ORDIN nr. 353 din 4 iunie 2008pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea, organizarea și practicarea vânătorii
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 3 iulie 2008
  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 248.115 din 19 aprilie 2007,
  în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. e) și s), art. 19, 31, 37 și 56 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ale art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 199/2000 privind înființarea Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A., cu modificările și completările ulterioare,
  consultând Avizul Consiliului Național de Vânătoare nr. 2/2007,
  ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul privind autorizarea, organizarea și practicarea vânătorii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2
  (1) În termen de 90 de zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale emite, înseriază și pune la dispoziția gestionarilor fondurilor de vânătoare formularele autorizațiilor de vânătoare, prin Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A., realizate în conformitate cu prevederile prezentului ordin.(2) Titularii contractelor de gestiune a faunei cinegetice din cuprinsul fondurilor de vânătoare au obligația să solicite în scris formularele prevăzute la alin. (1) structurilor teritoriale ale Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A., până la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) și ori de câte ori este necesar.


  Articolul 3
  (1) De la data expirării termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) titularii contractelor de gestiune a faunei cinegetice din cuprinsul fondurilor de vânătoare eliberează autorizații de vânătoare în conformitate cu prevederile prezentului ordin.(2) Autorizațiile de vânătoare eliberate anterior expirării termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) pentru o perioadă ce depășește acest termen își păstrează valabilitatea până la expirarea termenului de valabilitate, respectiv până la epuizarea acestora.(3) În termen de 45 de zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1), titularii contractelor de gestiune a faunei cinegetice din cuprinsul fondurilor de vânătoare recuperează autorizațiile de vânătoare eliberate conform Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 438/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind tipărirea, înregistrarea, gestionarea, eliberarea și folosirea autorizațiilor de vânătoare și le arhivează.


  Articolul 4
  (1) La data expirării termenului prevăzut la art. 2 alin. (1), Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 438/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind tipărirea, înregistrarea, gestionarea, eliberarea și folosirea autorizațiilor de vânătoare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842 din 21 noiembrie 2002, se abrogă.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 71/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și practicarea vânătorii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 9 februarie 2005, cu modificările ulterioare.


  Articolul 5

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Gheorghe Albu,
  secretar de stat

  București, 4 iunie 2008.
  Nr. 353.

  Anexă

  REGULAMENT
  privind autorizarea, organizarea și practicarea vânătorii