LEGEA nr. 202 din 9 noiembrie 1998(*republicată*)privind organizarea Monitorului Oficial al României
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 3 iulie 2017 Notă
  *) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 195/2016 pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 1 noiembrie 2016.
  Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 11 aprilie 2013, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 23 aprilie 2013 și, ulterior, a mai fost modificată și completată prin:– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 76/2014 privind modificarea unor acte normative și pentru aprobarea plății cotizației anuale a României ca membru în Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 886 din 5 decembrie 2014, aprobată prin Legea nr. 73/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 334 din 29 aprilie 2016;– Legea nr. 242/2015 pentru modificarea art. 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 786 din 22 octombrie 2015;– Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 6 ianuarie 2017.


  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1

  Monitorul Oficial al României este publicația oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituție, de prezenta lege și de alte acte normative.


  Articolul 2

  Editorul Monitorului Oficial al României este Guvernul României.


  Articolul 3
  (1) Editarea Monitorului Oficial al României constituie un serviciu public asigurat de către Regia Autonomă „Monitorul Oficial“, care funcționează sub autoritatea Guvernului României, exercitată prin Secretariatul General al Guvernului.(2) Imaginea și formatul, consacrate, ale publicației „Monitorul Oficial al României“ cuprinse în anexa la prezenta lege sunt protejate de lege.


  Capitolul II Structura Monitorului Oficial al României

  Articolul 4

  Monitorul Oficial al României cuprinde 7 părți, structurate în funcție de natura actelor supuse publicării.


  Articolul 5

  În Partea I se publică următoarele categorii de acte:
  A. actele juridice ale Parlamentului:
  a) legile, hotărârile și moțiunile;
  b) hotărârile și moțiunile celor două Camere ale Parlamentului;

  B. actele cu caracter politic ale Parlamentului și ale celor două Camere;
  C. actele birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului, potrivit legii;
  D. decizii ale președinților Camerei Deputaților și Senatului;
  E. actele Președintelui României:
  a) decretele;
  b) mesajele și alte acte adresate Parlamentului;

  F. actele Guvernului:
  a) hotărârile, cu excepția celor care au caracter militar;
  b) ordonanțele emise în temeiul unei legi speciale de abilitare;
  c) ordonanțele de urgență;
  d) declarațiile de politică generală și alte asemenea declarații;

  G. deciziile prim-ministrului, potrivit legii;
  H. actele normative ale organelor de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului, potrivit competenței lor stabilite prin lege, adoptate în vederea organizării executării legii;
  I. actele normative adoptate de autoritățile administrative autonome și de alte autorități publice, potrivit competenței lor conferite prin lege, în vederea organizării executării legii;
  J. deciziile, hotărârile și avizele Curții Constituționale;
  K. acte ale plenului Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit legii;
  L. deciziile pronunțate de Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, ca urmare a soluționării recursurilor în interesul legii;
  M. deciziile și hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului, pronunțate în cazurile în care statul român are calitatea de pârât;
  N. actele normative adoptate de persoane juridice - altele decât autoritățile publice - care au fost abilitate prin lege să asigure executarea unor legi;
  O. alte acte care, potrivit unor dispoziții legale, se publică în Partea I a Monitorului Oficial al României.


  Articolul 6

  În Partea a II-a se publică:
  A. stenogramele ședințelor Camerei Deputaților și Senatului;
  B. stenogramele ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului;
  C. sintezele lucrărilor comisiilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului;
  D. rapoartele și dările de seamă prezentate Parlamentului de către autoritățile publice, potrivit Constituției sau altor legi, după dezbaterea acestora de către Parlament;
  E. întrebări adresate de deputați, respectiv de senatori Guvernului, miniștrilor sau altor conducători ai organelor administrației publice la care nu s-a răspuns;
  F. alte acte prevăzute de lege.


  Articolul 7

  În Partea a III-a se publică, în temeiul unor dispoziții legale, acte juridice, înscrisuri, comunicări, anunțuri și altele asemenea.


  Articolul 8

  În Partea a IV-a se publică, în temeiul unor dispoziții legale, acte juridice referitoare la operatori economici și la alte categorii de persoane juridice, precum și alte acte stabilite prin dispoziții legale.


  Articolul 9

  În Partea a V-a se publică contractul colectiv de muncă încheiat la nivel național și de ramură, convențiile și recomandările Organizației Internaționale a Muncii, precum și alte acte stabilite prin dispoziții legale.


  Articolul 10

  În Partea a VI-a se publică anunțurile privind atribuirea contractelor de achiziție publică și a contractelor de concesiune de lucrări și servicii publice, a contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, precum și alte anunțuri stabilite prin dispoziții legale.


  Articolul 11

  În Partea a VII-a se publică, în temeiul unor dispoziții legale, acte juridice referitoare la societăți cooperative și la alte categorii de persoane juridice înființate de societățile cooperative, precum și alte acte referitoare la cooperație, stabilite prin dispoziții legale.


  Capitolul III Procedura publicării actelor în Monitorul Oficial al României

  Secţiunea 1 Publicarea

  Articolul 12
  (1) Actele care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și Partea a II-a, se înaintează Secretariatului General al Guvernului pe suport hârtie, în copie certificată, de către autoritățile emitente, sub semnătura conducătorului acestora sau a locțiitorului său, și pot fi transmise și prin e-mail, în fișier electronic certificat prin semnătură electronică de către emitenți.(2) Secretariatul General al Guvernului transmite Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, spre publicare, actele prevăzute la alin. (1).


