HOTĂRÂRE nr. 264 din 13 martie 2003 (**republicată**)(*actualizată*)
privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice
(actualizată până la data de 25 octombrie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  **) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 851/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 24 iulie 2003.
  Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 20 martie 2003.

  Articolul 1

  (1) Ordonatorul de credite, în calitate de parte contractantă într-un contract de achiziţie publică sau într-un contract de finanţare, are dreptul să efectueze plăţi în avans către contractant, într-un procent de până la 30% din valoarea contractului.
  (2) Plăţile în avans se pot efectua într-o singură tranşă sau în mai multe tranşe periodice, în funcţie de prevederile contractuale şi în corelaţie cu graficul de îndeplinire a contractului respectiv.
  (3) În cazul în care acordarea avansului se efectuează în mai multe tranşe, valoarea însumată a acestora nu poate depăşi 30% din valoarea totală a contractului.


  Articolul 2

  Acţiunile, categoriile de cheltuieli, criteriile, procedurile şi limitele maxime privind acordarea de avansuri din fonduri publice de către ordonatorii de credite sunt stabilite în anexa nr. 1.


  Articolul 3

  Ordonatorul de credite răspunde de:
  a) legalitatea, necesitatea şi oportunitatea acordării avansurilor;
  b) angajarea şi respectarea utilizării sumelor în raport cu destinaţia stabilită potrivit angajamentelor legale încheiate;
  c) urmărirea îndeplinirii obligaţiilor contractuale de către beneficiarii de avansuri;
  d) efectuarea, trimestrial sau la încheierea fiecărei faze prevăzute în contract, a regularizărilor în raport cu obligaţiile asumate şi efectiv realizate de către beneficiarii de avansuri;
  e) recuperarea sumelor reprezentând plăţi în avans şi nejustificate prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate, până la sfârşitul anului, în condiţiile prevederilor contractuale, potrivit prevederilor art. 52 alin. (8) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice;
  f) recuperarea sumelor reprezentând plăţi în avans şi nejustificate prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate, până cel târziu la termenul stabilit pentru plata finală, în condiţiile prevederilor art. 52 alin. (9) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 54 alin. (9^1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
  ----------
  Litera f) a art. 3 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 874 din 18 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 31 august 2010.


  Articolul 4

  (1) Ordonatorul de credite are obligaţia de a solicita contractorului un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări.
  ----------
  Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 636 din 22 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011.
  (1^1) Garanţia din instrumentul de garantare prevăzut la alin. (1) trebuie să fie irevocabilă şi să prevadă că plata garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
  ----------
  Alin. (1^1) al art. 4 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 636 din 22 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011.
  (2) Sunt exceptaţi de la prevederile alin. (1) următorii beneficiari de avansuri acordate în condiţiile prezentei hotărâri:
  a) instituţiile publice;
  b) persoanele juridice fără scop patrimonial;
  c) institutele naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în coordonarea unui organ de specialitate al administraţiei publice centrale;
  d) microîntreprinderile sau întreprinderile mici, aşa cum sunt definite prin Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, şi care au calitatea de contractori în cadrul unor programe specifice de susţinere a cercetării-dezvoltării, inovării şi transferului tehnologic în cadrul întreprinderilor nou-înfiinţate inovatoare, pentru finanţările obţinute prin aceste programe;
  e) titularii drepturilor de autor - pentru contractele de comandă.
  f) instituţiile financiare internaţionale.
  -----------
  Lit. f) a alin. (2) al art. 4 a fost introdusă de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 629 din 20 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 28 iunie 2012.
  -----------
  Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.231 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 912 din 22 decembrie 2011.
  (3) Garanţia de returnare a avansului trebuie să fie acoperitoare atât pentru recuperarea avansului acordat, cât şi pentru repararea prejudiciilor ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale ce derivă din acordarea avansului.
  (4) Abrogat.
  ----------
  Alin. (4) al art. 4 a fost abrogat de pct. 3 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 636 din 22 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011.


