ORDIN nr. 2.737 din 10 septembrie 2020privind aprobarea modelului și conținutului actelor de control și ale unor formulare utilizate în activitatea de inspecție economico-financiară
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 868 din 23 septembrie 2020
  Având în vedere prevederile art. 15 alin. (3), art. 16 alin. (2), art. 17 alin. (2) și art. 30 din Normele metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012,
  în temeiul dispozițiilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă modelul și conținutul actelor de control și ale unor formulare utilizate în activitatea de inspecție economico-financiară, prevăzute în anexele nr. 1-15, care fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Direcția generală de inspecție economico-financiară și structurile teritoriale de inspecție economico-financiară din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.331/2012 privind aprobarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale actelor de control și formularelor utilizate în activitatea de inspecție economico-financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 733 din 30 octombrie 2012, se abrogă.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu

  București, 10 septembrie 2020.
  Nr. 2.737.

  Anexa nr. 1


  - Model -

  MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE/MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE - AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  Organul de inspecție economico-financiară (Direcția generală de inspecție economico-financiară/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice ......./Direcția generală de administrare a marilor contribuabili)
  Nr. de înregistrare .........
  Data ...............
  Aprobat
  Conducătorul organului de inspecție economico-financiară,
  ................................................................................
  (numele și prenumele, funcția, semnătura și ștampila)

  RAPORT DE INSPECȚIE ECONOMICO-FINANCIARĂ
  încheiat la data de .....................


  Capitolul 1 Date privind inspecția economico-financiară
  Se prezintă:– persoanele delegate să efectueze inspecția, respectiv numele și prenumele (așa cum sunt înscrise în actul de identitate), funcția, numărul legitimației de inspecție economico-financiară, organul de inspecție economico-financiară din care fac parte, precum și numărul și data ordinului de serviciu în baza căruia au fost delegate să efectueze inspecția;– denumirea operatorului economic verificat, actul normativ de înființare/organizare și funcționare, după caz, sediul social, codul de înregistrare fiscală;– temeiul legal al efectuării inspecției;– informațiile cu privire la transmiterea avizului de inspecție economico-financiară, după caz, la amânarea datei de începere a inspecției, după caz, la începerea inspecției, la suspendarea și la reluarea acțiunii de inspecție, după caz, precum și la îndeplinirea obligației de înscriere a acesteia în registrul unic de control;– perioada și locul/locurile de desfășurare a inspecției;– obiectivele inspecției, precum și perioada supusă verificării.


  Capitolul 2 Obiective și constatări ale inspecției economico-financiare
  Se prezintă pentru fiecare obiectiv de control:– actele, documentele, înscrisurile, evidențele, situațiile verificate;– constatările efectuate în legătură cu obiectivele și perioadele verificate, respectiv nerespectări ale prevederilor legale și/sau ale reglementărilor interne, consecințele acestora, precum și persoanele responsabile, funcțiile acestora și explicații, după caz;– sumele stabilite ca fiind cuvenite bugetului general consolidat, care constituie creanțe bugetare potrivit legii, precum și accesoriile calculate conform prevederilor legale;– faptele contravenționale constatate, precum și sancțiunile aplicate;– măsurile propuse pentru înlăturarea, corectarea, prevenirea nerespectării prevederilor legale și/sau a reglementărilor interne;– măsurile luate operativ și duse la îndeplinire în timpul controlului.


  Capitolul 3 Informarea operatorului economic cu privire la constatările efectuate
  Se prezintă:– modul de informare a operatorului economic cu privire la constatările efectuate, în respectarea prevederilor art. 19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare;– punctul de vedere al operatorului economic cu privire la constatări și analiza acestuia.


  Capitolul 4 Anexele și circuitul actului de control
  Se prezintă informații cu privire la:– numărul anexelor actului de control, actele, documentele, înscrisurile, evidențele, situațiile care au stat la baza constatărilor, notele explicative, declarația prevăzută la art. 17 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, precum și alte tipuri de acte de control, după caz; – numărul de exemplare în care a fost emis, precum și destinația acestora.

  Avizat
  Șef serviciu,
  ...........................................................
  (numele și prenumele, funcția și semnătura)
  Propun avizarea.
  Șef birou (în cazul direcției generale regionale a finanțelor publice, după caz),
  .............................................................
  (numele și prenumele, funcția și semnătura)
  Echipa de inspecție economico-financiară,
  .............................................................
  (numele și prenumele, funcția și semnătura
  aplicată pe fiecare pagină)

  Raportul de inspecție economico-financiară este actul de control unilateral care se încheie:– în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, precum și ale art. 20 din Normele metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012;– într-un număr de exemplare astfel determinat pentru a asigura câte un exemplar pentru:– operatorul economic verificat;– organul de inspecție economico-financiară emitent, exemplar la care se anexează ordinul de serviciu, precum și documentele aferente amânării, suspendării, reluării acțiunii de inspecție, după caz;– organul fiscal de administrare competent, după caz.


  Anexa nr. 2


  - Model -

  MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE/MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE - AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  Organul de inspecție economico-financiară (Direcția generală de inspecție economico-financiară/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice ....../Direcția generală de administrare a marilor contribuabili)
  Nr. de înregistrare .......
  Data .............
  Aprobat
  Conducătorul organului de inspecție economico-financiară,
  ................................................................................
  (numele și prenumele, funcția, semnătura și ștampila)

  NOTĂ UNILATERALĂ
  încheiată la data de .......


  Capitolul 1 Date privind inspecția economico-financiară
  Se prezintă:– persoanele delegate să efectueze inspecția, respectiv numele și prenumele (așa cum sunt înscrise în actul de identitate), funcția, numărul legitimației de inspecție economico-financiară, organul de inspecție economico-financiară din care fac parte, precum și numărul și data ordinului de serviciu în baza căruia au fost delegate să efectueze inspecția;– denumirea operatorului economic verificat, actul normativ de înființare/organizare și funcționare, după caz, sediul social, codul de înregistrare fiscală;– temeiul legal al efectuării inspecției;– informațiile cu privire la transmiterea avizului de inspecție economico-financiară, după caz, la amânarea datei de începere a inspecției, după caz, la începerea inspecției, la suspendarea și la reluarea acțiunii de inspecție, după caz, precum și la îndeplinirea obligației de înscriere a acesteia în registrul unic de control;– perioada și locul/locurile de desfășurare a inspecției;– obiectivele inspecției, precum și perioada supusă verificării.


