ORDIN nr. 5.485 din 13 noiembrie 2017pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 24 noiembrie 2017
  În baza prevederilor art. 18, 19, 61, 62, 63, 68, 89, 90, 93, 94, 95, 97, 99, 100, art. 149 alin. (3), art. 234, 247, 248, 252, 253, 254, 254^1, 255, 262, art. 263 alin. (1)-(10), art. 268, 279, 280, 281, 282 și 284 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,
  ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă la prezentul ordin. Notă
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.


  Articolul 2

  Direcția generală învățământ secundar superior și educație permanentă, Direcția generală educație timpurie, învățământ primar și gimnazial, Direcția generală infrastructură din cadrul Ministerului Educației Naționale, Centrul Național de Evaluare și Examinare, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educației naționale,
  Liviu-Marian Pop

  București, 13 noiembrie 2017.
  Nr. 5.485.

  ANEXĂ

  METODOLOGIE-CADRU
  privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în
  anul școlar 2018-2019