  Articolul 5

  (1) Ordonatorul de credite acordă avansul numai după constituirea garanţiei de returnare a avansului de către beneficiarii de avansuri care au această obligaţie şi numai dacă sunt asigurate condiţiile pentru începerea îndeplinirii obligaţiilor rezultate din contract.
  (2) Sub sancţiunea solicitării de daune-interese, beneficiarul de avans nu are dreptul de a utiliza avansul în alt scop decât cel pentru care a fost destinat, potrivit contractului încheiat.


  Articolul 6

  (1) La efectuarea plăţilor pentru lucrările executate, serviciile prestate şi bunurile livrate, avansurile acordate vor fi deduse din sumele datorate. Nu se admit plăţi efective decât după deducerea integrală a avansului.
  (1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru implementarea programelor, proiectelor şi acţiunilor prevăzute la art. 52 alin. (9) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 54 alin. (9^1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se admit plăţi efective pe parcursul derulării contractului, în condiţiile şi cuantumurile prevăzute în contractele încheiate cu contractorii, cu condiţia recuperării din fiecare astfel de plată a unei cote-părţi cel puţin egale cu procentul în limita căruia a fost acordat avansul, până la recuperarea integrală a acestuia.
  ----------
  Alin. (1^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 874 din 18 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 31 august 2010.
  (2) În cazul în care avansul se acordă în tranşe, acordarea unei noi tranşe de avans se face numai după ce avansul acordat anterior a fost justificat integral sau recuperat din sumele datorate.
  ----------
  Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 874 din 18 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 31 august 2010.


  Articolul 7

  (1) Sumele reprezentând plăţi în avans, efectuate potrivit prevederilor prezentei hotărâri şi nejustificate prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate până la sfârşitul anului, în condiţiile prevederilor contractuale, vor fi recuperate de către persoana juridică care a acordat avansurile şi se vor restitui bugetului din care au fost avansate.
  ----------
  Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 874 din 18 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 31 august 2010.
  (2) În cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a părţii de contract pentru care s-a acordat avans, recuperarea sumelor de către ordonatorul de credite se face cu perceperea dobânzilor şi penalităţilor de întârziere existente pentru creanţele bugetare, calculate pentru perioada de când s-a acordat avansul şi până în momentul recuperării.
  (3) În cazul în care recuperarea avansului acordat este programată să se efectueze în anul bugetar următor, potrivit dispoziţiilor legale, contractorul va prezenta, până la finele anului bugetar curent în care a fost acordat avansul, un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care confirmă utilizarea conform destinaţiilor legale a avansului acordat.
  ----------
  Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 874 din 18 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 31 august 2010, prin înlocuirea sintagmei "beneficiar contractual" cu sintagma "contractor".
  (4) Pentru avansurile primite în cursul unui an bugetar în cadrul unor contracte multianuale contractorul este obligat ca la încheierea anului bugetar să întocmească un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care să confirme utilizarea integrală şi potrivit destinaţiilor legale a avansului acordat.
  ----------
  Alin. (4) al art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 874 din 18 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 31 august 2010, prin înlocuirea sintagmei "beneficiar contractual" cu sintagma "contractor".
  (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), în implementarea programelor, proiectelor şi acţiunilor prevăzute la art. 52 alin. (9) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 54 alin. (9^1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru avansurile primite contractorul este obligat ca la încheierea fiecărui an bugetar să întocmească un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care să confirme gradul de utilizare a avansului corespunzător destinaţiilor stabilite prin respectivele contracte.
  ----------
  Alin. (5) al art. 7 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 874 din 18 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 31 august 2010.