  Capitolul 2 Obiective și constatări ale inspecției economico-financiare
  Se prezintă actele, documentele, înscrisurile, evidențele, situațiile verificate în îndeplinirea obiectivelor în perioadele de verificat, precum și faptul că drept urmare a verificărilor nu au fost constatate nerespectări ale prevederilor legale și/sau ale reglementărilor interne ori acestea, prin volumul și importanța lor, nu justifică întocmirea unui raport de inspecție economico-financiară.


  Capitolul 3 Anexele și circuitul actului de control
  Se prezintă informații cu privire la:– numărul anexelor actului de control, respectiv actele, documentele, înscrisurile, evidențele, situațiile care au stat la baza constatărilor, notele explicative, declarația prevăzută la art. 17 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, alte tipuri de acte de control, după caz;– faptul că a fost emis într-un exemplar.
  Avizat
  Șef serviciu,
  ...........................................................
  (numele și prenumele, funcția și semnătura)
  Propun avizarea.
  Șef birou (în cazul direcției generale regionale a finanțelor publice, după caz),
  .............................................................
  (numele și prenumele, funcția și semnătura)
  Echipa de inspecție economico-financiară,
  .............................................................
  (numele și prenumele, funcția și semnătura
  aplicată pe fiecare pagină)

  Nota unilaterală este actul de control unilateral care se încheie:– în conformitate cu prevederile art. 21 din Normele metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012;– în cazul în care drept urmare a verificărilor nu au fost constatate nerespectări ale prevederilor legale și/sau ale reglementărilor interne ori acestea, prin volumul și importanța lor, nu justifică întocmirea unui raport de inspecție economico-financiară, inclusiv în cazul în care au fost constatate doar fapte contravenționale sancționate potrivit legii;– într-un exemplar, la care se anexează ordinul de serviciu, precum și documentele aferente amânării, suspendării, reluării acțiunii de inspecție, după caz.


  Anexa nr. 3


  - Model -

  MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE/MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE - AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  Organul de inspecție economico-financiară (Direcția generală de inspecție economico-financiară/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice ......./Direcția generală de administrare a marilor contribuabili)
  Nr. de înregistrare ...........
  Data ..............
  Avizat
  Conducătorul organului de inspecție economico-financiară,
  ................................................................................
  (numele și prenumele, funcția, semnătura și ștampila)

  PROCES-VERBAL
  încheiat la data de ...................................


  Capitolul 1 Date privind inspecția economico-financiară
  Se prezintă:– persoanele delegate să efectueze inspecția, respectiv numele și prenumele (așa cum sunt înscrise în actul de identitate), funcția, numărul legitimației de inspecție economico-financiară, organul de inspecție economico-financiară din care fac parte, precum și numărul și data ordinului de serviciu în baza căruia au fost delegate să efectueze inspecția;– denumirea operatorului economic verificat, actul normativ de înființare/organizare și funcționare, sediul social, codul de înregistrare fiscală;– temeiul legal al efectuării inspecției;– informațiile cu privire la transmiterea avizului de inspecție economico-financiară, după caz, la amânarea datei de începere a inspecției, după caz, la începerea inspecției, la suspendarea și la reluarea acțiunii de inspecție, după caz, precum și la îndeplinirea obligației de înscriere a acesteia în registrul unic de control;– perioada și locul/locurile de desfășurare a inspecției;– obiectivele inspecției, precum și perioada supusă verificării.


  Capitolul 2 Constatări cu privire la fapte care ar putea întruni elemente constitutive ale unei infracțiuni, în condițiile prevăzute de legea penală
  Se prezintă: – descrierea faptelor constatate care ar putea întruni elemente constitutive ale unei infracțiuni, în condițiile prevăzute de legea penală, cu consemnarea actelor normative încălcate;– actele, documentele, înscrisurile, evidențele, situațiile verificate care au stat la baza constatărilor;– consecințele acestor fapte;– nominalizarea persoanelor răspunzătoare și funcțiile acestora.


  Capitolul 3 Puncte de vedere cu privire la constatări
  Se prezintă:– punctul de vedere al reprezentantului legal al operatorului economic sau al persoanei împuternicite de către acesta sau al persoanelor în sarcina cărora s-a reținut răspunderea, după caz, pentru fiecare faptă constatată, în situația în care aceste persoane au o opinie contrară celei a echipei de inspecție și o prezintă în scris în timpul controlului;– analiza efectuată de echipa de inspecție a punctelor de vedere exprimate, după caz;– refuzul operatorului economic supus inspecției economico-financiare să semneze procesul-verbal, după caz.


  Capitolul 4 Anexele și circuitul actului de control
  Se prezintă informații cu privire la:– numărul anexelor actului de control, respectiv actele, documentele, înscrisurile, evidențele, situațiile, care au stat la baza constatărilor, precum și punctele de vedere exprimate, după caz;– numărul de exemplare în care a fost emis, precum și destinația acestora.

  Propun avizarea.
  Șef serviciu,
  ...........................................................
  (numele și prenumele, funcția și semnătura)
  Propun avizarea.
  Șef birou (în cazul direcției generale regionale a finanțelor publice, după caz),
  ...........................................................
  (numele și prenumele, funcția și semnătura)
  Echipa de inspecție economico-financiară,
  ...........................................................
  (numele și prenumele, funcția și semnătura
  aplicată pe fiecare pagină)
  Operatorul economic verificat
  Reprezentant legal,
  ...........................................................
  (numele și prenumele, funcția și semnătura)

  Procesul-verbal este actul de control bilateral care se încheie:– în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, precum și ale art. 22 din Normele metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012;– în 3 exemplare, din care unul se transmite operatorului economic verificat, unul se transmite organului de cercetare penală, ca anexă la sesizarea penală, și unul rămâne la organul de inspecție economico-financiară emitent, exemplar la care se anexează ordinul de serviciu, precum și documentele aferente amânării, suspendării, reluării acțiunii de inspecție, după caz.


  Anexa nr. 4


  - Model -

  MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE/MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE - AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  Organul de inspecție economico-financiară (Direcția generală de inspecție economico-financiară/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice ......./Direcția generală de administrare a marilor contribuabili)
  Nr. de înregistrare ...
  Data .........................
  Avizat
  Conducătorul organului de inspecție economico-financiară,
  ................................................................................
  (numele și prenumele, funcția, semnătura și ștampila)

  RAPORT DE URMĂRIRE A ÎNDEPLINIRII MĂSURILOR DISPUSE
  încheiat la data de ...............


