PROCEDURĂ din 11 ianuarie 2022de actualizare a Clasificării ocupațiilor din România
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE
 • INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 10 februarie 2022 Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 37 din 11 ianuarie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 140 din 10 februarie 2022.


  Articolul 1
  (1) Clasificarea ocupațiilor din România, denumită în continuare COR, este clasificarea de interes general, a cărei utilizare este obligatorie pentru ordonarea și evidența informațiilor referitoare la ocupațiile practicate în cadrul economiei naționale.(2) COR reprezintă sistemul de identificare, ierarhizare și codificare a tuturor ocupațiilor desfășurate în economie, indiferent de tipul și locul desfășurării lor.(3) COR poate genera și alte clasificări și liste de ocupații, specializate pe domenii de activitate.


  Articolul 2

  COR îndeplinește următoarele funcții:
  a) asigură informații la nivelul de detaliere cerut pentru gestionarea forței de muncă;
  b) satisface cerințele de agregare și detaliere în funcție de scopul cercetărilor statistice;
  c) facilitează identificarea unitară a ocupațiilor din România;
  d) asigură un cadru de referință care permite compararea datelor statistice privind piața muncii din România;
  e) asigură interpretarea unitară a datelor statistice de către toți utilizatorii;
  f) asigură comparabilitatea cu datele statistice internaționale.


  Articolul 3
  (1) COR se aplică în toate domeniile de activitate economică și socială, la completarea documentelor oficiale, ori de câte ori se cere precizarea ocupației care face obiectul activităților desfășurate. Utilizarea codurilor COR este obligatorie pentru toate organele administrației publice centrale și locale, unitățile bugetare, operatorii economici, indiferent de forma de proprietate, organizațiile patronale, sindicale, profesionale și politice, fundațiile, asociațiile, persoanele fizice și juridice, denumite în continuare utilizatori.(2) Utilizatorii au următoarele atribuții:
  a) să folosească COR în toate cazurile în care transmit sau acordă acces la informație altor organizații;
  b) să informeze organizația care întreține COR cu privire la anomaliile și incidentele intervenite în exploatare;
  c) să dezvolte liste de ocupații specifice domeniului de activitate cu respectarea, în mod obligatoriu, a corespondenței informațiilor respective cu sistemul de grupare și codificare utilizat în COR conform structurii COR;
  d) să solicite Ministerului Muncii și Solidarității Sociale actualizarea COR.
  (3) Utilizarea codurilor COR în scopuri specifice de către utilizatori revine în întregime în responsabilitatea acestora.


  Articolul 4

  Prin actualizarea COR se înțelege:
  a) activitatea de identificare, ierarhizare, codificare și introducere în COR a noilor ocupații, ca urmare a schimbărilor din economia națională;
  b) activitatea de eliminare a ocupațiilor care nu mai sunt cerute pe piața muncii;
  c) activitatea de redenumire a unor ocupații care se regăsesc în COR numai dacă este necesar;
  d) activitatea de mutare a unor ocupații, dacă acest lucru se impune.


  Articolul 5
  (1) Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, în colaborare cu Institutul Național de Statistică, asigură, la cererea utilizatorilor, actualizarea COR în concordanță cu modificările care se produc în:
  a) structura economiei naționale;
  b) legislația specifică în vigoare privind introducerea și/sau reglementarea de noi ocupații;
  c) nomenclatoarele ocupațiilor elaborate de organismele de specialitate ale Organizației Națiunilor Unite și ale Uniunii Europene, și anume: Clasificarea internațională standard a ocupațiilor - ISCO 08 și Clasificarea europeană a aptitudinilor/competențelor, calificărilor și ocupațiilor - ESCO.
  (2) Ministerele, precum și orice alte organe care au atribuții de elaborare a unor reglementări specifice pentru introducerea și/sau reglementarea de noi ocupații trebuie să solicite direcției de specialitate din cadrul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale actualizarea COR în termen de 30 de zile de la data publicării actului normativ în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 6

  Conținutul COR se aliniază la nomenclatoarele internaționale existente după următoarea ierarhie de priorități:– prioritate 0 - UE (Uniunea Europeană);– prioritate 1 - ONU (Organizația Națiunilor Unite);– prioritate 2 - alte reglementări internaționale.


  Articolul 7

  Actualizarea COR se face din inițiativa utilizatorilor.