  Articolul 8

  (1) Pentru realizarea programelor, proiectelor şi acţiunilor finanţate din împrumuturi externe contractate, potrivit legii, de la organisme financiare internaţionale, acordarea avansurilor se va putea realiza în condiţiile prevăzute în acordurile de împrumut convenite de părţile contractante, precum şi în alte documente relevante în aplicarea acestora.
  ----------
  Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 874 din 18 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 31 august 2010.
  (2) Pentru realizarea programelor, proiectelor şi acţiunilor finanţate din fonduri externe nerambursabile de preaderare, acordarea avansurilor se va putea realiza în condiţiile prevăzute în memorandumurile de finanţare.
  ----------
  Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 874 din 18 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 31 august 2010.
  (3) Pentru realizarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, planurile sectoriale şi alte programe de cercetare-dezvoltare, precum şi pentru finanţarea instituţională de bază, inclusiv pentru proiectele de cercetare ştiinţifică obţinute prin competiţii naţionale şi pentru granturile gestionate prin Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, acordarea sumelor reprezentând plăţi în avans şi recuperarea acestora se fac în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (7^1) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 65 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu prevederile art. 191 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
  -----------
  Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.231 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 912 din 22 decembrie 2011.


  Articolul 9

  (1) În cazul obiectivelor de dezvoltare a utilităţilor municipale cu finanţare parţială din împrumuturi externe, în baza acordurilor încheiate de România cu organismele financiare internaţionale, pentru contractele încheiate cu finanţare mixtă din împrumuturi externe şi din fonduri locale, respectiv alocaţii din bugetele locale şi transferuri de la bugetul de stat, avansurile se acordă, în condiţiile prevăzute în contractele respective, potrivit acordurilor încheiate.
  (2) În cazul avansurilor acordate din împrumuturi externe şi din fonduri de la bugetul de stat sau din bugetul local, după caz, recuperarea acestora se efectuează potrivit prevederilor din contractele încheiate, în condiţiile acordurilor de împrumut încheiate cu organismele financiare internaţionale.


  Articolul 10

  Este interzisă acordarea avansurilor contractorilor care au beneficiat anterior de avansuri pe care nu le-au justificat şi de la care avansurile nu au fost recuperate.
  ----------
  Art. 10 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 874 din 18 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 31 august 2010.


  Articolul 11

  Sumele reprezentând avansuri sunt supuse controlului financiar preventiv, precum şi celorlalte reglementări privind efectuarea cheltuielilor din fondurile publice.


  Articolul 12

  Prevederile prezentei hotărâri se aplică oricăror persoane juridice, pentru acţiunile şi categoriile de cheltuieli finanţate din fonduri publice, prevăzute în anexa nr. 1, potrivit destinaţiei pentru care au fost alocate.
  ----------
  Art. 12 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 874 din 18 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 31 august 2010.


  Articolul 13

  (1) Ordonatorul de credite are obligaţia să numească un responsabil cu acordarea de avansuri din fondurile publice în condiţiile prezentei hotărâri.
  (2) Responsabilul ţine evidenţa avansurilor acordate şi are obligaţia de a le justifica, conform instrucţiunilor ordonatorului de credite.


  Articolul 14

  Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  ----------
  Art. 14 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 636 din 22 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011.


  Articolul 15

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 85/1997 privind acordarea de avansuri pentru realizarea unor acţiuni şi categorii de cheltuieli finanţate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 26 martie 1997, cu modificările şi completările ulterioare.


  Anexa 1
  Acţiunile, categoriile de cheltuieli, criteriile, procedurile şi limitele maxime privind acordarea de avansuri din fonduri publice
  *Font 9*
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Acţiuni şi categorii Criterii, proceduri, limite maxime de
  crt. de cheltuieli acordare a avansurilor
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   0 1 2
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