  Capitolul 1 Date privind inspecția economico-financiară
  Se prezintă:– persoanele delegate să efectueze inspecția, respectiv numele și prenumele (așa cum sunt înscrise în actul de identitate), funcția, numărul legitimației de inspecție economico-financiară, organul de inspecție economico-financiară din care fac parte, precum și numărul și data ordinului de serviciu în baza căruia au fost delegate să efectueze inspecția;– denumirea operatorului economic verificat, actul normativ de înființare/organizare și funcționare, după caz, sediul social, codul de înregistrare fiscală;– temeiul legal al efectuării inspecției;– numărul de înregistrare și data începerii inspecției înscrise în registrul unic de control;– perioada și locul/locurile de desfășurare a inspecției;– măsurile dispuse al căror mod de ducere la îndeplinire se verifică.


  Capitolul 2 Măsuri dispuse al căror mod de ducere la îndeplinire se verifică și constatări
  Se prezintă pentru fiecare măsură dispusă:– actele, documentele, înscrisurile, evidențele, situațiile verificate;– constatările efectuate în legătură cu măsurile al căror mod de ducere la îndeplinire se verifică, neduse la îndeplinire în termenul stabilit, consecințele economice, după caz, precum și persoanele responsabile;– faptele contravenționale constatate, precum și sancțiunile aplicate.


  Capitolul 3 Puncte de vedere cu privire la constatări
  Se prezintă:– punctul de vedere al reprezentantului legal al operatorului economic sau al persoanei împuternicite de către acesta, după caz, pentru fiecare măsură nedusă la îndeplinire în termenul stabilit;– analiza efectuată de echipa de inspecție a punctului de vedere exprimat, după caz.


  Capitolul 4 Anexele și circuitul actului de control
  Se prezintă informații cu privire la:– numărul anexelor actului de control, respectiv actele, documentele, înscrisurile, evidențele, situațiile, care au stat la baza constatărilor, notele explicative, precum și alte tipuri de acte de control;– numărul de exemplare în care a fost emis, precum și destinația acestora.

  Propun avizarea.
  Șef serviciu,
  ...........................................................
  (numele și prenumele, funcția și semnătura)
  Propun avizarea.
  Șef birou (în cazul direcției generale regionale a finanțelor publice, după caz),
  ...........................................................
  (numele și prenumele, funcția și semnătura)
  Echipa de inspecție economico-financiară,
  ...........................................................
  (numele și prenumele, funcția și semnătura
  aplicată pe fiecare pagină)
  Operatorul economic verificat
  Reprezentant legal,
  ...........................................................
  (numele și prenumele, funcția și semnătura)

  Raportul de urmărire a îndeplinirii măsurilor dispuse este actul de control bilateral care se încheie:– în conformitate cu prevederile art. 23 din Normele metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012, în situația în care, drept urmare a verificării efectuate la sediul organului de inspecție, se constată neducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de organul de inspecție economico-financiară;– în două exemplare, din care unul se transmite operatorului economic verificat și unul rămâne la organul de inspecție economico-financiară emitent, exemplar la care se anexează ordinul de serviciu.


  Anexa nr. 5


  - Model -

  MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE/MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE - AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  Organul de inspecție economico-financiară (Direcția generală de inspecție economico-financiară/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice ......./Direcția generală de administrare a marilor contribuabili)
  Nr. de înregistrare ........
  Data ........
  Aprobat
  Conducătorul organului de inspecție economico-financiară,
  ................................................................................
  (numele și prenumele, funcția, semnătura și ștampila)

  RAPORT DE VERIFICARE DOCUMENTARĂ PREALABILĂ
  încheiat la data de ................


  Capitolul 1 Date privind verificarea documentară prealabilă
  Se prezintă:– persoana/persoanele desemnată/desemnate, prin decizie, de către conducătorul organului de inspecție economico-financiară, să efectueze verificarea, respectiv numele și prenumele (așa cum sunt înscrise în actul de identitate), funcția, organul de inspecție economico-financiară din care face/fac parte, precum și numărul și data deciziei în baza căreia a fost desemnată/au fost desemnate să efectueze verificarea;– denumirea operatorului economic/operatorilor economici verificat/verificați și codul de înregistrare fiscală;– perioada în care s-a desfășurat controlul documentar;– obiectivele verificării, precum și perioada aferentă verificării.


  Capitolul 2 Obiective și constatări ale verificării documentare prealabile
  Se prezintă pentru fiecare obiectiv de verificat:– actele, documentele, înscrisurile, evidențele, situațiile verificate;– constatările efectuate în legătură cu obiectivele și perioadele verificate, respectiv nerespectări ale prevederilor legale;– propuneri de efectuare a unei/unor acțiuni de inspecție, după caz, conținând obiective și perioade de verificat.


  Capitolul 3 Anexele și circuitul actului de control
  Se prezintă informații cu privire la:– numărul anexelor actului de control, respectiv actele, documentele, înscrisurile, evidențele, situațiile care au stat la baza constatărilor;– faptul că a fost emis într-un exemplar.

  Avizat
  Șef serviciu,
  ...........................................................
  (numele și prenumele, funcția și semnătura)
  Propun avizarea.
  Șef birou (în cazul direcției generale regionale a finanțelor publice, după caz),
  ...........................................................
  (numele și prenumele, funcția și semnătura)
  Echipa de inspecție economico-financiară,
  ...........................................................
  (numele și prenumele, funcția și semnătura
  aplicată pe fiecare pagină)

  Raportul de verificare documentară prealabilă este actul de control unilateral care se încheie:– în conformitate cu prevederile art. 24 din Normele metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012;– într-un exemplar, care rămâne la organul de inspecție economico-financiară emitent.


  Anexa nr. 6


  - Model -

  MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE/MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE - AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  Organul de inspecție economico-financiară (Direcția generală de inspecție economico-financiară/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice ......./Direcția generală de administrare a marilor contribuabili)
  Nr. de înregistrare .......
  Data .......
  NOTĂ DE CONSTATARE
  încheiată la data de ...........


