/12*1000 49 2.342,58
  6 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente(lei/ persoană)(Rd.1/Rd.44) 50 193.103,45
  7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd. 1/Rd.44*ICP) 51 193.103,45
  8 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana 52
  9 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000 53 1.000,00
  10 Plăţi restante, în preţuri curente 54 1.367.709,50
  11 Creanţe restante, în preţuri curente 55 1.477.022,36

  ---------