                            I. Realizări de lucrări

  1. Lucrări de investiţii:
  - pentru proiectarea studiilor de a) existenţa unor contracte ferme
  prefezabilitate, a studiilor de încheiate în condiţiile legii
  fezabilitate a proiectului tehnic, b) se pot acorda proiectanţilor
  inclusiv a caietelor de sarcini, avansuri de până la 15% din
  precum şi a detaliilor de execuţie, valoarea contractelor de pro-
  elaborate potrivit prevederilor legale iectare respective
  - la deschiderea finanţării şi începerii c) se pot acorda executanţilor
  execuţiei lucrărilor, cu respectarea avansuri de până la 15% din
  prevederilor legale pentru investiţiile valoarea prevăzută în contract
  finanţate din fonduri publice pentru primul an de execuţie
  - după deschiderea finanţării, pe durata d) se pot acorda executanţilor,
  execuţiei lucrărilor de investiţii şi lunar, avansuri de până la 30%
  până la finalizarea acestora, cu respec- din valoarea programului lunar
  tarea duratelor de execuţie aprobate de execuţie, conform graficului
                                                 anexat la contract

  2. Programe, proiecte de cercetare- a) existenţa unor contracte ferme încheiate în
  dezvoltare şi inovare, acţiuni condiţiile legii;
  cuprinse în Planul naţional, în b) existenţa contului sau subcontului deschis pe
  planurile sectoriale şi alte numele contractorului pentru program/proiect;
  programe de cercetare-dezvoltare, c) nominalizarea de către contractor a persoanei
  altele decât proiectele de responsabile: director de program, responsabil de
  cercetare ştiinţifică obţinute prin proiect;
  competiţii naţionale şi programele d) aprobarea de către autoritatea contractantă
  prin care se derulează acestea a cererii de plată a avansului, depusă de
                                              contractor;
                                              e) se pot acorda avansuri la începutul fiecărui
                                              trimestru, semestru sau al altei perioade
                                              prevăzute în contractul de finanţare, în cuantum
                                              de 30% din suma alocată din fonduri publice,
                                              prevăzută în contract pentru perioada pentru care
                                              se acordă avansul.

  -------------
  Nr. crt. 2 de la punctul I al anexei 1 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.231 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 912 din 22 decembrie 2011.
  3. Teme şi acţiuni de cercetare a) existenţa unor contracte ferme încheiate în
  ştiinţifică finanţate sub formă de condiţiile legii;
  proiecte sau granturi, altele decât b) existenţa contului sau subcontului deschis pe
  proiectele sau granturile de numele contractorului pentru program/proiect;
  cercetare ştiinţifică obţinute prin c) nominalizarea de către contractor a persoanei
  competiţii naţionale responsabile: director de program, responsabil de
                                              proiect;
                                              d) aprobarea de către autoritatea contractantă
                                              a cererii de plată a avansului, depusă de
                                              contractor;
                                              e) se pot acorda avansuri la începutul fiecărui
                                              trimestru, semestru sau al altei perioade
                                              prevăzute în contractul de finanţare, în cuantum
                                              de până la 30% din suma alocată din fonduri
                                              publice, prevăzută în contract pentru perioada
                                              pentru care se acordă avansul.

  -------------
  Nr. crt. 3 de la punctul I al anexei 1 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.231 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 912 din 22 decembrie 2011.
  3^1. Proiecte sau granturi de cercetare a) existenţa unor contracte ferme încheiate în
  ştiinţifică obţinute prin condiţiile legii;
  competiţii naţionale şi programe b) existenţa contului sau subcontului deschis pe
  prin care se derulează acestea numele contractorului pentru program/proiect;
                                              c) nominalizarea de către contractor a persoanei
                                              responsabile: director de program, responsabil
                                              de proiect;
                                              d) aprobarea de către autoritatea contractantă
                                              a cererii de plată a avansului, depusă de
                                              contractor;
                                              e) se pot acorda avansuri la începutul fiecărui
                                              trimestru, semestru sau al altei perioade
                                              prevăzute în contractul de finanţare, în cuantum
                                              de minimum 30% şi maximum 90% din suma alocată
                                              din fonduri publice, prevăzută în contract pentru
                                              perioada pentru care se acordă avansul; limitele
                                              procentuale până la care se pot acorda avansurile
                                              se stabilesc de către ordonatorul principal de
                                              credite al instituţiei din bugetul căreia se│
                                              finanţează proiectele.