  Articolul 8
  (1) Pentru actualizarea nomenclatorului COR, prin introducerea în COR a noilor ocupații, utilizatorii depun la registratura generală a Ministerului Muncii și Solidarității Sociale următoarele documente:
  a) cerere pentru introducerea în COR a ocupației, conform modelului prezentat în anexa nr. 1 la procedură;
  b) fișa descriptivă a ocupației, conform anexei nr. 2 la procedură.
  (2) Pentru introducerea în COR a unei ocupații care se regăsește în ESCO, utilizatorii depun la registratura generală a Ministerului Muncii și Solidarității Sociale documentele prevăzute la alin. (1), iar în completarea fișei descriptive a ocupației pot folosi și informațiile aferente ocupației disponibile pe website-ul ESCO. (3) Pentru actualizarea COR prin eliminarea ocupațiilor care nu mai sunt cerute pe piața muncii, utilizatorii depun la registratura generală a Ministerului Muncii și Solidarității Sociale o cerere, conform modelului prezentat în anexa nr. 3 la procedură. (4) Pentru actualizarea COR prin redenumirea unor ocupații care se regăsesc în COR, utilizatorii depun la registratura generală a Ministerului Muncii și Solidarității Sociale o cerere, conform modelului prezentat în anexa nr. 4 la procedură. (5) Pentru actualizarea COR prin mutarea unor ocupații, dacă acest lucru se impune, utilizatorii depun la registratura generală a Ministerului Muncii și Solidarității Sociale următoarele documente:
  a) o cerere, conform modelului prezentat în anexa nr. 5 la procedură;
  b) fișa descriptivă a ocupației, conform anexei nr. 2 la procedură.
  (6) Documentele pentru actualizarea COR prevăzute la alin. (1)-(5) se depun de către utilizatori, în format letric sub semnătură privată sau în format electronic cu semnătură electronică calificată.(7) Pe baza documentației depuse de utilizatori pentru actualizarea COR, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale solicită în termen de 2 zile lucrătoare aviz din partea ministerului de resort care reglementează activitatea în domeniu sau, după caz, a asociațiilor profesionale/aviz consultativ emis de comitetul sectorial aferent ramurii de activitate sau de către Asociația Națională a Comitetelor Sectoriale din România.(8) În situația în care se solicită introducerea în COR a unei ocupații care se regăsește în ESCO, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale solicită în termen de 2 zile lucrătoare avizul prevăzut la alin. (7) numai pentru ocupațiile care sunt reglementate la nivel național.(9) Ministerele de resort care reglementează activitatea în domeniu sau, după caz, asociațiile profesionale, comitetul sectorial aferent ramurii de activitate sau Asociația Națională a Comitetelor Sectoriale din România transmit răspunsul la solicitarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, prevăzut la alin. (7) și (8), în termen de 5 zile lucrătoare.(10) În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii avizului prevăzut la alin. (7) și (8), Ministerul Muncii și Solidarității Sociale soluționează cererea de actualizare a COR.(11) Ministerul Muncii și Solidarității Sociale respinge cererile utilizatorilor care solicită introducerea în COR a unor ocupații care contravin legii și bunelor moravuri.


  Articolul 9
  (1) Pe baza unor analize ale pieței muncii, periodic, din 4 în 4 ani, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Institutul Național de Statistică elimină din COR ocupațiile care nu se mai practică pe piața muncii, prin ordin comun al acestor instituții.(2) Ordinul prevăzut la alin. (1) cuprinde în anexă Lista ocupațiilor eliminate din COR și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3) Lista cuprinzând ocupațiile eliminate se publică pe pagina de internet a Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.(4) La cererea fundamentată a utilizatorilor, conform modelului prezentat în anexa nr. 6 la procedură, depusă la registratura generală a Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, în termen de 3 ani de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a listei prevăzute la alin. (2), ocupațiile din Lista ocupațiilor eliminate din COR se pot reintroduce în structura COR.


  Articolul 10
  (1) Cererile pentru actualizarea COR depuse de către utilizatori la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale vor fi soluționate în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data înregistrării acestora.(2) Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, după analizarea documentației, emite utilizatorului un aviz favorabil pentru actualizarea COR, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(3) Lista cuprinzând ocupațiile pentru care Ministerul Muncii și Solidarității Sociale a emis aviz favorabil se publică pe pagina de internet a instituției.


  Articolul 11
  (1) Actualizarea COR se aprobă trimestrial sau ori de câte ori se impune prin ordin comun al ministrului muncii și solidarității sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Până la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului comun al ministrului muncii și solidarității sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică de actualizare a COR, care cuprinde în anexă toate actualizările pentru care Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și-a dat acordul, codurile respective pot fi folosite cu titlu provizoriu.(3) Structura COR actualizată potrivit alin. (1) se publică de către direcția de specialitate pe pagina de internet a Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.


  Articolul 12

  Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta procedură.


  Anexa nr. 1

  la procedură
  Denumire utilizator ........................
  Date de identificare .................
  Sediul .............................
  Telefon/fax ..................................
  E-mail .....................................................................
  Către: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
  Direcția de specialitate ...............
  Subsemnatul/Subsemnata, ......................., în calitate de reprezentant legal al utilizatorului ......................, cu sediul în ........................., solicit introducerea în Clasificarea ocupațiilor din România a următoarei ocupații*:
  ....................................;
  .................................... .