  Capitolul 1 Date privind inspecția economico-financiară
  Se prezintă:– persoanele delegate să efectueze inspecția, respectiv numele și prenumele (așa cum sunt înscrise în actul de identitate), funcția, organul de inspecție economico-financiară din care fac parte, precum și numărul și data ordinului de serviciu în baza căruia au fost delegate să efectueze inspecția;– denumirea operatorului economic verificat, sediul social, codul de înregistrare fiscală, precum și locul în care se întocmește nota de constatare.


  Capitolul 2 Obiective și constatări
  Se prezintă:– motivul încheierii notei de constatare și, după caz, actele, documentele, înscrisurile, evidențele, situațiile verificate;– explicațiile persoanelor responsabile de faptele constatate, după caz;– declarațiile martorilor, cu consemnarea obligatorie a datelor complete de identificare ale acestora, după caz;– măsurile dispuse operativ pentru remedierea deficiențelor constatate, după caz.


  Capitolul 3 Anexele și circuitul actului de control
  Se prezintă informații cu privire la:– numărul anexelor actului de control, respectiv actele, documentele, înscrisurile, evidențele, situațiile, explicațiile, declarațiile;– numărul de exemplare în care a fost emis, precum și destinația acestora.

  Echipa de inspecție economico-financiară,
  ...........................................................
  (numele și prenumele, funcția și semnătura
  aplicată pe fiecare pagină)
  Operatorul economic verificat
  Reprezentant legal,
  ...........................................................
  (numele și prenumele, funcția și semnătura)

  Nota de constatare este actul de control bilateral care se încheie:– în conformitate cu prevederile art. 25 din Normele metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012;– în două exemplare, din care unul se transmite operatorului economic verificat și unul rămâne la organul de inspecție economico-financiară pentru valorificarea constatărilor.


  Anexa nr. 7


  - Model -

  MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE/MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE - AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  Organul de inspecție economico-financiară (Direcția generală de inspecție economico-financiară/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice ......./Direcția generală de administrare a marilor contribuabili)
  Nr. de înregistrare .......
  Data ......
  Avizat
  Conducătorul organului de inspecție economico-financiară,
  ....................................................................................
  (numele și prenumele, funcția, semnătura și ștampila)

  RAPORT INTERMEDIAR
  încheiat la data de .................


  Capitolul 1 Date privind inspecția economico-financiară
  Se prezintă:– persoanele delegate să efectueze inspecția, respectiv numele și prenumele (așa cum sunt înscrise în actul de identitate), funcția, numărul legitimației de inspecție economico-financiară, organul de inspecție economico-financiară din care fac parte, precum și numărul și data ordinului de serviciu în baza căruia au fost delegate să efectueze inspecția;– denumirea operatorului economic verificat, actul normativ de înființare/organizare și funcționare, sediul social, codul de înregistrare fiscală;– temeiul legal al efectuării inspecției;– informațiile cu privire la transmiterea avizului de inspecție economico-financiară, după caz, la amânarea datei de începere a inspecției, după caz, la începerea inspecției, la suspendarea și la reluarea acțiunii de inspecție, după caz, precum și la îndeplinirea obligației de înscriere a acesteia în registrul unic de control;– perioada și locul/locurile de desfășurare a inspecției;– obiectivele inspecției, precum și perioada supusă verificării.


  Capitolul 2 Obiective și constatări ale inspecției economico-financiare
  Se prezintă pentru fiecare obiectiv de control:– actele, documentele, înscrisurile, evidențele, situațiile verificate;– constatările efectuate în legătură cu obiectivele și perioadele verificate, respectiv nerespectări ale prevederilor legale și/sau ale reglementărilor interne;– faptele contravenționale constatate, precum și sancțiunile aplicate;– măsurile propuse pentru înlăturarea, corectarea, prevenirea nerespectării prevederilor legale și/sau a reglementărilor interne.


  Capitolul 3 Informarea operatorului economic cu privire la constatările efectuate
  Se prezintă:– modul de informare a operatorului economic cu privire la constatările efectuate, în respectarea prevederilor art. 19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare;– punctul de vedere al operatorului economic cu privire la constatări și analiza acestuia.


  Capitolul 4 Anexele și circuitul actului de control
  Se prezintă informații cu privire la:– numărul anexelor actului de control, respectiv actele, documentele, înscrisurile, evidențele, situațiile, care au stat la baza constatărilor, notele explicative, declarația prevăzută la art. 17 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, precum și alte tipuri de acte de control;– numărul de exemplare în care a fost emis, precum și destinația acestora.

  Propun avizarea.
  Șef serviciu,
  ...........................................................
  (numele și prenumele, funcția și semnătura)
  Propun avizarea.
  Șef birou (în cazul direcției generale regionale a finanțelor publice, după caz),
  ...........................................................
  (numele și prenumele, funcția și semnătura)
  Echipa de inspecție economico-financiară,
  ...........................................................
  (numele și prenumele, funcția și semnătura
  aplicată pe fiecare pagină)
  Operatorul economic verificat
  Reprezentant legal,
  ...........................................................
  (numele și prenumele, funcția și semnătura)

  Raportul intermediar este actul de control bilateral care se încheie:– în conformitate cu prevederile art. 26 din Normele metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012;– în două exemplare, din care unul se transmite operatorului economic verificat și unul, la care se atașează ordinul de serviciu, precum și documentele aferente amânării, suspendării, reluării acțiunii de inspecție, după caz, se anexează la raportul de inspecție economico-financiară, încheiat de același organ de control.


  Anexa nr. 8

  - Model -

  MINISTERUL FINANȚELOR/MINISTERUL FINANȚELOR - AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  Organul de inspecție economico-financiară
  (Direcția generală de inspecție economico-financiară/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice ..................../ Direcția generală de administrare a marilor contribuabili)
  Seria ..... nr. .....
  PROCES-VERBAL
  de constatare și sancționare a contravențiilor încheiat astăzi, ..............., luna ..........., anul ............, ora .........

