LEGE Nr. 57 din 10 iulie 1993
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1991 privind regimul investiţiilor străine
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 160 din 14 iulie 1993  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  Legea nr. 35/1991 privind regimul investiţiilor străine, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 10 aprilie 1991, se modifica şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 2 litera d) va avea următorul cuprins:
  "d) venituri şi profituri din activităţi realizate în România, precum şi bunuri şi valori dobîndite în condiţiile legii, după plata impozitelor şi taxelor prevăzute de lege."
  2. Articolul 9 litera c) va avea următorul cuprins:
  "c) sa transfere integral în străinătate profiturile anuale obţinute ce li se cuvin, în condiţiile regimului valutar din România, după plata impozitelor, taxelor şi altor obligaţii prevăzute de legislaţia română;"
  3. Articolul 9 litera e) va avea următorul cuprins:
  "e) sa transfere în străinătate sumele obţinute în urma vinzarii acţiunilor, părţilor sociale, obligaţiunilor sau altor efecte de comerţ, precum şi pe cele rezultate din lichidarea investiţiilor, în condiţiile regimului valutar din România;"
  4. Articolul 9 litera f) se abroga.
  5. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
  "ART. 10. - Investiţiile străine efectuate potrivit prevederilor prezentei legi beneficiază de regimul juridic stabilit prin aceasta pe întreaga durata de existenta, în măsura în care o lege ulterioară nu conţine prevederi mai favorabile."
  6. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
  "ART. 12. - Maşinile, utilajele, instalaţiile, echipamentele, mijloacele de transport şi orice alte bunuri din import necesare investiţiei, constituite ca aport în natura sau achiziţionate din aportul în numerar al investitorului străin la capitalul social ori la majorarea acestuia, sunt exceptate de la plata taxelor vamale."
  7. Articolul 13 va avea următorul cuprins:
  "ART. 13. - Sunt scutite de plată taxelor vamale materiile prime, materialele consumabile, piesele de schimb şi componentele importate, necesare şi folosite efectiv în producţia proprie pe o perioadă de 2 ani, calculată de la data punerii în funcţiune a obiectivului sau, după caz, de la data începerii activităţii, în raport cu forma juridică a investiţiei străine."
  8. Articolul 14 litera a) va avea următorul cuprins:
  "a) cele efectuate în industrie, agricultura, construcţii, explorarea şi exploatarea resurselor naturale, pentru o perioadă de 5 ani de la data începerii activităţii productive;"
  9. Articolul 14 litera b) va avea următorul cuprins:
  "b) cele efectuate în domeniul comunicaţiilor şi transporturilor, pentru o perioadă de 3 ani de la data începerii activităţilor respective;"
  10. După alineatul 1 al articolului 14 se introduce un alineat nou, cu următorul cuprins:
  "Investiţiile străine prevăzute la art. 1 lit. a) beneficiază de prevederile alin. 1 cu condiţia ca aportul investitorului străin efectiv vărsat, în numerar şi în natura, sa reprezinte minimum 20% din capitalul social al societăţii comerciale, dar nu mai puţin de 10.000 dolari S.U.A. Investiţiilor străine care nu îndeplinesc aceste condiţii li se aplică dispoziţiile dreptului comun."
  11. Articolul 16 se abroga.
  12. Alineatul 1 al articolului 17 se abroga.
  13. Alineatul 2 al articolului 17 va avea următorul cuprins:
  "Pentru investiţiile efectuate în domenii de interes deosebit în economia naţionala, la propunerea Guvernului, prin lege se pot acorda facilităţi suplimentare."
  14. Denumirea capitolului IV se modifica şi va avea următoarea redactare:
  "Promovarea şi înregistrarea investiţiilor străine"
  15. Articolul 25 va avea următorul cuprins:
  "ART. 25. - Operaţiunile de încasări şi plati privind investiţiile străine se efectuează prin conturi deschise la bănci cu sediul în România sau cu sediul în străinătate, potrivit reglementărilor Băncii Naţionale a României.
  Societăţile comerciale cu participare străină şi investitorii străini au drept de dispoziţie asupra disponibilităţilor din conturile proprii. Societăţile comerciale pot păstra în conturi sumele în valută depuse drept aport la capitalul social."
  16. Articolul 26 va avea următorul cuprins:
  "ART. 26. - Conturile se alimentează din aportul financiar al investitorilor, din împrumuturile contractate şi din încasări."
  17. Articolul 28 va avea următorul cuprins:
  "ART. 28. - Operaţiunile societăţilor comerciale cu participare străină şi ale investitorilor străini se efectuează pe bază de contracte comerciale încheiate în condiţiile legii, la preţurile convenite."
  18. Articolul 29 va avea următorul cuprins:
  "ART. 29. - Plăţile în valută, inclusiv drepturile cuvenite investitorilor străini, se efectuează din disponibilul din conturile proprii sau prin cumpărarea valutei la cursul zilei."


  Articolul 2

  Legea nr. 35/1991 privind regimul investiţiilor străine, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, dîndu-se articolelor o noua numerotare.
  Această lege a fost adoptată de Senat şi de Camera Deputaţilor în şedinţa comuna din 23 iunie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi art. 76 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ADRIAN NASTASE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN
  -------------