  Menționez că ocupația este reglementată prin actul normativ** ......….../se regăsește în Clasificarea europeană a aptitudinilor/competențelor, calificărilor și ocupațiilor - ESCO.
  Anexez Fișa descriptivă a ocupației.
  Numele și prenumele reprezentantului legal, în clar ........................................
  Semnătura .................
  Data ..........................
  * Se va menționa denumirea ocupației în limba română, cu excepția situației în care aceasta nu poate fi tradusă.
  ** Se va completa numai în situația în care ocupația este reglementată printr-un act normativ.


  Anexa nr. 2

  la procedură
  Fișa descriptivă a ocupației

  1.Denumirea ocupației
  Denumire ocupație

  2.Grupa de bază din COR
  Cod și denumire grupă de bază
  3.Sectorul de activitate CAEN în care se încadrează ocupația
  Clasa CAEN
  4.Atribuțiile și responsabilitățile specifice ocupației  5.Nivelul de instruire (școala absolvită) solicitat pentru practicarea ocupației, conform prevederilor legii educației naționale în vigoare  6.

  Cerințe referitoare la formarea profesională

  Tipul actului care atestă pregătirea profesională:
  () Diplomă de absolvire/diplomă de licență/master …………………….
  () Certificat de calificare …………........………………
  () Certificat de absolvire …………………........………

  Denumirea programului de calificare/perfecționare sau specializare necesar practicării ocupației

  Nivelul de calificare necesar pentru practicarea ocupației, conform Cadrului național al calificărilor (CNC)

  7.

  Cerințe pentru practicarea ocupației (aptitudini, abilități, competențe și deprinderi etc.)

  8.

  Instrumente și echipamente de lucru utilizate

  9.Mediul de activitate  10.Riscurile la locul de muncă  11.Durata timpului de muncă și programul de lucru

  12.Salarizarea - cadrul normativ prin care se reglementează salarizarea (de exemplu, CIM, CCM, Legea salarizării din fonduri publice, contract de prestări servicii etc.)

  13.Meserii înrudite din COR

  14.Corespondența cu Clasificarea europeană a aptitudinilor/competențelor, calificărilor și ocupațiilor - ESCO (indicarea denumirii ocupației și a codului aferent grupei de bază), după caz


  Numele și prenumele reprezentantului legal, în clar ..................................
  Semnătura .................
  Data ..........................


  Anexa nr. 3

  la procedură
  Denumire utilizator .................................................
  Date de identificare .................
  Sediul .....................................................................
  Telefon/fax .............................................................
  E-mail .....................................................................
  Către: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
  Direcția de specialitate ................

  Subsemnatul/Subsemnata, ...................., în calitate de reprezentant legal al utilizatorului ..................................., cu sediul în ..............................., solicit eliminarea din Clasificarea ocupațiilor din România a următoarei ocupații:
  ......................................................................................

  Menționez că ocupația se regăsește în grupa de bază …………………………....……………………, la codul COR …………… .
  Numele și prenumele reprezentantului legal, în clar .........................................
  Semnătura .................
  Data .................


  Anexa nr. 4

  la procedură
  Denumire utilizator .................................................
  Date de identificare ..................
  Sediul .....................................................................
  Telefon/fax .............................................................
  E-mail .....................................................................
  Către: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
  Direcția de specialitate ..............

  Subsemnatul/Subsemnata, ..................., în calitate de reprezentant legal al utilizatorului ..................................., cu sediul în ................................, solicit redenumirea ocupației din ........... în ........, ocupație care se regăsește în grupa de bază ........... din Clasificarea ocupațiilor din România.
  Numele și prenumele reprezentantului legal, în clar .........................................
  Semnătura .................
  Data ..........................


  Anexa nr. 5

  la procedură
  Denumire utilizator .................................................
  Date de identificare …………………………....…….
  Sediul .....................................................................
  Telefon/fax .............................................................
  E-mail .....................................................................
  Către: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
  Direcția de specialitate ..................

  Subsemnatul/Subsemnata, .........................., în calitate de reprezentant legal al utilizatorului ..................................., cu sediul în .................................., solicit mutarea ocupației ....... din .... în ........., în cadrul Clasificării ocupațiilor din România.
  Numele și prenumele reprezentantului legal, în clar ...............................................
  Semnătura .................
  Data ........................


  Anexa nr. 6

  la procedură
  Denumire utilizator .................................................
  Date de identificare …………………………....…….
  Sediul .....................................................................
  Telefon/fax .............................................................
  E-mail .....................................................................
  Către: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
  Direcția de specialitate ............

  Subsemnatul/Subsemnata, ........................., în calitate de reprezentant legal al utilizatorului ..................................., cu sediul în ......................................, solicit reintroducerea în Clasificarea ocupațiilor din România a următoarei ocupații:
  ...............................................;
  ............................................. .

  Justificarea necesității reintroducerii ocupației în COR este:
  ................................................
  ................................................
  ................................................
  Numele și prenumele reprezentantului legal, în clar ........................................
  Semnătura .................
  Data ..........................

  -----