  Agent(ții) constatator(i): numele și prenumele .........................., având funcția(ile) de ................ la ..........................., în temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 119/1999^1 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile^2 ....................., ale Hotărârii Guvernului nr. 101/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.028/2021^3 privind stabilirea atribuțiilor generale în efectuarea inspecțiilor la instituții publice de către Ministerul Finanțelor, precum și a atribuțiilor structurii de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor pentru soluționarea plângerii prealabile formulate împotriva actului administrativ emis de organele de inspecție economico-financiară ca urmare a inspecțiilor efectuate la instituții publice și ale Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, în baza legitimațiilor nr. ....................... și a Ordinului de serviciu nr. ............../..........., în urma inspecției economico-financiare/inspecției^4 efectuate, în ziua .................., luna ....................., anul ................, ora ........... la ........................ din localitatea ................., bd./str. .............. nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., județul/sectorul ......................., codul de înregistrare fiscală ......................., am constatat următoarele:
  ^1 Se anulează prin barare în cazul în care nu este efectuată o acțiune de inspecție la instituție publică.
  ^2 Se completează actul normativ care prevede competența specială de control.
  ^3 Se anulează prin barare în cazul în care nu este efectuată o acțiune de inspecție la instituție publică.
  ^4 Se anulează prin barare, după caz.
  I. La data(ele), ora și locul(rile) de mai jos au fost săvârșite următoarele fapte:1. .......................;2. .......................;3. ...................... .
  Faptele de mai sus constituie contravenții prevăzute la:1. art. ........... alin. ......... lit. .......... din .................;2. art. ........... alin. ......... lit. .......... din .................;3. art. ........... alin. ......... lit. .......... din ................ .
  De săvârșirea acestor fapte se face vinovat contravenientul:
  a) Persoana juridică ........... (denumirea)............, codul de înregistrare fiscală ......................., înmatriculată la oficiul registrului comerțului/autorizată ....................... cu nr. ..............., cu sediul/domiciliul fiscal în localitatea ......................., bd./str. ..................... nr. ........, bl. ..........., sc. ......, et. ........, ap. ........, județul/sectorul ................, reprezentată de .................., în calitate de ........................, cu CNP ......................., cu domiciliul în localitatea ............................, bd./str. .................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., județul/sectorul .........................., născut(ă) la data de ......................., în localitatea ........................., județul/sectorul .................., legitimat(ă) cu B.I./C.I./pașaport seria .......... nr. ........., emis(ă) de ......................... la data de .......... .
  b) Persoana fizică: .......... (numele, prenumele)............, născut(ă) la data de ....................... în localitatea ......................., județul ................., fiul/fiica lui .................... și al/a ....................., CNP ................., domiciliat(ă) în orașul (comuna) ................., bd./str. .................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., județul/sectorul ......................., legitimat(ă) cu B.I./C.I./pașaport seria ..... nr. ....., emis(ă) de ....................... la data de ..............., ocupația ......................., locul de muncă ............................. .

  Fapta(ele) prevăzută(e) în actul(ele) normativ(e) menționat(e) se sancționează conform:1. art. ......... alin. ......... lit. ........ din ..........., cu amendă de la ............. lei la .............. lei;2. art. ......... alin. ......... lit. ........ din ..........., cu amendă de la ............. lei la .............. lei;3. art. ......... alin. ......... lit. ........ din ..........., cu amendă de la ............. lei la .............. lei,
  stabilindu-se cuantumul amenzii pentru fapta(ele) de la pct.:1. în sumă de ........................ (..............) lei;2. în sumă de ........................ (..............) lei;3. în sumă de ........................ (..............) lei,
  suma totală fiind de ............... (..............) lei.

  Agent constatator,
  .........................
  Contravenient,
  .....................
  Martor(i),
  .....................

  PROCES-VERBAL
  de îndeplinire a procedurii

  Astăzi, ............................, agentul constatator ...................... din cadrul ......................., având de înmânat Procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor seria ............. nr. .............. și Înștiințarea de plată nr. ....................., m-am deplasat la sediul/domiciliul fiscal al contravenientului .......................... din localitatea ..................................., bd./str. ................... nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., județul/sectorul ........................, găsind pe contravenient sau pe ............................ (persoana care locuiește la această adresă)/administrator/împuternicitul contravenientului/reprezentantul legal care, primind actul, a semnat în fața noastră.
  Semnătura primitorului și actul de identitate
  ............................................................................

  Amenda/Amenzile se va/vor achita la Trezoreria .................., în contul nr. ................... .
  În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, contravenientul poate achita în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării ori comunicării procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor jumătate din minimul prevăzut în actul normativ de la punctul (1, 2 sau 3) .............., respectiv suma de .................... (.......................) lei.
  II. În conformitate cu prevederile art. ... alin. ... lit. ... din ........................... se confiscă de la contravenient următoarele bunuri/sume destinate, folosite sau rezultate din săvârșirea faptei(lor) prezentate la punctul(ele):1. ......................................................................;2. ......................................................................;3. ..................................................................... .
  Măsurile asigurătorii, de conservare sau valorificare sunt următoarele:
  ......................................................................... .

  Bunurile/Sumele confiscate aparțin:
  ......................................................................... .
  III. Alte mențiuni
  La cererea contravenientului s-au formulat următoarele obiecții:
  ......................................................................... .

  În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, împotriva prezentului proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării.
  Plângerea se va depune la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția ori la judecătoria în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau sediul contravenientul și va fi însoțită de o copie a procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, precum și de alte acte doveditoare în susținerea plângerii.
  Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 3 exemplare, din care exemplarul 2 s-a înmânat contravenientului astăzi, ............., sau se va comunica acestuia în cel mult o lună de la data încheierii.
  Agent constatator,
  ......................
  Contravenient,
  .......................
  Martor(i) - (date complete privind identitatea)
  .......................

  NOTĂ:
  În cazul în care, la unele rubrici, spațiul alocat este insuficient, se continuă scrierea separat în 3 exemplare semnate de toate părțile, aceasta constituind anexă, parte integrantă a prezentului proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor.
  În cazul în care contravenientul refuză semnarea procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, acest lucru se atestă de martor(i).
  ...................................................

  Refuzând primirea (negăsind nicio persoană), s-a afișat procesul-verbal pe ușa principală a sediului/domiciliului contravenientului.
  Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal de îndeplinire a procedurii.
  Martor(i) - (date complete privind identitatea)
  .......................................................
  Agent constatator,
  .....................…

  Procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor:– se semnează pe fiecare pagină de agentul constatator. În cazul în care contravenientul nu se află de față, refuză sau nu poate să semneze, se va menționa acest fapt și va fi confirmat de cel puțin un martor, după caz;– se tipărește pe ambele fețe, în 3 exemplare (negru, roșu și verde), este înseriat și numerotat și se broșează în carnete de câte 150 de file (50 de seturi);– exemplarul 1 se transmite la organul fiscal competent, exemplarul 2 rămâne/se transmite la contravenient/contravenientului, exemplarul 3 rămâne la organul de inspecție economico-financiară într-o evidență distinctă, o copie a acestuia fiind anexă a raportului de inspecție economico-financiară/raportului de inspecție, notei unilaterale sau raportului de urmărire a îndeplinirii măsurilor dispuse.