  -------------
  Nr. crt. 3^1 de la punctul I al anexei 1 a fost introdus de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.231 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 912 din 22 decembrie 2011.
  4. Proiecte tehnologice inovative a) existenţa unor contracte ferme
                                                 încheiate în condiţiile legii
                                              b) se pot acorda avansuri pentru
                                                 derularea contractului de
                                                 cofinanţare, în limită de până
                                                 la 30% din valoarea primei
                                                 etape din graficul anual de
                                                 lucrări prevăzut a se finanţa
                                                 din fonduri publice

  5. Lucrări fundamentale urgente, a) existenţa unor contracte ferme
  propuse de secţiile de profil ale încheiate în condiţiile legii
  Academiei Române b) se pot acorda avansuri de până
                                                la 30% din valoarea contractului

  6. Programe şi proiecte de dezvoltare a) existenţa unor contracte ferme
  regională încheiate în condiţiile legii
                                             b) se pot acorda avansuri pentru
                                                derularea contractului de
                                                cofinanţare, în limită de până
                                                la 30% din valoarea primei
                                                etape din graficul anual de
                                                lucrări prevăzut a se finanţa
                                                din fonduri publice

  7. Prospecţiuni geologice de cercetare a) existenţa unor contracte ferme
  pentru descoperiri de zăcăminte noi încheiate în condiţiile legii
                                            b) se pot acorda avansuri la începu-
                                               tul fiecărui trimestru, în limi-
                                               tă de până la 30% din valoarea
                                               contractului aferent trimestru-
                                               lui

  8. Manuale şcolare a) existenţa unor contracte ferme
                                               încheiate în condiţiile legii
                                            b) se pot acorda avansuri în limită
                                               de până la 30% din valoarea
                                               contractului, pentru plata anti-
                                               cipată a materialelor şi a
                                               manoperei poligrafice

  9. Cărţi şi publicaţii realizate prin a) existenţa unor contracte ferme
     comenzi de stat încheiate în condiţiile legii;
                                           b) se pot acorda avansuri de până
                                              la 30% din valoarea contractului,
                                              pentru plata anticipată a materia-
                                              lelor şi a manoperei poligrafice.

  ------------
  Pct. 9 al Cap. I din anexa 1 a fost modificat de pct. 1 al articolul unic din HOTĂRÂREA nr. 1.451 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 16 septembrie 2004.
  10. Formulare tipizate cu regim special a) existenţa unor contracte ferme
                                              încheiate în condiţiile legii
                                           b) se pot acorda avansuri de până
                                              la 30% din valoarea contractului,
                                              pentru plata anticipată a
                                              materialelor şi a manoperei
                                              poligrafice

  11. Proteze şi produse ortopedice a) existenţa unor contracte ferme
                                             încheiate în condiţiile legii
                                          b) se pot acorda avansuri în limită
                                             de până la 30% din valoarea
                                             contractului

  12. Proiecte, programe şi acţiuni a) existenţa unor contracte ferme
  realizate din bugetul Secretariatului încheiate în condiţiile legii
  General al Guvernului şi al Agenţiei b) se pot acorda avansuri în limită
  pentru Strategii Guvernamentale de până la 30% din sumele ce
                                            urmează să fie alocate

  13. Proiecte, programe şi acţiuni a) existenţa unor contracte ferme
  realizate din bugetul Ministerului încheiate în condiţiile legii
  Culturii şi Cultelor b) se pot acorda avansuri în limită
                                            de până la 30% din valoarea
                                            contractului

  14. Proiecte, programe şi acţiuni a) existenţa unor contracte ferme
  realizate din bugetul Secretariatului încheiate în condiţiile legii
  General al Guvernului şi aprobate b) se pot acorda avansuri de până
  prin hotărâri ale Guvernului la 30% din valoarea contractului

