ORDIN nr. 1.185 din 3 iulie 2006
privind desemnarea Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" ca autoritate naţională de supervizare, organism tehnic specializat pentru îndeplinirea funcţiei de supervizare a siguranţei zborului în aviaţia civilă, la nivel naţional
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 12 iulie 2006  În scopul asigurării cadrului juridic necesar în vederea îndeplinirii de către România a obligaţiilor ce îi revin în domeniul aviaţiei civile în contextul aderării la Uniunea Europeană,
  în temeiul prevederilor art. 4 lit. b), k), p) şi t), ale art. 5 şi ale art. 62 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 şi 4 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Autorităţii Aeronautice Civile Române, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:

  Articolul 1

  (1) Se desemnează Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" ca autoritate naţională de supervizare, însemnând prin aceasta organismul tehnic specializat pentru îndeplinirea funcţiei de supervizare a siguranţei zborului în aviaţia civilă, la nivel naţional.
  (2) În calitatea sa de autoritate naţională de supervizare, Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" exercită toate competenţele ce revin, conform Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, organismului tehnic specializat desemnat pentru îndeplinirea funcţiei de supervizare a siguranţei zborului în aviaţia civilă, precum şi următoarele competenţe ce revin, conform legii, Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi care îi sunt delegate prin prezentul ordin:
  - elaborarea proiectelor de reglementări aeronautice specifice domeniilor în care deţine competenţe şi supravegherea punerii în aplicare a acestora;
  - certificarea agenţilor aeronautici civili, a personalului aeronautic civil, precum şi a tehnicii aeronautice în conformitate cu prevederile reglementărilor naţionale şi comunitare aplicabile;
  - certificarea aerodromurilor civile;
  - avizarea lucrărilor efectuate în zonele supuse servituţilor de aeronautică civilă;
  - inspecţia de siguranţă a zborului;
  - exercitarea activităţilor de registru în aviaţia civilă.
  (3) Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" exercită şi competenţele şi atribuţiile ce revin unei autorităţi naţionale de supervizare, care rezultă din cadrul de reglementare armonizat pentru crearea Cerului European Unic instituit în Uniunea Europeană, cu excepţia competenţelor în domeniul securităţii aeronautice.
  (4) Prin cadrul de reglementare armonizat privind crearea Cerului European Unic se înţelege: Regulamentul nr. 549/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 10 martie 2004 care stabileşte cadrul pentru crearea Cerului European Unic, Regulamentul nr. 550/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 10 martie 2004 privind furnizarea serviciilor de navigaţie aeriană în Cerul European Unic, Regulamentul nr. 551/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 10 martie 2004 privind organizarea şi utilizarea spaţiului aerian în Cerul European Unic, Regulamentul nr. 552/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 10 martie 2004 privind interoperabilitatea reţelei europene de management al traficului aerian, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 96 din 31 martie 2004 împreună cu regulile de implementare adoptate de Comisia Europeană în baza acestor regulamente.


  Articolul 2

  (1) În exercitarea competenţelor de autoritate naţională de supervizare, Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" propune Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului proiecte de reglementări naţionale specifice, respectiv amendarea sau abrogarea celor existente, după caz, astfel încât să se asigure aplicarea pe teritoriul României a reglementărilor comunitare specifice domeniilor în care deţine competenţe.
  (2) Aplicarea în România a cadrului de reglementare armonizat prevăzut la art. 1 alin. (4) se face în baza unor reglementări specifice care transpun şi adaptează acele prevederi ale reglementărilor comunitare a căror aplicare este necesară încă din perioada de preaderare a României la Uniunea Europeană.


  Articolul 3

  Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" prezintă Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, până la data de 31 ianuarie a anului următor, un raport anual privind activităţile desfăşurate în calitate de autoritate naţională de supervizare în scopul respectării şi asigurării implementării şi aplicării reglementărilor specifice domeniilor în care deţine competenţe.


  Articolul 4

  (1) Exercitarea competenţelor care i-au fost delegate conform art. 1 alin. (2) se face de către Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" direct sau prin persoane fizice sau juridice autorizate corespunzător de către aceasta şi care îşi desfăşoară activitatea sub supravegherea, controlul şi responsabilitatea Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română".
  (2) Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" va pune la dispoziţie Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului lista actualizată a persoanelor autorizate în baza alin. (1).


  Articolul 5

  În exercitarea competenţelor ce îi revin conform art. 62 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" va lua măsuri pentru asigurarea aplicării pe teritoriul României a restricţiilor de operare impuse anumitor operatori aerieni din state terţe prin regulamente ale Comisiei Europene emise în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2.111/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 decembrie 2005 privind stabilirea unei liste comunitare a transportatorilor aerieni care sunt supuşi unei interdicţii de operare în cadrul comunităţii şi informarea pasagerilor transportaţi aerian cu privire la identitatea transportatorilor aerieni, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 344 din 27 decembrie 2005.


  Articolul 6

  (1) Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" va lua măsuri pentru respectarea şi aplicarea prevederilor prezentului ordin.
  (2) Direcţia generală aviaţie civilă din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 7

  (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 15 iulie 2006, cu excepţia art. 4, care se aplică de la data de 1 noiembrie 2006.
  (2) Procedurile emise de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" în aplicarea reglementărilor specifice domeniilor de competenţă se publică de aceasta pe web-site-ul propriu (www.caa.ro) şi sunt obligatorii pentru toţi agenţii aeronautici supuşi supervizării, în toate acele prevederi care li se aplică.
  (3) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 284/2002 pentru delegarea de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei a unor competenţe în domeniul certificării tehnicii de aviaţie, înmatriculării şi identificării aeronavelor civile, precum şi al atestării personalului aeronautic civil, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 13 martie 2002, precum şi orice alte dispoziţii contrare, se abrogă.
  (4) La data de 1 noiembrie 2006, art. 4-11 din Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.219/2002 privind certificarea unor categorii de tehnică aeronautică şi autorizarea Aeroclubului României pentru atestarea unor categorii de personal aeronautic civil navigant, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 751 din 15 octombrie 2002, se abrogă.
  Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,
  Radu Mircea Berceanu
  Bucureşti, 3 iulie 2006.
  Nr. 1.185.
  ----