  (la 27-01-2023, Anexa nr. 8 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 744 din 19 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2023 )


  Anexa nr. 9


  - Model -

  MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE/MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE - AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  Organul de inspecție economico-financiară (Direcția generală de inspecție economico-financiară/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice ......./Direcția generală de administrare a marilor contribuabili)
  Nr. de înregistrare ..............
  Data ...................
  Dispoziție obligatorie
  EMISĂ ÎN BAZA PREVEDERILOR ART. 22 ALIN. (1) DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 94/2011
  1. Date de identificare ale operatorului economic
  Denumirea operatorului economic: ..., cod de înregistrare fiscală: ...
  Sediul social: localitatea ..............................., str. ...................... nr. .........................., bl. ......, sc. ..., ap. ..., județul/sectorul .........................
  2. Date privind inspecția economico-financiară
  Ca urmare a inspecției economico-financiare desfășurate în perioada ............... de către (numele și prenumele, funcția membrilor echipei de inspecție) din cadrul ..................... (organul de inspecție economico-financiară), posesori ai legitimațiilor de inspecție economico-financiară nr. ................, în baza Ordinului de serviciu .........../..............., a fost întocmit Raportul de inspecție economico-financiară nr. .............../..............
  3. Date privind sumele datorate bugetului/bugetelor componentă/e al bugetului general consolidat3.1. Creanța bugetară stabilită
  Motivul de fapt
  Temeiul de drept
  .............................................................................................

  În baza prevederilor art. 22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, și ale art. 28 alin. (5) din Normele metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012, organul de control emite prezentul titlu de creanță, cuprinzând o creanță bugetară în valoare totală de ................... lei, din care ...................... lei creanță bugetară principală și .................. lei accesorii calculate în conformitate cu ................. până la data de ........................., compusă din:
  Nr. crt.Felul creanței bugetare
  Valoarea creanței bugetare principale
  - lei -

  Creanțe bugetare accesorii calculate
  - lei -
  Perioada pentru care au fost calculate accesorii
  Valoare totală creanță bugetară
  - lei -
  DobânziPenalități de întârziere
  0123456
  1

  2...
  ......

  Total


  x
  4. Modalitatea și termenul de plată a creanței bugetare înscrise în titlul de creanță4.1. Modalitatea de plată a creanței bugetare
  Creanța bugetară principală reprezentând .............. (înscrisă la punctul 1 în tabelul Creanțe bugetare stabilite) în valoare de .............. lei se virează în contul ..................... deschis la Trezoreria ........................;
  .............................................................................................

  Creanța bugetară accesorie (înscrisă în tabelul Creanțe bugetare stabilite) în valoare totală de ........... lei se virează în contul ...................... deschis la Trezoreria .................................
  4.2. Termenul de plată a creanței bugetare– până la data de 5 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună;– până la data de 20 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună.
  5. Data comunicării dispoziției obligatorii
  Data comunicării dispoziției obligatorii reprezintă data primirii de către operatorul economic, dată de la care aceasta își produce efectele.
  6. Dispoziții finale
  La prezenta dispoziție obligatorie se anexează Raportul de inspecție economico-financiară nr. ................/.............., care, împreună cu anexele, conține ............... pagini.
  În conformitate cu prevederile art. 23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, și ale art. 33 alin. (1) și (3) din Normele metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012, împotriva prezentei dispoziții obligatorii se poate face plângere prealabilă, care se depune în termenele prevăzute la art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii, la.............................................................................. (organul de inspecție economico-financiară emitent).

  Conducătorul organului de inspecție economico-financiară,
  ................................................................
  (numele și prenumele, funcția, semnătura aplicată pe fiecare pagină și ștampila)
  Șef serviciu,
  ................................................................
  (numele și prenumele, funcția și semnătura aplicată pe fiecare pagină)
  Șef birou (în cazul direcției generale regionale a finanțelor publice, după caz),
  ....................................................................
  (numele și prenumele, funcția și semnătura aplicată pe fiecare pagină)
  Echipa de inspecție economico-financiară,
  .................................................................
  (numele și prenumele, funcția și semnătura aplicată pe fiecare pagină)

  Dispoziția obligatorie, emisă în baza prevederilor art. 22 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, se întocmește în 3 exemplare, din care unul se transmite operatorului economic verificat, unul se transmite organului fiscal de administrare competent și unul rămâne organului de inspecție economico-financiară emitent.


  Anexa nr. 10


  - Model -

  MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE/MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE - AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  Organul de inspecție economico-financiară (Direcția generală de inspecție economico-financiară/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice ......../Direcția generală de administrare a marilor contribuabili)
  Nr. de înregistrare .................
  Data ...................
  DISPOZIȚIE OBLIGATORIE
  emisă în baza prevederilor art. 21 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2011
  1. Date de identificare ale operatorului economic
  Denumirea operatorului economic: .................................., cod de înregistrare fiscală: .....................
  Sediul social: localitatea .........................., str. ........................ nr. ......., bl. ......., sc. ......., ap. ......., județul/sectorul ......................
  2. Date privind inspecția economico-financiară
  Ca urmare a inspecției economico-financiare desfășurate în perioada ............................................ de către ...............................(numele și prenumele, funcția membrilor echipei de inspecție) din cadrul .............................. (organul de inspecție economico-financiară), posesori ai legitimațiilor de inspecție economico-financiară nr. ............, în baza Ordinului de serviciu ............/.............., a fost întocmit Raportul de inspecție economico-financiară nr. ............./..............
  3. Măsuri dispuse
  În baza prevederilor art. 21 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, și ale art. 28 alin. (4) din Normele metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012, organul de control dispune următoarele măsuri:3.1.
  Deficiența constatată
  Motivul de fapt
  Temeiul de drept
  Măsura
  Persoană responsabilă
  Termenul de îndeplinire a acesteia
  ..............................................
  4. Data comunicării dispoziției obligatorii
  Data comunicării dispoziției obligatorii reprezintă data primirii de către operatorul economic, dată de la care aceasta își produce efectele.
  5. Informare, sancțiuni
  În conformitate cu prevederile art. 28 alin. (12) din Normele metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012, conducătorul operatorului economic are obligația de a informa organul de inspecție economico-financiară asupra modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei dispoziții obligatorii.
  Neducerea la îndeplinire a obligației prevăzute de art. 24 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, se sancționează contravențional, potrivit art. 25 alin. (2) lit. a) din același act normativ.
  6. Măsuri dispuse și duse la îndeplinire în timpul controlului6.1. Măsura:
  Documentele care dovedesc îndeplinirea acesteia
  ................................................................................
  7. Dispoziții finale
  La prezenta dispoziție obligatorie se anexează Raportul de inspecție economico-financiară nr. ................/..................., care, împreună cu anexele, conține ................ pagini.
  În conformitate cu prevederile art. 23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, și ale art. 33 alin. (1) și (3) din Normele metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012, împotriva prezentei dispoziții obligatorii se poate face plângere prealabilă, care se depune în termenele prevăzute la art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii, la ...................... (organul de inspecție economico-financiară).