  15. Proiecte privind realizarea a) existenta unor contracte ferme
  strategiei si a programelor încheiate în condiţiile legii
  de protecţie speciala si b) se pot acorda avansuri de până la
  integrare socioprofesională 30% din valoarea contractului
  a persoanelor cu handicap,
  finanţate din bugetul
  Autorităţii Naţionale pentru
  Persoanele cu Handicap

  ------------
  Pct. 15 al Cap. I din anexa 1 a fost introdus de articolul unic din HOTĂRÂREA nr. 712 din 14 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 18 mai 2004.
  16. Studii-suport decizional pentru a) existenţa unor contracte ferme
  aplicarea acquis-ului comunitar încheiate în condiţiile legii;
  în domeniul protecţiei mediului b) se pot acorda avansuri de până
  şi pentru implementarea prevede- la 30% din valoarea anuală a
  rilor directivelor Uniunii Europene studiului care face obiectul
                                            contractului;
                                         c) studiile se realizează pentru
                                            îndeplinirea angajamentelor luate
                                            în cadrul negocierilor de aderare
                                            la Uniunea Europeană

  ------------
  Pct. 16 al Cap. I din anexa 1 a fost introdus de pct. 2 al articolul unic din HOTĂRÂREA nr. 1.451 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 16 septembrie 2004.
  17. Proiecte, programe si acţiuni a) existenta unor contracte ferme
  realizate din bugetul încheiate în condiţiile legii;
  Institutului Cultural Român b) se pot acorda avansuri de până la 30%
                                            din valoarea contractului.

  ------------
  Pct. 17 al Cap. I din anexa 1 a fost introdus de articolul unic din HOTĂRÂREA nr. 728 din 7 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 16 iunie 2006.

                              II. Prestări de servicii

  1. Reparaţii curente şi capitale la a) existenţa unor contracte ferme
  bunurile aparţinând instituţiilor încheiate în condiţiile legii
  publice, inclusiv pentru cele aparţi- b) se pot acorda avansuri de până
  nând misiunilor diplomatice ale la 20% din valoarea contractului

  2. Lucrări privind îmbunătăţirea a) existenţa unor contracte ferme
  infrastructurii în transporturi încheiate în condiţiile legii
                                         b) se pot acorda avansuri lunare
                                            de până la 30% din valoarea
                                            programului lunar de execuţie,
                                            conform graficului anexat
                                            la contract

  3. Prestări de servicii pentru reali- a) existenţa unor contracte ferme
  zarea lucrărilor agricole pentru încheiate în condiţiile legii
  producţia marfă livrată b) se pot acorda avansuri de până
                                            la 30% din valoarea contractului

  4. Prestări de servicii pentru a) existenţa unor contracte ferme
  organizarea participării la manifes- încheiate în condiţiile legii
  tările expoziţionale b) se pot acorda avansuri de până
                                            la 30% din valoarea contractului

  5. Prestări de servicii privind a) existenţa unor contracte ferme
  lucrări de prospecţiuni şi explorări încheiate în condiţiile legii
  geologice b) se pot acorda avansuri la
                                            începutul fiecărui trimestru,
                                            în limită de până la 25% din
                                            valoarea trimestrială a contrac-
                                            tului

  6. Trimiteri la tratament balnear şi a) existenţa unor contracte ferme
  odihnă din bugetul asigurărilor sociale încheiate în condiţiile legii
  de stat b) se pot acorda avansuri la începu-
                                            tul fiecărei serii, în limită de
                                            până la 25% din valoarea contrac-
                                            tului aferent seriei respective

  7. Servicii de consultanţă şi a) existenţa unor contracte ferme
  expertiză, contractate în condiţiile încheiate în condiţiile legii
  legii b) se pot acorda avansuri de până
                                            la 20% din valoarea anuală a
                                            contractului