  Articolul 13

  Autoritățile emitente au obligația de a comunica neîntârziat, în scris, Secretariatului General al Guvernului date, informații și precizări, solicitate de această instituție publică sau de Regia Autonomă „Monitorul Oficial“, necesare îndeplinirii cerințelor de publicare.


  Articolul 14

  Retragerea actelor de la publicare se poate face numai de către cel care a solicitat publicarea, cu încuviințarea Secretariatului General al Guvernului și cu suportarea de către solicitant a cheltuielilor aferente, efectuate de Regia Autonomă „Monitorul Oficial“ în procesul de editare și publicare.


  Secţiunea a 2-a Republicarea și rectificarea actelor

  Articolul 15
  (1) Actul normativ modificat și/sau completat se republică numai în temeiul expres al dispoziției cuprinse în actul de modificare și/sau de completare.(2) Republicarea actelor normative se face în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija autorității publice care a emis actul de modificare și/sau de completare. Republicarea se face potrivit legii.(3) Republicarea actelor normative modificate și/sau completate prin ordonanțe ale Guvernului se face numai după aprobarea acestora din urmă de către Parlament.


  Articolul 16

  Republicarea actelor normative se face cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului, pe baza avizului prealabil al Consiliului Legislativ.


  Articolul 17
  (1) În cazul în care, după publicarea actului normativ, se descoperă erori materiale, la cererea organului emitent, adresată Secretariatului General al Guvernului, se procedează la publicarea unei rectificări.(2) Rectificarea se face cu avizul prealabil al Consiliului Legislativ.(3) Se interzice, sub sancțiunea nulității, modificarea prevederilor unor acte normative prin recurgerea la operațiunea rectificării.


  Secţiunea a 3-a Accesul la publicația Monitorul Oficial al României

  Articolul 18

  Regia Autonomă „Monitorul Oficial“ editează Monitorul Oficial al României atât în format tipărit, cât și în format electronic. Formatul tipărit este pus la dispoziția tuturor utilizatorilor contra cost, iar formatul electronic al Monitorului Oficial al României, Partea I și Partea a II-a, în mod gratuit, permanent, în varianta pentru citire.


  Articolul 19

  Regia Autonomă „Monitorul Oficial“ realizează un produs electronic conținând actele publicate în Monitorul Oficial al României, părțile III-VII, care poate fi accesat gratuit pe internet și este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte.


  Secţiunea a 4-a Cheltuielile de publicare

  Articolul 20
  (1) Cheltuielile determinate de publicarea actelor în Monitorul Oficial al României se suportă de către emitenți, pe baza tarifelor aprobate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Secretariatului General al Guvernului.(2) Pentru actele Guvernului și deciziile prim-ministrului, cheltuielile de publicare se suportă din bugetul Secretariatului General al Guvernului.(3) Pentru actele Parlamentului, cheltuielile de publicare se suportă din bugetul Camerei Deputaților, cu excepția rapoartelor prezentate Parlamentului potrivit art. 6 lit. D, ale căror cheltuieli de publicare se suportă din bugetul autorităților publice respective.(4) Pentru persoanele fizice care sunt determinate de lege să anunțe pierderi de acte și schimbări de nume, publicarea se face fără perceperea de taxe și tarife.


  Capitolul IV Dispoziții finale

  Articolul 21

  Monitorul Oficial al României, Partea I, se editează, în traducere, și în limba maghiară. Pentru Partea I în limba maghiară, cheltuielile de publicare se suportă din bugetul Secretariatului General al Guvernului.


  Articolul 22

  Procedura publicării în părțile I-VII, procedura republicării și a rectificării, precum și cea a publicării unor acte normative în numere speciale, cu tiraj limitat, se stabilesc prin ordin*) al secretarului general al Guvernului. Notă
  *) A se vedea Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 591/2012 privind procedurile publicării, republicării și rectificării, precum și ale publicării în numere speciale, cu tiraj limitat, a actelor în Monitorul Oficial al României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 30 iunie 2012.


  Articolul 23

  Reproducerea legilor și a celorlalte acte normative se face numai după textele publicate în Monitorul Oficial al României.


  Articolul 24

  Prevederile legale privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii se aplică Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, cu excepția achizițiilor de materii prime, materiale și servicii destinate în exclusivitate operațiunilor contractuale, altele decât cele necesare pentru realizarea obiectului principal de activitate, care servește interesului public.


  Articolul 25
  (1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.**) Notă
  **) Legea nr. 202/1998 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 10 noiembrie 1998.
  (2) Pe aceeași dată se abrogă art. 3 alin. 1-3 din Hotărârea Guvernului nr. 358/1991 privind înființarea și organizarea Regiei Autonome „Monitorul Oficial“ și cap. IV „Organizarea regiei“ din Regulamentul de organizare și funcționare a Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, anexă la hotărâre, republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 13 aprilie 1994, precum și orice alte dispoziții contrare, iar art. 3 lit. a) din regulament se modifică în mod corespunzător.


  ANEXĂ

  -----