HOTĂRÂRE nr. 1.179 din 23 noiembrie 2023privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Autostrada Târgu Mureș-Târgu-Neamț - secțiunea III: Leghin-Târgu-Neamț, km 181+195 (89+000)-km 211+107 (118+912)", aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum și a listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1087 din 4 decembrie 2023
  Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.530/2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Autostrada Târgu Mureș-Târgu-Neamț - secțiunea III: Leghin-Târgu-Neamț, km 181+195 (89+000)-km 211+107 (118+912)“, județele Neamț și Iași,
  în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 5 alin. (1) și (1^1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Târgu Mureș-Târgu-Neamț - secțiunea III Leghin-Târgu-Neamț, km 181+195 (89+000)-km 211+107 (118+912)“, conform variantei finale a studiului de fezabilitate prevăzut în anexa nr. 1.


  Articolul 2
  (1) Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Târgu Mureș-Târgu-Neamț - secțiunea III: Leghin-Târgu-Neamț, km 181+195 (89+000)-km 211+107 (118+912)“, expropriator fiind statul român reprezentat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.(2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităților Vânători-Neamț, Târgu-Neamț, Agapia, Petricani, Urecheni, Țimișești, Păstrăveni din județul Neamț și Moțca din județul Iași, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.(3) Se aprobă lista imobilelor proprietate publică a statului care fac parte din coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, în conformitate cu anexa nr. 3.(4) Se aprobă lista imobilelor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, în conformitate cu anexa nr. 4.


  Articolul 3
  (1) Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Târgu Mureș-Târgu-Neamț - secțiunea III: Leghin-Târgu-Neamț, km 181+195 (89+000)-km 211+107 (118+912)“, situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, aflate pe raza localităților Vânători-Neamț, Târgu-Neamț, Agapia, Petricani, Urecheni, Țimișești, Păstrăveni din județul Neamț și a localității Moțca din județul Iași, sunt în cuantum total de 14.721 mii lei și se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022, la capitolul 84.01 „Transporturi“, subcapitolul 03 „Transport rutier“, titlul 61 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR“, articolul 61.06 „Transferuri din bugetul de stat către întreprinderi publice și institute naționale de cercetare-dezvoltare pentru susținerea proiectelor aferente PNRR“.(2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii într-un cont de trezorerie deschis pe numele Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării cererii de deschidere de credite, conform prevederilor art. 4 alin. (8) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, la dispoziția proprietarilor/deținătorilor de imobile proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, în vederea efectuării plății despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.


  Articolul 4

  Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată, în lista cuprinzând imobilele proprietate publică a statului, precum și în lista cuprinzând imobilele proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum și de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.


  Articolul 5

  Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoștință publică și prin afișare la sediile consiliilor locale implicate și, respectiv, prin afișare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, în condițiile legii.


  Articolul 6

  Anexele nr. 1-4*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  *) Anexele nr. 1-4 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1087 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, București.

  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin-Mihai Grindeanu
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș

  București, 23 noiembrie 2023.
  Nr. 1.179.

  Anexe nr. 1-4

  ANEXE
  privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor
  imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de
  expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național
  "Autostrada Târgu Mureș - Târgu-Neamț - secțiunea III:
  Leghin - Târgu-Neamț, km 181+195 (89+000) - km 211+107
  (118+912)", aprobarea listei imobilelor proprietate publică a
  statului, precum și a listei imobilelor proprietate publică a
  unităților administrativ-teritoriale care fac parte din coridorul
  de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes
  național