  8. Prestări de servicii pentru organi- a) existenţa unor contracte ferme
  zarea de concursuri şi campionate încheiate în condiţiile legii
  internaţionale pentru elevi şi b) se pot acorda avansuri de până
  studenţi la 30% din valoarea contractului

  9. Servicii de telefonie şi telecomu- a) existenţa unor contracte ferme
  nicatii încheiate în condiţiile legii
                                         b) se pot acorda avansuri de până
                                            la 30% din valoarea totală a
                                            prestaţiilor efectuate şi factura-
                                            te în trimestrul anterior

  10. Servicii de furnizare a energiei a) existenţa unor contracte ferme
  termice încheiate în condiţiile legii;
                                         b) se pot acorda avansuri de până la
                                            30% din valoarea prezumată a canti-
                                            tăţii de energie termică furnizate/
                                            consumate într-un trimestru.

  ------------
  Pct. 10 al Cap. II din anexa 1 a fost modificat de pct. 3 al articolul unic din HOTĂRÂREA nr. 1.451 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 16 septembrie 2004.
  11. Prestări de servicii pentru reali- a) existenţa unor contracte ferme
  zarea acţiunilor din cadrul programelor încheiate în condiţiile legii
  Ministerului Educaţiei, Cercetării şi b) se pot acorda avansuri de până la
  Tineretului 30% din valoarea contractului

  12. Prestări de servicii necesare a) existenţa unor contracte ferme
  pentru realizarea acţiunilor şi încheiate în condiţiile legii
  activităţilor sportive b) se pot acorda avansuri de până la
                                            30% din valoarea contractului

  13. Servicii contractate de casele de a) existenţa unor contracte ferme
  asigurări de sănătate cu farmaciile încheiate în condiţiile legii
  care funcţionează în structura unor b) se pot acorda avansuri de până la
  unităţi sanitare din ambulatoriul de 30% din valoarea trimestrială a
  specialitate din sistemul de apărare, contractului
  ordine, siguranţă naţională şi autoritate
  publică judecătorească

  14. Servicii medicale contractate de a) existenţa unor contracte ferme
  centrele de referinţă cu casele de încheiate în condiţiile legii
  asigurări de sănătate b) se pot acorda avansuri lunare de
                                           până la 30% din valoarea lunară
                                           a contractului

  15. Servicii de traducere şi editare a) existenţa unor contracte ferme
  în străinătate de opere literare, încheiate în condiţiile legii
  ştiinţifice, filozofice şi tehnice b) se pot acorda avansuri de până
  ale autorilor din România la 30% din valoarea integrală a
                                           contractului, în condiţiile legii

  16. Servicii de furnizare a energiei a) existenţa unor contracte ferme
  electrice încheiate în condiţiile legii
                                        b) se pot acorda avansuri de până
                                           la 30% din valoarea totală a
                                           livrărilor de energie electrică
                                           efectuate şi facturate în trimes-
                                           trul anterior

  17. Rechizite şcolare a) existenţa unor contracte ferme
                                           încheiate în condiţiile legii
                                        b) se pot acorda avansuri de până
                                           la 30% din valoarea contractului

  18. Servicii de consultanţă şi a) existenţa unor contracte ferme
  expertiză, instruire şi perfecţionare, încheiate în condiţiile legii
  contractate în condiţiile legii b) se pot acorda avansuri de până
                                           la 20% din valoarea contractului

  19. Lucrări pentru închiderea minelor a) existenţa unor contracte ferme
                                           încheiate în condiţiile legii
                                        b) se pot acorda executanţilor, lunar,
                                           avansuri de până la 30 % din valoa-
                                           rea programului lunar de execuţie,
                                           conform graficului anexat la
                                           contract

  20. Prestări de servicii pentru a) existenţa unor contracte
      realizarea acţiunilor din cadrul ferme încheiate în condiţiile
      programelor Ministerului legii
      Dezvoltării Regionale şi b) se pot acorda avansuri de
      Turismului până la 30% din valoarea
                                           contractului