  Conducătorul organului de inspecție economico-financiară,
  .................................................................
  (numele și prenumele, funcția, semnătura aplicată pe fiecare pagină și ștampila)
  Șef serviciu,
  .....................................................................
  (numele și prenumele, funcția și semnătura aplicată pe fiecare pagină)
  Șef birou (în cazul direcției generale regionale a finanțelor publice, după caz),
  .....................................................................
  (numele și prenumele, funcția și semnătura aplicată pe fiecare pagină)
  Echipa de inspecție economico-financiară,
  .....................................................................
  (numele și prenumele, funcția și semnătura aplicată pe fiecare pagină)

  Dispoziția obligatorie, emisă în baza prevederilor art. 21 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, se întocmește în două exemplare, din care un exemplar se transmite operatorului economic verificat și un exemplar rămâne la organul de inspecție economico-financiară emitent.


  Anexa nr. 11


  - Model -
  MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE/MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE - AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  Organul de inspecție economico-financiară (Direcția generală de inspecție economico-financiară/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice ......./Direcția generală de administrare a marilor contribuabili)
  Nr. de înregistrare .....................
  Data ..................
  Organul de cercetare penală
  Domnului/Doamnei ........................................
  (numele și prenumele, funcția)

  Adresa ...............................................................

  Stimată doamnă/Stimate domnule ....................................,

  Ca urmare a efectuării de către ................................................ (organul de inspecție economico-financiară) a unei acțiuni de inspecție economico-financiară la ..................................., având sediul social ................................... și codul de înregistrare fiscală ..................................., în respectarea obligației prevăzute de art. 20 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, și de art. 61 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, vă transmitem un exemplar al Procesului-verbal nr. ..................................., comunicându-vă totodată că, drept urmare a verificărilor efectuate, au fost constatate fapte care ar putea întruni elementele constitutive ale unor infracțiuni, prezentate succint în prezenta sesizare, detaliate și argumentate în Procesul-verbal nr. ..................................., respectiv:
  ..........................................................

  Fapta/Faptele descrisă/descrise mai sus poate/pot întruni elementele constitutive ale infracțiunii/infracțiunilor prevăzute și sancționate de art. .............. din ..................................., art. ................ din ........................., ............................... .
  Vă rugăm, stimată doamnă/stimate domnule ..................................., ca, în situația în care fapta/faptele descrisă/descrise mai sus nu întrunește/întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor prevăzute și sancționate de prevederile legale invocate de către organul de control, să dispuneți încadrarea corectă a acesteia/acestora, în respectarea prevederilor art. 7 alin. (1) și art. 8 din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare.
  Conducătorul organului de inspecție economico-financiară,
  ..................................................................
  (numele și prenumele, funcția, semnătura aplicată pe fiecare pagină și ștampila)
  Șef serviciu,
  ...................................................................
  (numele și prenumele, funcția și semnătura aplicată pe fiecare pagină)
  Șef birou (în cazul direcției generale regionale a finanțelor publice, după caz),
  ...................................................................
  (numele și prenumele, funcția și semnătura aplicată pe fiecare pagină)
  Echipa de inspecție economico-financiară,
  ...................................................................
  (numele și prenumele, funcția și semnătura aplicată pe fiecare pagină)

  Sesizarea penală se întocmește în două exemplare, din care un exemplar se transmite la organul competent de cercetare penală și un exemplar rămâne la organul de inspecție economico-financiară.


  Anexa nr. 12


  - Model -
  Notă explicativă

  Subsemnatul(a), ..................................., în calitate de ................... la ........................, domiciliat(ă) în ..................................., str. ....................... nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ....., ap. ......., tel. ........................, legitimat(ă) cu C.I./B.I. seria ............. nr. ......................., eliberată/eliberat de ..................... la data de ........................, C.N.P. ..................................., la întrebările puse de ............................................ având funcțiile de ...................... în cadrul ......................................................................,
  (Direcției generale de inspecție economico-financiară/Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice ............................/ Direcției generale de administrare a marilor contribuabili)
  în temeiul dispozițiilor art. 8 alin. (1) lit. d) și art. 24 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, precum și în baza prevederilor art. 15 alin. (1) și (2) din Normele metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012, dau următoarele explicații:1. Întrebare: .......................................................1. Răspuns: ................................................
  .
  .

  n. Întrebare: ...............................................
  n. Răspuns: ......................................................

  Dacă mai aveți ceva de adăugat.
  Răspuns: ...................................................................
  Data ........................
  Numele și prenumele, funcția și semnătura
  .............................................................
  Dată în fața noastră
  Echipa de inspecție economico-financiară,
  .....................................................................
  (numele și prenumele, funcția și semnătura aplicată pe fiecare pagină)

  Nota explicativă se întocmește într-un exemplar, care se anexează la raportul de inspecție economico-financiară, nota unilaterală, procesul-verbal sau raportul de urmărire a îndeplinirii măsurilor dispuse, după caz.


  Anexa nr. 13


  - Model -

  MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE/MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE - AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  Organul de inspecție economico-financiară (Direcția generală de inspecție economico-financiară/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice ......../Direcția generală de administrare a marilor contribuabili)
  Nr. de înregistrare .......................................
  Data .............................................................
  INVITAȚIE

  Doamnei/Domnului ................................., în calitate de ............................... la ...................................
  Vă invităm în data de ................................., ora ..................................., la sediul ................................... (organului de control) din ..................................., str. ................................... nr. ..................................., camera ..................................., telefon ..................................., în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) din Normele metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012, în vederea ...................................
  Cu această ocazie veți prezenta în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, următoarele documente:
  ............................................................................................