  ------------
  Pct. 20 al Cap. II din anexa 1 a fost introdus de pct. 4 al articolul unic din HOTĂRÂREA nr. 636 din 22 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011.
         III. Îndeplinirea angajamentelor care decurg din contractele externe
           încheiate în baza acordurilor şi convenţiilor interguvernamentale

  1. Achiziţionarea de utilaje şi a) existenţa unor contracte ferme
  realizarea de lucrări de construcţii- încheiate în condiţiile legii
  montaj în baza contractelor externe b) se pot acorda avansuri de până la
  încheiate conform acordurilor şi 30% din valoarea contractului
  convenţiilor interguvernamentale

  2. Achiziţionarea de bunuri în baza a) existenţa unor contracte ferme
  contractelor externe încheiate conform încheiate în condiţiile legii
  acordurilor şi convenţiilor b) se pot acorda avansuri de până la
  interguvernamentale 30% din valoarea contractului

      IV. Îndeplinirea angajamentelor care decurg din contractele privind
          achiziţia de bunuri şi servicii

  -----------
  Cap. IV din anexa 1 a fost introdus de articolul unic din HOTĂRÂREA nr. 693 din 2 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008.
  1. Achiziţionarea de bunuri şi a) existenţa unor contracte multianuale
  servicii prevăzute în Ordonanţa de ferme încheiate în condiţiile legii
  urgenţă a Guvernului nr. 54/2008
  privind autorizarea Ministerului
  Internelor şi Reformei b) se pot acorda avansuri de până
  Administrative de a încheia la 30% din valoarea contractului
  angajamente legale pentru
  unele acţiuni prioritare

  -----------
  Pct. 1 al Cap. IV din anexa 1 a fost introdus de articolul unic din HOTĂRÂREA nr. 693 din 2 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008.
  2. Achiziţionarea de trenuri pentru a) existenţa unor contracte ferme
  metrou şi calea ferată în scopul încheiate în condiţiile legii
  modernizării parcului de material b) se pot acorda avansuri de până
  rulant la 30% din valoarea contractului

  -----------
  Pct. 2 al Cap. IV din anexa 1 a fost introdus de articolul unic din HOTĂRÂREA nr. 963 din 26 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 3 septembrie 2009.
      V. Programe, proiecte şi acţiuni prevăzute la art. 52 alin. (9) din
         Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi
         completările ulterioare, şi la art. 54 alin. (9^1) din Legea
         nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
         şi completările ulterioare

  1. Lucrări de investiţii a) existenţa unor contracte ferme
                                           încheiate în condiţiile legii
                                        b) se pot acorda avansuri de până la
                                           30% din valoarea contractului

  2. Livrări de bunuri a) existenţa unor contracte ferme
  sau prestări de servicii încheiate în condiţiile legii
                                        b) se pot acorda avansuri de până la
                                           10% din valoarea contractului.

  -----------
  Cap. V din anexa 1 a fost introdus de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 874 din 18 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 31 august 2010.
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  VI. Proiecte şi programe pentru protecţia mediului prevăzute la art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare
  1. Lucrări de investiţii
  a) existenţa unor contracte ferme încheiate în condiţiile legii;
  b) se pot acorda avansuri în procent de până la 30% din valoarea contractului, stabilit prin actul normativ de aprobare al proiectului sau programelor de finanţare.
  2. Livrări de bunuri sau prestări de servicii
  a) existenţa unor contracte ferme încheiate în condiţiile legii;
  b) se pot acorda avansuri în procent de până la 30% din valoarea contractului, stabilit prin actul normativ de aprobare al proiectului sau programelor de finanţare.
  ----------
  Cap. VI din anexa 1 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 776 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 25 octombrie 2016.


  Anexa 2
  Abrogată.
  ------------
  Anexa 2 a fost abrogată de pct. 5 al articolul unic din HOTĂRÂREA nr. 636 din 22 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011.
  -------