  Neprezentarea în condițiile de mai sus a documentelor solicitate constituie contravenție potrivit dispozițiilor art. 25 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, și se sancționează cu amendă conform dispozițiilor art. 25 alin. (2) lit. c) din același act normativ, cu excepția cazului în care sunt întrunite elementele constitutive ale unei infracțiuni, potrivit legii.
  Conducătorul organului de inspecție economico-financiară,
  .................................................................
  (numele și prenumele, funcția, semnătura și ștampila)

  Invitația se întocmește în două exemplare, din care:– un exemplar se transmite operatorului economic;– un exemplar rămâne la organul de inspecție economico-financiară.


  Anexa nr. 14


  - Model -

  DECLARAȚIE

  Subsemnatul(a), .............................., în calitate de .................. la ......................, legitimat(ă) cu C.I./B.I. seria .......... nr. ...................., eliberată/eliberat de ............... la data de .................., în calitate de reprezentant legal al ..................., cu domiciliul fiscal în ......................., str. .................... nr. ......, bl. ...., sc. ......., et. ......., ap. .........., tel. ...................., județul/sectorul ...................., având codul de identificare fiscală ......................, declar pe propria răspundere sub sancțiunea faptei de fals în declarații, prevăzută de dispozițiile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, următoarele:– am pus la dispoziția echipei de inspecție economico-financiară toate documentele și informațiile solicitate;– toate documentele solicitate și puse la dispoziție au fost restituite.
  Drept care am dat prezenta declarație, întocmită în două exemplare, din care un exemplar a rămas în posesia mea și un exemplar a fost predat echipei de inspecție economico-financiară, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) din Normele metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012.
  Data ...........................................................
  ....................................................................
  (numele și prenumele, funcția și semnătura)

  Declarația se anexează la raportul de inspecție economico-financiară, nota unilaterală, procesul-verbal sau raportul de urmărire a îndeplinirii măsurilor dispuse.


  Anexa nr. 15


  - Model -
  Adresă de solicitare de acte, documente, înscrisuri, evidențe, situații, informații
  necesare derulării acțiunii de inspecție economico-financiară

  Către ..................................................................
  (denumirea operatorului economic)

  Doamnei/Domnului ............................................
  (reprezentantul legal al operatorului economic)

  Echipa de inspecție economico-financiară, respectiv .........................................,
  (numele și prenumele, funcția)

  din cadrul ..................... (organul de inspecție economico-financiară), sunt delegați prin Ordinul de serviciu nr. ................... din data de ..................... să efectueze o acțiune de inspecție economico-financiară la ......................., cu sediul în ......................, cod de înregistrare fiscală ...........................
  Obiectivele inspecției economico-financiare sunt verificarea .................... pentru perioada ..................... a: .........................................................................
  În vederea efectuării controlului, vă rugăm să prezentați, până la data de ..................................., în format ........................., următoarele: .................. (acte, documente, înscrisuri, evidențe, situații, informații).
  Pe parcursul verificărilor, echipa de inspecție poate solicita și alte acte, documente, înscrisuri, evidențe, situații, informații necesare derulării acțiunii de inspecție.
  În situația în care actele, documentele, înscrisurile, evidențele, situațiile, informațiile solicitate sunt clasificate, acestea se prezintă și se verifică doar de persoane care au atribuții de serviciu și care sunt autorizate în acest sens, cu respectarea prevederilor legale incidente, respectiv:– Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu.
  Precizăm că divulgarea informațiilor clasificate și neglijența în păstrarea acestora constituie infracțiuni prevăzute și sancționate potrivit art. 303-305 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare.
  Actele, documentele, înscrisurile, evidențele, situațiile, informațiile solicitate vor fi prezentate echipei de inspecție sub semnătura conducătorului operatorului economic sau persoanei/persoanelor desemnate de acesta, certificate pentru conformitate cu originalul.
  Învederăm prevederile art. 18 alin. (1)-(3), ale art. 24 alin. (1) și ale art. 25 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, conform cărora:

  Articolul 18
  (1) Operatorul economic are obligația să coopereze cu organele de inspecție economico-financiară în vederea determinării stării de fapt financiare, prin prezentarea faptelor cunoscute de către acesta, în întregime, conform realității, și prin indicarea mijloacelor doveditoare care îi sunt cunoscute.(2) La începerea inspecției economico-financiare operatorul economic va fi informat că poate numi persoane care să dea informații. Dacă informațiile operatorului economic sau cele ale persoanei numite de acesta sunt insuficiente, organul de inspecție economico-financiară se poate adresa și altor persoane pentru obținerea de informații.(3) Pe toată durata desfășurării inspecției economico-financiare operatorii economici supuși acesteia au dreptul de a beneficia de asistență de specialitate sau juridică.

  (...)

  Articolul 24
  (1) La solicitarea organelor de inspecție economico-financiară, conducerea și personalul operatorilor economici controlați au, potrivit legii, obligația:
  a) să transmită actele, documentele și înscrisurile solicitate la termenele și în structura stabilită;
  b) să permită accesul neîngrădit în sediul operatorului economic, precum și în spațiile și orice alte incinte în care se desfășoară activitatea economică;
  c) să asigure spații de lucru adecvate și acces logistic corespunzător, în condițiile în care dețin astfel de facilități;
  d) să furnizeze informații și explicații verbale și/sau în scris, după caz, în legătură cu obiectul inspecției economico-financiare;
  e) să asigure sprijinul și condițiile necesare bunei desfășurări a inspecției economico-financiare și pentru clarificarea constatărilor;
  f) să se conformeze, în termenele stabilite, măsurilor dispuse prin actul administrativ financiar.


  Articolul 25
  (1) Constituie contravenție nerespectarea de către operatorii economici controlați a prevederilor art. 4 și 24.

  Echipa de inspecție economico-financiară,
  ..................................................................
  (numele și prenumele, funcția și semnătura)

  Adresa de solicitare de acte, documente, înscrisuri, evidențe, situații, informații necesare derulării acțiunii de inspecție economico-financiară se încheie în două exemplare, din care unul pentru operatorul economic verificat și unul pentru organul de control, care se anexează la exemplarul actului de control încheiat de organul de control.